LUST VAN ENGELSCHE WERKTUIGEN. zoo bewijzen zij daardoor toch nu reeds den Neder- landschen landbouw veel dienst, en zal van die ge- schikte gelegenheid voorzeker ook met toeneming ge- bruik worden gemaakt. Bij de heeren J. Peignat en C°.aan wie de tweede prijs voor de beste verzameling is toegekend, troffen wij niet zeer veel nieuws aan. Yan wortel- en stroosnijders waren ook bier verschillende goede mo- dellen. Yoorts een volledig stel van Hohenheimerploe- gen; deze zoo goedkoope en gescbikte ploegen voor ligten gronddaar wij voor zwaarder gronden aan de Arendsploeg de voorkeur zouden geven. Aan het maaiwerktuig van Mazier, dat reeds zoo menige reis ter tentoonstelling mededeed en dat ver bij zijne jongere mededingers moet achterstaan, mag eindelijk wel eens eene laatste rustplaats gescbonken worden. De heeren Peignat en C°. munten steeds uit door bunne talrijke en goede verzameling van nuttige handgereedschappen voor land- en tuinbouvvdie voor gewoon gebruik, als spadengreepen vorkenmogen wat duurder zijn, dan die de landbouwers zicb in bet gemeen aanschaffen, dit wordt ruimschoots vergoed door hunne ligtheid, sterkte en goede verstaling. Een derde prijs werd door de firma B i p h a g e n en Sandberg te Hattem (bij loting tegen C. Stout te Tiel) verkregen. Hoevvel ouze inlandsehe werktuig- makers lang nog niet in alle opzigten met de Eu- gelsche kunnen wedijveren, zoo is het toch zeker, dat zij met elk jaar vooruitgaan, en wanneer zij bet erustig wijlen zoo kunnen zij ongetwijt'eld vele werk- tuigen even goed en goedkooper leveren dan die uit het buitenland te verkrijgen zijn. Daarbij heeft men het gemakdat men bij herstellingen in de gelegpn- heid is, het werktuig aan den maker in handen te geven, hetwelk natuurlijk veel voor heeft. Zij zijn voorts het best in staat om in hunne naaste omgeving het gebruik van nieuwe werktuigen te bevorderen. Het is daarom verblijdend te zien, dat onze Ne- derlandsche fabriekanten de mededinging met het bui tenland niet opgeven, maar integendeel naar vooruit- gang streven. Zij handelen echter zeker verstandig door liever de goed bevonden Engelsche of andere werktuigen na te maken, gewijzigd, zoo noodig, naar onze bijzondere omstandighedendan om eigen en nieuwe vindingen te beproeven. Waar de goede kwa- liteit van ijzer en staal en zeer zorgvuldige bewerking vereischten zijn, zoo als bij groote stroosnijders, maai- werktuigen, hooischudders, groote zaaiwerktuigen enz.zouden wij nog liever in Engeland onze aankoo- pen doenmaar vele anderenzoo als wortelsnijders wanmolensverschillende soorten van nieuwe ploe gen, enz., worden zeker ook hier te lande zeer naar wensch vervaardigd. Bij Biphagen en Sandberg wordt het hier gezegde ten voile bevestigd. Enklaars hakploeg of extirpator met hefboomen prijs 75, is een goed werktuig, hetwelk ieder bouw- boer best gebruiken kanvoornamelijk voor het om- Werken van het stoppelland; een arbeid die nooit te vroeg na den oogst kan gedaan wordenen die met den ploeg verrigt in den tijd waarin het zaailand zoo zeer alle werk vordert, veel kostbaren tijd rooft. De Zeeuwsche kweekegge is een eenvoudig maar toch zeer doelmatig werktuig, uitnemend geschikt voor den arbeid welken zijn naam aanduidt. Met deze egge en een hakploeg zal men dit lastige onkruid het best meester kunnen wordenwant veel ploegen maakt gelijk bekend het dikwerf slechter dan beter. Als een geschikte knol-en wortelsnijder, waarmede men heel wat kan afdoen, kan die met door een rooster draaijende messen gerust worden aanbevolen. Ook stelden zij een aantal goede handgereed schappen ten toon. G. Stout te Tiel mag den roem wegdragen van verre het grootste aantal dorschwerktuigen in ons land te hebben afgeleverd, naar wij meenen bedraagt dit reeds een drie honderd. Zijne dorschmachiene met een zeeft en een ijzeren rosmolen voor twee paar- den, prijs 500 is dan ook een geschikt werktuig voor boerderijen van middelmatige grootte en dat den boeren over het algemeen goed schijnt te voldoen. Na het zijne is wel in ons land het meest verbreidde dat van Barrett, Exall en Andrewes, waarvan er o. a. alleen door de heeren Keyser Swertz, zoo wij gelooven een zeventigtalvoornamelijk in "Waard en Groet, Haarlemmermeerenz. geplaatst zijn. Eene juiste vergelijking der beide werktuigen kennen wij niet, maar houden het er evenwel voor, dat wat snelheid van arbeid betreft, het laatste het toch zou winnen. Omtrent den paarden-tredmolen eene Amerikaan- sche uitvinding door Stout nagevolgd, zijn en blij- ven de gevoelens nog steeds zeer verdeeld daar deze door sommigen die er ondervinding van heb ben zeer Wordt afgekeurd terwijl er weder ande ren zijn, die er zich bijzonder over tevreden ver- klaren en het voor de paarden geen lastiger werk dan den paardenmolen achten. Wij bezitten ook geene gegevens om die kwestie uit te maken, maar ken nen toch geen bijzonder voordeel van den tredmolen San de besparing van plaats en dit zal toch in de meeste gevallen niet van overwegend belang zijn. Verder zijn ook door den heer Stout een aantal andere werktuigen als knollen- en hakselsnijders extirpator en anderen tentoongesteld. Grootendeels zijn het navolgingen van Engelsche modelleu of zij even goed bewerkt en deugdzaam zijn laat zich op het oog alleen niet uitmaken en kan enkel door langdurig gebruik worden uitgemaakt. Ons is daar- van niet genoeg bekendom daaromtrent een beslis- send oordeel uit te spreken. Wenschelijk ware het, dat zij die nieuwe werktuigen aankoopen of gebrui ken wat meer van hunne ondervinding bekend maak- ten, wijl zij daardoor groote dienst zouden bewijzen aan hen die wel ziu in zulke werktuigen hebben maar ze niet durven koopen voor dat zij uit den mond van hunne mede-landbouwers vernemen dat zij goed voldoen. - Of het aan onze inlandsehe werktuigmakers aan te bevelen is zich ook reeds op het vervaardigen van maaiwerktuigen toe te leggen is zeker wel aan eenigen twijfel onderhevig. Zij ver- langen toch natuurlijk eene zeer zorgvuldige bewer king en kleine fouten in de konstruktie kunnen van grooten invloed zijnzoodat het namaken zeker niet het werk van iedereen is en men toch niet ligt de volmaaktheid zal bereikendie in de beste Engel sche fabriekenwaar men er misschien 100 maakt tegen hier 1 kan verkregen worden. Daarbij ziet men dat nog telkens nieuwe en verbeterde worden uitgevonden, en het zou dus den namaker veel moeite kosten om daarbij op de hoogte te blijven terwijl de oudere modellen niet meer gewild zouden zijn. Weinige, maar naar het ons voorkomt zeer goede werktuigen zijn door J. Vis te Noordwaddingsveen ingezonden. Indien dit alles en geheel, inzonderheid het groote zaaiwerktuig en de paardenschoffeleigen werk is, dan doen zij den vervaardiger voorzeker alle eer aan, en zouden wij op het oog oordeelen dat het het best afgewerkt en meest soliede inlandsehe fabriekaat is. Het is ons ook bekend dat zijne Kocan- jeploegeneene navolging van den Amerikaanschen Arendsploeg, die in Holland zich veel begint te ver- breiden, zeer geroemd worden. Zeer aangenaam zou het ons zijnzoo personen die zijne werktuigen bij ondervinding kennendaarover hun oordeel eens wil- den uitspreken. Door E. Stam, wagenmaker te Bennebroek, waren eenige werktuigen ingezondenmeerendeelszoo wij ons niet vergissenoude en gebruikte werktuigen die voor veel verminderden prijs werden aangeboden. Onzes inziens behoorden zij daarom beter op eene boedelverkooping, dan op eene tentoonstelling te huis, waar slechts prijzenswaardige voorwerpen hunne plaats verdienen. Twee onzer voornaamste werktuigmakers, de hee ren Oolman te Voorst en Jenken te Utrecht, hebben zich van de tentoonstelling onthouden. Door de heeren W. C. en K. de Wit te Amster dam waren nog ingezonden eenige werktuigen van de Engelsche fabriek van Proctor, te Lincoln, waaronder een groot dorschwerktuig, gedreven door een locomobiel stoomwerktuig. Van dergelijke dorsch werktuigen die tevens het stroo zorgvuldig uitschud- den, het graan geheel schoon en in verschillende kwaliteiten gescheiden afieverenen ook de garst kunnen korteu, zijn er ook reeds verscheidene in ons landhoewel van andere fakriekantenals bij de heeren W i 1 s o ny a n V e r s c h u e rA m e r s f o o r d t, in den Haarlemmermeerpolder, van den Bosch, in den Wilhelminapolder. Het vereischt natuurlijk zeer veel kennis en naauwkeurig onderzoek om te beslissen of deze beter of minder goeddan de reeds bij ons bekende is. Maar oppervlakkig beschouwd gaf de buitengewoon zorgvuldige afwerking reeds een goeden dunk van deze machineterwijl de firma ook een goede naam schijnt te hebben. Een paar honderd bunders bouwland zijn echter wel noodig om zulke werktuigen met voordeel te kunnen gebrui ken; tenzij men hier te lande eens mannen vond, ondernemend genoeg om den aankoop te doenten einde daarmede bij de boeren rond te trekkenom hun graan af te dorschen waarvoor zulk een werk tuig allezins geschikt is. Fervolg en Slot.) NAMEN der WERKTUIGEN. II. Voor groote Boerderijen. (Boven de 100 bunders.) Vervoerbare Stoomwerktuigen Locomobielen Vaste Stoomwerktuigen Dorschwerktuigenverbonden met wanmolen, gerstkorter en zeven (vervoerbaar of vaststaande) Dorschlrommelsom met deze werktuigen ook koolzaad te kunnen dorschen Verder alle de onder I. genoemde werktuigenmaar sterker gemaakt, om zonder gevaar door de stoom- machine gedreven te kunnen worden. III. Voor Buitenplaatsen. Qrasperkmaaijersom, door oen hit getrokken 0,4 el of eene grootere breedte te scheren Idem om, door 1 paard getrokken, 1,2 el te scheren. Ilandspuiten met gieter (spreid-toestel)om in een ge- wonen emmer te zetten Ilandspuiten met gieter, staande in eene groote ton op wielen en met boomen (als kruiwagens te vervoeren). WalerlcarrenHandkarren enz. Zuig- en Perspompen op een kruiwagen bevestigdmet spreiders enz. om voordeelig het gieten te vervangen en in geval van nood voor brandspuit te dienen Zuigslang daarbij, per Engelsche voet Persslang Zuig- en Perspomp op een kruiwagen, ingerigt om ook gier te kunnen verspreiden Verwarmings-loeslelten voor broeikassen, tuinrollen enz. IV. Voor Heerenstallen (waar de koetsier ook huis- of tuinwerk doet en niet de baas is) worden bijzonder de haksel- en hooisnij- ders, benevens de haverkneuzers en boonenbrekers aanbevolen. /1500,en hooger. x 1320, »1200, 72,— PRIJZEN. 84.,— 312,— 16,20 41, 75,— 1,20 0,80 78,— IN GEBRUIK OP DE B0ERDER1JBESTUURD DOOR: Bn. van Verschuer Wilson en S. de Clercq Wz. e. a., Haarlemmermeer; J. G. J. van den Bosch, Zeeland. Wilson en Bn. van Verschuer Haarlemmermeer; J. G. J. van den Bosch Wilhelminadorp. NB. Behalve op de genoemde plaatsen, zijn na- genoeg alle de opgenoemde werktuigen ook te zien op de vermaarde Boerderijde Badhoeve" van Mr. J. P. Asiersfoor dt te Haarlemmermeer. Bn. van Verschuer Hartekamp bij Haarlem, e. a. Een groot schapenfokker in Frankrijk heeft opge- merkt, dat, terwijl gemiddeld nagenoeg evenveel ram- als ooilammeren bij hem geboren werden, daarentegen bij tweelinggeboorten veel meer rammennagenoeg twee rammen tegen eene ooi, vielen. Een ander merkte opdat steeds om het andere jaar veel en weinig tweelingen voorkomenzoo hadden van 100 tweelinggeboorten 83 plaats in het eerste, derde en vijfde jaar, en slechts 17 in het tweede, vierde en zesde. Wij zijn verzocht de aandacht te vestigen op da najaars-veemarkt te Beverwijk welke 1 November a. s. gehouden wordt en die jaarlijks in bloei en belang-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2