haarlemmermeerT - 231 - HAARLEMMERMEER-POLDER. Verkooping te Overveen J. COPIJN, Boomkweeker, jpfiT" Doccumensis. UIT DE HAND TE KOOP: Mtoutv erkoop ing Mioutverkooping Moutverkooping Uit de hand te koop kelijker werken zou, want dan ook kon de loco- motief veel ligter zijn. Wanneer nu zulke kleine locomotieven of daaraan geevenredigde ploegen kon- „den worden ingevoerd, of bier te lande gemaakt, dan zouden mingegoede landbouwers zich die kunnen aanschaffen en voorzeker zich daarmede zeer bevoor- deelen. Het laatste hoop ik, maar meen zulks te mogen betwijfelen op de volgende gronden. Yerkleint gij den waterketel, gij verliest in kracht, zooveel dat gij dikwijls niet zult kunnen ploegen, en zeker nimmer uwe locomobiel met eigen kracht over het land zult kunnen bewegen. Ik zelf bezit eene locomobiel van 4 paardenkracht, welke ik bijna altijd in huis gebruikomdat ik bij ondervinding weet hoe moeijelijk zij met paardenkracht over het weeke land te bewegen is. Het gewigt der cilindersstangenzadelsvlieg- wielen en excentriekenvermindert weinig als gij een stoomwerktuig neemt b. v. van 10 paardenkracht in plaats van 14. Het water en de kolen moet gij toch medevoerenen deze geven ook zwaarte. Ware het mogelijk electrische kracht te gebruiken in plaats van stoomdit ware wenschelijkmaar is nog niet uitgevondenimmers zoodat zij sterk ge- noeg is en lang genoeg duurt. Reeds bij eene onmiddelijke roWdraaijende bewe- ging van den stoomin plaats van de afwisselende horizontale, ware veel gewonnen. Deze heb ik een- maal uitgevondenen daarvoor patent gevraagd. Hoe moeijelijk het zoude zijn, dit in Nederland ten uit- voer te brengen bleek mij spoedig toen het patent werd geweigerd, en ik geen fabriekant vond in staat mijn model na te makenofschoon dit model loopt en nog dagelijks bij mij loopen kan, als ik verkies het te laten werken. Bij het bestuderen dezer zaak is het mij gebleken dat zoo Laurens Koster de dwaasheid hadde om in 1862 in Nederland de boekdrukkunst uit te vinden, hij dadelijk aan den Staat belasting zoude moeten betalen voor het patent of brevet van uitvinding, waarvoor hij dan het regt zoude hebben om in Ne derland Gutenberg ten zijnen koste te vervolgen als namakermaar welke vervolging in Mainz niet zoude geldig zijntenzij ook de Regering van Hessen een dergelijk brevet had verleend. Ik voor my heb te veel te doen om dergelyke pro- cessen te beginnenen betaal reeds te veel belasting gedwongen, om mij nog vrijwillig eene op mijne uit vinding te getroosten. Ik heb geld noch tijd om eene fabriek van stoomwerktuigen te beginnen, en houd dus mijn dadelijk ronddraaijend stoomwerktuig in mijne studeerkamer, als herinnering aan vroeger studie, en getroost mij het niet uitvoeren van dit ontwerp als boven mijne krachten. Wat nu betreft het windas (dat de ploegreep windt) dit kunt gij van de locomobiel afnemenzoo als Fowler ze ook verkoopten door Howard, R o- beij en anderen wordt voorgestaan. Doch nu moet gij het windas weder met paarden over het veld be wegen, en in dit geval ware het beter de paarden maar onmiddelijk voor den gewonen ploeg te spannen. Ook moet gij nu allerlei hulpankers hebbendie zeker U in den lossen grond zullen begevendit kan ik U thans bij ondervinding verzekeren. Het leggen en herleggen daarvan kost schrikkelijk veel tyd en palen. Eindelijk het verligten van den ploeg. Dit helpt weinig; want voor den 6dnscharigen ploeg blijft de reep (die trekt) ongeveer even zwaar en dik; wielen en ploegstel dienen wel even sterk te blijven en dus bijna even zwaar; het konter en de schaar wegen op zich zelven niet veel; en neemt gij nu aan beide zijden twee scliaren weg, zoo verliest gij twee derden van den nuttigen arbeid, en ik zie niet in waartoe dan al dien toesteleen paar goede ploegpaarden zijn dan spoedig ingespannen. Hier komt bij dat den ploeg- schaar zeer moeijelijk (bij Fowler's tweewieligen ba- lansploeg) te sturen is en dan weder de vierwielige Howardsploeg in aanmerking zoude moeten komen, die weder zooveel meer wrijving geeft. Het slot van dit alles is, dat (naar mijne opvat- ting) stoomploegen in het klein niet doenlijk is. Men moet stukken hebben van ongeveer 20 bunders aan elkander, tegelijk bebouwd met dezelfde vrucht, liefst zonder slootenruggen, heggen of andere beletselen; deze stukken moet men telkens in ecus kunnen af- ploegen. Men moet deze bewerking doen in het gunstige jaargetijde van Julij tot Octoberen dan is er geene zwarigheid, ik hoop dit in het volgende jaar met de daad te toonen. De stoomploeg is (op dit oogenblik) een werktuig voor den grooten landbouwer; de keuterboer en de warmoezenier doen beter van vooreerst nog met paar den of spade het land om te werken. Ik zelve gebruik den stoomploeg niet voor een stuk onder de zeven bunders. In dat geval oordeel ik, dat het stoomtuig van 14 paardenkracht met meer voordeel voor mij kan dorschen wannenpoetsenmalen builen, haksel snijden, mangelwortel raspen, en hout zagen; alle verrigtingen die ik dagelijks op mijne werf noodig heb, en waartoe mijne 4paards locomo biel te klein is geworderi. Voor edne zaak kan ik echter stoomploegen in het klein aanbevelennamelijk voor biesjesdeegop St. Nicolaas heb ik bevonden dat mijn bakker K r u i s w ij k die uitneraend vervaardigt, ze in grooten getale ver koopt en door Nederland verspreidt. Mr. J. P. Amersfoordt. DORSCHWEBKTTTIG. Aan de Redactie van het Weekblad van Eaarlemmermeer. Mijnheer de Redacteur 1 Met genoegen heb ik in uw geacht Weekblad N°. 44 het verslag van de tentoonstelling van landbouw-werk- tuigen te 's Gravenhage gelezen en vond daar onder meerderen, een oordeel over het dorschwerktuig van den heer G. Stout, fabrijkant van landbouw-werk- tuigen te Tiel, en wel voornamelijk over de kracht, waardoor dit dorschwerktuig gedreven wordt. Bij mij staat sedert 1855 een dito dorschwerktuig van genoemden fabrijkant, hetwelk gedreven wordt door een tredmolen met 66n paardwaarmede elken winter geregeld alle soorten van winter en zomerko- ren worden gedorscht. Hetzelfde paard, dat er bij mij het eerst werd op- gezetdoet nog even goed zijne dienst, terwijl niet de minste verstijving in zijne beenen wordt opge- merkthetgeen men bij den rosmolen of kroonrad waar het paard in eene gedraaide houding zijne kracht moet aanbrengen, maar al te dikwijls ziet, behalve dat sommige paarden door het draaijen scheeve hoeven of kromme beenen krijgen. Het is een vereischte, als men met een paard den tredmolen drijfthiertoe een zwaar paard te gebrui ken, dan behoeft het dier bijna niets te trekken en wordt de machine door de zwaartekracht gedreven. Ook tot het maken van dekstroohetwelk bij mij in 1855, door eigen vinding, het eerst werd ge maakt, is deze machine bijzonder geschikt, daar het gekamde stroo, dat van blad enz. gezuiverd wordt, geheel en al aan de vereischten voldoet, en er bij mij daken van liggen, welke men voor fijn riet zoude aanzien. Met het verslag van den heer D. W. P. Wisb oom, voorkomende in uw Weekblad N°. 47 betreffende het bovengenoemde dorschwerktuig, kan ik mij geheel en al vereenigen. Het bewijst dat die heer op de hoogte van het werktuig is en volgens ondervinding met ken- nis van zaken een en ander beschrijft. Waar toch ziet men deze dorschwerktuigen met goed gevolg werken? Alleen bij flinke landbouwers, die zelf kennis der machine hebbendezelve niet vervuilenmaar be- hoorlijk met zuivere machine-olie dun en dikwijls smeeren en het dekstuk niet te diep in het werk zet- tendaar het koren niet door wrijvingmaar alleen door de slag der pennen op de wals wordt uitgeslagen. Het is zeker, dat daar waar dit dorschwerktuig niet naar behooren werkt, men den landbouwer niet voor werktuigkundige behoeft aan te zien. Door het plaatsen dezer regelen zult UEd zeer verpligten hem, die de eer heeft te zijn. Avezaath, UEd. Dw. Dienaar 8 December 1862. H. Versteegh. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den JIaar- lemmermeer-Polder Gezien Artt. 18 en 25 van het Algemeen Regle- ment van Bestuur voor de Waterschappen in Noord- Holland Provinciaalblad n°. 80 van 1854), Brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden dat de LIJSTEN, aanwijzende de Personen die voor den Polder STEMGEREGTIGD zijn en die tot LEDEN VAN HET BESTUUR kunnen worden gekozen, van den 17 den tot den 31sten December dezes jaars, voor de Ingelanden ter image zullen liggen aan de Secretarie van dien Polder, in de Groote Houtstraat te Ilaarlem, en aan de Secrelarien der Gemeenten Amsterdam, Leijden en Eaarlemmermeer. Ilaarlem, 11 December 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Voorzitler. E, W. VAN" BREDERODE Secretaris. TWEE WOONHUIZEN aan elkander, met afzonder- lijke SCHUURmet 20 Ned. Roeden GROND, staande aan den Ringdijk van den Eaarlemmermeer- Polderzeer nabij Aalsmeer, allergunstigst ge- legen voor de uitoefening van alle Neringen of Bedrij- ven. Brieven franco of in Persoon, bij den Notaris LIC1ITENBELT in Persoon. op de Hofstede Eindenhoct, te Eeemstedeop Don- derdag 18 December 1862, des morgens ten 10 ure, van extra zwaar ESSCHEN HAKHOUT, IEPEN BOOMEN, DROOG SPALHOUT, een BOE- REN SPEELWAGEN en KISTEN. op de Hofstede de Hartekamp, te Heemstede, op Vrijdag 19 December 1862, des morgens ten 10 urevan zwaar EIKEN en ESSCI1EN HAK HOUT, IEPEN BOOMEN en 10,000 DROOGE TAKKENBOSSEN. in de Bosschen van het Landgoed Elsbroek, onder Eillegom, op Dingsdag 23 December 1862, des voormiddags ten 10 ure, van eene Groote Partij extra zwaar ESSCHEN en ELZEN HAKHOUT, TAKKEBOSSEN en circa 20,000 lb best gewonnen HOOI. Betaaldag 25 Julij 1863. op de Hofstede Vaart en Dcin, op Woensdag 31 December 1862, des voormiddags ten 10 ure, van zwaar EIKEN en ESSCHEN HAKHOUT, en eene Groote Partij DENNEN BOOMENzeer geschikt tot Timmerhout voor Landbouw-Gebouwen en Arbeiders- woningen. ongeveer 80 stuks gave, verplaatsbare VRUCHT- BOOMEN. Franco te bevragen aan de Zwavel- zuur-Fabp.iek te TJithoorn. aan de GROFNE KAN, te Utrecht, beveelt zich, bij de vergunning aan Ingelanden van den Haarlemmermeer-Polder tot het beplanten der Lengtewegen verleend, bij deze aan tot het leve- ren en planten van IEPEN. Hij is bereid te leveren STAM-IEPEN, ter zwaarte als die langs den Venneperwegvan wege het Polderbestuur voorleden jaar geplantdaartoe de gaten te maken, van 1,20 el in het vierkant en ter vereischte diepte j de Boomen in goede orde te planten, voor den groei in te staan en alzoo voor de doode nieuwe in te planten, en geene betaling te vorderen voor Januarij 1864; alles te zamen voor 1,30 het Stuk. CANADASCHE POPULIEREN en ESSEN, van kwaliteit en op voorwaarden als boven gemeld, tegen 75 Cents het Stuk. Bij hem zijn tevens in ruimen voorraad voorhan- den APPELEN-PEEREN- en KERSEN-STAMMEN, de prijs naar zwaarte. Ook heeft hij in grooten voorraad: ZEEUWSCHE OLM of IEP voor HEGGEN of KAPHOUT, een el hoog voor 4,de 100 Stuks. MIDDEL ter genezing van de SCHURFT, en ter dooding van het Ongedierte bij SchapenRunderen Paarden en alle soorten van Vee, zonder Rattenlcrnid Kwik of eenig ander Mineraal vergift. Op last van Z. M. den Koning scheikundig onderzocht en goedgekeurd. Te bekomen a 60 Cents deKruik, bij A. Jorritsma te Dockumen in Depot bij de Heeren: J. Bruijn C°. en B. Labrijn, te Eaar lemmermeer; F. E. van Santen Kolff, te Rotterdam; J. A. Straman Jr., te Delft; F. N. J. Singels, te 's EageW. F. Steigerwalt te Leiden; W. Sielevis te Dordrecht; D. Veen C0., te Ilaarlem, en P. Staal, te Zwammerdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3