1 WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-OKTLAST!AG en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND. Boczcmhoogtc iloogte van het Buitenwater S 0 a w 14 2| 44 44 H c4 104 s a ■d u ■s a a <s S Schutsluis METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN gedaan in den IiAARLEMMERMEER-POLDER. JLccghwater. Crnquius. Krufsdorp. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in do Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. s s iot C op den middag - r- A. P. in Ellen. met betrckking tot A. P. iu Ellen. PS w IJ te IJ te IJssel te Noordzee te pq w RIJNLAND. ft 2 Halfweg. Spaarndam. Gouda. Katwijk. w fi bb tu a etj Ad a 4) "3 g a 4) "o g hoog9te laagate hoogatc laagsle hoogste laagste hoogste laagste U-l cd 03 O 3-3 3 -3 VIoed. Ebbe. VIoed. Ebbe. VIoed. Ebbe. VIoed. Ebbe. (fl O -J -J 22 0.47 0.44 0.49 0.56 0.52 0.44 -s-0.04 -i- 0.35 J-0.03 -5-0.35 0.80 -5-0.51 0.78 -5-0.71 23 0.46 0.47 0.51 0.80 0.55 0.44 -j-0.13 -5-0.22 0.17 -5-0.26 0.84 -^0.69 0.57 -5-1.20 24 0.48 0.48 0.50 0.72 0.54 0.47 4-0.05 -^0.30 -5-0.11 -5-0.29 0.70 -^0.65 0.63 -5-1.17 25 0.49 0.49 0.50 0.60 0.56 0.49 A.P. -5-0.28 -5-0.01 -5-0.35 0.74 -5-0.69 0.74 -5-1.00 26 0.50 0.50 0.50 0.55 0.56 0.47 -i- 0.09 -5-0.35 0.02 -5-0.30 0.71 -5-0.68 0.80 -^0.93 27 0.52 0.50 0.48 0.54 0.53 0.49 4-0.27 -5-0.09 0.30 -i- 0.15 0.89 -^0.04 0.74 h-0.99 28 0.50 0.47 0.50 0.56 0.56 0.40 -^0.13 -5-0.53 -5-0.05 -5-0.45 0.55 -5-0.61 0.73 -5-0.71 a. Uren. £»lulsgang. - i. Grootste verval in Ellen. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. 0.03 0.02 0.08 5 II 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 a 0.01 2 10 8 6 8 0.06 0.32 0.31 0.17 0.12 0.19 0.13 Stoomtuigcn. Uren Werking. ci rf CO p o U <x> +-> c3 <0 <j 0.40 0.37 0.36 0.37 0.37 0.40 0.36 d d d 13 03 0.40 0.37 0.36 0.37 0.37 0.40 0.36 te WEESP. -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.39 -0.85 -0.32 S 0.40 0.40 0.38 0.36 0.40 0.40 0.32 AANMERKIN- GEN. M B H u H O Lijndeii. AANMERKINGEN. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Babometeb. Thebmom. Fahbenh. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 811. vo. S u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. S u- vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2 u. av. 8 11. vo. 8u. na. 2 a. av. 8 u. 73 0.— 0 0.2 0 0.— 0 0.4 0 0.— 0 0.2 0 0.— V 0.1 0 0 775.3 0 0 27°.1 Damp. 24 0.— 0.— 0.1 0.3 0.— 0.— 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.— 0.— 0.3 0.1 775.0 774.9 775.3 26°.2 27°.9 25°.7 25 0.1 0.0 0.1 0.2 0.— 0. 0.— 0.2 0.1 0.2 0.— 0.1 0.— 0.2 f 0.2 0.— 775.7 774.6 774.7 26°.6 8 8°. 8 32°.7 26 0.— 0.— 0.— 0.3 0.— 0.— 0.1 0.4 0.— 0.— 0.1 0.1 0.— 0.— 0.3 0.2 771.2 770.1 770.5 28°.4 36°.1 3 4°.2 27 0. 5 0.5 0.— 0.— 0.2 0.1 0.1 0.— 0.— 0.3 0.— 0.1 0.2 0.3 0.— 0.— 771.8 771.8 771.0 36°.0 37°.6 34°.5 28 0.8 0.— 0.1 0.— 0.3 0.— 0— 0.2 0. 0.— 0.1 0.2 0.6 f 0.2 f 0.— 0.— 766.7 764.8 764.1 35°.8 37°.6 38°.3 f Mist. 29 0.1 0.— 0. - 0.9 0.4 0.— 0.2 0.6 0.— 0.— 0. 1 0.3 0.— 0.— 0.2 1.— 758.1 754.2 749.3 42°.6 44°.6 44°.2 80 3.— a 0.7 0 1.9 0 0.4 0 2.1 0 0.4 0 2.2 0 0.6 0 751.2 756.0 0 41°.7 44°.2 0 5. 6 2.9 2.9 3. 1 2.9 1 .9 3.7 3.0 WATERHOOGTE a A. P. in Ellen. w n X M fi LEEOH- CKU- lijn- AALS- LEEGII- CRU- LIJN- KRUIS- VENN. P-, B Slagen. (3 a B en *0 Slagen. a 0 en 0 Slagen. WATEE. QUIUS. DEN. MKER. WATER. quius. DEN. DOilP. DOllP. P Ph '>4 fin a> P Ph 23 0.48 0.43 0.49 0.46 4.92 5.10 4.92 4.91 4.92 II n II u 3 7 1060 11 II n 11 24 0.51 0.4S 0.51 0.43 4. 89 4.89 4.90 4.89 4.90 U 11 u u 11 n u a 0 II 11 a 25 0.50 0.50 0.52 0.50 4.88 4.87 4.89 4.87 4.89 n 11 II 11 u 11 11 11 n II 11 u 26 0.52 0.50 *0.54 0.51 4.87 4. 85 4.88 4.86 4.88 a 11 a 11 n 11 u 11 11 II 0 11 27 0.52 0.50 0.53 0.51 4.86 4.82 4.85 4. 85 4.85 11 a 0 11 11 11 II u 11 11 n u 28 0.52 0.45 0.52 0.48 4.87 4.80 4.84 4.83 4. 84 a n a 11 7 8 11 11 II n II 29 0.47 0.51 0.55 0.46 4.95 4.94 4.81 4.86 4.81 a u 11 11 24 7 8 11 11 II 11 II 30 0.51 0.58 0.57 0.48 4.96 5.04 4.82 4.88 4.82 11 11 a 12 7 8 17550 11 II 11 a Te zamcn a 11 11 n 49i 7 8 18610 11 II 11 u 0 0 n 11 11 n B a a 11 II n u Alzoo per minuut 11 11 u u II 7 8 6.495 11 II 11 11 0 0 0 u 11 11 n U 11 11 11 u II 11 u WERKING der STOOMTUIGEN ooft; menig veld met erwten vroor geheel af en het loof der aardappelen was zwart geworden. Mei was wissclvallig. Junij leverde een puike maand voor het hooiwinnen, maar het grasgevvas leverde niot ruim nit en do zomerdroogle was niet gunstig voor het graan. In Julij viel eenige regen, doch met tijdig genoog voor de haver, die veel van de droogle Iced ea daardoor con ligt gewas opleverde. Hot oogstweder was niet gunslig, vooral in den aanvang viel daarbij aanhoudend regen, waardoor voor do tarwe vecl vrees ontslond, tervvijl de garst algemeen wankleurig word. Later werd het wedcr gunstiger, zoodat de eersten ditmaal de go- lukkigsten niet waren, en veel gevreesd onheil werd voorkomen lorwijl de oogst der latere gewasson, als: de haver en de boonen, en 00k die van de tarwe en rogge in noordelijke streken nog onder zeer gunstige omstandigheden kon plants hebbcn. De stand van den tarweprijs was het laagst in den aanvang des jaars, namelijk ruim zeven gulden het mud, tcrwijl het hoogste punt op hot einde van November werd bereikt, zijnde ruitn ncgen gulden, zoodat het grootste vorschil ongcveer twee gulden bedroeg. Sinds dicn tijd is do middenprijs eon weinig gcdaald, maar als men in nanmerking neemt, dat door de ongunstige konditie van het graan door de nstte wcersgcslcldhoidde prijs zekcr met 60 a 80 cent per mud gedrukt werd, dan toont de tcgenwoordige prijs cone vaste stemming der inarkt, welke spoedig tot verhooging aanleiding kan geven, wanneer winter- vorst of Maartsche winden de scbclftcn zullen hebben doordrongen. Ilet is lhans nog te vrocg om een juiste schatting van den oogst to verrigten, maar bet is zeer vermoedclijk dat de tarwe onder het gemiddeldo zal biijven, met zeer veel onderscheid in opbrengst, naar mate van den aard iter gronden. Garst gaf welligt een gewone opbrengst, maar de kwaliteit heeft veel geleden. Boonen en erwten gaven geen voile opbrengst en bavcr leverde een belangrijk te kort op, hetgeen 00k daaruit blijkt dat de prijs, niettegenstaande zeer zwaren aanvoer van elders, slijgende is. De vcrdere loop dor prijzen zal voornamelijk van den aanvoer van elders afhangen; indicn men eehter op de ontvangen berigten uit Duit'schland, Polen en Zuid-Busland kan afgaan; dan blecf de oogst daar allerwege ver beneden bet geiniddelde; en werd 00k in Frankrijk niot ten voile een gewoon gewas vcrkregon. Bovendien geven de statistieke berigten uit Amerika aan, dat de oogst ruim vier millioen mudden beneden die van bet vorig jaar blcef. De prijzen zijn dan 00k zoowel te New-York als in een goed deel van Europa in verhouding hooger dan te Londen, namelijk de stand is zoo, dat uitvoer hierheen verlies zeu geven. Ilet is derhalve vrij ivaarschijnlijk te achteri, dat onze voorraad niet toereikend zal zijn, en hiccrder toevocr alleen onder aanmoediging van hooger prijs zal plaats hehben. Bovendien mogen wij de oogen niet sluilen voor de gevolgen der run- dcrpest, die onze vecstapel teistert. Reeds zijn er een vijftigduizcndtal bezweken, zonder dat nog cenig rcdmiddel tot stuiting of bedwang lieeft kunnen worden gevonden. Doze 59,000 stuks vee vertegenwoordigen eene verlorcn gcgane waarde van misschien twaalf millioen guldenhetgeen in tarwe legcn/8 het mud berekendeen en een half millioen mudden zon bedragen, zijnde ongeveer onze gemiddeldo aanvoer uit het buiteuland gedurende ccne maand. Met zooveel is dus onze gewone voorraad van mcnschelijk voedsel verminderd. Ilet vooruitzigt staat dus over het alge meen uict gunstig, en lage prijzen zijn voor den aanstaanden oogst dus wel in geen geval te verwachtcn. Vee. De geheclo aanvoer uit het buitenland gedurende de vorige week bedroeg 1 1,703 stuks. Runderen. Schapen. Lammeren. Kalveren. Varkens. Rotterdam 27 945 16 23 Harlingen61 2 2 Delfzijl19 8 Belgie5 2915 7 Frankrijk 17 34 92 Duitschland. 100 338 1 Zweden5 1 ">8 229 4247 32 174 Er was slechls matigo aanvoer van buitenlandsch vee, in cenigzius verbcterde konditie. De handei was vast, en de prijzen hadden neiging tot rijzing. Voor den tijd des jaars was de aanvoer uit onze weidestrekenen 00k uit Scholland en Ierlund vrij goed Hot vee uit Sebotland was bijzonder puik. Voor alle rassen was vaste vraagtegen eene prijsverbooging van ten voile 3 cents per Ned. pond. Het aantal Schapen lieden ter markt was gemiddcld te noemen voor don tijd des jaars; de konditie der meesie rasson was goed, de vraag was levendig tegen eene prijsverhooging van 6 cents per Ned. pond. Kalveren waren niet veel ter markt en gingen vlug weg tegen ver- hoogden prijs. Varkens, die niet ruim voorhanden waren, gingen traag weg; maar tegen voile notering. De geheele aanvoer ter markt bedroeg: 3530 Runderen 17,150 Scha pen en Lammeren333 Kalveren en 320 Varkens. Prijs in cents per Ned. pond, schoon aan de haak: Hunderen: lste kvval. 85/88; 2de kwal. 66/74 3de kwal. 55/63. Schapen1,05/1,10; 2de 80/91 3de 66/77. Kalveren: fijnc 77/83 grove zware 66/74. Varkens: kleine fijnc. 77/83grove zware 66/74. Amsterdam2 Januarij. Vee. De heden ter markt besteedde prijzen waren als volgt: Koeijen 1ste kwal. /160 a 200, 2de kwal.,/140 a/180, 3de kwal. 120 a 160. Tarwe en Rogge bij gerijven onvcranderd. Tarwe per 2400 kilo oude bonte Poolsche 335; Rijn 305. Rogge per 2100 kilo: Belgische 200; puike oude Galatz 195; Taganrog 195; op levering per' 21 kilo llaauwer. KooUaad bij de laatsle notering 14 lager; op 9/v. Olie in Oct. 74. Ljnzaad f lager; 109 ffi Archangel 352A. Raap-Olie dadelijk en op levering merkelijk lager; op 6/w. 57 J Vlicg. 56J. Lijn-Olie slap op 6/w. 40$ Vlieg. 39 j. Flennep-Olie op 6/w. 45J; Vliegend 44$. Raapkoeken per 1040 stuks 93 a 97. Lijnkoeken per 104 stuks 10 a 15. Kalveren lste kwal. 50 a 70; 2de kwal. /40 a 60; 3de kwal./30 a 50. Schapen f 24 a 32. Varkens 46 a 50 cts. per Ned. ffi. A Ik maar30 December. Aangevoerd: 6 Paarden f 14 a 60; 93 Schapen f 10 a 22; 30 magere Varkens f 15 a 17-; 31 Biggen f 7 a 12. Boter 75 a 82$ cts. per kop. Brock In Waterland, 29 December. Kaas. Aangevoerd 44 itapcls (4219 stuks), weg. 9229 Ned. ffi. Hoogste prijs 33,25. Delft, 4 Januarij. Boler. Prijs 62,a 70,- De markt genoegzaam in een doen. naar kwaliteit. Groningcn 2 Januarij. Tarwe met kleinen aanvoer onveranderd in prijs. Rogge 10 cents lager, met matigen aanvoer, doch bijna geen vraag. Garst an Boekweit zeer weinig aangevo'erd en prijzen dezelfde; alleen Knobbe-Garst was 5 cents lager. Dikke Haver met weinig en Witte en Zwarte Voer- met zeer kleinen aanvoereerste soort was on veranderd in prijs, doch de laatste 5 a 10 cents hooger. Boonen bijna niet aan en 00k weinig gevraagd. Gort meer aangeboden doch de vraag was klein en de prijs iets lager. Kool-Zomer-Geel Mosterd- en Dederzaad zonder handei. Raap- en Lijn-Olie lager aangebodenmaar bijna niet gevraagd. Notebingen. Tarwe. 127/130 ffi oude roode/8,10 a 8,90; 127 ffi oude witte 8,50 a 8,70; 123/127 ffi nieuwe roode f 7,60 a 8,15. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandscbe 6,45 a 6,85; 123 ffi jarige Inland- sche 6,10 a 6,80; 120 ffi nieuwe Inlandsche 6,15 a 6,20. Boekweit. 113/116 ffi nieuwe grijze 5,25 a 5,65; 113/110 ffi ?warte 5,20 a 5,60. Garst. 96/99 ffi nieuwe Winter 4,55 a 4,95 99/103 ffi dito Zomer 4,50 a 4,75; 107 ffi Knobbe /5,10 a 5,15. Haver. 72/85 ffi nieuwe Dikke 3,40 a 4,45; 68/72 ffi nieuwe witte Voer 3,20 a 3,50; 65/72 ffi nieuwe zwarte 2,85 a 3,45. Paar- denboonen 6,50 a 7,75.— Nieuwe Gort. Grove 8,30 a 8,50; Puiko 8,50 a 8,70; Pare!-/ 10,50 a 14. Raap-Olie 54J. Lijn- Olie 38$ a 38|. Haarlem3 Januarij. Veemarkt. Aangevoerd waren: 35 Runderen 38 Schapen en Lammeren. De bandel was zeer levendig. Bloorn28 December. Kaas. Aangevoerd 375 stapels (104,346 Nc- derl. ffi.) Kommissie 35; kleine 34; hoogste markt 34,50. 30 December. Aangevoerd: 35 Paarden f 40 a 210; 16 Kalveren f 9 a/ 22 50; 165 Schapen /19 a 28,50; 130 Varkens f 13 a 25; 9 Zeu- gen f 19 a 50; 215 Biggen 6 a 12; 565 Kippen 30 cents a 1,90; 200 Eenden 60 cts. a 1,20 5300 Kippen-Eijeren f 4 a 4,25 per 100 stuks. Op monster verkocht: 150 mud Mosterdzaad 21. Medcmblik, 27 December. Kleine Kaas f 33,—Aanvoer 102 stapels (24,225 Ned. ffi). Boter f 1,26 per Ned. ffi. Kippen-Eije ren f 4; Eenden-Eijeren f 3,75 per 100 stuks. Purmcrcnde 2 Januarij. Kaas. Kleine/34,75. - Boler/1,20 per Ned. ffi. Kippen-Eijeren 4 per 1 uO stuks. Aangevoerd; 350 Schapen en Lammeren, vlug40 velte Varkens 50 a 58 cents per Ned. ffi, vlugge bandel; 5 magere dito f 16 a 24, en 46 Biggen f 7 a 11vlug; 60 vette Kalveren 70 a 95 cts. per Ned. ffi met minder vluggen bandel 26 nuchtere dito f 8 a 18 perstuk, vlug, 50 Runderen, vlug en duur; 19 Paarden: 58 Zwanen f 7,50 a 8,— 168 Ganzen f 3,25 a 3,50 per sluk. Rotterdam2 January. De prijzen der vette Wei-Varkens, op heden ter markt besteedliepen van 47 tot 54 cents per Nederl. ffi welke bij goeden aanvoer langzaam opruimden. Slechts 170 Jarkens waren aangevoerd. Boler. Aangevoerd; 51/8 en 113/16 fustende prijzen waren als volgt: lste kwal. 66,- 2de kwal. 62,— 3de kwal. 58,— Sehasren, 28 December. Aangevoerd: 4 Vaarzen f 2516 nuch tere Kalveren f 6 a 10; 183 magere Schapen f 12 a 18; 120 vette dito f 26 a 31; 160 Overhouders f 20 a 25; 18 magere I arkens f 15 a 18- 12 Biggen 8 a 12; Konijnen 10 a 50 cents; Kippen 50 cents 'a 1; Eenden 60 a 80 cents; Duiven 10 a 20 cents. Kippen-Eijeren f 3,50 per 100 stuks; Eenden-Eijeren met aangevoerd. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. ^r-sscg^agggsssaga-t-s

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4