- 200 WATEKHOOGTE, NATPDBUJKE WATEltO.YH.ASTMG e» WATEB-INLATISG m HET HOOGHEEMRAADSOHAr ta» MJNT.ANn. 4s - U 2J s BOEZEMHOOGTE op den rniddag -r- A. P. in Ellen. Runland. ■s.I O S Df.lf LAND HOOGTE VAN IIET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. IJ Ilalfweg. hoogste Vioed. Iaagste Ebbe. IJ Spaarndam. hoogste Vloed. Iaagste Ebbe. IJssel Gouda. hoogste Vloed. Iaagste Ebbe. Noordzee Katwijk. hoogste Vloed. Iaagste Ebbe. 10 11 12 13 14 15 16 !0. 60 0.56 0. 53 0. 52 0. 50 0. 48 0. 46 0. 56 0.56 0.54 0. 52 0.48 0. 43 0.44 0.52(0.68 0. 56 0. CO 0.57! 0.57 0. 44-! o. 62 0. 43 0. 57 0.45 0. 50 0. 42! 0. 52 SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Halfweg. 0. 58 0. 62 0.62 0. 63 0. 60 0.55 0. 59 0. 41 0.42 0. 39 0. 31 0.29 0. 33 0. 32 Spaarn dam. 4-0.10 4- 0.02 A. P. -f-0.10 4-0.41 4-0.17 4-0.05 Gouda. Katwijk. - 0.26 -0.34 - 0.29 - 0.53 -0.13 -0.21 - 0.46 0.15 - 0.02 -- 0.02 0.15 4* 0.40 0.35 0.01 -H 0.25 -0.74 -f- 0.56 j- 0.83 -v- 0.74 -f- 0.38 -0.91 -r-0.41 -0.78 -i- 0.68 -t- 0.32 - 0.93 0.42 - 0.94 H- 0.70 -f-0.48 -1.13 -5- 0.07 - 1.30 -r-0.23 -I- 0.12 - 1.08 0.36 r 1.06 -J- 0.53 -H 0.18 - 0.60 -t- 0.47 r 0.37 -t-0.76 -f-0.40 - 1.05 -1- 0.17 0.63 -t-0.30 3* 0. 06 0.09 3 0. 02 8 0.06 0. 02 3 0.05 B 1 0.06 1 B b D 6 B B D i 1) B B 4 0. 08 1 B J) B WATER-INLATING a. door do rinketten, b. met geop. sluis. Uren Werking. Gouda. a. b. Leidschen dam. AANMERKINGEN. MEIE01I0L0GISC1IE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. 11 12 13 14 15 16 17 lEIGHWATEIt, Regen. vo. 8u. 18 0, 8 u 9 9 22.8 Verdamping. vo. 8u. ii 0.3 0.9 0.— 0.— 0.2 0.1 0.— av. 8 u 1.3 0.5 1.6 1.6 2.6 2.3 0.7 12. 1 C R U QUIDS. Kegen. vo. 8 n. u 0.1 5.4 0.9 0.— 0.3 0.3 0.1 av. 8 u. 3.8 3.0 0.— 0.— 0.— 1.1 3.9 18.9 Verdamping. vo. 8 u. ii 0.2 1.2 0.4 0.— 0.2 0.2 0.5 av. 8 n 1.8 0.6 2.6 2.1 3.2 2.1 1 2 16. 3 1IJNDEN. Regen. Verdamping. vo. 8 u ii 0.— 2.8 0.9 0.— 0.5 0.2 1.8 av. 8 u 3.5 2.9 0.— 0.— 0.— 0.5 - 16.5 vo. 8 u. u 0.1 0.8 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9 av. 8 u 1.3 1.0 1.5 1.5 3.2 1.1 0.7 13.4 KRUISDORP. Regen. vo. 8 a. u 0.2 3.7 1.7 0.1 0.4 0.7 1.9 av. 8 35.7 Verdamping. vo. 8 u. av. 8 u. ii 1.8 0.2 0.5 0.9 2.2 0.1 l.S 0.— 2.7 0.4 2.0 0. 2 1.1 0.5 a 14.4 Bakometek. vo. 8 n. 760A 756.9 760.3 759.2 762.6 759.7 755.1 na. 2 u. 7 5 s" 3 758.5 761.8 756.7 763.4 753.0 752.5 av. f 760.2f 754.9 760.2 761.9 757.2 765.0 751.9 Tiiermom. Bahrein ii. vo. 8 a. n 55°.9 57°.0 57°.9 62°.1 54°.0 48°.4 na. 2 u, ii 58°.8 57°.9 63°.1 71°.6 58°.3 51°.4 52°.9 av. 8 n 56°.8 59°. 7 54°.9 57°.6 63°.3 51°.1 48°.7 if Bij .chatting, daar door den fellen wind een groot ^TTan het water uit den verdampingsbak gmvaaid was. - f Ten 3 ure flaaow onweder met fellen re.on AANMER KINGEN. WATERPIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE A. P. in Ellen. a o IN DE HINGVAART IN DEN POLDER LEEGIIWATEU. CKUQUIUS. LIJNDEN. o LEEGII- CR.U- LIJN- AALS- LEEGII- CEU- LIJN- a 'Si Slagen. CO Slagen. CO WATER. QUIUS DEN. NEEE. WATEE quius DEN. DOEP. DOEP. S-< o Ph O) O Ph CJ u* P a o Ph o Slagen 11 0.57 0.58 0.62 0.54 4.76 4. 74 4.77 4.76 4.76 ii II II ii u u II U 12 0. 57 0.56 0.60 0.53 4.77 4.71 4.72 4.74 4.70 ii II II ii II II II ii II 13 0.58 0.57 0.57 0.50 4.78 4.69 4.70 4.70 4.73 ii II n ii II II II ii 14 i 0.56 0. 54 0.52 0.48 4.77 4.67 4.60 4.68 4. 74 u II u a lljf 7 8 a II n 15 0.52 0.52 0.55 0. 49 4. 77 4. 77 4. 73 4.76 4.76 u II II n 24 7 8 16 0.52 0.48 0.53 0.46 4.86 4.89 4. 75 4.86 4. 82 u II II ii 24 7 8 17 0.49 0.45 0. 50 0.45 4.98 4.92 4.79 4.89 4.90 u II II ii 24 7 8 18 j 0.57 0.64 0.65 0.52 5.01 5.00 4.88 4.93 4.95 11 u II u 12 7 8 34315 ii II ii u Te zamen II II II ii 95 j 7 8 34315 ii II li ii II II II ii II u n u ii II ii u Alzoo per minuut II II u ii II 7 8 5.973 ii II ii n ii II u II u II n ii ii ii II li ii WERKING dor STOOMTUIGEN vlug; 40 magere dito 10 a 17, en 450 Biggen 3 a 6 per sink, slugger handel75 vette Kalveren 60 a 80 cents per Ned. ffi, met vluggen handel; 30 nuchtere dito 9 a 21 per stukstugge handel; 242 Runderen, met tragen handel- 6 Paarden. Alkmaar, 17 October. Kaas. Kleine 27,25; Kommissie 28,50; Middelbare/ 28,75; Laagste prijs 17. Aangevoerd 534 stapels of 109,455 Ned ffi. Geel Mosterdzaad 11 Broek in Waterland, 16 October. Kaas. Ter markt waren 33 stapels, 3292 stuks of 6730 N. ffi. Prijs 27. Delft, 16 October. BOTEn-prijzen zijn heden belangrijk vooruilgegaan; lste kwal. 67 a 68; 2de kwal. 62 a 66. Gouda, 16 October. Kaas 18 a 21^ per 50 kilo naar kwalitoit en wigtaanvoer 40 wagens. Gronihgen, 21 October. De invloed van hot weder was heden reeds eenigermate zigtbaar aan de iets ruimere aanvoeren van de meeste Granen. Granen en Zaden. Nieuwe Roode Tarwe iels meer aange- bodon wordende, konde vorige prijzen moeijclijk epbrengen; verlaging van eenig belang werd echter tcgengehouden door vraag voor Bclgie, die genoegzaam was om de aangebodene hoe- veelheid op te ruimcn. Nieuwo Witte nog zecr scbaarscb en voor verzending voor Friesland gekocht. Rogge werd Vrijdag 10 cents lager afgegeven en was heden niet lager, hoewei de handel zeer beperkt bleef. Bookwcit was Vrijdag in alle soorten 5 cents lager met xveinig handel, herstclde zich lieden echter weder van die verlaging. Garst nog weinig ter markt en voor pellerij goed govraagd zijnde, was eene kleine verlioo- ging daarvoor to bedingen. Dikke Haver met zeer ruimcn aan voer, maar ook dringend voor Engeland gevraagdiiedong ruim vorige prijzenWitte en Zwarte Voer onveranderd in prijs met goringea aanvoer Paardonboonen meer gevraagd voor verzen ding en daardoor goed prijshoudend. Gort zonder handel. Koolzaad zeer weinig ter veil en dan nog wat te hoog gehouden om tot zaken aanleiding te kunnen geven. Olie. Raap- contant 45+ per Voorjaar 45. Lijn- begint aan do markt le komen en bedong heden 43J contant. Noleringen. Tarwe. 123 ffi jarige Roode 8,65 a 8,95; 120/123 ffi nieuwe Roode 7,70 a 8,50. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsche/ 7,30 a/ 7,60; 116 ffi nieuwe Inlandsche 7,20 Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/5,55 a 5,95; 113/116 ffi zwarte 5,80 a 6,20; 116 ffi Jarige/6,10. Nieuwe Garst 92/99 ffi Winter 4,90 a 5,9096/99 ffi Zomer 5,— a 5,30 103 ffi Knobbc 5,75. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,40 a 4,10; 68/72 ffi Witte Voer 2,95 a 3,25; 75/78 ffi Zwarte dito/ 3,25 a 3,50; 75 ffi Jarige/3,50 a 3,55. Nieuwe Paardenboonen 5,75 a 6,40. Gort Grove9,25 a/9,50; puilte 9,60 a 10; Parel-Gort f 12,50 a 25.— Olie. Raap- 45JLijn- 43f. Haarlem, 22 October. Zoelemelksclie Kaas (77 stapels) 25,75 per 50 Ned. ffi. Hoorn16 October. Kaas. Ter waag gewogen van af 10 dozer: dagelijksche weging 12 stapels of 2904 ffi; Donderdagsche markt 242 stapels of 59,435 ffi, te zamen 254 stapels of 62,339 ffi. Hoogste prijs 27,— middelste 25,— - laagste 22, 18 October. Vee. Aangevoerd: 21 Paarden /25 a 135- 16 Kalveren 6 a 9; 415 Schapen /8a22; 117 Varkens'/8 a 22; 13 Zeugen 12 a 28; 439 Biggen 2,50 a 6,75; 229 Kippen 15 cents a 1,05. Eijeren: 1650 Kippen-/ 3 a 3,50; 430 Ecnden-3,50 a 3,75. Leiden, 18 October. Vee. Aangevoerd: Oil Koeijen, 61 Kalveren, 400 Schapen. Verkocht: 22 Stieren /45 a 92; 43 Kalfkoeijen/110 a 192 214 Vette dito 144 a 220; 302 Vare dito 52 a 156; 40 vette Kalveren 26 a 62; 21 magere dito 7 a 13,50; 246 vette Hariiels 14,25 a 24; 86 vette Ooijen 13 a 21,50; 60 magere Varkens 18 a 30; 210 Biggen 4 a 14. Boter. Verkocht: 6910 Ned. ffi. 1 ste kwal./54 a 58; 2de kwal. 50 a 53 per Vat; 1,321 a 1,421 en 1,121 a 1,321 Per Ned. ffi. Medemblik 15 October. Kleine Kaas. Aangevoerd 99 stapels, wegende 21,520 Ned. ffi. Prijs 26,75 per 50 Ned. ffi. Boter 1 a 1,20 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,70 per 100 stuk 16 October. Vee. Ter markt aangevoerd 312 Schapen. Prijs: 20 a 27vlugge handel. 17 October. Naar Londen verzonden 12 Koeijen en 2084 Schapen. Purmerende, 21 October. Kaas. Kleine/27, Middel bare 29. Aan de Slads Waag zijn gewogen 239 stapels of 63,401 Ned. ffi. Boter 1,20 per Ned. ffi. Vee. 1304 Schapen en Lammeren met tragen handel; 98 vette Varkens 38 a 46 cts. per Ned. ffimet handel matig Rotterdam20 October. Granen en Zaden. Tarwe. Zceuvvsche ruirner aangevoerd en waren 30 a 40 cents lager alleen de beste kwalileiten te pla.Hsenwaardoor een dee! van den aanvoer onvcrkocht bleef. Roode en Poolscho met weinig ver- andering. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 186! 1e kwal. 11,40 a 12,40, mindere 10,60 a 10,90; dito 1862 le kwal, 10,75a 11,60, mindere 8 a 10,20; 127, 128 ffi Nieuwe Bovenl. Ris/335, per 2400 kilo: 127, 128 ffi Oude Boveni 324 a 330; 127, 128 ffi Nieuwe dito /330. Prima Tarwe- meel /19 a 19,25; Ainerik. Meel 14,20 a 17,40, 1j> 100 kilo n°. Rogge. Zeeuwsche matig aangevoerd, als vorcn. Buitenlandscbe soorten aan eonsumptio mot weinig prijsveran- dering. Overmnasche, Zeeuwsche en Vlaamsche 1862 1e kwal. 7,40 a 7,75; mindere 6,25 a 7,10; 154/2 ffi Amerik. 245; 150/2 ffi Koriingsberger 229 150/2 ffi Dantziger -28150/2 ffi Pruissische/22C117, 118 ffi Pele'rsburger -05 bij parlij. Garst. Zeeuwsche met kleinen toevoer, Winter 10 cents hooger, Zomer als voren. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 le kwal /5,75a6,!0; mindere 4 a 5,40; dito zomer le kwal. 5,30 a 5,70; min dere /4a 5,10.Haver als voren. Overmaasche, Zeeuwsche- en Vlaamsche korte lekwaI./3,30 a 4; mindere/2,25 a 3,20- dito lange le kwal. 2,75 a 3,30; mindere 2,20 a 2,75."— Boekweit onveranderd Noord-Brab. 175 a 185. Erwlen. Schokkers alleen tot lager prijzen te plaatsen, afwijkcnde on- hegeerd,/ 6,50 a 11,75; Kleine Blaauwe als voren, le kwal. /8a 8,25; mindere /7a 7,75; Jarige Witte 7,70 a 7,75; Geldersclie Graauwe /9,50 a 12,50; Zeeuwsche dito 7 a 8. Boonen. Witte puike drooge als voren, wakke lager afgegeven, 7,50 a 10,25. Bruine 30 cents lager, /8 a 11. Paarden boonen schaarsch aangevoerd en daardoor 25 cents hooger ge- zocht, f 6,50 a 7,25. Lijnzaad. Zeeuwsch Zaai- lste kwal. 144—150 St., 2dc kwal. 130138 St. Kanariezaad. Jarig als voren, 4 a 9,25; Nieuw 75 cents hooger; /8,50 a 11. Meekrap. De aanbiedingen waren ruim zoo groot als de vorige week tot gehcel gelijke prijzen, terwijl een goed gedeelte daarvan is verkocht; van oud goed word mede vrij wat aange- bodendat tot lage prijzen koopers vondvoor Worlds was men algemeen iets flaauwer gestemd, doch werd or ook veei ordinair gevcild. Van Vlas was heden een vrij groote aanvoer ter marktdo kdoplust minder levendig zijnde, werd hot aangevoerde slechts gedeeltelijk tot veriaagde prijzen, voorai voor de gemeene soor ten, opgeruimd; prijzen 42 a 72 stuivers te noteren. Sloten, 16 October, Vee. De heden gehouden Najaars- markt werd zeer druk bezocht. Veei, voorai jong Vee, werd aangevoerd, zoo uit de naburige geneente Haarlommermeer, als uit Sloten en omstreken; legen -II ure waren er ruim 450 vare Koeijen tor markt, bohalve een koppel Schapen en ecnige wcinige Varkens. De handel was aanvankelijk traag, maar later op den dag wakkerde de kooplust zoodanig aan, dat nog zeer veei tegen het einde der markt werd omgezet. Het telkens drukko bezoek dat deze markt te heurt valt, maakt bet noodzakelijk maalregelen te beramen om meer plaalsruimlo hcschikbaar te hebben. Weesp, 21 October. Vee. Op de heden alhier gehouden Bcestenmarkt waren aangebragt: 66 Koeijen, 8Pinken, 8 Scha pen on 15 Varkens. De handel was niet geanimecrd en eer traag te noemen. Zierikzee, 16 October. Mef.krappen. Teelt 1862; 2/1 Meekrap 20 a 22+ 1/1 dito 20 a 22+ Onberoofde 20 a 22+ Mullen 3 a 6; Racijn /16a 10£. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4