SI -J VERKOOPING A ID) Y1 KIT IE TO IE 1L HAARLEMMERMEER. BOSCHBAAS. - BIGGEN. -207 Rijnland. Vee en Landbouwers-gereedschappen. HAMPSHIRE RAMMEN (Laminenen) wmim Sehipper J. Vermeulen Marktberigten. 11 mmmm Open bare Verkooping 24 goed in staat zijnde WERKPAARDEN, Publieke Verkooping Een iegelijk wordt gewaarschuwd Uit «le Stand te koop: TE KOOP of TER INRUILING Openbare Verkooping Uit de hand te koop l?i;°VlieiV>46 1 g" 7 43f' HCnnep" °P 6/^ i VEREENIGDE VERGADERING gehouden in het Gemeen-landshuis te Leiden, op Woensdag 29 October 1362, des morgeus ten 10/2 ure. Tegenwoordig 22 Leden. De Dijkgraaf opent de Vergadering. Hij brengt ter tafel eene missive van Dijkgraaf en lloogheemraden berigtende de aan- vaarding van de belrekking van Secretari van het Hoogheem- raadschap door den Heer W. G. de Biiuijn Kops. De Heer Kops konit daarop in de Vergadering en wordt door den Voor- zitter vervvelkomd en goi'nstalleerd als Secretaris der Veree- nigde Vergadering. De Heer Kops dankt den Voorzitter voor de heusclie woordenwelke bij hem heeft toegesprokenhij maakt tevens van deze gelegenheid gebruik om zijne erkente- lijkheid te beluigen aan heeren Hoofd-Ingelanden voor de eer- volle wijze, waarop zijne benoeming heeft plaats gehad; hij hoopt zich het aan hem geschonken vertrouwen te zullen waardig loonen doch hij erkent, vooral ook met het oog op de vele vprdiensten van zijnen voorganger, dat hij de toegeeflijkheid der Vergadering zeer van noode heeft, terwijl hij hare welwil- lende genegeuheid steeds op hoogen prijs zal stellen. De Voorzitter deelt mede dat de Heer Muijsken in het 'Io- caal tegenwoordig is, hij stelt voor dozen Heer als Hoofd-Inge- land to beeedigen. De Heer Muijsken komt daarop in de Ver gadering en wordt door den Dijkgraaf met eene gepaste toespraak gei'nstalleerd. a. De Notulen der vorige Vergadering worden gelezen en vastgesteld. b. De Dijkgraaf berigt dat van nu af aan de gedrukte no tulen nog spoediger dan vroeger aan de Leden zullen worden toegezonden zoodat zij in hun bezit zullen zijn in elke Ver gadering volgende op die, waarin zij werden vastgesleld. c. Wordt gelezen eene missive van den Heer J. A. Pol, waarbij deze Heer, uithoofde van zijne zwakke gezondheid zijn ontslag neemt als Hoofd-Ingeland. De navolgende mededcelingen worden als kennisgeving aan genomen. d. Het proces-verbaa! der drie-maandelijksche kas-opneming aangevende een totaal bedrag van 69,478.51 waarvan 55 mule in bewaring bij Dijkgraaf en Hoogheemraden en het res- lant bij den rcnlmeester. De boeken, inandaten en overige bescheiden zijn alien in orde hevonden. e. Do goedkouring van Gedeputeerde Stalen op het hesluit tot aflossing van waarborg-kapitaleri voor gronden gelegen onder LeyderdorpVoorschoten, Soeterwoude, Koudekerken Valkenburg. De uitbetaling dezer gelden zal spoedig kunnen plaats hebben. De goedkeuring van Hijnlands rekening over het diensl- jaar 1861. g. De goedkeuring van Gedeputeerde Staten op het hesluit om in reglen op te treden tegen van Keppel en anderenter zake van hun verzet tegen de voldocning van het door hen verschuldigd bundergeld. ft. De Uitslag van eene publieke veiling van cenige meu- bilaire goederen en rommel op den huize Zwanenburq voor een bedrag van 596. Ge goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de vastge- stelde erordening op de dijkenkadeu en wateringen in Rijnland •b rj^' om'rent het aan Z. Exc. den Minister wan Binnen landscbe Zaken op te zenden vertoog betrekkelijk de doorgra ving van Holland op zijn smalst. Do Dijkgraaf zegt, dat daar de behandeling van dit voor Rijniand zoo gewigtig ontwerp eerder dan men verwacht had aan de beraadslagingen van de Volksvertegenwoordigcrs za'l worden onderworpen, Dijkgraaf en Heemraden zich beijverd hebben de bezwaren der Vergadering tegen bet Ontwerp, ter kenms te brengen van al de Leden der Tweede Kamer dat bovendien door eene commissie uit hun midden deze bezwa ren mondehngs zijn toegelicht geworden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken dat Z. Exc. met de meeste belangstclling daarvan heeft kenms genomen, en heeft toegezegd dat zij rii- pelijk door hem zouden worden overwogenen dat de des- kunciigen daarover zouden worden geraadpleegd. Thans zijn aan de orde de onderwerpen ter behandeling volgens de Agenda. b I. Verslag van de Waarborg- en Slikfondsen. Dit verslag bevat eenen staat aanwijzende de kapitalen wel ke, na aflrck der laalste aflossingennog op de Grootboeken van den Staat zijn ingeschreven. Het wordt door de veruade- nng als kennisgeving aangenomen. II. Voorslel omtrent de verlichting der sluiaen te Spaarndam Tot behoorlijke verlichting der sluizeu ook in het belang der schuttingenis benoodigd eene uitgaaf van p m f 60 per jaar. r J Vroeger werd daarvoor een dergelijk bedrag aan de Gemeente Spaarndam uitgekeerd bij de publieke verpachting dezer slui- zen is die bijdrage vervallen en de Gemeentekas laat die uit- gave met toe. Jlet voornemen bestaat om de verpligling van verlichting aan den pachter op te leggenvoor het oogenblik echter dient daann te worden voorzienen voor de loopende dienst zal eene som van 25,daartoe behooren beschikbaar gesteld stolen Zonder Looftlelijke stemming wordt hiertoe be- III Voorstel omtrent het te geven berigt op een adres van hei° irert°aSKI C' S'- aan GedePut- Staten van Noord-Holland betrekkelijk de weigenng der Vereenigde Vergadering om zijne duincn in goeden staat van belmbeplanting te bouden. heiInh»=!i-,gT°liVeerd, en met redenen omkleed ad'-es wordt onMByk en onweufg V°°rgeSleld als te 2y" gevaarliJk> lu,nlnV°0riZi,lter zeg'' dat Dijkgraaf en Hoogheemraden hadden motieven welke "tot Tel GedepUt' S'alen medo le dee,en de rri llr. - nemen van bedoeld hesluit geleid Iprirfo'- zy vermeenen ook- thans de meening der H ke inga e Lm°elen Uillokken- in hoeve™ z'j het wensche yk de hewenngen der adressanten te bestriiden Hii echler doen da' het adres m Sen van Dijkgraaf en lloogheemraden gesteld Is om berigt, niet om berigt en raad. De Heer Blusse verheugt zichdat de Heer Borski zich tot Gedep. Staten gewend heeft; de Vergadering had zulks niet alleen voorzien zij heeft dit gewenscht; er bestaat nu uitzigt dat het geschil beslist worde, hetzij naar de zienswijze der meerderheidhetzij in den geest der minderheidin ieder geval zal de Vergadering weten welk beginsel door haar in deze moet gevolgd worden. Het komt hem dan ook allezins natuurlijk voordat als tegenhanger van het adres des Heeren Borski Gedeput. Staten volledig worden ingelicht omtrent de zienswijze en de beschouwingenwelke aanleiding hebben ge- geven tot het nemen van het door adressanten gewraakte he sluit. Hij acht het echter niet mogelijk, dat eene dergelijke memorie staande de Vergadering worde opgemaakt, en wenscht dat daartoe door de Vergadering eene Commissie worde benoemd. Het voorstel van den Heer Blusse aangenomen zijnde, zoo worden tot leden dier Commissie benoemd dc Heeren Piek, Blusse en J. van der Breggen Fz. IV. Voorstel tot aflossing van waarborgkapitalen: Ilet voor stel luidt om de aflossing van waarborgkapitalen van toepassing te verklaren op verschillende aanvragendoor eenige reglheb- benden gedaan ten opzigte van gronden gelegen onder Alphen Koudekerk en Leijmuiden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoo besloten. V. Adres van M. Bak om vermindering of vrijstelling van bundergeld. Daar hiervoor geene termen bestaan, en de hier bedoelde gronden eerst onlangs door den adressant gekocht zijn gewor den, hesluit de Vergadeiing op deze aanvraag afwijzend te be- schikkcn en den adressant te verwijzen naar de ter-visie-stelling van het gaarderboek voor den omslag van het jaar 1863, als wanneer hij gelegenheid zal hebben zijne bezwaren op nieuw te doen kennen. VI. De Dijkgraaf zegt dat na de Agenda van heden was opge maakt, nog is ingekomen een schrijven van den Ontvanger der Begistratie, waarbij verklaard wordt dat de Minister van Finan- cien geen verlof gegeven heeft tot het betalen van den Omslag voor de zoogenaamdo militaire gronden, liggende bij de forten in de gemeente Haarlemmermeer. Dijkgraaf en Heemraden stellen voor om, uithoofde de bevoegd- heid tot aanslag dezer gronden eenigzins kwestieus is, te be- rusten bij het hesluit van den Minister. Na eenige discussie besluit de Vergadering gemeld schrijven te renvoyeren aan Dijkgraaf en Hoogheemraden, ten einde dien- aangaande een nader onderzoek in to stellen. VII. Tot Leden der Financiele Commissie voor het onderzoek der Begrooting over 1862 worden door de Vergadering benoemd de Heeren Blusse, de Clercq en Roeloffs. De Vergadering wordt daarna door den Voorzitter gesloten. Zaturdag 8 Nov. Koemarkt te Velzen. Woensdag 12 Koe- en Paardenmarkt te Woerden. Maandag 17 Paardenmarkt te Oorincltem. Dingsdag 18 Beestenmarkt Zaturdag 22 Koemarkt te Velzen. TE ALKMAAR, aan een der Stallen van Let Logement DE TOELAST, van den Heer J. van der Haagen, op Zaturdag den 8 sten November 1862 des middags ten 12 ure van van 4, 5 en 6 jaar oud; mitsgaders WERK-WAGENS TUIGEN en STAL- GEREEDSCHAI'PENalles in gebruik geweest bij de Heeren A. Yisser Cie., ten dienste der daar- stelling van den Spooriceg naar het Nieuwe Diep. VAN JEAN TOUcjSAINT DELlNtjEE Commissionair zal, als Gemagtigde van zijne Principalenin de helft dezer maand, op nader te bepalen dag en uurte Amsterdamten overstaan van een levoegd Amblenaarpubliek en aan den meestbiedenden verkoopen: eene partij SLAGT- en ander YEE, alsmede eenige LANDBOUWERS-GEREEDSCHAPPEN en YOORWERPEN. Landbouwers en Veehouders, iets willende bijvoe- gen in die Publieke Verkooping, die alleen besterad is voor V<:e en Landbouw vervoegen zich ten Kantore Schans bij de RaambarriereM. M. 107, te Amster dam alwaar verdere inlichtingen, enz. op franco aan- vrage verkrijgbaar zijn. op de Gedempte Oudegracht, bij de Turf- markt, te Haarlem, op Maandag den lOden No vember 1862 des middags ten 12 ure, van: AFBRAAK, eene Partij NIEUWE DEELEN, van onderscheidene dikten en lengtenSCHROTEN, en lietgeen verder t e k o o p zal worden aangeboden. eenige betaling te doen, eenige goederen hoegenaamd af te geven, of eenige bestelling aan te nemen van TR1JNTJE SCHEER1NG, Huisvrouw van C. DE GROOT, Landbouiver aan den KruiswegSectie G G, Kavel 15, te Haarlemmermeer, zullende zonder zijne voorkennis niet valideren. Eene BOEREN-WONING, met 20 Bunders Land; eene BOEREN-WONING, met ono-e- veer 7 /2 Bunders Land; eene WONING, waar in TVinkel en Tapperij wordt uitgeoefend: eene WONING met SCHUURtevens ingerigt tot Brood- bakkerijwaarbij ongeveer 12 Bunders Land in Huur is te bekomen. Te bevragen met franco Brieven of in persoon bij den Makelaar C. LEWIS Jr., IJwegSectie B Kavel 19, te Haarlemmermeer. waarvan de Yader 60 heeft mogen gelden tegen Inlandsche Ooijen. Zich franco te adresseren aan W. K. SCHUBERT op het Hdis te Bennebroek, bij het Station Vogelenzang. van een WINKELHUIS en ERYE, slaande te Haar lemmermeer, aan het VenneperdorpKadaster Sectie N, N 471, groot 3 roeden 54 ellen. Te aanvaarden 1 Januarij 1863- De Notaris J. L. VAN DER MOER zal die Ver kooping houden op Dingsdag, den 18den November 1862, 's voormiddags ten 11 ure, In de Herberg de Gouden Leedw in het Venneperdorp voorn. Eene BOUWMANSWONINGmet 40 Bunders best BOUJV- en TVEILANDgelegen in de Haar lemmermeer. E r a n c o te bevragen bij den Makelaar B. LABRIJN, op het Kruisdorp aldaar. Op de BADHOET E in de Haarlemmermeer wordt gevraagd: Een BOSCHBAAS, P. G.ongehuwd, bekend met Boomkweekerij en behandeling van op- gaand Hout en Akkermaals-Bosschen. Brieven franco. Aldaar zijn te koop: IIONGAARSCHE en BERK SHIRE EOK-BIGGEN, van uitmuntend ras. Iptinmgt ter kennis van zijne Begunstigersdat hij op Zondag, den 16den November 1862, ZAL VAREN naar Purmerendeten 7 /2 ure 's voormid dags, van de ligplaats aan het stoomgemaal de Lijnden te Haarlemmermeer. Amsterdam3 November. Boter. Friesche f 55 a 58 kuinder 53 a 56; Kamper 55 a 57 Deventer 46 a 50- Zwolsche/52 a 56. 5 November. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd 130 fi? bonte Poolsoho/ 355; 132 ffi dilo 365. - Rogge. Ouge- droogde bij parly iets lager afgegevenoverige soorlen onver anderd 121 ffi Galatz/207 bij partij; 120 fit Taganrog/207 by partij; 120 ff Odessa 207119, 125 ff Petersburg f-Hl' 2n3,j rer.2100 kflo Amerik. 215 ilSCArcS 212. Op levering per 2100 kilo prijshoudend. Koolzaad onveranderdop 9 v. Olie in Nov. 80April 82Sep- ger/^i L,jnzaad 'n een doen; 107, 109 ft Archan- c /0U^' dade,iik en °P levering iets aangenamer; op 6/w. 47^Vhegemi 4-6 Lijn- dadelijk en op levering Koeken. Raap- per 1040 stuks f 88 a 92; Lijn- per 104 stuks 11£ a 14^. r Vee. Kalveren lste kwal. 50 a 70; 2de kwal. 40 a 60- kwal- fO a 50; Schapen 20 a 28 Varkens 4t a 48 cents per Ned. ft. Alkmaar, 31 October. Kaas. Kleine 27,25; Kommissie 28, Middelbare 29,25Laagsle prijs 20. Aaneevoerd 474 stapels of 98,450 Ned. ft. aangcioera Kanariezaad 11. 3 November. Vee. Ter markt van beden was buitengewoon veel Vee aangevoerd. Reeds gislercn morgen was dc markt J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3