s n 8 H m "4 WATERHOOGTENATUURLIJKE WATERONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. BOEZEMHOOGTE op den middag -5- A. P. in Ellen. II 0 0 GTE van het BU IT EN WATER met betrokking tot A. P. in Ellen. a. Uren. SLUISGANG. b. Grootste Yerval in Ellen. STOOMTUIGEN. cs t- ca o H Rijnland. Delf LAND IJ Halfweg. IJ Spaarndam. IJssel Gouda. Noordzee Katwijk. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Uren Werking. AANMERK1NGEN. bio CJ "c5 a j-jj s* a13 m cz *a p o O C3 o E ■a -o 'S -J "3 E -3 3 i=i o _J hoogste Vloed. iaagste Ebbe. hoogste Vloed. iaagste Ebbe. hoogste Vloed. iaagste Ebbe. hoogste Vloed. iaagste Ebbe. a. b. a. b. a. b. a. b. O rs 1 a CT3 Q--S CO C3 -23 3 O O 24 25 26 2-7 28 29 30 0.37 0. 36 0. 49 0. 39 0.43 0.48 0. 54 0.38 0. 38 0.4G 0.40 0. 4-5 0. 48 0. 52 0.31 0.41 0.44 0. 35 0. 39 0.48 0.44 0. 48 0. 54 0. 50 0.51 0.49 0.50 0. 54 0. 44 0.40 0. 50 0.49 0.57 0. 46 0.49 0.14 0.18 0.16 0.17 0.12 0.20 0. 30 0.90 0.42 -f-0.20 0.37 A. P. 0.31 0.40 0.51 0.23 ->- 0.69 -5-0.42 -r- 0.14 0.08 -j-0.02 0.86 0.49 -5- 0.25 0.40 0.05 0.52 0.42 0.37 0.23 -5- 0.50 -5- 0.40 0.25 0.05 -r- 0.02 [- 1.90 -1.44 - 1.05 -1.55 - 1.34 - 1.14 -0.95 0.48 0.12 0.15 0.28 0.18 0.08 -f- 0.08 1.40 1.30 1.46 1.17 0.93 0.46 0.40 -5-0.12 -5-0.58 -5-0.46 -5-0.27 -5-0.55 -5-0.65 -5-0.78 a 4 2 0. 21 0.06 0. 03 D I 3 1 0.09 0. 02 0.01 D B B B B 3 B B 5 11 0. 04 0 0. 05 0.10 2. 55 13. 30 16. 20 20. 40 18.10 17. 05 14. 25 3.00 13. 30 18. 00 23.15 19. 45 19.00 6. 00 15. 08 20. 34 20. 19 18.58 18 48 23. 36 11.35 METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. LEEGH WATER. Regen. 25 26 27 28 29 80 31 1 (vo. su. II 0.— 0.— 0.— 0.4 0.— 0.— 0.3 av. 8 u. 0.— 8.8 0.— 1.1 0.— 0.— 0.— 10.6 Verdamping. vo. 8 u. 11 0.6 0.3 0.4 0.2 0.— 0.3 0.1 av. 6 r 0.8 0.3 0.9 0.4 0.3 1.1 0.6 6.3 CRUQUIUS. Regen. vo. 8u. II 0.2 0.— 0.2 0.4 0.2 0.— 0.3 av. a u. 0.— 5.8 0.2 3.4 0.2 0.— 0.— Verdamping. 10.9 vo. 8u. a 1.8 1.2 1.2 0.2 0.— 0.1 0.1 av. 8 u 1.7 0.2 2.6 0.3 0.5 1.3 0.8 12. 0 LDNDEN. Regen. 0.— 0.— 0.— 1.1 0.— 0.— 0.2 i av. 8u. 0.— 5.0 0.— 2.1 0.— 0._ 0.— Verdampii 11.6 KKUISDOEP. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2u. av. 8 u. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. u 0.— n 1.0 a n 759.8 II n 48°.6 0.— 5.4 1.1 0.6 755.9 754.5 756.4 45°.7 46°.8 48°.7 0.— 0.— 0. 1 1.7 761.4 761.0 760.1 49°.5 54°. 1 50°.9 0.— 1.5 0.7 0.2 758.0 759.1 758.7 50°.5 49°.8 49°.6 0. 4 0.2 0.1 0.3 759.6 760.5 761.5 46°.9 48°.9 45°.5 0.— 0.— 0.— 1.0 761.9 760.4 759.9 41°.0 49°.3 47°.7 0.— 0.— 0.1 0.6 758.5 758.1 759.5 46°.4 52°.7 49°.1 0.2 f II 0.— a 760.3 759.9 43\3 45°.5 a 7. 7 7 5 AANMER- KINGEN. Neerslag van nevel. t Damp. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. eS H n S t> o >3 ds w PS o H U o WATERHOOGTE -j- A. P. in Ellen. IN DE BINGVAAET IN DEN POLDER LEEGH- WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGII WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP. 25 0.38 0.40 0.43 0.35 4.94 4.86 4.76 4.80 4.89 26 0.40 0.53 0.51 0.32 5.18 4.95 4.82 4.S9 5.00 27 0.41 0.48 0.50 0.37 5.35 5.08 4. 84 4.97 5.13 28 0.46 0.46 0.49 0.39 5.03 4.82 4.7S 4.83 4.86 29 0.44 0.50 0.50 0.43 4.76 4.77 4.79 4.79 4.80 30 0.49 0.51 0.60 0.47 4.71 4.72 4.76 4.75 4.74 31 0.49 0.50 0.55 0.48 4.73 4.82 4.77 4.79 4.77 1 0.48 0.52 0.55 0.47 4.75 4.91 4.80 4.80 4.80 Te zamen Alzoo per minnut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIIWATER. Slagen. 12 l 91 13 8769 288 4485 40 13254 5.522 5.068 CRUQUIUS. LIJNDEN. <V •-> d. S o CO Slagen. S3 <D ■i- d S CO 13 Slagen. P P-, Ui P Ph P 12 7 8 II II ti ii 24 7 8 II II ii ii 17| 7 8 18420 II II u n n a u II II It n a a u n II II ii 7 8 ii II II it 24 7 8 ii II II ii 12 7 8 16506 ii II II ii 100| 7 8 34926 u II II ii II n ff U ii II n a II 7 8 5.777 ii II ii ii II a n II ii II ii ii Om het afwaaijen van het poldcrwater heeft de Leeghwaler op den 26sten gednrende 9^ uren met slechts 8 pompen gewerkt. gevuld en de kooplust graag. Zij, die gisteren kochten, vooral Kalfvee, hebben hedcn goede zaken gedaan. Beverwijk, 5 November. De VEE-mafkt, den 1sten de- zer alhier gehouden werd druk bezocht, zoowel door vee als door kooplieden, hetwelk de handel vooral in beste soorten zeer animeerde. De prijzen waren: voor beste rijpe 300 N. ffi Kalfkoeijen van 160 tot 180; voor dito Tijdkalvers en Geldekoeijen van 120 tot 125; voor beste Kalfvaarzen van 70 tot 80; voor dito Geldevaarzen van 60 tot 70; voor goede Graskalveren van 30 tot 40 terwijl eene me- nigte mindere soortenten gevolge van de tongblaartegen zeer uiteenloopende prijzen werden aangeboden en verkocht. Broek in Waterland, 30 October. Kaas. Ter markt waren 35 stapels3589 stuks of 7405 N. ffi. Prijs 27. Delft, 30 October. Boter minder graag; lste kwal./G9 a 70; 2de kwal. 62 a 68. Gouda, 30 October. Kaas /17 a 22£ per 50 kilo; we- gens de ophanden zijnde Kaasmarkt weinig aanvoer. 5 November. Hcden werden op de Groote KAAS-Markt aan- gevoerd 125 wagens, waarvan de meeste 2de soortpuike van 8 a 10 ffi golden 20 a 22, en dito van 20 ffi 24 a 25 2de soort 8 a 10 ffi 17 a 19J per 50 kilo; de handel was traag. Groningen4 November. De aanvoer van de meeste Granen was heden weder ruimer, en daar de vraag beperkt was, zijn de prijzen algemeen iets terug gegaan. Granen en Zaden. Roode Tanve wat meer aangeboden wor- dendekon moeijelijk vorige prijzen opbrengen; daar de kwa- liteit algemeen beter was dan die van vroegere aanvoeren is de notering weinig lager geworden de vraag was beperkt. Witte Tarwe bragt vorige prijzen op. Nieuwe Rogge bleef Vrijdag prijshoudend en was heden ook zonder veel verande- ringde aanvoer daarvan was nog kloin. Jarige en Buiten- landsche Rogge hragten de vorige notering op de goede soor ten waren daartoe te plaatsenmaar mindere moeijelijk te ver- koopen. Boekweit was Vrijdag 10 cents lager en heden alzoo gemakkelijk te plaatsenzoodat do prijzen zicli weder herstelden. Winter-Garst bij langzaam toenemende aanvoe ren dalende in prijs; Vrijdag 10 cents en heden op nieuw 10 cents lager, maar daartoe goed opgeruimd ter verzending. Zomer-Garst was Vrijdag ook 10 cents lager, maar heden bij beperkten aanvoer genoegzaam prijshoudend. Reeds Vrijdag was de Dikke Haver flaauw gestemd, zoodat de hoogste prijzen van heden voor 8 dagen niet te bedingen waren beden was de aanvoer zeer groot, en de kooplust gering zijnde, daalde de prijs 15 a 20 cents, tot welke veriaging de aanvoer voor een groot gedeelte is opgeruimd. Wilte Voer- en Zwarte Ha ver bleven bij zeer kleinen aanvoer onveranderd in prijs. Paardenboonen onveranderd. Koolzaad zonder handel. Gort geheel zonder handel. Olie. Raap- contant 44£ a 44f op levering zonder handel. Lijn- langzamerhand aan de markt komende iets lager in prijs. Noleringen. Tarwe. 123 ffi jarige Roode 8,40 a 8,60; 120/123 ffi nieuwe Roode /7,60 a 8,35. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsche7,20 a7,50116 ffi nieuwe Inlandsche /6,90. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/5,30 a 5,70; 113/116® zwarte 5,60 a 6,116 ffi Jarige /5,90. Nieuwe Garst, 92/99 ffi Winter/4,55 a 5,6096/99 ffi Zomer/4,70 a 5,05 103 "ffi Knobbe 5,45. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,35 a 4,— 68/72 ffi Witte Voer 2,90 a 3,15 75/78 ffi Zwarte dito/3,10 a 3,35. Nieuwe Paardenboonen 5,75 a 6,40. Gort. Grove/ 8,50 a 8,75; puike /8,90 a9,25; Parel-Gort f 11,50 a 16.Olie. Raap- 44£ a 44|; Lijn- /41a/ 42. Haarlem, 3 November. Granen. Witte Tarwe /9a 10,50; Roode dito 8,10 a 9,60; Haver 2,90 a 3.70; Rogge 7; Graauwe Erwlen 9,50; Groene dito 8,30; Paardenboonen 6,75. 5 November. Zoetemelksche Kaas (43 stapels) 26,25 per 50 Ned. ffi. Hoorn, 30 October. Kaas, Ter waag gewogen van af 24 dezer: dagelijksche weging 13 stapels of 2236 ffi; Donderdagsche markt 232 stapels of 57,422 ffi, te zamen 245 Stapels of 59,658 ffi. Hoogste prijs 27,middelste 26, Iaagste 22, 1 November. Vee. Aangevoerd: 29 Paarden 24 a 155; 13 Kalveren 6,50 a 13,50; 269 Schapen 8 a 21185 Varkens 6 a 19; 9 Zeugon /13 a 34; 375 Biggen 2,75 a 5,50; 317 Kippen 30 cents a/1,05. Eijerf.n: 425 Kippen- 3,50 a 3,60; 300 Ecnden-/3,40 a 3,50. Leiden, 1 November. Vee. Aangevoerd: 873 Koeijen, 102 Kalveren, 449 Schapen. Verkocht: 26 Stieren /42 a 90; 24 Kalfkoeijen /110a 190;. 286 Vette dito 144 a 240; 439 Vare dito 52 a 164; 84 velte Kalveren 24 a 62; 18 magere dito 4,75 a 17; 386 vette Hamels 14,25 a 24; 41 vette Ooijen 13 a 22,50; 24 magere Varkens/ 15 a 20; 180 Biggen 4 a 10. Boter. Verkocht: 6550 Ned. ffi. Isle ktval./57 a 61 2de kwal. 53 a 56 per Vat; 1,42J a 1,52£ en 1,32£ a 1,40 per Ned. ffi. Medemblik29 October, Kleiiie Kaas. Aangevoerd 88 stapels, wegende 19,125 Ned. ffi. Hoogste Prijs/ 27,50 per 501 Ned. ffi. Boter 1,20 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 3,per 100 stuks. 30 October. Vee. Ter markt aangevoerd 177 Schapen. Prijs: 18 a 22. 31 October. Naar Londen verzonden 10 Koeijen en 2095- Schapen. Purmerende4 November. Kaas. Middeibare 29 Kleine 27,50, per 50 Ned. ffi. Aan de Stads Waag zijir gewogen 83 stapels of 24,552 Ned. ffi. Boter 1,15 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 4; Eenden- 3,20 per 100. Vee. 1035 Schapen en Laramercn met vluggen handef; 182 velte Varkens 38 a 46 cents per Ned. ffi, vlug; 16 ma gere dito 10 a 16, en 366 Biggen 3 a 6 per stuk, vlug; 236 Runderen flaauw; 70 velte Kalveren 60 a 80 cents per Ned. ffi, met vluggen handel; 30 nuchtere dito 9 a 23 per stuk vluggen handel.214 Ganzen 1,75, en 18 Zwa- nen 4,25 per stuk. Rotterdam, 3 November. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche ruimer aangevoerd, welke 75 cents lager langzaam opruimde. "Roode en Poolsche met weinig omgang. Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 le kwal./10,50 a 11,50, min dere 10 a 10,25dito 1862 le kwal. /10 a II, mindere 8 a 9,60; 129, 130 ffi Witbonte Poolsche 368 a 370, per 2400 kilo; 128, 129 ffi Nieuwe Kleefsche330; 127, 128 ffi Nieuwe Boveni. Ris 320; 127 128 ffi Galatz 255. Prima Tarwemecl/19 a 19,25; Amerik. Meel /14,20a 17,40, 100 kilo n°. Rogge. Zeeuwsche bij redelijken aanvoer 20 cents lager in de beste kwaliteiten vrij wel le plaatsen. Builenlandsche soorten aan consumptie met weinig prijsveran- dcring. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlannische 1862 le kwal. 7,25a 7,50; mindere/6,25 a 7,10; 150/2 ffi Koningsberger 228; 148/2 ffi Taganrog/220; 145/2 ffi Berdianski 209; 117, 118 ffi Petersburger partij 205. Garst. Zeeuwsche matig aangevoerd, winter 10 cents lager, zomer als vorcn, afwijkende kwaliteiten alleen in lager verhouding te verkoopen. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 le kwal. 5,75 a 6,25; mindere4,25 a 5,60; dito zomer le kwal. f 5,40 a 5,80; mindere 4,25 a 5. Haver als voren. Over maasche, Zeeuwsche eri Vlaamsche korte le kwal. 3,80 a 4; mindere/2,25 a 3,20dito lange le kwal./2,75 a 3,30; min dere 2,20 a 2,75. Boekweit langzaam als voren. Noord- Brahandsche 175 a 185. Erwten in puike kwaliteiten on veranderd. Schokkers /6,50 a 12,25; Kleine Blaauwe le kwal. /8a 8,30 mindere 6,75 a 7,75; Jarige Witte f 7,50 a 7,75; Geldersche Graauwe/9,50 a 12,25 Zeeuwsche dito /6 a 7,50. Boonen. Witte als voren. Puike Walchersche 11 a 11,25; Zeeuwsche 7 a 10. Bruine 25 cents lager, vooral in de niet hardc kwalitcit traag afgaandc,/6,50 a 10,75. Paardenboonen meer algemeen 10 cents hooger betaald, 6,75 a 7,40. Hennepzaad. Nieuw Inlandsch 247£. Lijnzaad. Zeeuwsch Zaai- als voren1 ste kwai. 144150 St.2de kwal. 130—138 St. Kanariezaad als voren, /4a 10,75. Meekrap. Er werd vrij wat aangeboden tot vraagprijzen door- een ruim zoo willig als de vorige week, en bij enkele koopers was er ook iets meer lust. Vlas. De vraag was gednrende de vorige week op het land beperkt. De aanvoer ter markt van heden was zeer groot en vond tot ongeveer vorige prijzen grootendeels koopers. Drukkerij van Bonga Sj C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4