Bank-Yereeniging. jMimmiMOTia, ■PHI KENNISGEVING. Reglement der Deposito-Kas. Ilaarlemmermeer. ihhhi NORMANDIJE. Openbare Verkooping overdrijving mag men het aanlal ziekte-gevallen voor het laat- ste gedeelte der maand op 8000 a 9000 begrootenterwijl er grond bestaat om te vreezen dat de kwaal in uitgebreid- heid nog zal toenemen. In het gansche Yereenigde Koning- rijk, met uitzondering van Schotland, zijn in het geheel, sedert het begin der ziekte, ruim 38,000 runderen aangetast, waarvan 10,000 afgemaakt en 20,000 aan de kwaal bezweken zijn. Het getal der herstelde runderen bedraagt niet meer dan 2500. In Schotland daarentegen is de verhouding iets gunstiger geweest. Van de 17,500 aldaar aangetaste runde ren zijn 2300 afgemaakt, 9700 bezweken en 2100 hersteld. De Times vestigt de aandacht op dit verschil en dringt op een onderzoek naar zijne oorzaken aan. Reeds meermalen heeft men hooge prijzen, welke landerijen in koop of in huur opbragten, de vermelding in de dagbla- den waardig gekeurd. LI. Woensdag zijn te Einsterwolde landerijen verhuurd, toebehoorende aan de gemeente Gronin gen en gelegen in den Reiderwolderpolder. Acht perceelen daarvanonder welke geen dijk begrepen was en die dus geheel en al land waren, te zamen eene uitgestrektheid van 56 bunders, 8 roeden en 2 ellenhebben aan jaarlijksche huur gegolden 10,485 of 187 per bunder, eene tot nu toe in 't Oldambt ongehoorde uursom. i. Indien ik de gelukkigste landbouwstreek van Erankrijk moest noemenzou ik zonder twijfel aan Normandije den voorrang geven. De wijze van landbouwen komt het meest met die van Engeland overeen. Men vindt daar niet meer de teelt der fabriekgewassenzooals in het nabijgelegen Fran- sche Ylaanderenmaar de groene weidevlakten neraen de voornaamste plaats in. De vijf departementen, die Nor mandije vormen, hebben te zamen 500,000 bunders hooi-en iveiland, een zesde der geheele oppervlakte. Op die uitge- strekte groene streek weiden 500,000 koeijen, 200,000 ossen, 1,000,000 schapen en 300,000 paarden. De landbouwers zijn er zeer welvarend, en dat reeds sedert langen tijd; te- vreden met den tegenwoordigen toestand, zijn zij daarom weinig gezind om verbeteringen aan te brengen of nieuwig- heden te beproeven. Het drieslagtstelselnamelijk het eerste jaar brakenhet tweede jaar wintergraan en het derde zomer- graan is daar voor het bouvvland nog algemeen in gebruik; kunstweiden worden er meer aangelegd maar met het teelen van wortelgewassen is men nog ten achteren. In vroeger jaren begon de teelt van het koolzaad zich uit te breiden doch in den laatsten tijd merkt men daar weder minder van. Een gedeelte van Normandije is bergachtig en weinig vruchtbaarhet is echter vooral in de vlaktedie door de rivier de Seine doorsneden wordt, en langs hare boorden dat de grond door zijne vruchtbaarheid uitmunt, terwijl langs de zeekustwaar zich verscheidene goede zeehavens bevinden de meeste welvaart wordt aangetroffen. Het land is er onge- veer even duur als in Engeland. Het zachte en vochtige klimaat is voor een rijken en weligen grasgroei uitmuntend geschikt De Oceaandie de kusten bespoelt, levert eene be- langrijke hoeveelheid meststof: het zeewier en het zeezand waarvan zeer veel gebruik wordt gemaakt. De steden zijn zeer welvarend, en voeden een aantal takken van nijverheid en fabrieken, die voor honderden millioenen aan waarde voort- brengenhetgeen aan den landbouw in den omtrek natuurlijk eene krachtige ontwikkeling geeft. Maar hetgeen het meest van eeuwen her tot de welvaart van deze provincie heeft bij- gedragen, is de nabijheid van de hoofdstad. Parijs geeft het leven aan de scheepvaart op de rivier, en de drukke handels- beweging in do zeehavens, Parijs verbruikt de voortbrengselen van nijverheid en der fabrieken, en de opbrengst van den vischvang, Parijs eindelijk opent eene nimmer verzadigde markt voor de paarden, de vette ossen, de boter het ge- vogelte en al de andere landbouw-voortbrengselen van deze streek. Er heerscht hier dientengevolge een zeer gelukkig land- bouwstelsel; de hooge prijzen voor vleesch en zuivel hebben aan de veeboerderij de voorkeur doen geven en het land voor uitputtende kulturen en voor overbevolking beveiligd. De dienstboden worden hier even goed gevoed als hunne meesterszeide mij een een Normandische boer met regtma- tigen trots; het dagloon is even hoog als in de welvarendste streken van Engeland; zelfs is het in de laatste jaren nog wel zoo hoog. De boeren zijn hier nog niet zoo rijk als de Engelsche pachtersmaar de kleine gegoede grondeigenaars zijn hier zeer talrijk; de meesten hebben een behoorlijk inko- men, zoodat de welvaart, dooreen genomerizeer goed is te noemen. Onder de takken van landbouwnijverheiddie hier worden uitgeoefend, neemt de ciderbereiding eene eerste plaats in; uitgestrekte boomgaarden bijna bij iedere boerderij, leveren de vrucbt, waarvan men den nationalen drank, den appel- wijn maakt. In de tweede plaats komt de boterbereiding in aanmerking; in deze streek wordt de meeste en beste boter van Frankrijk gemaaktvooral in eene kleine streek in Cal vados. Men vindt daar boerderijen, waar men jaarlijks vooi twaalf duizend gulden boter verkoopt; de koeijen zijn van het Gotentijnsche rasen geven gemiddeld vier honderd halve Nederlandsche ponden boter per kop, en men treft er onder, die nog veel meer geven. Het vetweiden en mesten van ossen vindt hier ook op groote schaal plaatsvooral het vetweiden op -de welige weilanden is een even winstgevende als gemakkelijke wijze om rijke rente van den grond te winnen. Men kan zich moeijelijk een denkbeeld maken wanneer men het niet van nabij heeft gezien van welk belang ook een schijnbaar onderdeel der boerderij kau wordenwanneer er maar steeds gelegenheid voor een loonenden afzet is. Normandije zal ongeveer jaarlijks 100,000 vette ossen af- leverendaaronder begrepen diewelke uit andere streken mager worden gekocht en hier worden gemest. Dat daarmede geld wordt verdiend 'laat zich gemakkelijk begrijpen maar wat minder geloofelijk zal schijnenis het geld dat men hier voor het gevogelte weet te maken. Jaarlijks worden van deze kusten naar Engeland voor eene waarde van 3 a 4 millioen gulden aan eijeren verscheept. Er gaat ongeveer voor eene gelijke waarde aan eijeren naar Parijs en nog bovendien voor 5 a 6 millioen gulden aan gevogelte, zonder nog te rekenen wat in de streek zelve verbruikt wordt. Een zeer voor- deelig soort van hoenders, de hen van Crevecoeur, aan wier veredeling men lange jaren zorg heeft besteed is de grond- slag van dezen rijkdom; zij legt vele en groote eijeren, en laat zich gemakkelijk mesten. De Normandijsche eenden zijn ook beroemd er zijn kleine pachters die al hnn pachtgel- den met de opbrengst van hun gevogelte betalen. De RUNDERPEST is in Ilaarlemmermeer uitgebroken meer dan ooit, komen thans in aanmerking de regelenvoor geschreven door Z. Exc. den Minister van Binnenl. Zaken 1°. De stallen moeten zoo luchtig en frisch mogelijk ge- houden worden. Luchtverversching en zindelijkheid zijn niet enkel krachtige middelenom de verbreiding der ziekte tegen te gaan waar zij zich reeds heeft ontwik- keld, maar verminderen ook de vatbaarheid der dieren voor besmetting en maken het karakter der ziekte en haren loop minder kwaadaardig. Waar de inrigting der stallen niet mogt beantwoor- den aan die eischen is 't in het belang der veehou- ders zooveel mogelijk de noodige verbeteringen aan te brengen, of, waar het kan, nieuwe stallen in te rig- ten, zooals hier en daar reeds gedaan is of wordt. 2°. Daar bij het schorsen van den publieken koop en ver- koop van rundvee, veeliandelaars en slagters hunne in- koopen in de stallen zelven zullen doen, is het nood- zakelijk dat de veehouders met de grootste oplettendheid en voorzigtigheid toezienwie zij op hunne stallen toe- laten opdat niet door deze personen besmetting worde aangebragt. 3°. Het vee behoort met de grootste zorgvuldigheid behan- deld te worden. De vatbaarheid der dieren voor ziekte is, volgens deskundigen, veel geringer, wanneer hunne voeding en verpleging niet te wenschen laat. 4°. Het vee behoort dagelijks naauwkeurig nagezien te wor den. Zooveel mogelijk geschiede dit door veeartsen maar overigens door den veehouder zelven of door ie- mand der zijnendie niet met ziek vee in aanraking komt. Na de opstalling van het vee is zulk een gere- geld en dagelijksch toezigt beter en gemakkelijker uit- voerbaardan tot dusverre in de weiden. Het groote voordeel van dat geregeld en dagelijksch nazien van elk stuk vee is hierin gelegendat daardoor den veehouder de eerste verschijnselen van het uitbreken der ziekte niet ontgaan, en hij, waar zich een spoor van ziekte voordoetonmiddellijk de noodige maatregelen van voor- zorg kan nemen. 5°. Die maatregelen zullen in de eerste plaats moeten be- staan in het oogenblikkelijk afzonderen van het ver- dachte vee en het dadelijk ontbieden van een veearts ten einde het dier te onderzoeken. Met dezen zullen dan verder de noodige maatregelen zijn te beramen. 6°. Het zal noodig zijn dat de veehouders zorgen voor ge legenheid om ziek of verdacht vee terstond af te zon- deren van den gezonden koppel. In plaatsen waar te dien einde stallen zijn of zullen worden gebouwd bestaat voor de afzonderlijke veehou ders wel minder noodzakelijkheid om ieder voor zich daarvoor te zorgenmaar is dit toch in geenen deele onnut. 7°. Zoodra op eenen stal zich een ziekfegeval vertoont onderwerpe men dien stal en de daarin zich bevindende dieren aan eene besmetting-werende behandeling. Vcr- mits evenwel daarbij met omzigtigheid behoort te wor den gehandeld, opdat (inzonderheid door de berooking van de stallen) den gezonden dieren geene schade worde aangedaan, zal het raadzaam zijn dat de veehouder daaromtrent den raad van eenen veearts inwinne en kennis neme van hetgeen ten dien opzigte van bevoeg- de zijde ter algemeene kennis gebragt is of zal worden. Ter voldoening aan het bepaalde bij Art. 7 is door den Provincialen Veearts Huffnagel een RECEPT tot het doen van Chloor-berookingen nedergelegd bij de Droogisten Klin- kert Heynsids Zijlstraatte Haarlem. CARBOL-ZTJURvoor wasschingen is verkrijgbaar bij Buijn Pijnappel te Ilaarlemmermeer. Op verzoek van den Commissaris des Koningswordt het doen van berookingen en wasschingen aan alle Veehouders ten zeerste aangeraden. De Burgemeester van Ilaarlemmermeer, AMERSFOORDT. (COMM AUDIT AIRE VENUOOTSCHAP.) KOMMISSARIS5EN Jhr. G. F. VAN TETS. A. C. KRUSEMAN. A. J. DE HAAN. G. M. BOISSEVAIN. BEIIEEREXDE EN AANSPUAKELIJKE VENNOOTEN Jhr. II. TEDING van BERKHOUT. C. E. DE CLERCQ. 1. De inbreng van gelden kan geschieden bij sommen van tien gulden en daarboven. Coupons worden kosteloos in betaling aangenomen doch daarvoor de kwitantie drie dagen later gesteld. 2. De depot-gever kan dagelijks beschikken tot 300, zonder voorafgaande kennisgevingtegen kwitantie of aanwij- zingvan geen lager bedrag dan tien gulden. Voor hooger bedrag moet de opeisching geschieden als volgt: boven 300,tot f 1000,een dag te voren. 1000,3000,twee dagen 3000,*— drie Opeisching voor volgende dagen moet schriftelijk voor 12 ure 's middags plaats hebben, of wordt anders gerekend den vol- genden dag te zijn geschied. 3. De interest wordt vergoed van den eersten werkdag na dien der storting tot op den laatsten werkdag voorafgaande dien der terugbetaling volgens maanden en dagen, de maand op dertig dagen gerekendover ronde sommen van tientallen gulden. 4. Voor gelden, die geen acht interest-gevende dagen in depot blijven wordt geen interest vergoed. 5. De koers van den interest van geldenopeischbaar als bij par. 2 bepaaldwordt in de Haarlemsche Courant bekend gemaakt. 6. Voor gelden voor drie maanden vast in depot gegeven, wordt in den regel hooger interest vergoeddie op gelijke wijze wordt aangekondigd. Zoo zij niet veertien dagen vddr den vervaldag zijn opgeeischt worden zij gerekend op nieuw voor drie maanden te zijn geplaatst. Bij wijziging van den interest deelen ook de vroeger ingebragte depots in die ver- andering. 7. Sommen van vijf honderd gulden en daarboven, bij ronde sommen van honderd guldenkunnen voor een maand vast worden geplaatsttegen den koers van prolongate van den dag van inbreng (mits voor 12 uur). Zoo niet twee dagen voor den vervaldag opgeeischtwor den zij gerekend op nieuw voor een maand te zijn geplaatst, tegen den koers van prolongatie op den vervaldag. 8. De interest wordt aan het einde van elk kwarfaal op de depotrekening bijgesehreven en kan daarna over het be drag beschikt of dit op rekening worden gelatcn. 9. Het Kan too r is tot het ontvangen en uitbetalen van Gelden alle wericdagen geopend van tien tot 2 uren. De bovenstaande bepalingen blijven van krachtzoolang daarin bij aankondiging in de Ilaarlemsche Courantgeen verandering is gebragt, Ilaarlem, 1 Januarij 1866. van ongeveer 100 Perceelen WERFTE- en WILGEN-IIAK- IIOUT, meest geschikt voor Plantpalen, en 40 WILGEN- BOOMEN, geschikt voor Palen, in het Bosch op Kavel 3 van Seetie PP, bij het Venneperdorpop Donderdag den 11 den Januarij 1866, 's voormiddags ten 9 ure. Betaling op dag bij het stellen van solide borgen. Londen1 Januarij. Graanmarkt. Bij het openen des jaars is het een geschikt oogenblik om een tcrugblik op het verloopen oogstjaar te werpen De najaarszaaijing van de tarwe had in 1864 over het algemeen onder gunslige omstandigheden plaats, en werd ongeveer de gewone hoe veelheid in den grond gebragt, en hoevvel op het einde des jaars een vrij telle winter inviel, leed het jonge gewas daardoor geen schade. Bij den aanvang van 18C5 hield de vorst op, en reeds in de eerste helft van Januarij werd het wedcr zeer zaclit, zoodat men op Gen vroeg openen der Ooslzee staat maakte; in Belgie werd ook in de derde week van Januarij de scheepvaart weder hervat. Aan het einde der eerste maand des jaars volgde echter weder vorst, welke evenwel na een week door krachtige dooi en zwarcn regen, die het land doorweekte, werd gevolgd. Er volgde thans afwisselend weder, maar men boorde over het gewas niet klagen. Maart gat veel ruw weder, en op het einde van die maand bleek dat, vooral op de ligte gronden, het graangewas door de afwisse- lende temperatuur nog al dun van stand was geworden. April was een zachte, haast zomersche maand, die herstel van het geleden kwaad scheen te beloven en een vroegen oogst voorspeldc, maar een scherpe nacht- vorst op den SOsten deed veel kwaad, zoowcl aan het graan als aan het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 3