2 LANDBOlW. teer algemecn; zelfs partikulieren betalen elkauder bijna nim- raer antlers dan met briefjes op hunnen bankier of op de bank vvaar zij hunne rekening hebben. Het lastige afpassen en verrekenen met geld wordt daardoor vermeden, en men behoeft niet meer geld in huis te hebben en renteloos te laten liggendan voor de zeer kleine dagelijksche betalingen noodig is. Men zendt het geld, dat men ontvangt en alle overige geldswaarden als vervallen coupons, dividendbewijzenkassiers- briefjes enz. terstond aan de Bank, en wanneer men een wissel of rekening betalen moet, of aan personen, zoowel in als buiten de stadgeld schuldig is, vult men slechts een kassiersbriefje voor het juiste bedrag in en geeft dit in betaling. Voor geldendie voor eenigen tijd vast kunnen worden geplaatst, is gelegenheid tot belegging tegen hooger interest, zooals uit het reglement voor de deposito-kas blijkt. Ook groote bedragen worden terstond bij aanbieding tegen den koers van den dag aangenomen. Voor de op die wijze belegde gelden kan aan de Besturen, welke daartoe door hunne reglementen verpligt zijn een on- derpand van effekten worden gegeven. De gemeente Haarlem en het Iloogheemraadschap van Bijnland maken b. v. reeds van die gelegenheid gebruik om van hunne kasgelden tijdelijk interest te genieten; een voorbeeld dat voorzeker nog door vele andere corporation zou kunnen worden gevolgd. Voor hen, die in geregelde handelsbetrekking met andere plaatsen zijn en alzoo buiten de stad inkasseeringen en beta lingen te verrigten hebben, en papier op het buitenland be- hoeven of van daar remisen ontvangen, bieden de voorwaar- den voor rekening-couranthouders veel gemak en voordeel aan. De interest voor het credit hunner rekening wordt dag voor dag vergoed, zoodat elke somhoe korten tijd ook gestort, rente draagt. Coupons worden, kosteloos aangenomen en te gelde gemaakt en inkasseeringen te Haarlem zonder bereke- niDg van loon verrigt. Voor hunne remisen op Amsterdam en Rotterdam wordt geen plaatsverlies berekend en kunnen traites op hen aldaar betaalbaar worden 'gesteld, of in die beide steden betalingen door hen worden verrigtdoor het afgeven van aanwijzingen op hunne kas alhier. Voor het verkoopen van papier op het buitenland of voor hot bezorgen van appoints tot het verrigten van betalingen aldaar, wordt aan hen slechts de gewone makalaars courtage Per duizend voor Londen en 1 per duizend voor elders) in rekening gebragt, en de koers zoo voordeelig mogelijk gesteld. Het tarief voor inkasseering binnenslands is zeer laag berekend. Het is in centen per honderd gulden gesteld, hetgeen eenvoudiger rekening geeftdan de gewone in achtste en zestiende percenten. Voor rekening-couranthouders wordt dit tarief met tien cents per honderd gulden verminderd. Voor deze vorschillende diensten betalen rekening-courant houders slechts een achtste percent van het bedrag der debet- zijde hunner rekening, zoodat de provisie voor de gescheiden handelingen van inkasseeren en uitbetalen slechts de helft of een zestiende percent bedraagt. De Bank-Vereeniging belast zich ook met den aan- en verkoop van fondsen en het waarnemen van alle geldelijke operatien, zoowel voor haar rekening-couranthouders en depdt- gevers als voor anderen. Het geven van voorschot geschiedt in verschilleoden vorm. Op onderpand van courante effectenbij beleening voor drie maanden, of prolongate voor een maandvolgens de voor- waarden en den koers van interest aan de Amslerdamsche Beurs. Bij goedkeuring van het onderpand kan voor niet te groote posten over het geldelijk voorschot in den regel terstond of op den dag der aanvraag worden beschikt; bij belangrijke be dragen een of twee dagen danrna. Op onderpand van effecten wordt ook doorloopend krediet geopend. De Bank-Vereeniging opent voorts krediet, tegen promesse op drie maandenonder algemeen verband van onbezwaard onroerend goed. Dit algemeen verband geschiedt wel bij notariiile aetemaar men vermijdt daarbij een belangrijk deel der kostendie aan de gewone vestiging eener hypotbekaire inschrijving verbonden zijn, namelijk het regt van inschrijving van 1 pCt. met 38 opcentendat door een gering vast regt vervangen wordt; en men heeft daarbij het voordeel, over het geopend krediet steeds te kunnen beschikkentot zoodanig bedrag als men verkiest en dit ook weder geheel of ten deele te kunnen aflossen. Men betaalt daarbij slechts interest over het geld dat men heeft opgenomen en het geopend krediet veroorzaakt in het geheel geen kosten gedurende den tijd dat men daarvan geen gebruik maakt, terwijl het de gelegenheid geeft om zich bij voorkomende behoefte terstond gelden te kunnen verschaffen. De Bank-Vereeniging diskonteert geaccepteerde wissels en promessen met mecrdere handteekeningen. De interest en provisie wordt berekend naar den stand der geldmarkt en den anrd van het papier. Zij geeft voorschot op onderpand van goederenwanneer de voorwaarden waarop dit geschieden kan genoegzame zeker- heid aanbieden. Ook wordt krediet verleend op promessen voor den tijd van drie maanden of korter, met borgstelling van twee gegoede personen. Bij elke wijze van verlccnen van voorschot verbindt de Bank-Vereeniging zich liimmer voor langer dan drie maanden en kan de verlenging daarvan aan het einde van dien tijd zonder opgaaf van redenendoor haar worden geweigerd. De Bank-Vereeniging belast zich eindelijk met kommissie- zaken van verschillenden aard, als: Het uitbetalen van coupons en dividenden. Het open-stellen van deelneming in geldleeningen en nego tiation. Het beheeren van fondsen. Het plaatsen of verschaffen van gelden op hypotheek en dergelijke meer. HaarlemDecember 1865. dit alien grond tot het vermoeden dat in enkele gemeenten van den besmettingskring de ziektegevallen hun hoogste cijfer hebben bereikt en andere daarin spoedig zullen volgen. De Rijks-Feearts der isle Klasse J. A. Aleks. Aan de Slaats-Courant van 30 December jl. ontleenen wij de volgende berigten van veeartsen 's Gkavenhage, 24 December 1865. Weinig bevredigend is het rapport wegens den stand van den veetyphus in de week van 17 tot 23 dezer, dat ik de eer heb Uwer Excellentie aan te biedendaar de veetyphus zich op verscheidene stallen en in verschillende hevigheid heeft vertoond. Gemeente Rijswijk. Bij den veehouder II. v. 0.bij wien de ziekte in de vorige week met zooveel hevigheid optradis zij na een hevigen kamp tot staan gekomen en, nadat het geheele beslag is doorgeziekt, 17 runderen zijn geslagt of gestorvenkunnen 10 als hersteld worden beschouwd, terwijl 15 nog herstellende zijn. Enkelen van de laatsten hebben, nadat de herstelling is ingetredenhun kalf verlegd (geabor- teerd). Bij G. de V.een klein beslag van 5 runderen, zijn 3 stuks gestorven en 2 herstellende. Bij die 30 stuks run deren bezit, zijn, nadat de eerste was overleden12 geslagt; van de overige 17 is de toekomst nog onzeker, daar de ziekte hier met een kwaadaardig karakter rondgrijptniettegenstaande deze veemanallergeschiktst voor zijn bedrijf, zoowel met betrekking tot zuiveren, luchten als verplegen, alles aanwendt wat met mogelijkheid tot een welslagen kan worden beproefd. De hevigheid der ziekte kan dus hier aan geen onreinheid of onachtzaamheid worden geweten. Gemeente Voorburg. Minder bevredigend is in vele opzigten het rapport dat over deze gemeente kan worden uitgebragt. Bij den veehouder V. S. was, volgens mijn rapport van den 17den dezer, de gansche veestapel uit 14 stuks be- slaande aangetastwaarvan toen 1 reeds was overleden. Thans zijn 7 stuks geslagt, bij welke geen hoop op herstel bestond, terwijl er nog 1 is gestorven; 4 stuks zijn herstel lende en 1 rund is thans door de vroeger reeds geheerscht hebbende longziekte aangetast, nadat de typhus met slechts ligte verschijnselen was voorbijgegaan. Bij den veehouder S. II.waarvan insgelijks in mijn vorig rapport melding gemaakt isen wiens zieke rund herstel lende was, hebben zich sinds dien tijd meerdere gevallen onder zijn koppel van 36 stuks opgestalden voorgedaan, waarvan er insgelijks volgens opgave reeds eenige zijn ge slagt; doch met juistheid kan ik daarvan geene opgave doen omdat mij daar den 21-, 22- en 23sten dezer de toegang tot den stal volstandig werd geweigerd en zelfs eens in te- genwoordigheid van bet hoofd der gemeente-politieonder het voorwendsel als zoude ik de ziekte op den stal brengen, die er reeds heerschte. Tegen dien veehouder is proces-ver- baal opgemaakt. Hetzelfde was het geval met zekeren v.f W. in die gemeente, bij wien zich een ziektegeval onder zijn kleinen koppel had voorgedaan, welk rund volgens zijne verklaring, den 23sten dezer afgelegd, reeds hersteld was. Ook van de weigering van dien eigenaar nchtte de burgemeester het noodzakelijk proces-verbaal op te maken. Gemeente Stompwijk. De ongunstige afloop van de ziekte gevallen bij den veehouder H. F. zijn reeds in mijn vorig rapport vermeld, waarbij nog slechts het slagten van 1 rund kan gevoegd worden, zoodat 5 runderen van de 34 op stal gestaan hebbende runderen als herstellende zijn overgebleven. Ook hier heeft een rund na de ingetreden herstelling geabor- teerd en blijft dientengevolge nog kwijnende., De 16 kalve- ren en hokkelingen, die zich in de weide bevinden zijn tot nog toe gezond gebleven. Bij den veehouder 11. heeft de ziekte tot nog toe een goed- aardig beloop, en geeft hoop op herstel. Den 17 dezer maand had er bij de wed. v.d.A. plotseling een sterfgeval plaats van een jong rund, waarvan de ziekte niet kon worden geconstateerddoch welk rund dadelijk met zijne uiterlijke bekleedselen voor alle zekerheid werd begraven. Den 22 deed zich een nieuw ziektegeval voor bij een rund, dat dadelijk van den nog gezonden koppel werd afgezonderd, en den 23 waren er van de 27 runderen, waaruit dit beslag bestaat, reeds 20 door de ziekte aangetast, terwijl de overi- genkoewel schijnbaar gezondlioogst verdaeht waren. Reeds geruimen tijd te voren had men uit voorzorg daar den stal luchtig gehoudengestadig de stallu'cht met chloor bezwan- gerd, met welke voorzorg nu geregeld wordt voortgegaan, terwijl het gebruik van ijzerhoudend acid, muriat. werd voor- geschrevenwaarvan de uitkomst later zal worden medegedeeld. Gelijk uit de bovenstaande mededeelingen blijktis er een groot verschil in het karakter, waarmede de veetyphus in de verschillende veebeslagen optreedt. De uitkomst schijnt te leerendat een spoedig doorzieken der aangetaste beslagen verreweg verkieslijker is dan het langzaam zieken bij den weidegang. Voegt men hierbij het verbod van invoer van nieuw vee, dat niet voor de slagtbank bestemd is, dan geeft Maasland, 19 December 1865. Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te deelen dat de ziekte onder Maasland in de laatste dagen zoodanige uitbreiding heeft erlangddat geen streek dezer uitgebreide gemeente meer van besmetting vrij is. Hoewel er in dien besmetten kring nog bouwerijen worden gevonden waar zich geen ziektegeval voordeeden waar de eigenarenvoor besmetting vreezendethans alles in het werk stellen om hun vee te vrijwaren door afsluiting der stallen, het toedienen van voorbehoedmiddelenhet gedurig berooken met chloor en het besprenkelen met carbolzuurwaterzoo staat toch te vreezen dat ook deze stallen zullen worden be- smet, omdat de ziekte zoo algemeen is. Het beloop der ziekte wordt sneller en het karakter kwaad- aardiger, althans op sommige hoevenwaar runderen gevon den worden die slechts 6en dag ziekteverschijnselen vertoonen en soms nog dienzelfdenin meer gevallen echter den volgen- den dag reeds bezwijken. Het gemeentebestuur voorziet de veebezitters kosteloos van chloorkalk en carbolzuur. Te de Lier, waar dagelijks meer ziektegevallen voorkomen, wordt het ziektekarakter kwaadaardiger; dit is vooral duidelijk bij den eigenaar C. v. R.die, na ruim 20 runderen achter- eenvolgens van den typhus hersteld te hebbener thans 7 ver- loren heeft, die nagenoeg gelijktijdig werden aangetast. Onder Naaldwijk hebben zich weder op verschillende punten der gemeente ziektegevallen voorgedaan van een zachteren aard. Het vee van de wed. N.die in September onder deze gemeente het eerst besmet vee bezat, is, na ruim 8 weken gezond geweest te zijnaan het uitzieken onder goedaardige verschijnselen. Te 's Gravesande heeft zich de ziekte onder het vee van nieuwe eigenaren vertoond en dreigt zich uit te breidendoch met een goedaardig karakter. In de gemeenten Naaldwijk en 's Gravesande worden de huiden van aan runderpest gestorven dieren onteigendter voorkoming van verdere besmetting. Te Monster heeft zich nog geen ziektegeval voorgedaan. p. f. michels, Feearts. De veearts te Barendrecht berigt, dat de ziekte te Rhoon op twee nieuwe rtnllen is uitgebroken en te Pernis stationair blijft. Te Hoogvliet ontstond zij op nieuw bij een veehou der, die sedert vier weken zonder zieken was. Te Portugaal blijft de toestand ongunstig. Het karakter der ziekte is in die streek kwaadaardig. Het overige gedeelte van het eiland is nog vrij van zieken. Uit Haarlem wordt gemeld dat men aldaar uit goede bron heeft vernomen, dat den Isten January de veetyphus ook in den Haarlemmermeerpolder is uitgebroken. Yoorals nog be- paalde zich de ziekte tot een beest, hetwelk is afgemaakt en begraven. Men verwacht nudat deze groote polder zal worden afgesloten. Latere berigten desbetreffende in de Amsterd. Courant mel- den dat de ziekte is uitgebroken aan den Sloterweg, PP 26, en dat gedeelte van den polder zal worden afgesloten. Het vee, ten getale van 62 stuks, bestaande in ossen melkvee vaarzen een stier en eene geit, zal worden onteigend en af gemaakt. Alles behoort aan Gebr. van der Bee/c, te Waal- wijk in Noord-Braband. Met leedwezen vernemen wij dat onder Leiderdorp de vee- j typhus zich meer en meer uitbreidt. IC.) In de Slaats-Courant van 2 Januarij vindt men opgaven omtrent den veetyphus in de provincie Zuid-Holland van j 1723 December 11. In deze week zijn aangetast 3114, aan de ziekte gestorven 402, afgemaakt 387 en hersteld 232 j beesten; op het einde der week waren nog ziek 2093. To- taal sedert het begin der ziekte: aangetast 18,365 aan de ziekte gestorven 5007 afgemaakt 4972, hersteld 4894. In de Stoats- Courant van 29 December zijn medegedeeld op- gaven betreffende den veetyphus in de provincie Utrecht van 16 tot 23 December j. 1. In genoemde week zijn: aangetast 311, aan de ziekte gestorven 92 afgemaakt geene, hersteld 55, en op het einde dier week waren nog ziek 332 beesten. Sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel aangetast 756, aan de ziekte gestorven 229, afgemaakt 35 en her- steld 170 beesten. Blijkens een den 28sten December jl. opgemaakten staat waren sedert het uitbarsten der runderpest in Groot-Brittannie 63,593 gevallen van die ziekte bij het gouvernement aange- geven; van dat aautal aangetaste runderen waren 34,861 ge storven, 13,137 afgemaakt en 5803 hersteld, zoodat er nog j 9792 aan de kwaal lijdende waren. Het aantal nieuwe ziekte- j gevallen had in de op 23 December geeindigde week 6256 bedragen, tegenover 6054 in de vorige en 5356 in de daar- aan voorafgegane week. Volgens de Times neemt de veeziekte in Engeland steeds in onrustwekkende mate toe. Het getal der aangetaste run deren beliep in de eerste week der vorige maand 4000, in i in de tweede 5000 in de derde 6000. Zonder gevaar van*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 2