Marktberigten WATERIIOOGTE, NATUURLIJKE WATERONTLASTING en WERKING her STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. BOEZEMHOOGTE HOOGTE van het BUITENWATEU SLUISGANG ip den middag A, P, in Ellen. met betrekking tot A. P. in Ellen. 0. Urcn. - b. Grootste Verval in Ellen. STOOMTUIGEN. Dele LAND IJsscl Gouda. Noordzee Katwijk. Halfweg. Spaarndam. Uren Werking. AANMERKINGEN. hoogsle Vloed. Beproeving nieuw voedingtoestel. METEOROLOGISCHE AARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER, AANMEB- KINGEN. Verdamping, Verdamping, Regen, Y erdampinj Verdamping, Barometer, Thermom. Fahrenh. Neerslag van nevel. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. Leiden6 December. Vee. Aangevoerd584 Koeiien. 47 Kalveren464 Schapen. Verkocht: 11 Kalfkoeijen/120 a 192315 Yette dito/142 a/ 225; 76 Vare dito/48a 157; 35 vette Kalveren27 a 64; 12 magere dito/3a9,50; 210 vette Hamels 14 8/ 27,50; 37 vette Ooijen 11,50 a 22; 22 magere Varkens 15 a 24; 116 Biggen 4 a 12. Boter. Verkocht: 4600 Ned. ffi. lste kwal./51a 55; 2de kwal, 47 a 50 per Vat; 1,27$ a 1,374 en 1,174a 1,25 per Ned. ffi. Medemfolik, 3 December. Kleine Kaas. Aangevoerd 66 stapels, wegende 14.200 Ned. ffi. Hoogste Prijs/ 28,374 per 50 N. ffi. Boter 1,30 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 3,50 en Eenden- 3,75 per 100 stuks. 5 December. Naar Londen verzonden: 4 Koeiien, 926 Schapen. Purmerende, 9 December. Kaas. Middelbare 32,— Kleine 28,50, per 50 Ned. ffi. Boter f1,12$ per Ned. ffi'. Vee. 1110 Schapen en Lammeren met flaauwen handel; 98 vette Varkens 38 a 47 cents per Ned. ffi; II magere dito /10a 15, en 111 Biggen 3 a 6 per stukmet flaauwen handel; 132 Runderen met flaauwen handel; 60 vette Kalve ren 55 a 75 cents per Ned. ffi; 42 nuchtere dito 7 a 16, minder vlug dan de vorige week; 12 Paarden; 620 Ganzen 1,90; 240 Zwanen /4a 4,25. Rotterdam8 December. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche met goeden aanvoer 30 cents lager wel te plaatsen. Roode en Poolsche bij kleinen omgang onveranderd. Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 1e kwal. 10,50 a 10,60, mindere 9,60 a 9,75; dito 1862 le kwal. f 9,75 a 10,40, mindere /8a 9,50; 127, 128 te Nieuwe Bovenlandsche 305 per 2400 kilo. Prima Tarwemeel 18,25 a 18,75; puik Zeeusch dito 18 a 18,50, ip 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche met vrij goeden aanvoer als voren verkocht. Buitenlandsche soorlen op vorige prijzen met weinig afzet, Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1862 le kwal. 7,25 a 7,60; mindere/6 a 7,20150/2 ID Koningsberger/ 228; 150/2 te Dantziger 227 147/2 ffi Taganrog/220. Garst. Zeeuwsche redelijk aangevoerd en 20 cents lager vooral in de gewone kwaliteiten nog moeijelijk te plaatsen. Buitenlandsche soorten met weinig prijsverandering. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 le kwal. 5,25 a 5,75; mindere/3,75 a 4,75; dito zomer le kwal. 4.75 a 5; mindere 3,50 a 4,50 142/2 jarige Deensche 188. Haver 10 a 20 cents lager. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche korte le kwal. 3 a 3,50; mindere /2,25 a 2,75; dito lange le kwal. 2,70 a 2,90; mindere /2a 2,90. Boekweit ruiin prijshoudend. Noord-Brab. 175 a 188; Vlaamsche per 2100 kilo 180. Erwten. Schokkers alleen in lager verhouding te plaatsen/6,50 a 11,75; Kleine Blaauwe 25 cents lager, le kwal. 7,25 a 7,90; min dere 6 a 6,75; Geldersche Graauwe /8a 10,50; Zeeuwsche dito/5 a 7. Boonen. Witte en Bruine als voren. Puike witte Walchersche/9,60 a 10; Zeeuwsche/6 a 9,25; Bruine /6 a 9.75; Paardenboonen met ruimer aanvoer 10 cents onder de lagere koersen van vorige week nog Iangzaam verkocht, /6a 6,90. Koolzaad. Zeeuwsch 80 gestort. Lijn- zaad. Zeeuwsch Zaai- als voren, lste kwal. 138146 St., 2do kwal. 128134 St. Hennepzaad. Nieuw Inlandsch 245. Kanariezaad 50 cents lager, /4a 10. Meekrap. De vraagprijzen waren meestal gelijk aan de vo rige week, sommige zelfs nog iets hooger en is tot deze prij zen een goed gedeelte verkocht. Vlas. Do vrij groote aanvoer ter markt van heden werd tot ruim vorige prijzen grif opgeruimd. Op het land was de handel gedurende de vorige week belangrijk. Zierikzee, 4 December, Meekrappen. Teelt 1862: 2/1 1/1 en Onberoofde 21 a 23$; Mullen 3$ a 8. WERKING dor STOOMTUIGEN LEEGII WATER, IN DE RINGVAART CRUQUIUS. IN DEN POLDER LIJNDEN. LEEGH- CRU- LIJN WATER. QUIUS DEN. AALS- MEER, LEEGH- CRU- LIJN- WATER. QUIUS DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP. Slagen, zamen 25251 Alzoo per minunt dat reeds gisteren het ijs was verdwenen en alle vaarten geheel open zijn. De aanvoer was echter zeer klein. Granen en Zaden. Roode Tarwe was weinig aangeboden, maar daaronder meer van puike kwaliteit dan in de vorige week, en vond tot iets hoogere prijzen goede kooplust. Min dere soorten waren niet hooger. Witte zoo goed als niet aan gevoerd. Rogge onveranderd in prijs met weinig handel. Boekweit weinig ter veil, maar ook zonder vraag voor verzen- ding. Consumtie hetaalde vorige prijzen. Winter-Garst in het begin der Markt alleen voor pellerij gevraagd tot 5 cents prijsverlagingdaar echter de aanvoer daartoe niet werd opge ruimd, werd na beurs het overgeblevene ter verzending gekocht tot nog 10 cents daar beneden. Zomer-Garst door schaarschte tot 5 cents verhooging gemakkelijk te plaatsen. Knobbe 5 cts. lager zonder handel. Dikke Haver weinig aangeboden en tot goed vorige prijzen ter buitenlandsche verzending gekocht. Witte en Zwarte Voer prijshoudend. Paardenboonen prijshou dend bij geringen handel. Gort en Koolzaad zonder handel. Olie. Raap- lager afgegeven. Lijn- flaauw. Noteringen.Tarwe. 123 jarige Roode 8,40 a 8,60; 123/127 nieuwe Roode /7,90 a 8,60. Rogge. 120/123 Buitenlandsche/ 7,10a 7,40; 116 nieuwe InIandsche/6,80. Nieuwe Boekweit. 110/113 grijze/5,50 a 5,90; 113/116© zwarte/5,80 a 6,20; 116 Jarige 6,Nieuwe Garst. 92/99 Winter/4,15 a 5,25; 96/99 Zomer/4,40 a 4,80; 103 Knobbe/5,30. Nieuwe Ilaver. 78/89 Dikke 3,25 a 3,90; 68/72 Witte Voer2,70 a 3,—75/78 Zwarte dito 2,95 a 3,20. Nieuwe Paardenboonen 5,75 a/6,30. Gort. Grove/8,50 a 8,75; puike/8,90 a 9,25; Parei-Gort 11,50 a 16. Olie. Raap- 461kijn- /H. Haarlem, 8 December. Granen. Witte Tarwe /8 a 8,75; Rogge/ 6,50; Haver 3 a 3,70; Groene Erwten 7,75. 10 December. Zoetemelksche Kaas 27,per 50 Ned. Hoorn, 4 December. Kaas. Ter waag gewogen van af 28 November: dagelijkscho weging 8 stapels of 1907 Donderdag- sche markt 114 stapels of 29,568 ffi, te zamen 122 stapels of 31,475 ffi. Hoogste prijs 28,50, middelste 26; laagste/ 23; kommissie 31. Onverkoeht gebleven 3 stapels. 6 December. Vee. Aangevoerd: 33 Paarden /19 a 105; 13 Kalveren 5 all; 136 Schapen 8,50 a 1773 Varkens 7,50 a 195 Zeugen 13 a 29207 Biggen 4,a 6,50; 75 Kippen 20 a 90 cents; 135 Eenden 40 a 65 cents. Eijeren: 975 Kippen-3,25 a 3,50; 950 Eenden- 3,50. Amsterdam8 December. Boter. Friesche 57 a 60 Kuinder 54 a 58; Kampcr 57 a 59; Deventer/48 a 53; Zwoische 54 a 58. 10 December. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd; 130 ffi bonte Poolsche 347. Rogge. Ongodroogde tot vo rige prijzen, gedroogde 2 hooger mot goeden handel; 124® puike Pruissische 231 121 ffi dito /2I5; 121 ffi Tag.inro" 211 bij pari ij118, 120 ffi Odessa/ 200, 204; 118 ffi Ar changel 216; 124 jarige Petersb. 235 bij partij. Garst prijshoudend, per 2100 kilo nieuwe Hongaarsche 205. Koolzaad op het Voorjaar hooger en op het Najaar onver anderd; op 9 v. Olie in April 86; Oct. 76. Lijnzaad onveranderd; 111 ffi Taganrog 372 Olie. Raap- dadelijk cn op levering flaauw; op 6/w. /48J; Vliegend/ 47$. Lijn- dadelijk en op het Voorjaar flaauw, op het Najaar iets aangenamer; op 6/w./41Vliegend/40. Ilennep- op 6/w. 47; Vlieg. 45f-. Koeken. Raap- per 1040 stuks 88 a 92; Lijn- per 104 stuks 11J a 14$. Vee. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Schapen 20 a 28 Varkens 44 a 48 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 6 December. Kaas. Kleine28,50Kommissie 32; Middelbare 32.50; Laagste pry's 21Aangevoerd 225 stapels of 56,972 Ned ffi. Broek in. Waterland, 4 December. Kaas. Ter markt waren 23 stapels, 2099 stuks of 4367 N. ffi. Prijs 28, Delft, 4 December. Boter minder geanimeerd; lste kwal. 61 a 62; 2de kwal. 54 a 60. Gouda, 4 December. Kaas. Heden werden ter markt aan gevoerd ongeveer 15 wagens; waarvan de prijs beliep 19 a 22$; naar Franschc was veel vraag. Groningen, 9 December. De verwachting dat de vaart zoude gesloten worden door vcrnieuwdc vorst, is hewaarheid geworden; reeds Woensdag waren alle kanalen met ijs over- dekt, en op Vrijdag konden geeno aanvoeren aan de markt komen; Zaturdag is weder dooi ingevallen, die zoo stork was, Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4