u ik Marktberigten. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATERONTLASTING en WERKING der. STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. I BOEZEMHOOGTE op den middag A. P. in Ellen. 5 6 7 8 9 10 11 Rij.nland. s S 3 E Delf LAND 3 H00GTE VAN HET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. 1J Halfweg. hoogsle Vioed. laagste Ebbe. IJ Spaarndam. hoogsto Vlocd. laagste Ebbe. 0.58 0.56 0. 52 0. 51 0. 51 0.39 0. 41 0.58 0. 55 0. 55 0.51 0. 50 0. 38 0.41 0.54 0. 64 0.57|0.78 0.49 0. 62 0.33 0.40 0.37 0. 36 0.58 0. 57 0.70 0. 50 0. 63 0. 61 0. 61 0. 56 0.53 0.51 0. 47 0. 56 0.43 0. 34 0. 26 0.25 0. 24 0. 23 -s- 0.32 -h 0.21 -f- 0.21 -h 0.33 0.62 0.19 -j-0.35 -5- 0.58 -5- 0.56 -r- 0.54 -f- 0.29 -j- 0,56 -S- 0.13 -H0.03 -r- 0.28 -5- 0.17 -f- 0.24 -5-0.71 0.58 0.25 0.36 -5- 0.57 -5- 0.50 -5-0.54 -5- 0.38 0.59 0.15 -5- 0.05 IJssel Gouda. hoogste Vlocd. laagste Ebbe. 0.68 0.62 0.70 1.06 1.60 0.80 1.32 -5-0.70 -5-0.56 -5-0.30 0.04 -5- 0.10 -5-0.32 -5-0.15 Noordzee Katwijk. hoogste Vloed. 0.64 0.81 1.20 2.10 1.07 1.45 1.00 laagste Ebbe. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Halfweg. -1.14 -1.16 •0.69 -0.20 -0.71 - 0.94 -0.70 0.03 0. 06 0. 03 Spaarn dam. Gouda. 0. 04 Katwijk. 3 6 0. 21 0. 21 0.03 s 0.04 0. 16 0. 07 STOOMTUIGEN. Uren Werking. 9.45 23.30 2.48 4.29 AANMERKINGEN. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. L E E G IIW A T E R. Regen. 6 7 8 9 10 11 12 13 Verdamping. 8 u. vo. 7 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 8 a. 3 3 5 4 5 4 32.1 6.4 CRUQUIUS. Regen. vo. 8 a. a 1.6 7.0 0.— 5.3 0.1 5.3 0.— av. 8 o 2.2 0.1 0.4 1.8 5.4 0.— 0.8 Verdamping. vq. 8u. 29.5 av. 8 n, 0.5 0.4 2.0 0.2 1.3 0.4 1.3 8. 5 IHNDEN. Regen. vo. 8 u. u 2.3 8.5 0.— 2. 5 0.— 4. 0 0.— V erdamping. KRUISDORP. Regen. av. 8u.|vo. 0.— 0.— 0.5 0.7 7.8 0.— 0.— 2.3 0.9 0.5 0.1 0.3 0.4 0.— av. 8 n. 0.1 2.2 0.7 0.2 1.7 0.5 0.6 26.3 10.5 vo. 8 u. 3.7 8.4 0. 1.7 0.— 3.8 0. 1 av. 8 u 1.4 0.— 0.2 0.8 8.8 0.— 1.1 30.0 Verdamping. vo. 8 u. ii 0.3 0.5 0.9 0.1 0.3 0.3 0.1 av. 8 u, 0.4 0.3 1.5 0.4 1.1 0.2 0.7 7.1 Barometer. Thermom. Fahkenh. vo. 8 u. 763"4 756.0 763.4 754.4 762.5 761.2 767.9 na. 2 u. 764.1 756.6 763.6 753.0 761.4 766.3 763.9 av. 8u. 764.9 763.7 759.4 763.2 758.2 758.1 770.3 vo. 8u. 50°.7 45°.5 42°.6 41°.7 36°.3 40°. 5 35°.0 na. 2u. 49° 43° 44° 48° 43° 43° 38° av. 8 u, 48°.6 47°.5 43°.9 37°.4 43°.5 41°.2 40°.3 AANMER KINGEN. Neerslag van nevel. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. 6 7 8 9 10 11 12 13 WATERHOOGTE -i- A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART LEEGH- WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. 0.60 0. 58 0.53 0.49 0.46 0.42 0.38 0.40 0.58 0.56 0.53 0.50 0.40 0.42 0.43 0.40 AALS- MEER. IN DEN POLDER LEEGH- WATER. CRU QUIUS 0.53 0.51 0.46 0.46 0.41 0.38 0.36 0.34 4.79 4.82 4.74 4.71 4.75 4.64 4.73 4.94 4.75 4.74 4.78 4.77 4.74 4.68 4.79 4.84 LIJN- DEN. 4.7S 4.75 4.67 4.71 4.66 4. 67 4.78 4.83 KKUIS DORP. 4.80 4.75 4.72 4.72 4.70 4.66 4.73 4.82 VENN. DORP. 4.81 4.79 4.74 4.71 4.73 4.66 4.72 4. 85 Te zamen u 11 Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGH1VATER. Slagen, 44 16673 16673 v 6.315 CRUQUIUS. Slagen. LIJNDEN. 45249 123 45249 u 6.131 12 ^2 Slagen. 17483 51 17483 5.713 Amsterdam, 15 December. Boter. Friesche 57 a 60; Kuinder 54 a 58; Hamper 57 a 59Deventer/48 a 53; Zwolschc 54 a 58. 17 December. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd 131, 132 ft witbonte Poolsche 361365; 128 ft bontc dito 310. Kogge prijshoudeiid; 122 ffi Pruissische/225 122 ft mindere dito 220 bij partij121 ft Taganrog/ 211 120 ft Galatz 204; 120 ft Archangel 224 bij partij. Op levering per 2100 kilo vaster. Garst iets hooger; 112 lieensche 189. Koolzaad williger; op 9 v. Olie in Oct. 79. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap- dadelijk en op levering williger; op 6/w./50+ Vliegend 49+ Lijn- dadelijk traag, op levering onveran derd"; op 6/w. 41 Vliegend /40. Hennep-op 6/w./47; Vlieg. 45|. Koebien. Raap- per 1040 stuks 88 a 92Lijn- per 104 sinks f 11 3 14 j. Vee. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Schapen 20 a 28 Varkens 44 a 48 cents per Ned. ft. Alkmaar, 12 December. Kaas. Kleine/28,50; Kommissie 32Middelbare 32.50; Laagste prijs/21. Aangevoerd 318 stapels of 73,847 Ned ft. Delft, 11 December. Boter met lusteloozen handel; lste kwal. 59 a 60; 2dc kwal. 54 a 58. Gouda, 11 December. Kaas. Heden zijn ter markt aange voerd ongevcer 10 wagens; waarvan do prijs beliep 18 a 22+ veel vraag naar Fransche. Groningen16 December. Sedert bet vorig berigt is het weder zacht gebleven, totdat dezen morgen weder eenige vorst is ingevallcn bij zuidenwind en heldere lucht. De aan- voer was groot en daar de vraag behalve voor Haver zeer be- pcrkt was, werden de meeste artikelen lager afgegeven. Granen en Zaden. Roode Tarwe bij vermeerderden aanvoer en zeer weinig vraag 10 cents lager genoteerd, maar de kwa- liteit in aanmerking genomen, circa 20 cents lager afgegeven, tot welke verlaging de aanvoer is opgeruimd geworden. Witte Tarwe komt 00k wat meer aan de markt en doelde in de ver laging der Roode. Nieuwe Rogge word Vrijdag 20 cents lager afgegeven, en was daarloe moeijelijk te plaatsen; heden word de kleine aanvoer tot die verlaging gemakkelijk opgeruimd Goedc buitenlandsche, vooral Pruissische blijft gevraagd en de afzet daarvan voor bakkcrij is vrij groot, de prijs is editor 10 cents gedaald. Boekweit tot onveranderde prijzen met zeer weinig vraagde verzending van dat artikel is dit jaar al bijzonder beperkt. Winter-Garst zeer flaauw. Vrijdag onder- ging de prijs eene daling van 10 a 15 cents, en was alzoo moeijelijk te plaatsen, heden werd de aanvoer opgeruimd tot eene vernicuwde verlaging van 15 cents per mud. Zomer was Vrijdag 20 en heden 15 cents lager, maar werd heden daarloe coulant opgeruimd. Knobbe onderging dezelfdc verlaging, en bleef heden alzoo aangeboden. Dikke Haver werd dopr aan- houdonde vraag voor verzending naar Engeland, Vrijdag 5 cts. hooger betaaldheden bleef die vraag aanliouden en kon men gemakkelijk de Vrijdag besteedde prijzen bedingen. Witte en Zwarte Voer onveranderd in prijs maar coulant opgeruimdniet- tegenstaande een vrij grooten aanvoer, vooral van Zwarte. Paardenboonen iets lager. Gort en Koolzaad zonder handel. Olie. Raap- onveranderd in prijs, maar flaauw. Lijn- lager afgegeven. Noleringen. Tarwe. 123 ft jarige Roode 8,40 a 8,60; 123/127 ft nieuwe Roode /7,70 a 8,40. Rogge. 120/123 ft Buitenlandsche f 7,— a 7,30; 116 ft nieuwe Inlandsche/G,60. Nieuwe Boekweit. 110/113 ft grijze/5,50 a 5,90; 113/116 ft zwarte 5,80 a 6,20; 116 ft Jarige/6,—. Nieuwe Garst. 92/99 ft Winter/3,95 a 4,90; 96/99 ft Zomer/4,05 a 4,50; 103 ft Knobbe/ 4,95. Nieuwe Haver. 78/89 ft Dikke 3,30 a 3,95; 68/72 ft Witte Voer 2,70 a 3,— 75/78 ft Zwarte dito 2,95 a 3,20. Nieuwe Paardenboonen 5,75 a 6,20. Gort. Grove/8,—a 8,50; puike/8,60 a 9,— Parei-Gort f 11,85 a 16. Olie. Raap- 46 a 46+ Lijn- 40. Haarlem, 15 December. Granen. Roode Tarwe/8,75; Witte dito 8 a 9,15; Rogge 6,75; Haver 3 a 3,50. 17 December. Zoetemelksche Kaas (43 stapels). Hoogste prijs 27,— per 50 Ned. Hoorn11 December. Kaas. Ter waag gewogen van af 5 dezer: dagelijkscbc weging 6 stapels of 1652 ft; Donderdag- sche markt 55 stapels of 13,770 ft, te zamen ot stapels of 15,422 ft. Hoogste prijs 28,50, middelste 26; [aagSte 20. 13 December. Vee. Aangevoerd: 15 Paarden 29 a 126; 7 Kalveren 5 a 12; 67 Schapen 9 a 19; 46 Varkens/6,50 a 15; 7 Zeugen 13 a 31 207 Biggen /4 a 6; 125 Kippen 20 a 90 cents65 Eenden 40 a 65 cents. Eueren: 950 Kippen-/3,25 a 3,50; 725 Eenden-3,75 a 4. Leiden, 13 December. Vee. Aangevoerd: 297 Koeijen, 45 Kalveren 477 Schapen. Verkocht: 9 Kalfkoeijen/134a 192; 183 Vctte dito/ 146 a/215; 72 Vare dito 52 a 13835 vette Kalveren 29 a 65; 10 magere dito/4 a 10; 174 vette Hamels 14,50 a/26; 86 vette Ooijen /13 a 21; 24 magere Varkens/16 a 20; 40 Biggen 6 a 13. Boter. Verkocht: 6020 Ned. ft. lste kwal./49a 53; 2de kwal. 45 a 48 per J Vat; 1,22£ a 1,32£ en l,12£a 1,20 per Ned. ft. Medemblik, 10 December. Kleine Kaas. Aangevoerd 21 stapels, wegende 4975 Ned. ft. Hoogste Prijs 28, per 50 N. ft. Boter 1,20 per Ned. ft. Eueren. Kippen- 3,50 on Eenden- 3,75 per 100 stuks. 12 December. Naar Londen verzonden: 34 Koeijen, 493 Schapen. Purmerende, 16 December. Kaas. Middelbare 31,50; Kleine f 28,75. per. 50 Ned. ft. Aan de stadswaag zijn gewogen 79 stapels of 20,687 Ned. ft. Boter 1 per Ned. ft. Eijeken. Kippen- 5. Vee. 998 Schapen en Lammeren met flaauwen handel 82 vette Varkens 40 a 48 cents per Ned. ft, vlug; 10 magere dito/10a 15, en 126 Biggen/ 3 a 6, stugge handel; 112 Runderen met flaauwen handel; 60 vette Kalveren 50 a 70 cts. per Ned. ft, met stuggen handel; 40 nuchtere dito 3 a 15 slug; 12 Paarden; 580 Ganzen 1,80 a 2; 210 Zwanen 4,50 a 4,75. Rotterdam, 15 December. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche minder ruim aangevoerd, maar door het zacbtere weder met minder kooplust en daardoor veelal 10 a 20 cents lager afgegeven. Poolsche bij uitslijting als vorenRoode iets lager verkocht. Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 le kwal. 10,25 a 10,40, mindere /9,60 a 9,75; dito 1862 lekwal. 9,75 a 10,40, mindere /8a 9,50; 129, 130 ft Witbonte Poolsche 368; 127, 128 ft Nieuwe Bovenlandsche /300, per 2400 kilo. Prima Tarwemeel /18 a 18,50; puik Zeeusch dito 17,25 a 17,50, Ip 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche tot vorige prijzen wel te plaatsen, zoomede de Buitenlandsche, vooral in de beste en de geringste kwaliteiten. Overm., Zeeuw sche en Vlaamsche 1862 le kwal. 7,30 a 7,60; mindere 6 a 7,25; 150/2 ft Koningsberger 232; 150/2 ft Danl- zigor 230 147/2 ft Taganrog/220. Garst. Inlandsche minder gevraagd en winter 20 en zomer 30 cents lager aange boden en vooral de mindere soorten alzoo grootendeels onver- koclit gebleven. Buitenlandsche soorten met weinig omgang. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 lo kwal. 5 a 5,50mindere 3,75 a 4,60 dito zomer le kwal. 4,60 a/4,90; mindere 3,50 a 4,25. Haver iets meer aangebo den en daardoor in de mindere soorten mcerendeels 10 cents lager. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche korte le kwal. 3 a f 3,50mindere 2,25 a 2,75; dito lange le kwal. 2,60 a 2,80 mindere /2a 2,40. Boekweit tot vorige prijzen genomen. Noord-Brab. 178 a 188. Erwten. Schokkers niet williger, in extra puike kwaliteit niet ter markt, hetaan- gevoerde van 6,50 a 10,75 naar deugd genomen. Kleine Blaauwe wederom 25 cents lager met weinig kooplust, lo kwal. 6,75 a 7,50; mindere 6 a 6,50; Gelderscho Graauwe 8 a 10,50; Zeeuwsche dito /5 a 7. Boonen. Witte 50 cents lager en Bruine tot vorige prijzen langzaam genomen. Puike witte Walcliersche 9,25 a 9,75; Zeeuwsche/6 a 9; Bruine /6a 9.75; Paardenboonen veelal tot vorige prijzen /6a 6,80. Koolzaad. Overmaasch in zakken 81. Lijnzaad. Zeeuwscli Zaai- als voren1 ste kwal. 138—146 St.2dc kwal. 128—134 St. Hennepzaad onveranderd. Kanariezaad iets lager4 a 10. Meekrap. De aanbiedingen waren minder dan vorige week vooral in de gocde middelkwaliteit. De vraagprijzen waren ge- lijk, maar men vond geen koopers dan tot lager prijzen, zoodat er weinig gedaan is. Vlas was gedurende de vorige week op het land en heden ter markt met vluggen handel tot verhoogde prijzen. Zierikzea, 11 December. Meekrappen. Teelt 1862: 2/1 21 a 23+, 1/1/21 a 23£ Onberoofde 20 a 23+ Mullen 5 a 8, middelbare dilo 3 a 5. Drukkerij van Bonga Si C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 6