WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 31 October. Landbouw. XXXAR^z, S« AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen JDerde Jaar gang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. GEMIDDELDE Maandelijksche Waterstanden, Water-ontlastingen en werking der Stoomtuigen in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bodegraven. DE WERKTUIGEN FV^Ik -— v. t HAARLEMMERMEER, Worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Hecr BRIEVENGAARDER te Uaarlemmermttr en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is 6,— in het Jaar. EIke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. September 1862. WAARNEMIN GEN. Vioed op het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Ebbe het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Boezemstanden A bb I Boezemstanden -2.5 Nerval 'n de Sluizen t> o van loz'nK >-M Hoeveelheid geloosd De meest heerschende wind, i i Gcwerkt gedurende. S Opbrengst v" Uitgemalen Gestopt v. hoog water, id. voor Sluisgang WAARGENOMEN TE Spaarndam. Halfweg. 0,120 -f- A.P. 0,256 A.P. 0,561 A P. 0,535 A.P. 0,015. 2. 158830. Noord-Oost. 0,08-f-A.P. 0,2567 A.P. M 0,5639 A.P. Noord-Oost. Gouda. 0,868 -f A.P. 0,421 A.P. 0,523 A.P. 0,503 A.P. 0,015. 18—45. 267886. Noord-Oost. Katwijk. 0,659 -j- A.P. 0,682 A.P. 0,57 A.P. 0,628 A.P. 0,034. 64. 4,788124. Zuid. AANTEEKENINGEN. Leidschendam. Rijnland. 0,5996 A.P. Delfland. 0,4126 A.P. Rijnland 0,5864 A.P. Woerden. 0,4544—A.P. De waterlozing te Spaarn dam had met de gewone be- lemmeringen plaats. Te Gouda door de boezem- sluis ingelaten 102344. De tijdruimte uitgedrukt in uren en minuten. Lcngte-afmeting in Ned. Ellen. Inhouds-afmeting in Kubieke Ellen. OP DE Tcntoonstelllng te 's Gravenliage. Vervolg en slot.) De eerste prijs voor de meest volledige verzame- ling doelmatige werktuigen is toegekend aan de heeren Keijser en Swertz te Amsterdam. En zeker met alle regt, zoowel wat de volledigheid als de keuze der werktuigen betreft. Uit de inzending blijktdat zij zich weder met verscbillende nieuwe Engelsohe landbomvwerktuigmakers in verbinding hebben gesteld, en zij alzoo steeds met ijver traehten op de hoogte te blijven, ten einde ons met het beste en nieuwste bekend te maken. Zij hebben voorts de goede ge- woonte om werktuigen die blijken uiet te voldoen of die door betere vervangen zijn, niet meer ten toon te stellen. Onder de nieuwere werktuigen verdienden wel de volgenden inzonderheid de aandacht. De aan- aardploeg van J. Stalker te Penrithdie zich aan- beveelt door de gemakkelijke wijze waarop de risters wijder en naauwer kunnen worden gestelddaar dit door den ploeger kan geschiedenzonder dat hij de ploegstaart uit de hand behoeft te leggenen door den markeur, waardoor het gemakkelijk wordt de bed- den zuiver en regt te leggen. Deze ploeg zou, naar wij vermoedenook zeer geschikt zijn voor het maken der meekrapbeddenhetgeen bij ons nog steeds met den gewonen ploeg geschiedt; dit kost echter de dubbele arbeid, wijl men bij ieder voor sleehts een half bed, met de aanaardploeg daarentegen twee halve bedden in eens maakt. De laatste ontdekkingen omtrent de aardappelziekte geven voorts veel grond om het aan- hoogen van dit gewas, dat tegenwoordig niet veel meer in gebruik iszeer nuttig te doen oordeelen waartoe deze aanaardploeg voorzeker zeer geschikt is. Tevens is deze ploeg ook ingerigt om tot aardap- peldelver te dienen. Voor dit doel was ook nog een afzonderlijk werktuig van dezelfden fabriekant voorhan- den. De aardappeldelvers hebben hier te lande het pleit nog niet gewonnen; veel beproefd werden zij ook nog nietdie te Veendamwaarvan in dit Weekblad (1861, n°. 44) een verslag voorkomt, voldeden niet. Deze werktuigen zijn echter van een geheel ander stelsel dan die welke aldaar beproefd werden en dat wel zoo doelmatig schijny maar naar ons voorkwam waarschijnlijk alleen in tamelijk los land goed zal kunnen werken. Wij hopen dat deze of gene het eens zal willen beproeven; een goed werk tuig daarvoor zou in ons land, waar jaarlijks in den druksten tijd van het jaar ruim honderd duizend bunders met de hand moeten worden uitgemaakt voorzeker niet onwelkom zijn, doch wij vreezen wel dat de te- genwoordigen nog niet aan alle vereischten voldoen. De heer Keijser beval bijzonder aan de grond- woelder of hakploeg van Charles Claij en be- weerde dat deze in Engeland vooral om de ligtere trekkracht dan van andere dergelijke werktuigen ge- roemd werd. Het kwam ons voor dat het zich gun- stig onderscheidde door het regtstandig uitligten der scbaren uit den grondwaardoor het zoo lastige vastwerken in den grond bij vuil land vermeden wordt. Ook de rijenschofFe] van diezelfde firmascheen ons bij matigen prijs, 85 en/45, zeer doelmatig en goed vervaardigd te zijn. De schrepel blijft bij ons steeds het meest gebruikte gereedschap voor het schoon- houden der gewassen j maar als men in het voorjaar aan vrouwen en kinderen zestig en zeventig cents dag- loon moet geven en dikwerf nog niet zooveel handen aan het werk kan zetten als men zou wenschendan verdient het wel overweging of de aankoop van een rijenschoffelwaarmede men, waar men de granen uit de hand zaaittoch de boonenaardappelen wor- telgewassen en ten deele de meekrap zou kunnen schoonhouden geen nuttige uitgaaf zou zijn. De werktuigen van Bo bij tot het zuiveren van graan verdienen zeer de aandacht. Er wordt bij ons nog niet altijd de genoegzame zorg gewijd aan geheel zuiver en volkomen zaaigraan. Trouwens kan men dit ook niet of sleehts door zeer veel arbeid met den gewonen wanmolen en de zeeften verkrijgen. Men heeft graanzuiverings-werktuigen van zeer ver scbillende zamenstelling, zooals die van Vachon, Pernollet, Kansomes en anderen. Dat van Bobij is eenvoudig, niet zeer hoog in prijs, 125, en in Engelsche bladen vonden wij het meermalen zeer aangeprezen. Het is een werktuig, dat men zeer geschikt met eenige andere landbouwers zamen kan nemendaar men het natuurlijk niet zooveel noodig heeft en het gemakkelijk vervoerbaar is. Het groote zaaiwerktuig en de rijenschoffel van J. S p i g h t zijn kunstig zamengestelde werktuigenvan dergelijke van Smijth, Garrett en Hornsbij zijn er in ons land reeds verscheidene aanwezig; aan de hier tentoongestelde zijn weder verscheidene doelmatige verbeteringen aangebragt. Wij hopen waarschijnlijk later nog eens op deze werktuigen terug te komen, daar zij bij ons het burgerregt blijken te verkrijgen in het laatste jaar hebben de heeren Keijser en Swertz toch vijf dergelijke zaai werktuigen en drie rijenschoffels afgeleverd. Yan grc3- en graanmaaiwerktuigen waren de door de wedstrijden bekend geworden modellen hier aan wezig, hoewel ook weder aan deze eenige wijzigingen en verbeteringen konden worden opgemerkt. De twee nieuwste graanmaaiwerktuigendie dit oogstjaar in Engeland zeer veel opgang hebben gemaakthet ver- beterde van Mac Cormick en dat van Samuel- son hadden wij hier gaarne aangetroffen, maar de tijd van het jaar was er niet zeer gunstig voor, en veel aftrek vinden zij hier te lande nog niet, zoodat dit tot het doen overkomen van zulke kostbare werk tuigen niet aanmoedigt. De liijsblokken (ook bij Peignat aanwezig) van Weston, hoewel van meer beperkt nut voor den landbouwer, verdienden de aandacht om de zinrijke zamenstelling, waardoor een man alleen tot 3000 Ned. ponden om hoog kan hijschen en de last tevens niet terug vallen kan, maar bij het loslaten der ijze- ren ketting op elke hoogte hangen blijft. Van stroosnijdersknollensnijders, brijmolens (root- pulpers) graan- boonen- en koeken-brekersenz, wa ren de best bekende werktuigen voorhanden van de beroemde en genoeg bekende fabriekanten Bichmond Chandler, Bansomes, Bentall, enz. Wij troffen daaronder echter niets nieuws aandoch dit zijn alle beproefdegoede werktuigenvolkomen be- antwoordende aan het vereischte doelen waaromtrent men niet meer bevreesd behoeft te zijndat men on- bruikbare of slecht gemaakte voorwerpen in handen krijgt. Zij zijn dan ook genoegzaam bekend, dan dat het noodig ware daarop de aandacht te vestigen. Dat het gebruik er van in ons land, hoewel toenemendeven- wel nog niet groot is, heeft echter voornamelijk zijne oorzaak daarin, dat het meerendeel der bouwboeren het nut nog niet kent om het vee met wat anders dan hooi en stroo en wat lijnkoeken voor mest- en melkvee te voederenen vooral mangelwortelskoolrapen en knollen nog sleohts zelden in groote hoeveelheid ver- bonwd worden. De algemeene indruk van het door de heeren K e (j- ser en Swertz ten toon gestelde was gunstig, men ziet dat ze met de elk jaar toenemende ondervinding hun voordeel doen en zoo veel mogelijk zorgen alleen goede werktuigen aan te bevelen. Hoewel over het algemeen de afzet voorzeker nog niet in verhouding was met de moeitedie zij zich geven om onze land bouwers met de beste werktuigen bekend te maken,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1