- 203 - Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Verschillende Polders. ABTOMlEiram HAARLEMMERMEER. Hervormde Gemeenten Openbare Aanbesteding SCHOUW Openbare Verkooping Marktberigten. Jngczaubcu. van Haarlemmermeer en van Nieuw- Vennep. VAN VEE, rijkheid loeneemt, zoodat Let bezoeken daarvan aan veehandelaars en veehouders bijzonder kan worden aanbevolen. Zaturdag 1 Nov. Najaars-Veemarkt te Beverwijk. Woensdagl2 Koe- en Paardenmarkt te Woerden. Maandag 17 Paardenmarkt te GorincJiem. Dingsdag 18 Beestenmarkt Omtrent de verbetering van 20,000 ellen leugte- weg vernemen wijdat de tweede grindlaag gespreid is als volgt op den Sloterweg, tusscben den Bennebroeker- en Venneperdwarswegover 2800 ellen; op den Sloterweg, tusschen den Venneper- en Lisserdwarswegover 2000 ellen; op den Sloterweg, tusschen den Spaarnwouder- en Vijfhuizerdwarsweg, over 1980 ellen. De slappe plaat- sen in dit vak is men begonnen met puin te vullen over eene lengte van 300 strekkende ellen; op den Aalsmeerderweg, tusschen den Spaarwou- der en Vijfhuizerdwarsweg, over 1500 ellen; op den IJweg, tusschen den Bennebroeker- en Venneperweg, over eene lengte van 2500 ellen; op den IJweg, tusschen den Venneper- en Lisser dwarsweg, over eene lengte van 2600 ellen; op den IJweg, tusschen den Spaarnwouder- en Vijfhuizerdwarsweg, geheel door over 30C0 ellen. De tweede grindlaag was op 29 October derhalve over eene lengte van 16380 strekk. ellen gespreid. Over het geheel verkeeren de wegen in goeden staat. Door den aanhoudenden regen is op sommige perceelen niet veel gekard, omdat de grindlaag te veel met water was bezet. De IJweg, tusschen den Bennebroeker- en Venne perdwarsweg, is cchter in zeer slechten toestand ge- raakt, tengevolge van het rijden met zware karren, geladen met meekrap, voor rekening van den heer Previnaire, op last van den bedrijfboer P. In 't Veld. De hervormde gemeente van Haarlemmermeer heeft zeker groote verpligting aan de commissiedie vele jaren achtereen onvermoeid werkzaam was ter bevor- dering barer belangendoor het stichten van twee kerken en twee pastorijenmaar niet minder aan onze weldoende landgenooten, die de commissie door onbekrompene giften tot de uitvoering van hare taak in staat stelden. Nog slechts 1600 ontbreekt. Wij vleijen ons dat deze der commissie spoedig zu-llen toevloeijen en dat zoowel ingelanden als bewoners hiertoe ook weder het hunne zullen bijdragenwaardoor zij voor het oogenblik althans zeker op de eenvoudigste en meest doeltreffende wijze blijk zullen geven van hunne er- kentelijkheidvoor het groote werk, dat zonder Rijks-, Provinciale- of'Synodale subsidie is tot stand gebragt. VELDGEWASSEN 1862, verbouwd in Haarlemmermeer. Tarwe 2030 bund. Meekrap, 2jar. 131 bund. Rogge 573 Karwei iii Garst 235 n Braakland. 428 tt Haver 2771 it Aardappelen 399 it Boonen 251 Wortelen 63 Erwten 170 a Klaver 595 Koolzaad 193 n Wei- en Hooi- Mosterdzaad 16 tt land 7464 Vlas 895 tt Houtgewas 177 Meekrap, Ijar. 136 tt Veengrond 125 tt Te zamen 16663J bunders. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 22 tot 28 October 1862. GEBORENLamberta Hendriekadochter van H. G. Da- nens en L. Bnddenberg. Gerrit, zoon van H. Granneman en C. Verheem. Cornelia, zoon van J. Tamboer en A. Strnik. Mijntje dochter van J. J. Verdoes en M. Ileem- rood. Cornelia, dochter van P. Boer en A. van Immer sed. Anthonius Gijsbertus, zoon van G. Strijk en H. Kroon. Antje, dochter van P. Starrenburg en T. Buitenhuis. OVERLEDEN: Hendrikje Langerak, oud 39 jaren, gehnwd met J. Groen. Mafjeoud ruim 5 maanden dochter van D. van der Vlugt en D. van Duin. Lijsbeth Sluisoud 25 jaren, gehuwd met II. Kol. Mijntje Heemrood, oud 42 ja ren gehuwd met J. J. Verdoes. Elizabeth Catharina Cu- velier, oud 18 jaren, ongehuwd. Wolmouth Baddina, oud 18 maanden, dochter van J. Kruiswijk en N. Veelekamp LEVENLOOS AANGEGEVEN1 Kind van P. Vastenhout est C. Aars, ONDERTROUWD L. van Hofwegen met J. van der Groef. L. van den Bogaard met J. de Brnijn. C. Struijk met T. Brouwer. GEHUWDJ. van der Sluis met G. van Ewijk. J. Ger- ritsen met E. van Schalkwijk. Dijkgraaf en hoogkeemraden van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland hebbeu zich bij adres eerst aan Ged. Staten van Noordhol- land en nu aan de Tweede Kamer gewend, tot me- dedeeling van de bezwaren van liun waterschap tegen bet plan van eene Noordzeehaven en een kanaal naar de Zuiderzee, enz. Zij bevelen de belangen van een groot gedeelte van Noordholland der Kamer aanen dringen in ieder geval er op aan, dat de noodige voorwaarden aan den concessionaris worden gesteld die de gevreesde bezwaren uit den weg zullen kun- nen ruimen. STOOMPLOEG. 22 October. De regen belet te werken. 23 October. Dito dito. Platen op den ondergronds- ploeg gemaaktwelke ontbrakenbroeken onder de kettingraderen te veranderenkranen in den waterbak gemaaktom de hoogte van het water te kunnen zien. 24 October. Breedere hoepels voor het anker be- steldom de wielen te verbreeden, De regen belet het werken. Daar dit veld hoe langer hoe natter wordt, begonnen het droog te leggen met droogdui- kersen de ploeg en het anker overgebragt naar BB 10, dat iets drooger is. 25 October. Looden prop in den ketel lek, een nieuwe ingezet; tot twee malen toe zinkt het stoom- werktuig in het veld; Ogle by wil het er uit ligten door stoomkracht op de bijters der wielen; dit mis- lukt, en het knijpwiel breekt aan de handsche zijde om het achterwiel; zelfs de drijf-as lijdt hier schade en barst. Dit leert ons om liever den trektoestel te gebruiken welke zekerder, hoewel langzamer het werktuig be- weegt; schoon niet ingerigt om achterwaarts te wer ken wordt dit toch beproeTd en een ring besteld waardoor het staaltouw zal loopen van achteren als van voren. Het werktuig wordt nu op planken gezet, 0.10 Ned. el dik, en zinkt niet meer. 26 October. Met den trektoestel gaat alles goed wij ploegen heden 3 bundersmaar vinden dat de slooten loodlijnig op het stoomtuig veel oponthoud veroorzaken als ook het inzakken dat heden nog 3 malen voorkomt. De heeren Staring en zoon waren bij het ploegen tegenwoordig. Mr. J. P. Amersfookdt. Tot voltooijing van het groote werk der Stichting van TWEE KERKEN en TWEE PASTORIJEN voor de Hervormde Gemeente in de Haarlemmermeerzijn be- noodigd nog slechts ZESTIEN RONDERD GULDEN. Wie helpt ons? Amsterdam, 16 October 1862. De Commissie, bereid tot de ontvangst: I. PRINS,I G. A. VAN LIMBURG BROUWERI Predikanten J. P. HASEBROEK,f te Amsterdam. P. R. HUGENH0LTZJ M. N. J. M0LTZER, Predikant te Haarlem. J. K00IJ, Predikant te Lisse. B GEWIN, Predikant te IJsselstein. L. TINH0LT, Predikant. I to Haar- Mr. M. S. P. PABSTBurgemeesler I lemmer- J. R00DENBURG, Presid.-Kerkv. J meer. In de Gemeente Haarlemmermeer zal e. Jc. Zondag 2 November GEENE GODSDIENST-OEFENING zijn wijl op dien dag, des voormiddags ten 11 ure, in de Kerk van Nieuic-Vennep de EERSTE GODSDIENST- OEFENING zal worden gehouden. Bij die gelegenheid zijn natuurlijk EENIGE ZIT- PLAATSEN gereserveerd voor verschillende Collegien en nitgenoodigde Autoriteiten; overigens is het ver- spreide gerucht van een Hoog Plaatsengeld ONWAAR; elkeen kan zich bij het inkomen in de Kerk, zonder betalingter verkrijging eener Zitplaats vervoegen bij de personen, met derzelver aanwijzing belast; welke aanwijzing zeker door ieder, die orde bemint, zal worden opgevolgd. De KLOK zal worden geluid van half tien tot kwart voor tien ure, en van half elf tot kwart voor elf ure. 29 October 1862. L. TINHOLT. op Donderdag", den 6den November 1862, des voormiddags ten half twaalf ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer zullen op bovengemelden tijd, ten Raad- huize, in het openbaar aanbesteden: Het Leveren van 105 MUDDEN STEENKOLEN, ten dienste der scholen. De Voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie. Haarlemmermeer, 28 October 1862, PABSTBurgemeester. D. EG GINK, Secretarit. IN DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haar- lemmermeerpolder. Gelet op art. 67 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Holland (Provinciaalblad N°. 80 van 1854), en op art. 6, 7 en 8 der Verordening op het daarstellen van meer- dere Waterberging en het opmaken van de Sloot langs den Veldweg in den Haarlemmermeer-Polder. Brengen bij deze ter algemeene kennisdat door hen over bovengenoemde werkenSCHOUW zal wor den gedreven, te beginnen na den 15den November aanstaande. Haarlem, 30 October 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Voorzitter. E. W, VAN BBEDERODE, Secrelaris. ZEGT HET FOORT. Iiet Hoofd-Bestuur der Rollandsche Maatschappij van Landbouw heeft gebruik gemaakt van de bepaling van het Programma voor de Tentoonstellingte 's Gravenhage. Het stelt mitsdien beschikbaar voor de Leden der Maatschappij, tegen vergoeding van den daarvoor betaal- den prijs, 15 Mudden IERSCHE WITTE WINTER- TAR WE en 15 Mudden RUIGE ENGELSCHE ZO- MER-TARWEbeide op het Monster bekroond geweest met den Eersten Prijs op gemelde Tentoonstelling. Aanvraag der verlangde hoeveelheid vrachtvrij aan den Secretaris der Maatschappij D. R. GEVERS DEIJNOOT. Rusthoek bij 'sHage, 15 October 1862. bestaande in: 1 Donkerbruine HENGST, oud l/2 jaar; 1 Bruine MERRIE, 2'/^ jaar; 1 dito DITO, 4/2 jaar; 1 dito DITO, 6 jaar; 1 Bruine RUIN, 5 jaar1 Zvvarte MERRIE en I Bruine RUIN, 14 MELKKOEIJEN1 STIER, 2 VAARZEN, 4 GRASKALVEREN, 60 SCHAPEN, waaronder van volbloed Engelsch ras; 3 VARKENS en 13 BIGGEN. Deze Verkooping wordt gehouden tegen kontante be taling met 5 pCt. opgeld ten laste der koopers, door den Notaris J. L. VAN DER MOER, op Vrijdag den 7 den November 1862, 's voormiddags ten 10 urete Haarlemmermeerop de Hoeve Sectie F N°. 11, aan den IJweg, tusschen den Spaarnwouder- en Vijfhuizerdwarsweg. Amsterdam, 27 October. Boteb. Fricsche 55 a 58; Kuinder 53 a 56; Kamper 55 a 57 Deventcr/46 a 50; Zwolsche f 52 a 56. 29 October. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend132 ffi puike witbonte Poolsche 365 bij partij. Rogge onveran-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3