E E R II L A AK 1. f 1860. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEVIJD Haarlemsche Bank-VereenigiDg. Vrijdag, 5 Januarij, FZ lev enfte 3 aavgang Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ. Haarlemmermeer GEME E*N TE-RAAD. gesAtcmdZis° b|tndedCzraaknzoorea!seddCierr 66,16 VM bCStek met/oTe!. tTbmngenop /fc. °m EinC"WVen te verminderen Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: '5; jk T -i - y*~ y A- r. V i V'- 11! i: i: it t>V*^ PRIJS VAN HET ABONNEMENT in het Jaary 6, Alle Toezendingende Redactie betreffende, moeten geschieden aan den Hoofdredacteurte Haarlem, Kruisstraat, Wijk 6, N°. 513. Zitting van Donderdag 30 November 1865. Tegenwoordig al de Leden. De notulen van 2 November 1865 wordcn gelezen en goedgekeurd. 1°. vvorden geiezen de navolgende ingekomen stukken: a. brief van Heeren Gedeputeerde Staten van 8 November 1865, ge- leidende de goedgekeurde begrooting voor 1866; b. brief van als voren, van 8 November II., waarbij de ontvang wordt bengt dor verordening tot intrekking der verordening tot wering van vtezieKie j c brief van als voren van 15 November 1!., geleidende de goedgekeurde suppletoire begrooting voor 1865; d brief van als voren, van 1 November II., geleidende bet Koninklijk besluit van 21 October 1865, waarbij ter voorziening in de kosten van W sch°o1 en onderwijzerswoning op E 15 eene subsidie uit sRyks kas wordt toegestaan van 1883.50; e. een schrijven van den hulponderwijzer Verhage, die ziinen dank betuigt voor de hem over 1866 verleende toelage ad 50; eenige Slants-Provincial en Weekbladen. Alios aangenomcn voor notificatie. 2°. De Voorzitter zegt, dat hij zich na het besluit, genomen in de vonge vergadering ten opzigte der bouwkundige stukken voor de te bou- wen onderwijzerswoning op sectie LL kavel 12, nog niet verantwoord heelt geacht, en om die reden het bcstek en de teekening ook nog ter WaterstMt gegeVe" d6n ''eer VM GeHdl' Hoofdin6enieur van den Het daarop van gemelden Hoofdingenieur ontvangen antwoord wordt aan de Vergadering voorgelezen en luidt als volgt: Haarlem, 17 November 1865. nZeer geachte Heer! »Ter voldoening aan uw verlangen heb ik bestek en teekening van de onderwijzerswoning, op den hoek van de Aalsmeerder en Bennebroeker Wegen, die hierbij teruggaan, ingezien, hoofdzakeliik wat de fundamenten betreft. »Hct komt mij voor dat deze geene voldoende securileit aanbieden, en wenschelijk acht ik het, dat de buitenmuren tot onder den vloer cone halve steen dikkcr genomen en alzoo op de zwaarte van twee stcen worden bepaald. »De fundccrplalen behooren dan 0.50 breed te worden genomen en geplaatst te worden op slikhouten, ieder met pen en gat op twee palen te bewcrken. Dit zal meer vorderen AO palen, 1 kubiek el dennenhout en 8 kubiek el metselwerk, en de kosten met ongeveer j 400 verzwaren. "To' betere koppeling van de fundering behoort ook de binnen- muur over de geheele lengte, wat de fundering betreft, doorgetrokken te worden en alzoo ook onder den ingang naar de achter'kamer en keukcn leidende. »Bij het ontwerp is er overigens op gerekend, dat in vervolg van yd een schoolgebouw aan de N.W. zijde van de woning zal worden gepiaatst. "In do hoop van hiermedc aan uw verlangen te hebben voldaan, nen ik de eer mij met hoogacbting te noemen Aan den Heer Burgemeesler UEd. dw. dienaar, ran de gemeente Haarlemmermeer. (get.) VAN GENDT." k'P' nlzoo dat ook die heerwat de fundamenten no w! oordeel IS> dat deze geene voldoende securiteit aanbieden. in rfo 0Jiniir n0^' ,dat' ,men ook "]ans n06 geene verandering verantwoord brenSen> de kesteding zal doorgaan, maar dan is spreker 7ien° lr:u/naa,r mcent dat> a,s nog lien bouwkundigen de stukken MeniV J verschiilen. Hij acht de Raad nict verantwoordelijk. j ls rceds °P verschillende fundamenten gebouwd, en men lioort met van verzakken; wonder zou bet zijn als juist dit gebouw verzakte. oninie anlvv°ordt de" kcdr Knaapdat, wanncer de Raad de 1 r naap is toegedaan, de besteding zal doorgaan. ®r VOor om de slukken le veranderen in den geest d00r den hoofd-ingenieur is aangegeven. ben6 nianT"™ ®ntVda,' zJ!lks lhans moeijelijk zou kunnen plaats heb- kaends met den aanneooer Sktmnen ST™ onfs'lag^voor de dtenst^^ran^ 1865. supp'et0're kok^ van den hoofdelijken Tegen dat kohier zijn geene reclames ingekomen. Tot de articulate behandeling overgaande, wordt besloten: 92pC'nfrinTip8')0" V°°r 0I? F" Eullman te verminderen met en dus te brengen op f 27.45 weik voorslel wordt verworpcn. op Aft37£ m6t 11 lCg6n 2 S'emmCn beS'0ten de aanslag te kehouden me^/oTo'fn Zs Zbmn'genverffiinderen tnc?/,V G0Sen dus" tfbriX /'«5.A Grauwdman le verminderen PRIJS DER ADVERTENTieN van 16 regels 75 Cents. Elke regel meer 12% Cents. Zegelbeot bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag. Adresvan Bonga C°.Amsterdam. Het suppletoir kohier, na de gemaakte wijzigingen bedragende/540.994, wordt daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, en de termiinen van invordering bepaald op den 30 December 1865 en 27 Januarij 1866. 4°. Wordt benoemd tot lid der plaatselijke schoolkommissie de heer A. I Hooft. 5°. Aan de orde is bet punt vermeld op het oproepingsbriefje, vcrkoop van het Raadhuis. r De Voorzitter deelt mede, dat, gelijk de heeren zeker reeds bekend zal ^ijn., bet Raadhui^aal worden verkocht; en doel voorlezen een adres van A- 4t. jio^nufnthouder in bet Kruisdorp, waarbij hij een gedeelte vanbliiA^t^gjf-een maligen prijs in buur aanbied, voor het geval, door-ntM.'Rjt^jplden verkoop, bij het eindigen der huur, ongerief mogt onstaan. 8 b De heer Verploegh wil over deze zaak spreken in eene besloten ver- gadering. De heeren Spaans en Schone onderstennen dit. De openbare vergadering wordt daarop opgeheven. •De openbare zitting heropend zijnde, komt de zaak van het Raadhuis op nieuw aan de orde: De heer I Hooft gelooft dat men zal moeten voorzien in een ander Raadhuis, en geeft in bedenking om eene prijsvraag uit te schrijven voor een plan, tegen eene te bepalen belooning. De heer Schone meent dat men nu niet aan de zaak kan beginnen voor in 1867, en steit voor om den verkoop af te wachlen. De Voorzitter gelooft dat men wel in 1866 zou kunnen beginnen. Er moet toch geld voor geleend worden; het kan dus wel eerder. De beer I Hooft meent, dat, als men wacht, de zaak moeijolijker zou worden; nu kan men de leening waartoe besloten is, nog vergrooten. De Voorzitter heeft nimmer een goed gevolg gezien van het uitschrijven van eene prijsvraag; bovendien is het bquwen van een Raadhuis een zaak die memgmaal voorkomt en genoeg bekepd is. Er volgt verder nog eenige discussie over de vraag: of het al of niet wenschelijk is een prijsvraag uit te sclifljven, wie de plans zou moeten beoordeelen enz.docli ten slotte wordt met algemeene stemmen over- eenkomstig het gevoelen van den heer Schone, besloten om den verkoop af te wachten. r Wordt afwijzend beschikt op bet bezwaarschrift van G. Klement tegen zijnen aanslag in de hondenbelasting, dienst 1865. 7°. Wordt gelezen en goedgekeurd een, concept-besluit, waarbij wordt vastgesteld de toelagen voor de kweekelingen op de scholen n°. 2 en 6 en de jaarwedde van den hulponderwijzer op de school n°. 3. Ge'®ze" cen adres van J. A. Shielding, boofd-commies bij de plaat- yoi. "e'astin6en» wclke met het oog op zijn aanstaand ontslag op 1 Mei 1866, verzoekt op de eenb of aridere wijze geholpen, en zoo mogelijk in eenige administratieve betrekking geplaatst te mogen worden. De Voorzitter herinnert, dat lot lieden zich geene gelegenlieid hceft voorgedaan om den adressant le helpen, en er zijn op dit oogenblik geene betrekkingen open. 8 De Voorzitter stelt daaront voor den adressant te antwoorden dat de zaak wordt gehonden in advies, maar dat men voorshands geene betrek- king voor hem vveet, en dus daarop niet te veel kan worden gerekend Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het advies van den Voorzitter besloten. 9°. Op voorstel van den heer Klapwijk wordt eene commissie benoemd van drie leden, aan welke wordt opgedragen om te trachten grond te krijgen in de nabijheid van het Venneperdorp, tot aanleg eencr burgerlijke DGgr33lpJ33tS. 10«. De beer Buis vraagt of zich in de gemeente ziekte onder het vee heeft voorgedaan. De Voorzitter verkiaart dat in deze gemeente nog geene pestziekte is voorgekomen, en doet eenige mededeelingen van gedane aangiftcn van longaiekte enz. bij sommige landbouwers. De vergadering is daarop gesloten. Van af 1° Januarij. jl. bestaat er gelegenlieid tot het ver- zenden van gelden naar Belgie door middel van postwissels welke op sommige postkantoren hier te lande verkrijgbaar zijn tegen betaling van 10 cents van elke 5,— en tot geen hooger bedrag dan van 100, Ook bet Postkanloor te Haarlemmermeer is tot het verschaf- fen dier postwissels aaDgewezen. van 26 December 1865 tot en met 2 Januarij 1866: GEBOREN: Cornelis Johannes, zoon van J. C. Kempenaar en A. Vis. Jannetjedochter van P. Scholte en A. Bontes. Jan, zoon van P Visser en A. Krijgsman. Geerlje, dochter van P. Wortel en G. van der Meij. Jelle zoon van J. Weeda en C. Kicviet. Johannes Fro- dricuszoon vsn J. van der Laan en J. Knor. Johannadochter van H. Vlaskamp en J. E. Tliolen. Adrianus Wilheimuszoon van J. van der Hu 1st en J. C. de Koning. Roelof, zoon van G. van Uenswoude en C. van Walsteijn. Corneliadochter van J. v. Weelde en J. Nieuw- land. Cornelia, dochter van D. Jansen en M. van der Voorn. OVERLEDENAdrianaoud 5 maanden dochter van A. de Rooij en J. A. Griekspoor. Maria, oud 15 maanden, dochter van W. D. Meijer en A. van Beijnum. Grietje Been, oud 37 jaren gehuwd met D. Snyder. Lauwrich Smitoud 58 jaren, gehuwd met T. Palenlijn. Johanna van Duurenoud 37 jaren, gehuwd met A. Ileinljes. Anlho- mus, oud 8 maanden, zoon van A. van Bedijk en J. Suiker. ONDERTROUWDJ. F. Harding (weduwn. van A. Damman) met A Smorenburg (wed. van A P.ijkers). J. C. Bos met G. de Bruijn. GEHUWDJ. A. Fideler met A. Kneppel (gesch. echtgen. van J. Nib- bering. P. Bart met L. de Winter. J. Kramer (weduwn. van M. J. Havermans) met C. van der Grift (wed. van L. van den Aaxter). Wij vestigen de aandacht op de onderstaande circulaire, die dezer dagen algemeen is verspreid geworden. CoMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP. KaPITAAL f 100,000. Kommissabissen Jhr. G. F. van Tets, lid der Gedeputeerde Staten van Noord Holland, te Haarlem. A. C. Kruseman, Uitgever te Haarlem. A. J. de Haan te Haarlemlid der firma Jd. J. de Haan en C°.te Amsterdam. G. M. Boisseyain, lid der firma Jlolji 8p Boissevain, te Amsterdam. Beheerende en aansprakeujke Vennooten Jhr. H. Teding van Berkhout en C. E. de Clercq. De Haarlemsche Bank-Vereeniging, voor ongeveer anderhalf jaar opgerigtheeft zich ten doel gesteld het geldelijk verkeer zooveel mogelijk te vereenvoudigen en weinig kostbaar te maken; gelegenheid te geven tot eene gemakkelijke wijze van tijde- lijke geldbeleggingook voor kleine sommen en voor korten termijn; bet geven van voorschot onder verschillende vormen; het verrigten van kommissiezaken. Dat de inrigting reeds aanvankelijk het vertrouwen van velen mogt verwerven en de geopende gelegenheid tot beleg- gen en opnemen van gelden op verschillende wijze aan de behoefte voldoetkan blijken uit den volgenden stand van eenige hoofdrekeningenop 1 December jl. Voorschot in rekening-courant58.281.633 Voorschot op onderpand van effecten 309,705. Gediskonteerde wissels en promessen. 24,604.55 Depots dagelijks opeischbaar71,582.29s Idem voor bepaalden tijd225,170. Saldo's van rekening-courant19,020.78s Beleening op onderpand van effecten 30,000. Gedurende de eerste elf maanden van dit jaar werd op depotrekening ingebragt p. m. 726,000.— wederom uitbe- taald p. m. f 582,000.het aantal der depotrekeningen bedraagt ruim twee honderd en vijftig. De interestwelke voor de terstond opeischbare deposito's veigoed werd, bedroeg 3 tot 5 pCt. naar den stand der geldmarkt; voor gelden voor bepaalden tijd geplaatst, werd de voile koers van prolongatie, zonder korting, uitgekeerd en dus dikwerf zeer hooge interest, tot 8 pCt. toe, genolen. Het in depotgeven van gelden zal echter nog aanzienlijb kunnen foenemen, wanneer meer algemeen door handelaars, winkeliers en parlikulieren het voordeel en het gemak wordt erkend om de geldendie zij voor hunne gewone betalingen noodig hebben, bij de Bank-Vereeniging in depot te brengen, en die betalingen te verrigten door het afgeven van kwitantien van beschikking over deze gedeponeerde gelden. Deze kwitantien of kassiersbriefjes zijn zoo ingerigtdat men daarop het juiste bedrag, 't welk men te betalen heeft, kan invullen, en hij, die ze in betaling krijgt, ze niet zelf behoeft te gaan ontvangenmaar die ook weder aan een ander in betaling kan geven, door ze op diens naam te stellen. Er zijn boekjes verkrijgbaar gesteld, met 30 50 of 100 dergelijke kwitantien, waarin men tevens aanteekening liouden kan van de persoon aan wien men ze afgeeft en van het be drag dat men hem betaalt. Wanneer men dus gelden bij de Lank-\ ereeniging heeft en zulk een boekje bij zich draagt kan men elk oogenblik als dit noodig is betalingen verrigten. Ieder depotgever kan op die wijze dagelijks tot drie hon derd gulden beschikkenzonder voorafgaande kennisgeving. Bij bescbikking over een grooter bedrag behoeft men slechts een of een paar dagen vooruit daarvan kennis te geventer- wijl dit nog eenvoudiger kan geschieden door op het kassiers- briefje in te vullendat dit betaalbaar is na een of meer dagen bij de Bank-Vereeniging te zijn vertoond. In Engeland en Schotlaud vooral is het betalen op die wijze

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1