I 216 - n M WATERHOOGTENATUUBLIJKE WATERONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in HET HOOGIIEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. - - H H H - o.- o.- o.- o.- o.f a a 7 7 8 9 10 11 12 13 B0EZEMH00GTE op den middag -5- A. P. in Ellen. Rijnland. CC 5 E 3 "a "a> —3 Delf LAND 3 <x> ►J I100GTE VAN HET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. IJ Ilalfweg. hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJ Spaarncfam. hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJssel Gonda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Noordzee Katwijk. hoogste Vloed. laagste Ebbe. S LUIS GANG. a. Uren. b. Grootste Yerval in! Ellen. Halfweg. Spaarn- dam. a. Gouda. a. 0.52 0. 50 0. 51 0.50 0. 43 0. 47 0.43 0.53 0.49 0. 48 0. 46 0. 44 0. 50 0.43 0.46 0. 54 0. 48 0. 39 0. 42 0. 40 0.38 0. 34 0. 48 0.56 0. 53 0. 52 0.57 0. 56 0. 50 0. 44 0.52 0. 54 0.48 0.39 0. 43 0. 37 0.22 0.18 0. 20 0. 25 0. 27 0.31 0.15 0.29 0.14 -5- 0.32 (-1.09 -5- 0.26 |- 1.20 -5-0.51 4-0.21 -s-0.08 4- 0.28 -5- 0.15 - 1.28 -4-0.15 (-0.97 -5-0.70 9 9 9 7 -5- 0.88 -5- 0.66 -5-0.71 -5-0.52 -0.95 -5-0.06 -1.30 -5-0.58 17 0 26 15 0 13 3 A. P. 0.27 -5- 0.02 -5- 0.27 -1.30 -5-0.04 -1.33 -5- 0.56 a 1 0 03 0.34 4-0.04 0.34 -5-0.02 - 1.19 -5- 0.25 (-1 06 -5-0.62 4-0.42 0.24 0.42 0.08 -0.96 -5-0.09 -0.82 -5- 0.70 s a 9 8 4-0.25 -5-0.10 0.33 ■=f-: 0.14 -0.87 -5-0.07 0.71 -5- 0.78 9 0.02 Katwijk. 0. 08 0.02 0. 02 0.05 0.06 0.10 STOOMTUIGEN. Uren Werking. AANMERKINGEN. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN, gedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. LEEGHTVATER. >2; Regen. Verdamping. vo. 8 u. 0.— 6.8 9 10 Hi 0.- 12 0.- 138 0.- 141 0.- 15j 1.1 8 u. ii .5 12.1 5.1 CRUQUIUS. Regen. 8 u. 0 1 Verdamping. vo. 8 u. 17.7 .4 6.7 L IJ N D E N. Regen. Verdamping. vo. 8 n. 0.— av. 0.- 2.: 8u. 13.8 0.— 0.5 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 av. 8 u 0.2 1.5 0.6 0.8 0.5 0.6 0.3 6.3 KRUISDORP. Regen. Verdamping. 0.— 8.2 0.— 1.0 0.— 0.— 1.4 av. 8 u.||vo. 8 u. 0.— 2.6 0.— 0.— 1.0 0.— 1.3 15. 5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.— av. 8 u. 0.5 0.5 1.4 0.4 1.0 0.6 0.2 5.7 Barometer. vo. o u. a 759.7 748.3 749.2 756.8 764.8 759.3 759.3 na. 2u. H 755.2 746.5 750.2 759.7 762.9 758.2 759.8 av. 8u 766.4 752.2 748.7 752.2 762.7 762.0 758.7 Thermoji. Fahrenh. vo. 8u. II 43°.2 45°.9 38°.7 43°,3 43°. 5 45°.9 47°.3 na. 2 u. a 43°.7 50°.2 45°.1 46°.4 49°.3 48°.7 45°.7 av. 8u 41°.5 46°.2 48°.0 41°.9 38°.1 45°.3 47°.5 AANMER KINGEN. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE —J- A. P. in Ellen. n 3 u: o !z; IN DE RINGVAART LEEQII- WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. 8 9 10 11 12 13 14 15 0.48 0.45 0.48 0.46 0.43 0.42 0.42 0.41 0.50 0.53 0.49 0.46 0.47 0.47 0.46 0.43 0.52 0.53 0.51 0.50 0.51 0.45 0.46 0.47 AALS- MEER. IN DEN POLDER LEEGH- WATER. CRU QUIUS 0.45 0.42 0.40 0.42 0.41 0.39 0.40 0.39 4.97 5.10 4.94 4.76 4.73 4. 75 4.76 4.80 4.79 4.78 4.73 4.74 4.78 4.79 4.82 4.85 LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP. 4.79 4.71 4.70 4.80 4.89 4.90 4.95 4.97 4.79 4.81 4.76 4.75 4.77 4.80 4.83 4.87 4.87 4.94 4.86 4.75 4.74 4.78 4.80 4.83 WERKING der STOOMTUIGEN Te zimftu a t i Alzoo per minuut LEE G irVT ATER. CKUQUIUS. LIJNDEN. a <D U o CO Slagen. a a> S o m 15 Slagen. a U d. rn Slagen P Ph i-> p* P p-« X 12 9 5 u II II ii II u u a 24 9 5 u II II ii II u II a 9 5 13689 ll V u ii 7$ 7 8 II ii ii u u II 0 u 24 8 U ii a u ii II II a 24 7 8 u ii u a u 11 u ii 24 '7 8 II ii ii u II II u u 24 7 8 u ii y ii II II II u 12 7 8 45409 44j 9 5 18689 II u II a 115$ 7 S 45409 w u ii u 11 0 ll a II ii i v ii 9 5 5.155 n u II u II 7 8 6.538 ii ii ii u ii II II ii II n u a op bet Voorjaar traag; op 6/w. 43£; Viiegend 42$. Hennep- op 6/w. 47Vlieg. 45$. Koeken. Raap- per 1040 stuks 88 a 92; Lijn- per 104 sinks f 1a 14$. Vee. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Scbapen 20 a 28 Varkens 44 a 48 cents per Ned. ID. Alkmaar, 14 November. Kaas. Kleine/27,50; Kommissie 30,25; Middelbare 31; Laagste prijs 20. Aangevoerd 393 stapels of 83,342 Ned ffi. Zaden. Kanariezaad 10,75gcel Mosterdzaad 12,50. Broek in Waterland, 13 November. Kaas. Termarkt waren 20 stapels, 1538 stuks of 3417 N. ffi. Prijs 27,50. Delft, 13 November. Boter met achteruitgaande prijzen; lste kwal. 65 a 66; 2de kwal. 60 a 64. Gouda, 13 November. Kaas. Ilcden werden aangevoerd ongeveer 20 partijenmeest Fransch good, welke tot/19 a 22 per 50 kilo naar kwaliteit en wigt verkoeht werden. Groningen, 18 November. Bij middelmatigen aanvoer was de stemming heden wedcr zeer flaauw. Granen en Zaden. Roode Tarwe iets meer aangevoerd, en weinig gevraagd zijnde, ging in prijs 20 cent terug, maar werd, nadat die verlaging bekend was geworden, ter buiten- landsche verzending opgeruinid. Witte bij zeer geringen aanvoer tot dezelfde prijsverlaging voor Friesland gekocht. Rogge werd tot onveranderde prijzen aan consumtie verkoeht, de han- del was echter zeOr beperkt. Boekweit wCrd Vrijdag 5 cent lager afgegeven en was heden tot die verlaging nog moeijelijk te plaatsen. Winter-Garst iets meer ter veil en tot 10 cent verlaging in prijs voor Belgie gekocht. Zomer deelde in dezelfde verlaging, hoewel daarvan zeer weinig werd aangeboden. De aanvoer van Dikke Haver was heden niet zoo groot als in de vorige wekenen daar zich bij de gewone vraag voor ver zending naar Engeland, eenige vraag opdeed voor binnenland- sche verzending, was de prijs weder iets hooger. Witte Voer onverandcrdZwarte 5 cent lager. Paardenboonen bij iets ruimer aanvoer niet wiHiger. Gort zonder vraag, op vorige prijzen gehouden. Koolzaad zonder handel. Olie. Raap- dadelijk op nieuw iets hooger verkoeht; op levering zonder handel. Lijn- goed prijshoudend. Noteringen. Tarwe. 123 ffi jarige Roode 8,10 a 8,30; 123/127 ffi nietnve Roode/7,60 a 8,20. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsche 7,10 a 7,40; 116 ffi nieuwe Inlandsche /6,80. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/5,30 a 5,70; 113/116© zwarte /5,60 a 6,116 Jarige /5,90. Nieuwe Garst. 92/99 Winter/4,35 a 5,45; 96/99 Zomer/4,55 a 4,90; 103 Knobbe 5,40. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,25 a 3,90; 68/72 ffi Witte Voer2,80 a 3,05 75/78 ffi Zwarte dito 3,10 a 3,35. Nieuwe Paardenboonen 5,75 a/6,40. Gort. Grove/8,50a 8,75; puike/8,90 a 9,25; Parel-Gort f 11,50 a 16. Olie. Raap- 46 a/ 46$; Lijn-/42 J. Haarlem, 17 November. Granen. Roode Tarwe 9; Witte dito/8 a 8,75 Haver 3,20 a 3,50; Garst 4,62$; Bruine Boonen 8,80 Capucijner Erwten 8. 19 November. Zoetemelksche Kaas (55 stapels). Hoogste prijs26,25 per 50 Ned. Hoorn, 13 November. Kaas. Ter waag gewogen van af 7 dezer: dagelijksclie weging 7 stapels of 2116 ffi; Donderdagsche markt 174 stapels of 43,937 ffi, te zamen 181 stapels of 46,053 ffi. Hoogste prijs 27,50, middelste 26, laagste 22,— kommissie 29,75. 14 November. Vette Varkens van 75 a 100 Ned. ffi 17 a 18 cents, van 100 a 125 Ned. ffi 18 a 19 cents en van 125 a 150 Ned. ffi en zwaarder 19 a 22 cents per Ned. ffi. Aan gevoerd 330 stuks. 15 November. Vee. Aangevoerd: 32 Paarden /27; 9 Kal veren 6 a 10,50; 143 Schapen /8,50 a 21,50; 95 Varkens 6 a 217 Zeugon 12 a 29216 Biggen 2,50 a 5,50; 317 Kippen 15 cents a 1,05; 123 Eenden 35 cents. Eijeren: 650 Kippen-/3 a 3,25; 300 Eenden- 3,50. Zaden. Op monster verkoeht: 375 mud Mosterdzaad/2!,50; 165 mud Karweizaad 15. Leiden, 15 November. Vee. Aangevoerd: 961 Koeijen, 87 Kalveren, 276 Schapen. Verkoeht: 14 Stieren /42 a 92; 34 Kalfkoey'en/124 a 196 289 Vette dito/145 a 220; 532 Tare dito /52 a 178; 70 vette Kalveren 28 A 65; 17 magere dito4,50 a 14; 210 vette Hamels 14 a 28; 34 vette Ooijen 12 a 26; 38 magere Varkens 15 a 23; 212 Biggen 3 a 13. Boter. Verkoeht: 6970 Ned. ffi. lste kwal./52 a 56; 2de kwal. 48 a 51 per Vat; 1,30 a 1,40 en 1,20 a 1,27$ per Ned. ffi. Medemblik, 12 November. Kleine Kaas. Aangevoerd 73 stapels, vvegende 15,725 Ned. ffi. Prijs 27 per 50 N. ffi. Boter/1,26 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 3,50 per 100 stuks. 13 November. Vee. Ter markt aangevoerd 129 Schapen /20 a 25; 98 Varkens 36 a 46 cents per Ned. ffi; 11 Big gen 4 a 8. 14 November. Naar Londen verzonden 23 Koeijen en 1450 Schapen. Meerkerk, 14 November. Vee. De jaarlijksche Beesten- markt van heden was druk bezocht; ruim 300 stuks Vee wa ren aan de lijn, en tegen goede prijzen is veel van de hand gedaan. Purmerende18 November. Kaas. Middelbare 30,50; Kleine 27,50, per 50 Ned. ffi. Aan de Stads Waag zijn gewogen 130 stapels of 35,298 Ned. ffi. Boter 1,20 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/4; Eenden-/3,20 per 100. Vee. 1210 Schapen en Lammeren met flaauwen handel; 140 vette Varkens 40 a 47 cents per Ned. ffi, vlug; 10 ma gere dito /ll a 17, en 271 Biggen 3,50 a 6,50 per stuk, met vlugger handel; 230 Runderen met flaauwen handel; 74 vette Kalveren met lager prijs, 50a70cts. per Ned. ffi; 60 nuchtcre dito 8 a 16 per stuk, met vluggen handel. Op de Scheimarkt van gisteren aangevoerd 700 Runderen, trage handel met redelijke prijzen. Rotterdam, 17 November. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche met goeden aanvoer 50 cents lager en alzoo lang- zaam afgaande. Roode soorten meerendeels lager verkoeht, Poolsche in puike kwaliteit prijshoudend. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 le kwal. 10 a 10,75, mindere/9,50 a/9,75; dito 1862 1e kwal./9,50 a 10,40, mindere 7,75 a 9,10; 159/2 ffi Witbonte Poolsche 375; 160/2 ffi Bovenl. Ris/305; 129, 130 ffi Nieuwe Hoogiandsche Kleefsche/315, per 2400 kilo; 128, 129 ffi Nieuwe Bovenlandsche298 a 300; 129, 130 ffi Hongaarsche 290. Prima Tarwemccl 18,75 a 19,25; Amerik. Meel 14,80 a 17,40, 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche bij redelijken aanvoer 10 cents lager ver koeht. Buitenlandsche soorten op vorige prijzen met beperkten omgang. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche 1862 le kwal. /7a 7,40; mindere 6 a 6,90; 154/2 ffi Amerikaanscbe 240; 150/2 ffi Dantziger 226 a 228148/2 ffi Taganrog 220. Garst. Zeeuwsche in zeer puike kwaliteit 20 cents lager, gewone en mindere soorten onbegeerd en in verhouding alleen lager te plaatsen. Buitenlandsche soorten met weinig prijsverandering. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche win ter 1862 le kwal./5,75 a 6; mindere/4 a 5,25; dito zo mer le kwal. 5,40 a 5,75; mindere/4 a 5.Haver 10 cents lager. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche korte le kwal. 3,30 a 3,75; mindere /2,25 a 3,10; dito lange le kwal. 2,90 a 3,20; mindere 2,20 a 2,60. Boekweit als voren. Noord-Brabandsche /172 a 182; Vlaamsche 175; Rhijn per 2100 kilo 170.-Erwten. Schokkers bij beperkten aanvoer prijshoudend 6,50 a 12; Kleine Blaauwe 25 cents lager lo kwal. 8 a 8,25 mindere 6,75 a 7,60; Geldersche Graauwc 9 a 12; Zeeuwsche dito /6a 7,50. Boonen. Witte als vo ren. Puike Walchersche 10,75 a 11Zeeuwsche 7 a 10. Bruine 25 cents lager6,50 a 10. Paardenboonen 10 cents lager verkoeht, 6,50 a 7. Lijnzaad. Zeeuwsch Zaai- flaauw en 20 cents lager, lste kwal. 138—146 St., 2dc kwal. 128134 St. Hennipzaad nieuw inlandsch /250. Kana riezaad 25 cents lager, /4a 10,25. Noord-Brabandsche eikels heden 5 /1.75 per mud te verkrijgen. Mef.krap. De kooplust was flaauw, terwijl er veel werd aangeboden; in de mooije kwal. werd een gedeelte verkoeht. Wortels mede flaauw; enkele partijtjes werden op nieuw iets lager gedaan. VlaS met goeden handel, zoowel de vorige week op bet land als heden ter markt, tot onveranderde prijzen. Zierikzee, 13 November. Meekrappen. Teelt 1862: 2/1 Meekrap 18 a 22$; 1/1 dito 18 a 22$; Onberoofde 18 a 22$; Mullen 6 a 8; middelbare dito /3a4; Racijn 15 a 16. Drukkerij van Bonga C°, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4