8UQV EWMMTO1D, - 215 - Haarlemmermeer. Uit de liand tc koop De Notaris J. W. R0EL0FFS VALK, Wei-, Klaver- en Bouwland, BERIGT. Marktberigten. ting steeds zeer verdeeid over de goede werking van het Araerikaansch draagbaar dorschwerktuig met zeef op spoor of treemolennagevolgd en verbeterd vervaardigd door G. Stout, te Tiel. De reden van deze verschillende en bepaald tegen- strijdige beoordeeling kan niet anders gezockt worden dan in meerdere of mindere bekwaamheid of lust om met nieuwe landbouwwerktuigen om te gaan lieeft men reeds een vooroordeel, zoo als men hier te lande vaak kan waarnementegen nieuwe werk- tuigen, dan zal wel in de eerste plaats deze paarden- treemolen worden afgekeurd, daar niet alleen perso- nen maar ook paarden een tot biertoe gekeel onbekend werk moeten verrigten; dat men het werktuig door ondervinding zoude afkeuren moet ik echter be tvvijfelen. In 1854 kocht ik voor mijne nieuwe boerderij in Haarlemmermeer van den heer Stout zijn Ameri- kaansch draagbaar dorschwerktuig met zeef, ingerigt voor een paard; ik was de derde aan wien hij dit werktuig afleverde en, naar ik meen, de eerste die het in den Haarlemmermeerpolder bragt; er waren juist jonge paarden voor de boerderij aangekocht, waarvan er een voor de machine werd uitgekozen, welke door den heer Stout, hiertoe overgekomen, in werking werd gebragt. De eerste proef gelukte volkomen, het paard deed zijn werk zonder eenig tegenstribbelenhet graan werd schoon gedorschen en leverde per uur het aan- gegeven getal mudden op. Sedert dien tijd wordt bij mij bijna uitsluitend het graan met dit werktuig afgedorschentweemaal in deze acht jaren zijn de blokken waarop het paard loopt vernieuwd moeten wordenwelke vernieuwing acht of negen gulden kostj dit zijn de eenigste kos- ten welke ik tot hiertoe gehad heb. De bewering dat de paarden stijf in de voorpooten worden en het niet kunnen volhouden, is geheel uit de lucht gegrepenhet paard waarmede ik acht jaren geleden begon te dorschen doet nog steeds hetzelfde werk; men kan zich dagelijks op mijne boerderij over- tuigen of dit paard stijf is geworden. Dat men evenwel een goed sterk paard moet hebben valt niet te ontkennen; hoe beter paard men inspant hoe beter men dorscht; dit is ook het geval bij de gewone paardenmolens; is het paard minder sterk dan kan men hieraan te gemoet komen door de zeef niet aan de machine te bevestigenhetwelk het werk vecl verligt en geen volstrekt vereischte is, daar het stroo zich genoegzaam van het graan afscheidt; bij de meeste kleine dorschwerktuigen wordt deze zeef ook niet aangetroffen. In den laatsten tijd heeft men om het paardenwerk le verligten, de treemolen breeder gemaakt en voor twee paarden ingerigt; dit beantwoordt geheel en al aan het beoogde doeldoch aard en strekking van het werktuig zijn hierdoor geheel veranderd, beknopt- heid is het hoofddoel van den vinder geweest; dit is zijne wezenlijke waarde, moet men twee paarden in dezen treemolen gebruiken, dan staat men in dit opzigt gelijk met de gewone rosmolenshet werktuig is nu te zwaar om telkens verplaatst te kunnen worden; het dorschen van zaaikoren wordt hierdoor ook veel bezwarender, daar dit in eenen tijd invalt dat het landwerk druk is en veel paarden vereischt, zoodat men ter naauwernood een paard voor den •dorsehmolen kan missen. Het groote voordeel van dit dorschwerktuig is in zijne beknoptheid gelegen en in zijne verplaatsbaar- heid; bij de beoordeeling wordt naar mijne meening hierop te weinig gelet; bij alle mij bekende dorsch werktuigen moet het graan bij het werktuig gebragt worden, om gedorscht te worden, daar het op eene vaste plaats is aangebragt, bij velen bovendien in een afgezonderd gebouwhet Amerikaansch draagbaar dorschwerktuig brengt men integendeel naar de plaats waar het graan geborgen is; heeft men eene graan- schuur of tas, (welke in eene doelmatig ingerigte bouwerij niet mag ontbreken) dan plaatst men het voor de afdeeling van zijn taswaaruit men verlangt te dorschen; het graan valt regtstreeks uit de tas in het werktuig en kost en lijdt niets door vervoer evenzoo met het verwerken van het gedorschte stroo men stelt het werktuig zoodanig dat het stroo digt bij de plaats valt waar het geborgen moet worden. Berekent men nu de kosten van dit heen en weder brengenonafscheidelijk van dorschwerktuigen met vaste rosmolens, en het verlies van graan, hetwelk hiermede gepaard gaat, dan is dit reeds voldoende om het bo«'en anderen te verkiezende hoeveelheid graan welke men er mede kan afdorschen hangt veel af van het stroo hetwelk men moet dorschen en ook of dit gemaaid of wel gesneden is; hierin zal weinig verschil bij andere kleine dorschwerktuigen bestaan, daar de werking van het eigenlijke dorschwerktuig dezelfde is en het verschil alleen in den dorsehmolen bestaat; men zorge slechts dat de trommel van het dorschwerktuig 900 tot 1000 maal in de minuut rondgaat. Dr. Staring zegt in den Almanak voor den Land man van 1858, over bovengenoemd werktuig sprekende Verlangt gij echter een werktuig voor een of twee paarden, dat de minst mogelijke ruimte inneemt en gemakkelijk te verplaatsen isdan hebben de Amerikanen U in hunnen treemolen juist datgene bezorgdwat gij verlangt. Laat IT niet wijs maken dat hij een paardenbeul en evenmin dat hij zeer spoedig aan slijtaadje onderhevig is; de ondervin- >i ding hier te lande spreekt beide beweringen ten stelligste tegen." Het voornaamste dat door den dorsehmolen in beweging gebragt moet worden is zeker het dorsch- werktuig. Voor boerderijen waar met stoomwerktuigen of meer dan twee of drie paarden gedorscht wordt zijn de groote Engelsche werktuigenb. v. die van „Hornsby of Eansomes, te verkiezenwaarbij het dorschen gepaard gaat met het schoonmaken en volkomen sorteren van het graan." „Voor kleinere boerderijen en het gebruiken van een of twee paarden schijnt het Amerikaansche hekel- dorschwerktuig te verkiezendat door eenvoudige zamenstelling, billy ken prijs en goede werking alle aanbeveling verdient." Volkomen kan ik mij met dit gevoelen van den geachten schrijver vereenigen. Wil men het dorschwerktuig op mijne boerderij zien werkenvan af 1 December wordt weder dage- lijksch hiermede gedorscht, en ieder belanghebbende kan vrijelijk binnentreden. Men kan dan zijne bevinding mededeelen aan een mij bekend bedrijfboer in Haarlemmermeerwaar dit dorschwerktuig (zeker niet tot voordeel der landeige- naren) sedert eenige jaren vergeten in een hoek staat, en de voorvaderlijke vlegel weder zijne oude regten heeft hernomen. D. W. P. Wisboom. Gedurende de afgeloopen maand October zijn in de provincie Eriesland aan de longziekte gestorven 25 stuks runderen, en werden er 12 te dier zake afgemaaktdus te zamen 37, tegen 50 stuks in de maand October 1861en alzoo eene vermindering van 13 gevallen. Het getal nieuw aangetaste besla- gen was in October van dit jaar 14, tegen 30 in dezelfde maand van 1861. Er werden in October 1862 verleend 14 gezondverklaringen tegen 30 in genoemde maand van 1861, toen de longziekte veel sterker heerschte dan thans het geval is. Het schijnt een buitengewoon eikel-jaar te zijn geweest. Tegen den prijswaarvoor ze worden aan- geboden 1.75 per mud, zie onder Rotterdamis het voorzeker een goedkoop voedsel, vooral ter vet- mesting van varkens, die er echter meer vleesch dan spek door aanzetten en ook voor schapendie men er vooral in Duitschland dikwerf mede voedert. Men rekent dat een pond eikels zooveel voederwaarde heeft als twee-en-een-half pond aardappelen. Op de derde najaars-marktden 19den November alhier gehouden waren 57 runderen en 14 paarden aan de lijn; in het rundvee was de handel mid- delmatigde paarden zijn op een na alien door de hand geweest. De geringe aanvoer vond voorzeker zijne oorzaak in de ook heden gehouden Alkmaar- sche veemarkt. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 11 tot 18 November 1862. GEBORENJannetje Cornelia, doehter van A. Fijan en G. Hogeveen. Elizabethdoehter van A. Slinger en W. de Bloem. Hendrica, doehter van H. Visser en A. de Gens. Nicolaaszoon van D. Wiebes en A. Matthe. Adrians Kla- zinadoehter van A. K. Eland en M. Verhoeve. Pietertje doehter van A. Huigen en G. Palenstein. Neeltje, doehter van P. de Lange en J. Timmers. Alida, doehter van J. van Egmond en J. M. Schoneveld. Johanneszoon van J. Strnik en J. Raaphorst. Johanna, doehter van C. Eijt en M. Straathof. Margje, doehter van W. Los en M. Broer. OVERLEDENHendrika Alblasoud 61 jaren, weduwe van J. Korman. Anna Catharina Eversoud 62 jaren, onge- hnwd. Corneliaoud 11 maanden zoon van J. Hetjes en E. de Jong. Laurens Bakker, oud 21 jarenongehuwd. Geertruida van Pelt, ond 31 jaren, gehuwd met J. Retel. Johanna Geertruidaoud 3 jarendoehter van L. Dikhuizen en A. van der Sijs. LEVENLOOS AANGEGEVENEen Kind van L. Silvis en M. de Jonge. ONDERTROUWDK. Fruchten met F. G. de Lange. GEHDWD W. Overtoom met A. P. van Aken. BUBGEMEESTEE en WETHOUDEBS van Haar lemmermeer brengen ter kennis van belanghebbenden dat de SCHOOL geplaatst in Sectie L Lkavel 12 aan den BennebroeherwegZAL GEOPEND WOBDEN op Maandag, den 24sten November 1862, des morgens ten 9 ure. De Ouders welke hunne Kinderen op die School wenschen te doen schoolgaanworden uitgenoodigd te zorgen, dat de kinderen op gemelden dag en uur in de School aanwezig zijn, ten einde zich tot ge- meld einde aan te geven. Haarlemmermeer, 18 November 1862. Burgemeester en Wethouders voorn. PABSTBurgemeester. D. EGGINKSecreiaris. een IIOUTEN OPSTAND van Bindten, 12 bij 12, breed 9/2 el, lang 12 /2 el, hoog 6/2 el, zeer geschikt om tot Ilooi-Schuur en Koestal in te rigten. Te bevragen bij T. ELLEEMAN, Bloemstraat bij de PrinsengrachtDD 224, te Amsterdam. residerende te Nieuwer-Amstelzal op Yrijdag den 28sten November 1862 des avonds ten zes ure, ten Herberge van P. Kaptein, aan de Dorpstraat te Aalsmeer, in publieke veiling presenteren te verkoopen DEIE PEECEELEN UITMUNTEND BEST gelegen in den Haarlemmermeer-Polderafdeeling Burgerveen, aan den Kruisweg en vaart nabij Aals meer, en strekkende van den Yeldweg tot aan de Aalsmeerder-ZuidtogtKadaster Sectie L, N°. 602, 604, 858, 887, 859, 852, 856, 855, 854 en 853, te zamen groot 12 Bunders, 29 Eoeden, 72 Ellen, en zulks eerst in Perceelen, zoo als bij Billetten is omschreven, en daarna in massa; terwijl de daarop staande GEBOUWEN en GETIMMEETEN zullen moeten worden overgenomen voor eene som, te be- palen bij de Yeilconditien, welke acht dagen te voren ten kantore van genoemden Notaris, aan den Over- toomschen Weg, en bij extract in voorzegde Herberg te Aalsmeer, zullen ter lezing liggen. De tegen half November aangekondigde Ver- kooping van SLAGTVEE en LANDBOUW-GEEEED- SCHAPPEN, door den Commissionair J. TOUSSAINT DELINCEE, zal GEEN VOORTGANG hebben, als zijnde die Partxj uit de hand afgedaan. SINT NICOLAAS zal op den 5 December 1862 in de Manege op de Badhoeve rijden, met STOOMPLOEGEN van BIESJESDEEG en ander SUIKEEGOED. De Ondergeteekende heeft voor die gelegenheid geengageerd den Hof-Mechanicus BAMBEEGom de Kalanten van 710 ure aangenaam bezig te houden. Ter tegemoetkoming van zijne kosten, zal worden gevraagd een enlreegcld van 25 cents. J. KRUISWIJK. Amsterdam, 17 November. Boter. Friesche /53 a 56; Kuinder 50 a 54; Kamper 53 a 55 Deventer 44 a 48 Zwolsche f 50 a 54. 19 November. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudehd130 ffi bonte Poolsche/350; 130 ffi nieuwe bonte dito 345- 131® dito 345132® witb. dito 365. Rogge onveran- derd met redelijken handel; 124 ffi Pruissische/225 121 ffi Odessa/ 205 bij partij; 120 ffi Petersburger 216; 118 ffi nieuwe dito /212; 118 ffi jarige dito/210; 119 ffi Archangel 213; 118 ffi dito 210. Garst in een doen; 114 ffi Deensche /189. Koolzaad hooger; op 9 v. Olie in Nov. X 82^October 76. Lijnzaad in een doen; 111, 112 ffi Marianopel 370. Olie. Rapp- dadelijk en op levering prijshoudend; op 6/w. 47fVliegend/46J.Lijn- dadelijk en op 1°. Dec. slap;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3