- 204 1 SrHBHHr ■39 l^jil ■j s s fc: a a ■a a 6 c a a a 1 ESft: ■BBHHHM s Br r kk BV.<': WATERHOOGTENATUUBLIJKE WATERONTLASTING en WESKING deb STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND B0EZE1 op den middag H 0 0 G T E ■4- A. P. in Ellen, Rijnland. 17 18 19 20 21 22 23 a a 03 *T3 3 S.''3 O -a -g -n <33 a 0.42 0.33 0.49 0.53 0. 60 0. 60 0. GO 0.47 0. 64 0. 65 0.51 0.51 0.44 0.58 0. 59 0.53 0. 56 0.37 0. 64 0. 57 0. 41 0. 43 0.30 0.63 0. 60 0. 34 0.29 0. 39 0.52 0. 51 0.35 0. 35 0. 36 0.47 0.47 Delf LAND "S E -3 -o CD II 0 0 G T E VAN HET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. IJ Halfweg. boogste Vloed. laagste Ebbe. IJ Spaarndam. boogste Vloed. laagste Ebbe. IJssel Gouda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Noordzee Katwijk. hoogste Vloed. laagste Ebbe. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Halfweg. 0. 20 0.27 0. 26 0.19 0. 18 0. 11 0. lo -f- 0.20 -1-0.15 -j-0.65 -5- 0.28 -1-1.14 4-0.12 A. P. -f- 0.83 0.03 0.09 4-0.56 0.10 0.54 4- 0.10 -f- 0.02 -4- 0.53 (-0.65 -I- 0.20 |- 0 .17 0.15 0.09 - 1.25 0.72 (-0.68 0.59 0.17 -1.20 0.50 -1,20 -4-0.48 -4- 0.23 -1.65 0.02 -1.40 1.12 0.18 -1.95 0.90 ,-2 00 0.20 0.57 - 1.14 0.25 -0.80 0.04 -H 0.19 -1.17 0.58 -1.70 -4-0.60 12| 0. 28 11 0.13 -4-0.10 6 0.11 8 0. 12 -4- 0.23 -4-0.16 7 0. 12 0.11 0.20 1 -4-0.60 3 j 0. 03 2 0.03 0.07 4J 0. 16 6 0 15 Spaarn dam. a. Gouda. Katwijk. 0. 03 0. 04 STOOMTUIGEN. Uren Werking. ta 1 paan dam. •0 3 0 9 p 0 9 p 9 p p 6.55 12.00 12. 11 18. 35 18. 00 11.13 AANMERKINGEN. METEOROLOGISCHE WAAENEMINGEN, gedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. w CQ LEEGHWATEK. f- O Regen. Verdamping. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. 18 u 8.4 11 1.7 19 8.1 0.— 1.2 1.4 20 15.2 1. 1 0.3 2,4 21 7.4 7.1 0.6 1.3 22 0.4 14.3 0.3 0.3 23 1.9 0.— 0.6 1.4 24 0.6 0.— 0.3 1.5 25 1.7 11 0.2 n 66 2 13.5 CRUQUIUS. Regen. vo. 8 u. a 3.5 11.7 1.4 0.— 1.2 1.7 0.— av. 8 u. 12.3 0.— 0.2 6.4 4.3 0.2 0.— Verdamping. 42.9 vo. 8u, a 0.7 2.7 1.4 1.1 2.3 1.9 0.3 av. 8 u 1.8 3.1 3.4 2.8 0.2 3.7 2.8 28. 2 1IJNDEN. Regen. Verdamping. vo. 8 u. a 12.5 11.0 1.5 0.5 1.4 2.1 0.— av. 8 u.|vo. 8u. 4.1 0.— 0.7 4.8 3.4 0.2 0.— 42. 2 1.5 1.4 0.9 0.4 1.6 1.1 0.1 av. 8 a 2.6 2.1 1.2 0.9 0.7 1.7 1.1 17.3 KRUISDORP. Regen. Verdamping. vo. 8 u. u 4.6 12.1 1.3 0.— 1.4 1. 1 0.2 av. 8 11.8 0.- 2.4 7.9 3.7 0.5 0.- u. vo.a. 0.7 1.0 1.7 0.5 1.4 1.5 0.1 47.0 av. 8 u 1.8 2.2 3.4 2.3 0.S 3.0 2.2 22.6 Bakometeb. vo. 8 u. u 755.3 740.6 751.8 754.1 746.4 749.3 760.7 na. 2u. 9 755.5 744.1 750.0 747.2 742.4 752.7 761.3 av. 8u. 746.5 749.6 746.2 756.0 745.9 743.4 755.8 Thermom. Fahrenh. vo. 8 c a 49° 49° 48° 49° 50° 48° 41° na. 2u, n 52°.2 *52°.2 46°.8 51°.6 51°.4 49°.8 49°.3 av. 8 43°. 49°. 46°. 47°. 56°. 52°. 43°. AANMER KINGEN. Daauw. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den H A ART.EMMRTtMUUTLPnT pipp WATERHOOGTE A. P. in Ellen. 18 19 20 21 22 23 24 25 IN DE RINGVAART LEEGH- WATEB. CRU QUIUS LIJN- DEN. AALS- MEER. IN DEN POLDER WERKING der STOOMTUIGEN LEEGH- IVATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. 0.57 0.54 0.53 0.52 0.35 0. 40 0.41 0.33 0.64 0.55 0.55 0.4S 0.42 0.40 0.42 0.40 0.65 0.51 0.60 0.48 0.41 0.40 0.41 0.43 0.52 0.49 0.43 0.38 0.38 0.30 0.35 0.35 5.01 4.83 4.80 4.95 5.25 5.05 4.90 4.94 5.00 4.75 4. 4.83 4.72 4.77 4.82 4.86 4.88 4.81 4.60 4.63 4.59 4. 68 4.70 4.76 KRUIS DORP. VENN. DORP 4.76 4.77 4.67 4.70 4.72 4.70 4.72 4.80 4.76 4.80 4.75 4.79 4.78 4.80 4.83 4.89 Te zamen u Alzoo per minuut LEEGH1VATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. 0 <10 u 0 O) 'oj Slagen. 3 OJ Sh A s 0 CO "3 Slagen. fl CD 6-> B rn "oj Slagen p Ph Ph n II a 7 8 606 II n U n n u H II u 9 9 II u U 11 14£ 9 5 8 7 8 II II n a 24 9 5 24 7 8 a u n n 16 9 5 24 7 8 u a 1/ a 24 9 5 24 7 8 9 11 u a 224 9 6 24 7 8 11 11 u u 12 9 5 34395 12 7 8 41367 a 11 11 u 113 9 5 34395 1144 7 8 41973 u 11 11 u II 11 u u u 11 9 9 11 11 11 0 II 9 5 5.073 11 7 8 6.109 11 11 11 11 II 11 n n 11 n 11 11 11 11 11 11 uc vccyuuiuic, neeu siecnis langzaam gevrerkt, tengevolge van het hooge buitenwater en de sterke afwaaijing van het binnenwater. De stilstand van dat stoomtnig op den 22sten was ook daarvan het gevolg. De stilstand van den Leeghwaler op den 24sten wa9 noodig om de pakking van eene der hydranlique-polen te herstellen. derd; Amerik. per 2100 kilo 215; 120 ffi Taganrog/213 bij partij124 ffi Pruissische 231; 120 Odessa/ 207 118 ffi Berdianski/ 206. Op levering per 2100 kilo flaauw. Koolzaad traag in eendoen; Friesch/71+ gering Holsteinsch °P 9 v- X 81op 9 v. Olie in Oct. X 82+ Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap- dadelijk en op levering prijshoudend; op 6/w. 4-7+ Vliegend 46^. Lijn- dadelijk en op levering iets aangenamer; op 6/w. 434; Vlieg. 42. Ilennep- op 6/w. 47+ Vlieg./46. Koeken. Raap- per 1040 stuks 88 a 92; Lijn- per 104 sinks 114 a 14+ Vee. Kalvoren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Schapen 20 a 28 Varkens 46 a 50 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 25 October. Kaas. Kleine/27,—Kommissie 28,50; Middelbare 29,Laagste prijs 15. Aangevoerd 537 stapels of 113,391 Ned ffi. Zaden. Geel Mosterdzaad 11,50. Kanariezaad 11,25. Broek in Waterland, 23 October. Kaas. Ter markt waren 37 stapels3635 stuks of 7382 N. ffi. Prijs 27. Delft, 23 October. Boter merkelijk hooger; lste kwal. 71 a 72; 2de kwal. 60 a 70. Gouda, 23 October. Kaas. Aanvoer ter markt 50 wa- gens, welke verkocht werdea tot 17 a 22,50 per 50 kilo naar kwaliteit en wigt. Groningen, 28 October. De aanvoer van Granen begint toe te nemen, waardoor de handel eenige mcerdere lovendig- hcid vcrtoont. Granen en Zaden. Roode Tarwe was iets Tuimer aangebo- den, maar vond ook vrij goede vraag voor verzending, waar door de prijzen der vorige week gemakkelijk te bedingen waren allecn de mindere soorten waren tnoeijelijk to verkoopen VVitle Tarwe bleef voor Friesland gevraagd tot goed vorige prijzen. Nieuwe Rogge werd Vrijdag 20, hcden 10 cents lager afge- geven; de aanvoer was nog niet groot, maar toch van ce'nig meer belang dan op de vorige marktdagen. Ook buitenlandscbe onderging eene verlaging van 10 cents en bleef daartoe te koop. Bockweit 15 cents lager met zeer weinig vraag; de aanvoer was nog klein maar meer dan voldoende voor de be- hoefte. Garst meer aangevoerd, en daar de pellers hunne Gort niet verkoopen kunnen, waren deze weinig geneigd tot koopen, waardoor de prijzen eene daling van 15 cents onder- gingen; aan bet einde der markt werd nog daar beneden ver kocht. Dikke Haver bij ruimen aanvoer, in het begin der markt zeer willig gekocht tot 15 cents boven de prijs van heden voor 8 dagenlater liep het flaauwer en ging deze verhooging weder gedeellelijk verloren. Zwarte Haver flaauw en 15 cenls lager. Witte Voer weinig lager. Paardenboonen tot goed vorige prijzen voor verzending gekochl. Gort en Koolzaad zonder handel. Olie. Raap- contant 45+ op levering zonder handel. Lijn- iets meer aangeboden en lot 42 verkocht. Noleringen. Tarwe. 123 ffi jarige Roode 8,65 a 8,95; 120/123 ffi nieuwe Roode /7,70 a 8,50. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsche/ 7,20 a7,50116 ffi nieuwe Inlandsche 6,90. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/5,35 a 5,75; 113/116® zwarte 5,60 a 6,— 116 ffi Jarige/5,90. Nieuwe Garst. 92/99 ffi Winter 4,75 a 5,75; 96/99 ffi Zomer 4,90 a 5,20 103 ffi Knobbe/ 5,65. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,50 a 4,25; 68/72 ffi Witte Voer 2,90 a 3,15; 75/78 ffi Zwarte dito 3,10 a 3,35. Nieuwe Paardenboonen 5,75 a 6,40. Gort. Grove/ 9,a 9,25; puike 9,25 a9,50; Parel-Gort f 10,—a 16.—. Olie. Raap-/451; Lijn- 42. Haarlem, 27 October. Granen. Witte Tarwe/8,20 a 9,75Roode dito 9,25 a 10; Rogge 6,85 a 7,75 Haver 3,25; Garst 5,20. 29 October. Zoetemelkscbe Kaas (88 stapels) 25,25 per 50 Ned. ffi. Hoorn, 23 October. Kaas. Ter waag gewogen van af 17 dezer: dagelijksche weging 12 stapels of 2566 ffi; Donderdagsche markt 245 stapels of 59,006 ffi, te zameo 257 stapels of 61,572 ffi. Hoogste prijs 27,— middelste 25, laagste 21, 25 October. Vee. Aangevoerd: 14 Paarden /35 a 139; 13 Kalveren 4,50 a 12; 249 Schapen /7,50 a 19; 12 Zeugen 13 a 36; 429 Biggen 3 a 6; 300 Kippen 25 cents a/1,15. Eijeren: 2100 Kippen-3,25 a 3,50. Leiden, 25 October. Vee. Aangevoerd: 705 Koeijen, 79 Kalveren 504 Schapen. Verkocht: 14Stieren /45a! 276 Vette dito142 a 210; vette Kalveren 24 a 60; 19 vette Hamels 14 a 2764 gere Varkens 16 a 21 242 Boter. Verkocht; 7550 Ned. kwal. 52 a 55 per Vat; 1 per Ned. ffi. 1 9222 Kalfkoeijen /114a 186; 314 Vare dito 52 a 158; 60 magere dito/4 a 10,25'; 376 vette Ooijen 13 a 22; 40 ma- Biggen 4 a 13. d. ffi. lste kwal. 56 a 60; 2de M,40 a 1,50 en/1,30 a1,37£ Medemblik22 October. Kleine Kaas. Aangevoerd 133 stapels, wegende 29,250 Ned. ffi. Prijs 27,25 per 50 Ned. ffi. Boter 1 a 1,10 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 3,— per 100 stuks. 23 October. Vee. Ter markt aangevoerd 131 Schapen. Prijs: 18 a 24. 2 Koeijen. Prijs: 168. 24 October. Naar Londen verzonden 31 Koeijen en 1870 Schapen. Purmerende, 28 October. Kaas. Kleine 27,25, Mid delbare 29. Aan de Stads Waag zijn gewogen 150 sta pels of 41,785 Ned. ffi. Boter 1,20 per Ned. ffi. Vee. 883 Schapen en Lammeren met vlugger handel 180 vette Varkens 40 a 46 cents per Ned. ffi, handel vlug; 48 magere dito 10 a 16, en 388 Biggen 3 a 6 per stuk, met stuggen handel; 92 vetle Kalveren 55 a 75 cents per Ned. ffi, met minder vluggen handel; 70 nuchtere dito 9 a 20 per stuk, vlug; 212 Runderen, met flaauwen han del 9 Paarden. Rotterdam, 27 October. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche met goeden aanvoer, zoowel Jarige als Nieuwe 30 cents lager afgegeven Roode en Poolscbe gedeellelijk lager afgegeven. Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 le kwal. 11,25 a 12, mindere 10,40 a 10,75; dito 1862 le kwal. 10,50 a 11,25, mindere 8 a 10,10; 129, 130 ffi Witbonte Poolsche 367, per 2400 kilo; 129, 130 ffi Nieuwe Kleef- sche 340; 127, 129 ffi Nieuwe Bovenl. Ris 330; 127, 128 ffi Galatz 260. Prima Tarwemee! 19 a 19,25; Amerik. Meel 14,20a 17,40, 100 kilo n°. Rogge. Zeeuwsche bij redelijken toevoer 10 cents lager wel te verkoopen. Buiten landscbe soorten nagenoeg als voren. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche 1862 le kwal. 7,40 a 7,60; mindere 6,25 a/7,10; 154/2 ffi Amerik./ 240; 150/2 ffi Koningsbcrger 228, 229; 150/2 ffi Dantziger 228; 148/2 ffi Taganrog 220. Garst. Zeeuwsche matig aangevoerd, in puike kwa liteit prijshoudend. Buitenlandsche soorten met weinig veran- dering. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 le kwal./5,75 a 6,25; mindere 4,25 a 5,70; dilo zomer le kwal. 5,40 a 5,90; mindere 4,25 a 5,10. Haver als voren. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche korte 1e kwal. 3,30 a 4; mindere/2,25 a 3,20dito lange le kwal. 2,75 a3,30mindere 2,20 a 2,75. Boekweit zonder verande- ring. Noord-Brab, 175 a 185. Erwten. Schokkers allcen extra puike gezocht, overigens onbegccrd, 6,50 a 12,25; Kleine Blaauwe als voren, le kwal /8a 8,25; mindere 7 a/7,75; Jarige Witte /7,60 a 7,75; Geldersche Graauwe/9,50 a 12,50; Zeeuwsche dito zonder kooplust/ 6 a 7,50. Boonen. Witte 20 cents lager. Puike Walchersche/11 a 11,25; Zeeuwsche fl a 10. Bruine 50 cents lager,/6,50 a 11, Paardenboonen voortdurend schaarsch aangevoerd en als voren gezocht, 6,75 a 7,30. Koolzaad 1 lager. Overmaasch X 77£ a 78 zakmaat; Zeeuwsch 78 zakmaat. Lijnzaad. Zeeuwsch Zaai- als voren, lste kwal. 144150 St., 2de kwal. 130138 St. Kanariezaad 50 cents lager, /4a 10,50, Meekrap. Be markt was heden gelijk als de vorige week. Vlas. De groote aanvoer ter markt van heden vond slechts gedeeltelijk tot weder iets verlaagde prijzen koopers. Zierikzee, 23 October. Meekrappen. Teelt 1862: 2/1 Meekrap/19Ja22+ 1/1 dito /19Ja22+ Onberoofde 19J a 22+ Mullen f 5 a 6; middelbare dito 3 a 4. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4