- 206 - Haarlemmermeer. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. GEMEENTE-RAAD. gelijks wasschen van de pens- of flankensireek met urine; maar hoe of nil een vocht, dat sleclits eenige overtollige zouten opgelost houdt, uitwendig aange- wend, de in de maag ontwikkelde gassen moet ver- wijderen of vastleggendit verklaar ik niet te begrij- pengenoeg, de patiente die er reeds maanden mede werd gebaadwerd er niet door gebaat; op de toe- diening van de gewone middelen daarentegen was ze binnen een dag of drie hersteld. Ilet andere beet een probaat middel te zijn, om cen doorloop te stuiten, en bestaat, let iveluit goed Ilollandsch schrijfpapier {pro Patriain zoetemelk gekookt. Nemen we nu aan dat bet Hollandsche papier ver- vaardigd wordt uit Jinnen lompen en deze op hare beurt van het vlas dan krijgen we eene plant, waar- van het zaad in afkooksel wel eens tegen genoemde ongesteldheid aangewezen is, maar waarom dit dan niet genomen? Ik houd het er voor, dat zoo dit middel al eens geholpen mag hebbenhet alleen aan de voedende en verzachtende hoedanigheden der melk moet toegeschreven worden en niet aan het papier. Maar wil men zijn vee volstrekt volgens de pap- methode behandelenwelnu! dat men dan stijfselof beter nog tarwebloem, door de melk roere en ik geef de verzekering dat men daarmede zijn doel eerder en beter bereiken zal. Men ziet bier overigens alweder uit, dat het nog altijd het oude is en dat walgelijke en onverklaarbare middelen nog steeds aan de orde van den dag zijn en bij het groote publiek gereeder ingang vinden dan die welke de wetenschap en de ervaring aan de hand geven. Van de uitwendige gebreken van het runddie hoofdzakelijk in verstuikingen en ontwrichtingen be- stonden, valt weinig nieuws te zeggen; ziekten van het uijer en der spenen kwamen, als een gevolg der heerschende ziektegesteldheid, nog al veelvuldig voor. Eene koe brak een achterbeen vlak boven het spronggewricht in meer dan twee stukkendoor een- voudig in het land uit te glijden; natuurlijk was dit onherstelbaar. A oortdurend waren er veel kpeupele schapen; som- mige veehouders willen dit toegeschreven hebben aan het kruisen met vreemde rassenomdat vroeger toen zulks minder in zwang wasdat getal veel geringer was. De gewone varkensziekte woedde dit janr weder vrij hevig in deze omstreken; enkele gemeenten, waaronder ook die mijner inwoningbleven er o-e- heel van verschoond. Nienwveen, Oct. 18C2. D. van IIdlst. Zitting van Donderdag 23 October 1862. Voorzitter Mr. M. S. P. Pabst. De Voorzitter opent de Vergadering ten Een urc. Tegenwoordig 9 leden, zijnde de heerenKnaap, Root, Amersfoordt, Buis, Tensen, Vehploegh, van Rijn, Klapwijk en van Vuuren. De Notulen van 2 October 1862 worden gelezen en goedgekeurd. I. Wordt gelezen eene nota van bedenkingen gevallen bij Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op de Begroo ting voor de dienst van 1863 Daarbij wordt in hoofdzaak a. in overweging gegeven ora de Iloofdelijke Omslag voor 1863 aanmerkelijk te verboogen. b. te kennen gegeven, dat de bijdragen van het Rijk en de Provincie, ter voorziening in de kosten van bet Lager Onder- wijs voor 1863, nog met 1000 elk, dus met 2000 moelen worden verminderden dus behooren te worden gebragt op 1000' voor het Rijk en 1000 voor de Provincie. c. een afzondoriijk besluit verlangd ter nadere regeiing der presenliegelden van de Raadslcden. d. do overbrenging verlangd van de gelden voor aankoop van grond voor de markt naar Hoofdstuk 10, e. in overweging gegeven ora de uitgetrokken 1000 voor cone tweede burgelijke begraafplaats voorloopig van de begroo- ting af te nemen. nadere iniichting gevraagd nopens de geraamde som van 500 voor 2 brandspuithuisjes. g. verzocht orn na te gaan of de post voor jaarwedden der onderwijzers voor geene vermindering vatbaar is. h. aangedrongen op vermindering van de post voor onderhoud van de scliolen, onderwijzerswoningen en schoolmeubelen. f. de overlcgging verlangd van de rekening van het Burgeriijk Armbestuur over 1861. Nadat daaromtrent eenige discussion hadden plaats gehad wordt beslqten: sub a. de Iloofdelijke omslag niet te verhoogen. sub b. de bijdragen van het Rijk en de Provincie in de kosten van het Lager Onderwijs te verminderen elk met 500, te za- men met 1000. sub c. het Raadsbesluit omtrent de presenliegelden in te zenden. sub d en e. aan het verlangen van Gedeputeerde Staten toe te geven; sub de post van 5(0 voor 2 brandspuithuisjes toe te Irchten, en die over te braiien naar Hoofdstuk 10. sub g. de post van jaarveiden van onderwijzers te behouden en toe te lichten. sub h. van de post vooronderhoud der scholen enz., f 150 over te brcngen naar Hoofstuk 10, voor beplanting van het terrein op de school in D) 1en de post verder to behouden. sub. i. do rekening vai let burgeriijk armbestuur over te leggen. De begrooting bedraagt la le gemaakte wijzigingen in ont- vang 23,405.70, in uitgaaf ^23,319.—batig saldo/86,70, wordende dezeive aldus op ntuw vastgestcld. H. Wordt in nadere beharieling genomen do missive van Gedeput. Staten van Noord-Hlland, behelzende eene bedenking tegen het in de zitting van S September 11. vastgestelde tarief van begrafenis-rcgten, voor flo veel betreft de koopgraven. Het door Burgemeesler enWethouders gedaan voorstel, om aan de bedenking van Gedept. Staten te gemoet te komen, en de voorgedragen nieuwe redctie van het besluit worden zon- der hoofdelijke omvraag googekeurd. III. Wordt vastgesteld eei voorgedragen concept-besluit, tot betaling uit de onvoorzien uitgaven, dienst 1862, van 5 aan den Heer Schouten voor restitutie wegens hoofdelijken omslag. IV. De Burgemeesler vragt namens het burgeriijk armbestuur magtigiog om eene som vn 6,40, die hctzelve wegens ver- zuim van formaliteiten dor een der leden van het armbestuur niet kan terugvorderenin do rekening van het armbestuur over 1862 in uitgaaf te nogen brengen. De Heer Ambrsfoord" wil de zaak aanhouden tot eene na dere vergadering, omdathij meent dat de verpleegden zelven het gold wel kunnen 'estitueeren, waarnaar hij onderzoek zal doen. Daartoe wordt bcslotn. V. Door de commisie, in de vorige vergadering benoemd om te onderzoeken in hoe verre het wenschelijk te achten is, om cassatie te vragen van een arrest, gewezen door het Pro- vinciaal Geregtshof in Voord-Holland, den 26sten Junij 1862, in de zaak van den Geroeente-Ontvangercontra A. A. Zijlmans^ wordt schriftelijk rappart uitgebragt, in hoofdzaak behelzende^ dat zij geene vrijheid gevonden heeft, om aan te raden, om van meergemeld arrest cassatie te vragen, hoofdzakelijk op grond van de groote daaraai verbouden kosten, die hij ongunstigen uitslag minstens f 1(00.zullen bedragen, en waaraan de commissie meende de gemeente niet te mogen blootstellen. De commissie slelt alzoo voor, om de eind-uitspraak in de onder- werpelijke zaak af tewachlen, on zich inmiddels van het aan- gehaalde arrest niet in cassatie te voorzien. De conclusie van let rapport der commissie wordt met alge- mcene (8) stemmen langenomen, hebbende het lid Knaap zich builen stemming gelouden. De Heer Knaap geeft daarop in bedenking of het niet beter is, dat de geheele zaaken dus ook het getuigenverhoor, door het treffen van eene schikking worde gestaakt. Do Heer AsiEEsroORDT verklaart zich daartegen, omdat de gemeente naar zijn oordeel reglens en zedelijk gelijk heeft; ook geen der andere leden ondersteuut het gevoelen van den Heer Knaap, weshalve deze zaak, ook op verzoek van dat lid, buiten behandeling blijft. VI. Van de navolgende ingekomen stukken wordt aan de Ver gadering mededeeling gedaan; a. Besluiten van Gedeput. Statentot goedkcuring van het primitieve en suppletoire kohier van den hoofdelijken omslag voor 1862, en van het raadsbesluit, tot het doen van betalin- gen uit de onvoorziene uitgaven van 1862. b. De Slaalsbladen van 1862, N°. 176 tot 182. c. Het Provinciaal-Blacl van 1862, N°. 67 d. Het Weekbl. van Haarlemmermeer van 1862, N». 4042 VII. De Voorzitter deelt mede: a. Dat Burgemeester en Wethouders geen gebruik hebben gemaakt van het door den heer Amersfoordt in de vorige ver gadering aanbevolen prospectus omtrent ijzeren schoolbanken als zijnde le kostbaar. b. De uitslag van het door hem ingestelde onderzoek, nopens den aanslag in de hondenbelasting van sommige honden. De Voorzitter sluit daarop de Vergadering. ill onze bedoeling, liier eene besclirijving van den stoom ploeg te gevende voor- en nadeelen op te sommen of ons in berekeningen te verdiepen; wij laten dit liever over aan hemdie daartoe zeker beter dan wij bevoegd en in staat is. Wij wenschen alleen door deze regelen openlijk onze hulde te brengen aan den man die den moed gehad heeft dit kolossale werktuig op den vaderlaud- schen bodem over te brengen, en dan nog wel op een bodem waarover weinige jaren geleden de groote wateren spoeldendie de ijver en de volharding ge had heeft, trots vele bezwaren en hindernissenhet werktuig in weinige dagen gangbaar te maken en zeer voldoend werk te doen opleveren; die met de meeste bereidwilligheid ieder belangstellende toegang verleenten de gelegenheid verschaftzich door het zien en vragen op de hoogte te stellen van het wonderbaar feit; die zijn geld, maar bovenal zijne eer als landbouwer veil heeft gehad, om den Nederlander te doen zien en te doen beoordeelenwat of door het vernuft en de volhardende ijver van den Engelsch- man op landbouwkundig gebied is tot stand gelbragt. Wij kunnen in de verte niet beoordeelen of het al of niet waarschijnlijk isdat de stoomploeg ge- roepen zal worden ook in Nederland zijne rol te ko men spelenen welke hervormingen daardoor zouden kunnen worden te weeg gebragt; maar al ware het ook dat deze eerste stoomploeg nog in langen tijd door geen tweeden gevolgd werd dan nog zal door Mr. J. P. Amersfoordt aan den Nederlandschen landbouw eene dienst bewezen zijnwelkenaar wij vertrouwen, door velen met ons steeds dankbaar zal worden erkend. De Voorzitter der Afdeeling Haarlemmermeer van de Holl. Maatsch. van Landbouw, S. de ChEEcq Wz. Op de Woensdag 5 dezer gehouden eerste najaars- markt zijn aan de lijn geweest: 262 melk- en guste- koeijen, 78 vaarzen en kalveren, 35 paarden5 veu- lens39 schapen en 12 varkensde handel was in den aanvang stug, later met zeer veel meer levendig- heid. Er waren o. a. aangebragt door de firma C. van Leeuwen en D. Blom 63 stuks vee.hetwelk alles werd verkochtterwijl zij tevens weder 12 vetweiders aankochtendoor den heer Wisboom waren aange bragt 42 stuks, en daarvan werden door den heer Biesheuvel alleen 20 stuks aangekocht. Er is alzoo een groote vooruitgang der markt, en houdt deze standdan zal de verbetering van het terrein, waarvoor op de begrooting van 1863 de gelden zijn uitgetrokken, eene zeer wenschelijke zaak zijn. Laastleden Zondag, 2 November, den gedenkdag der Kerkhervorming, werd de kerk van Nieuw-Ven- nep ingewijd door Ds. Tin h o 11met eene rede naar Ps. 122, vs. 1. Tevens werden de verkozen Kerke- raadsleden in hunne bediening bevestigdzijnde de ouderlingen P. Kos,W. VerploeghenM. Spaans, en de Diakenen: D. Eggink, A. C. van Dorsten en P. d e B r e u k. De bij deze gelegenheid gehouden collecte, tot dek- king van het nog bestaande tekort, bragt op/138,13 /3; bovendien verneemt men, dat ondersclieidene giften zijn ingekomenwaaronder eene van H. K. H. Prinses Marianne der Nederlandengroot 500. De Commissie moet ru nog ruim 800 ontvan- genom alles gedekt te zien. DE STOOMPLOEG. Onder meerdere belangstellende bezoekers der Bad- lioevewaren ook wij Zaiurdag ooggetuigen van het werken met den stoomploeg. Wij kenden dit werk tuig slechts bij overleveringdat is door beschrijving en teekening, en wij erkennen gaarne dat zoowel de werking als het geleverde werk onze verwachting verre overtrof. Wij zijn het met den heer Amers foordt eens, dat de proef als gelukt mag worden beschouwden dat een stoomploeg op een landbouw- bedrijf van eenige uitgestrektheid ook in Nederland niet geheel misplaatst zoude zijn. Het ligt geenszins Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 28 October tot 4 November 1862. GEBORENMariadochter van J. van de Pol en M. Bak- ker. Clazina, dochter van C. Schipper en 0. Iloogink. Johanna dochter van M. de Klerk en G. Kemerink. Alij- da, dochter van C. Huijser en A. W. Dobbe. Antje, doch ter van 1). Bnrggraaf en T. Klaare. OVERLEDENCatharina, oud 8 jaren, dochter van G. Frankfort en G. Gravemaker. Pieter, oud 1 maand, zoon van C. de Laat en J. Hameetman. A. Verduinoud 37 jarengehuwd met C. de Boer. Petrus, oud 6 jarenzoon van J. Zandbergen en A. Heemskerk. Wilhelmus Adriaan oud 1£ jaar, zoon van A. Pruijsers en C. Boczer. Corne lia oud circa 3 jaren dochter van B. Visser en J. de Graaf. Antje oud 7 jaren dochter van J. Mnilwijk en H. Schalk. Jacob, oud ruim 6 jaren, zoon van J. Braakman en T. Brugmao. ONDERTROUWD W. Overtoom met A. P. van Akcn. GEHUWD A. den Haan met M. J. van Kampen. - T. van de Bruinhorst met G. Wallet. Afdeeling Haarlemmermeer. Voor de vergadering, te houden op Dingsdag 11 November, des avonds ten 6% ure, ten huize van den heer J. van der Poel, aan het Kruisdorp, zijn de volgende werkzaamheden aan de orde gesteld 1°. Verslag der afgevaardigden voor de algemeene vergadering te 's Ilage. 2°. Landbouvvkundige voordragt van Mr. J, P. Amersfoordt. 3°. Gemeenschappelijk onderhoud. Daar het voornemen bestaat gedurende den aanstaan- den winter drie of vier avond-vergaderingen te houden zoo vleit het bestuur zich, dat de leden door eene getrouwe opkomst van hunne belangstelling zullen doen blijkenen alzoo de pogingen van het bestuur ondersteunen, om op deze wijze nuttige kenuis te verspreiden en den goeden zin onder de leden te bevorderen. S. de Clercq, Voorzitter. J. G. Schone, Secretarie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2