m ^57 Weekblad van Haarlemmermeer, Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. ADVMiraMm NATIOAALE MILITIE Dr. Staring's Almanak Verkooping op Spaarn-IIove r-j- ;A| BIJVOEGSEL BEKENDMAKING. i 'StaeWl SKoutverkooping JUoutver hooping Mloutverkooping ISoutverkooping MMHHHBHBBHHHHHI TOT HET van Yrijdag 19 December 1862. liaar die schapen doet uitkiezen, omdat ook bij deze, even als bij het rundde huid losser ligt dan bij magere en zieke; en die plaats, omdat de vetlaag onder de huid daar veelal dik isnog versterkte dit feit mij in mijne gissing, dat het insect een uit- heemsch moet zijn, omdat tegenwoordig onze beste schapen, gekruiste of buitenlandsche zijn. Hoe dit nu wezen moge, aan de hoofdzaak doet dit verschil in waarneming weinig of niets af; maar te wenschen is het, dat er meer over dit belang- rijk verschijnsel geschreven worde, opdat we een- maal tot de voile zekerheid geraken mogenwant ik beken gaarne, zelf ook niet veel meer dan vermoe- dens geopperd te hebbendoch als men omtrent iets genoegzaam geheel in het onzekere verkeert, komt het mij voor beter te zijn om te veel te gissen, dan in het geheel niet na te denken. NieuwveenNov. 1862. D. van Hdlst. Yoor de Yergadering van Hoofd-Ingelandenop Woensdag 24 December 1862, des morgens ten 10 me, in de Eegentenkamer van het Oudemannenhuis te Haarlem te houdenzijn de volgende punten ter behandeling aan de orde gesteld 1. Mededeelingen a. van den staat der kas b. van G. H. van der Burgh, benoemd als opzigter aan den Cniquius; c. van den uitslag der aanbesteding tot ver- lenging van den Yeldweg en het verdiepen van de Liede en Spaarnetogt. d. dat van den Berg afziet van den aan- koop van een gedeelte polderkade onder Heemstede. 2. Eapport der commissie tot onderzoek der begroo- tingdienst 1863, en behandeling der begrooting. 3. erzoek van van Galen en Eoeat, om te- rnggave van boete. 4. Idem van B. IIaged o o r n en Zn.om idem. 5. Voorstel tot verkoop der Veldwegen. 6. Idem tot verkoop van polderkaden. 7. Idem tot verkoop van het perceel veenslik n°. 1, kaart 3 aan den Lijndenaan C. v. H e u s d e n. 8. Idem tot afkoop van hoefslagpligtigheid aan den Lisserbroekpolder. 9. Idem om vergoeding te geven wegens betaalde en overgeschoten gelden van verhoefslaging on der de gemeente Leijmuiden. 10. Aerzoek van den heer Ivits Nieuwenkamp, en voorstel van Dijkgraaf en Heemraden, betref- fende het ongeval met de pont te Lisse. 11. Aanvrage om betaling uit de onvoorziene uitga- ven ten bedrage van 50.tot schadever- goeding aan schipper Stellenkamp. 12. Voorstel van den heer H. A. Bultman Ilzn., tot verwisseling van grond achter den Cruquius. 13. Gratificatie Verveer. 14. Goedkeuring der staten van uitgaven boven100. 15. Staten der vergoeding voor ingenomen grond. 10. Voorstel betreffende den verkoop van een perceel grond aan Jhr. Mr. D. Itutgers van R o- z e n b u r g Jr. Bij de Hervormde Gemeente van Nieuw-Fennep is tot predikant beroepen de Eerw. Heer C de Holl candidaat tot de H. Dienst bij het Prov. ICerkbestuur van Utrecht. te Haarlem in de Lange Veerstraat, Wijk 2N°. 35 onder voorbehoud van nadere goedkeuring, aan den Hoogsten Inschrijver FERKOOPEN.- 1°. Eene oude WACHTEES-WONINGin het Port aan het Schiphol. 2°. Eene oude EOEISCHUIT, in dat Port. 3°. Eene oude WACHTEES-WONING, in het Port nabij Heemstede alles in de Gemeente Haarlemmermeer. De Voorwaarden liggen ter lezing ter Directie der Begistratie en Domeinen te Amsterdamin het Oost-Indisch Huis in de Hoogstraatten Kantore van den Ontvatiger der Eegistralie en Domeinen te Am sterdam, Prinsengracht bij de Leidsche ICruisstraat ten Kantore van den Ontvanger der Begistratie en Domeinen te Haarlemter Secrefarie der Gemeenten SlotenHoutrijk en PolanenHaarlemmermeerHeem stede en Haarlem; en bij den Heer eerst-aanwezenden Iugenieur der Genie te Amsterdam. De Directeur der Begistratie en Domeinen voor Noord-Holland en Utrecht, VOUK. Wegens het Kersfeest zal N°. 52 van dit Weekblad een dag vroeger warden uitgegeven. De ONTVANGEE der Registratie en Domeinen te Haarlem als daartoe behoorlijk gemagtigdzal op Maandag den 29sten December 1S62, des namiddags ten 1 ure, ten zijnen Kantore, gevested BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS der Ge meente Haarlemmermeer. Gezien art. 19 der Wet van den 19den Augustus 1861 Slaatsblad n°. 72), betrekkelijk do Nationale Militie, en art. 15 van het Koninklijk besluit van den 17den December 1861 (Slaatsblad n°. 127); Doen te weten Dat, volgens art. 15 der Wet, jaarlijks voor de Militie moeten worden ingeschreven alle niannelijke ingezetenen, die op den lsten Januarij van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden; Dat voor ingezeten wordt gehouden 1°. Hij wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is, vol gens de Wet van den 28sten Julij 1850 Slaatsblad n°. 44), luidende het ter zake betrekkelijke art. 3 dier Wet als volgt: Gevestigd of ingezetenen zijn, die binnen het Rijk in Europa hebben gewoond »1°. Gedurende de drie laatste jaren; n 2°. Gedurondo oihtiien rnaandenna aan het Bestuur hunner woonplaats het voornemen tot vestiging te i) hebben verklaard. Nederlanders zijn gevestigd of ingezetenen, die ge- durende de laatste achttien rnaanden hunne woonplaats binnen het Rijk in Europa hebben gehad ii Nederlanders, die ter zake van 's lands dienst in een i vreemd land wonen, worden voortdurend als ingezcte- nen beschouwd. De bepalingen van ingezctenschap in hijzondere wet- ten voorkomende, gelden allcen voor zoo veel betreft de onderwerpen in die wetten bebandeld." 2« Hij die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaandeachttien rnaanden in Nederland verblijf hield; 3°. Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten, mils bij binnen het Rijk verblijf houdt. Dat voor ingezeten niet wordt gehouden De vreemdeling, behoorende tot cenen staat, waar de Neder- landcr niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpenof waar, ten aanzien dor dienstpligtigbeid, hot bcginsel van weder- keerigheid is aangenomen. Dat, volgens art. 16 der Wet, de inschrljving geschiedt 1°. Van een ongohuwde in do Gemeento waar do vadcr, of is deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden, de voogd woont 2°. Van een gehuwdc en van cen weduwnaar in de Gemeente waar hij woont; 3°. Van hem die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de Gemeente waar hij woont; 4°. Van den buiten 's lands wonendo zoon van een Ncder- landerdie ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Dat, volgens art. 17 der Wet, voor de Militie niet wordt ingeschreven 1°. Do in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in gezeten, die geen Nederlander is; 2°. De in eon vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van eon vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten. Dat elk die voor do Militie belioort te worden ingeschreven volgens art. 18 der Wet, verpligt is zich daartoe bij Burge- meester en Wothouders aan te geven, tusscben den lsten en 3lsten Januarij, terwijl bij ongesteldheidafwezigheid of ont- slentenis, zijn vader, of js deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is. Dat hij, die eerst na hot intreden van zijn 19de jaar, doch voor bet volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, volgens art. 20 der Wet verpligt is, zoodra dit plaats heeft, zich ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wothouders der Gemeentewaar die inschrijving volgens bet vorenstaande moet geschieden. V-V I Vikif lic.Vj Dat bij, die zich na den 31stcn Januarij, 31 sten December ter inschrijving aangeeft, volgens^i. uee:.- Wet, alsnog wordt ingeschreven, doch, op grond van aTtt.-l^'"' en 188 der Wet, zal worden gestraft met eene geldbocle van f 25 tot/lOO of met eene subsidiaire gevangenisstraf van ten hoogste tien rnaanden. Dat bij, wiens aangifte ter inschrijving voor do Militie in bet jaar en in de Gemeente, waarin zij had moeten geschie den, verzuimd is, zoodra bet ontdekt wordt, volgens artt. 21 en 161—165 der Wet, door Burgemeester en Wothouders amblsbalve wordt ingeschreven en vervolgensbehalve het op- leggen der voormelde boete of gevangenisstraf, voor Gedepu- teerde Staten der Provincie, binnen welko tie inschrijving had moeten plaats hebben, wordt gebragt, en voor de dienst gc- schikt bevonden wordende, daartoe zonder toting wordt aan- gewezen en ingelijfd, tenzij hij, bij eene tijdige inschrijving, vrijstelling van de dienst had kunnen eriangen mils de reden van vrijstelling bij zijn verscbijnen voor Gedeputeerde Staten nog besta. Noodigen derhalve de daarbij beianghebbenden geborcn in bet jaar 1844, uit, om zich ter inschrijving voor de Nationale Militie tusschen den lsten en 31sten Januarij e. k. ter Secre- tarie dor Gemeente aan te melden, en wel, zoo zij in eene andore Gemeente zijn geboren, met overiegging vaii een ge- boorte-extract, hetwelk hun door do betrokken Besturcn op aanvrage kosteloos wordt verstrekt; met verdere kennisgeving 1°. Dat, ofschoon de aangifte ter inschrijving gedurende de geheele maand Januarij e. k, kan gedaan worden, daartoe echter meer bepaaldelijk zal worden zitting gehouden op Donderdag den 8sten Januarij e. k.van 10 tot 12 ure; en 2°. Dat het inschrijvingsregister, volgens art. 25 der Wet, op den 31sten Januarij 1863 voorloopig en op den 31 sten December 1863 voor goed wordt gesiotenop beide dagen des namiddags ten 4 ure. Eu opdat liieromtrent geene onwetendheid kunne worden voorgewend, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Haarlemmermeer13 December 1862. Burgemeester en Wetbouders voorn., De Burgemeester, P A B S T. De Secretaris I). EGGINK. Bij W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle, is verschenen YOOE DEN NEDEEL. LANDMAN. 16de Jaar. 1863, met Agenda; in Pergament 0,50in Katoen 0,75, in Leder 1,25, in Leder verguld op snede f 1,75. De vernieuwde uitbreiding en de belangrijke zoo in- als nitwendige verbeteringenzullen gewis algemeen welkom zijn. in de Bosschen van het Landgoed Eesbroeic, onder Hittegomop Dingsdag 23 December 1862, des voormiddags ten 10 ure, van eene Groote Partij EXTRA zwaar ESSCHEN en ELZEN HAKIIOUT, TAKKEBOSSEN en circa 20,000 IB best gewonnen HOOI. Betaaldag 25 Julij 1863. te Schootenbij Haarlem op Dingsdag 23 December 1862 van eene aanzien- lijke Partij YLOEEDEELEN, DAKDEELEN, BAT TEN, PLATINGS, EIBBENBALKEN, breede GEEENEN 4 en 5 duims DEELEN; alles in den besten staat en gemakkelijk te water te vervoeren. op de Hofstede Groenendaal, te Heemstede, op Dingsdag 23 December 1862, des morgens ten 10 ure, van eene Groote Partij builengewoon zwaar EIKEN en BEEKEN HAKIIOUT, waarbij veel Paalliout; 28 Stuks zware EIKEN BOOMEN en 40 Stuks IEPEN BOOMEN. in de Bosschen genaamd„Bronstee", te Heem stede op Zaturdag 27 December 1S62, des morgens ten 10 ure, van eene Groote Partij ES SCHEN, ELZEN en WILLIGEN HAKIIOUT. op de Hofstede Yeenenburg, onder Lisse, op Dingsdag den 30sten December 1862, des voormiddags ten 10 ure, van eene aanzienlijke Partij extra zwaar ESSCHEN-ELZEN-, EIKEN- en BEE- KEN 1IAKHOUT, staande op struik; te beginnen aan den Straatweg bij den ingang van de Duinlaan. Het II out kan gemakkelijk, zoo te Water als te Land, worden vervoerd. Betaaldag 25 Julij 1863. Nadere informatien op de Plaats en ten Kantore van den Notaris D. J. van STOCKUM, te Lisse.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 5