WEERBLAD a- ».cv.x,xss;-i,"'™r u 1866. Vrijdag26 Januarij. 4. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD le\ende Iaargang Holl. Maatschappij v. Landbouw. Haarlemmermeer-Polder Iloofdredacteur C. E. DE CLERCQ. Afdeeling Haarlemmermeer. HAASil.KMMGRMEGft PRIJS VAN HET ABONNEMENT in het Jaarj> 6, Alle Toezenilingeude Redactie betreffende, moeten geschieden aan den Iloofdredacteur, te Haarlem, Kruisstraat, Wijk G, N°. 513. PRIJS DER ADVERTENTIGN van 16 rcgels 7 5 Cents. Elke regel meer 12 '/a Cents. Zegelregt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag. Adresvan Bonga C°.Amsterdam. Verslag der Vergadering, gehouden aan het Kruisdorp den 18den Januarij 1866 des middags ten 12 ure, bij J. Knol Tegemvoordig 41 Leden. De notalen der vorige Vergadering worden golezen en goedgekeurd. Het eerste punt van behandeling is het aannemen van nieuwe Leden. Als zoodanig worden voorgesteld en aangenomen: J. van Bemden J. KistemaketWillems. Als Leden, die bedankt hebben of dood of vertrokken zijn, worden opgegeven de heeren: de Wilde, A. Schoonejongenft F. Butter, J- NieuwenkampWillem Mot, A. Kreeft, G. Dirks B. I'. Beuler, P. Luit en van Mill. Het tweede punt is: mededeeling van ingekomen stukken, waaronder ccrst voorkomt een programma voor de wereldtentoonstelling te Pariis Bit komt zoo laat in, dat inzenders niet meer berigt van bun plan kuri- nen gevcn, waarom de Voorzitter voorstelt het als kennisgeving aan te 2°. Eene kennisgeving, dat het XXI Landhuisboudkundig Congres te Breda zal gehouden worden op 25 Julij en volgende dagen, benevens eemge programma s. Ook dit wordt als kennisgeving aangenomen. in3!' nEe"® m'ssive, van bct Hoofd-Bestuur, waarin aan onze Afdeeling n overwegmg wordt gegeven om de prijs van 50door liaar uitge- jaaf beSbatr 11 ag> - - dit De Voorzitter vraagt aan de heeren Leden, die door inteekenine deze Telf MPte i3" hebben gebragt, of zij zich hiermede kunnen vereeni- gen Met algemeene stemnien wordt hiertoe besloten, en aan den Se- cictaris opgedragen het Hoofd-Bestuur hiervan kennis te geven. i°. Een exemplaar van het Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer met begeleidende missive van den uitgever Tjeenlc Willink le ZwoTJe, waann de Afdeeling uitgenoodigd wordt het blad voor al de Leden aan te koopendat dan 37 cent per exemplaar kost, en niet minder dan aan het geheele ledental verzonden wordt. De Voorzitter meent, dat het blad niet voor rekening van de kas moet aangekocht wordendaar dit toch eene groote uitgaaf vordert, doch raadt alio Leden aan het voor eigen rekening te koopen. De heer Amersfoordt stelt voor, om bij het Hoofd-Bestuur pogingen wende," °m de mededeelmgen en berigten, die liaar jaarlijks een doen verbinden°S d" Maandblad °P de eene of ai>dere wijze te De heer Eggmk wenscht, in plaats van den prijs van 50 voor de tentoonstelling te geven, die te besteden tot aankoop van dit werkje voor al de Leden; waarop de Voorzitter antwoordt dit moeijelijk kan, omdat pr«s,™ f 50 nl0t UIt de der Afdeeling gegeven wordt, maar door particuhere personen met bepaald doel bijeen is gebragt; waarop de te koopen'" v00rstelt uit de kas v00r e'k Lid een exemplaar aan Do heer Nieuwenkamp ondersteunt zeer het voorstel van den heer Amersfoordt, en wenscht het Hoofd-Bestuur uit te noodigen, zich met den uitgever van bet Maandblad te willen verstaan en zoodoende mede- deehngen, die nu veel kosten en wcinig gelezen worden, cr mede te den woTden™3 Z'J m,tliger' en moSel'jk minder kostbaar zou- De heer Bultman stelt voor, om in plaats van voor verlotingen onder van &r00te en dure voorwerpen gebruik te maken, die liever koonen" rfL iT""1',, de P'aatS daan,an het Maandblad aan te koopen, daar alsdan elk Lid wat heeft, terwijl verlotingen, al dienen vnnr f? den ,ot goede 0Pkomst aan te moedigen, alleen voor weuiige gelukkigen goed zijn. daiflerbatlngerf00^' ondersteunt zeer dit voorstel, en acht het veel beter J,e Van del Beek acht bet vvenschelijker een exemplaar of wat blad I fi" T?n im/nend '""i den Landman, waaruit het Maand blad veel stof put, en die dan ter lezing rond te zeuden. he!!3 Fnr-e" dr?!'.e,kenbrengt de Voorzitter het voorstel van den besloten bet 1j,°ofde,1Jke s|emming, en wordt met 40 tegen 1 stem koonen ,ln,h J JS 'T reken'B? der kas voor al de Leden aan te den CpIoeg-wedstrijd!D behandeling ismededeeling van den uitslag van Had 1Janliaari™*1 °P bet artikel hierover' opgenomen in het Week. Mad van Haarlemmermeeren noemt nog eens de namen der winners op. vn^enrle vn°n°nL|fP Pjoeg-wedstrijddoet de heer Amersfoordt bet zouden als het del E"geIsche en andere buitenlandsche fabrikanten eigen Daarden en nl„J™s- hunne nieuwe Ploege" nlop<r wpH'irii i P oe^?n Ultzen^en, om decl te nemen aan een groelen vverklutaen te eeven 'n!^200 ?°ende blijken van de deugd voricro tzr heerschende veeziekle zal, even als het stellfne te 'hnnden Jaar nog ,wel, verhinderen eene algemeene tentoon- L I S.'. ,de heer Amarsfoordl het Hoofd-Bestuur oloee wedslriid to h h"' 'a P ••S Van cene lenlooostelling, een groote voor hnitinla a i r"?6" 1 pnjzen van dien aard le doen zijndat het met toeb!hocuemede nokanten der moeite waardig is hunne werktuigen als d' 6 bt '"ip™ t! ?'ngCn.' en vervolgens de Haarlemmermeer biival ion dppi a,an le wlJzen' Dit voovs'el valt algemeene Bes'tuur hiertoe uTt le'nood^n V3nWeg° d° AfJ°elinS ''Ct H°0fd- 4 Wordt als tweede Voorzitter, in plaats van den heer Nieuwen kamp die van bier vertrokken is, gekozen de heer A. 'IHoofl, Lid van het Bestuur, die zich deze keuze laat welgevallen, en vervolgens in plaats van den heer tHoofl, als Lid van het Bestuur, gekozen den heer van Vuuren, die ook zijne benoeming aanneemt. Terwijl er gestemd wordt, doet de heer Amersfoordt mededeeling van een artikel uit de Ilaarlemsche Couranl, waarin staat, dat een zekere heer de Beucker uit Brussel eenige voorlezingen over het snoeijen en aankweekeu van boomen zal houden te Haarlemen stelt voor, genoemden heer uit te noodigen ook hier eene voorlezing te willen houden. De Voorzitter zegt hierover reeds gesproken te bebben, en stelt der Verga- ring voor, hare goedkeuring aan het voorstel van don heer Amersfoordt to willen schenken, en vcrder het Bestuur te magtigen tot het maken van schikkingen en bepalingen. Hiertoe wordt besloten. Het 5°. en laatste punt is hct bespreken en beramen van maatregelen tegen de veeziekte. De Voorzitter geeft in korte trekken eene schets van de ramp, die ons land getroffen heeft, en deelt het gevoelen mede van den heer Henge- veld die beweert dat ieder zich wachten kan voor het uilbreken van de typhus op eigen stal, door ieder, die cenigzins met besmette stallen in aanraking is geweest, er uit te weren. Volgens hem, ligt de ziekte met in de luchtmaar wordt van beest tot beest overgebragt, zoodat het eerste punLvan bchoeding tegen de ziekte is, ieder, die er niet noodig heeft, uit de stal le houden; men kan hierop niet genoeg toezien. De Voorzitter zegt dit tot een punt van behandeling gemaakt te hebben op verzoek van den heer Amersfoordt, en verzoekt daarom dit punt nader te willen toelichten en eenige mededeeling te willen doen omtrent het eene geval van typhus, dat in onzen polder heeft plaats gehad. De beer Amersfoordt raadt de vergadering aan, zooveel mogelijk op voorbehoedmiddelen bedacht te zijnniet alleen ieder van de stallen te weren, maar die ook door bevochtingen van chloor of besprenging met carbolzuur te zuiveren. Spreker heeft eenige chloorkalk medegebragt en laat het gebruik er van aan de aanwezige Leden zien. De heer Labrijn, die een depot van carbolzuur heeft, heeft een kruik er van kosteloos afgestaan waardoor ook het gebruik hiervan kan aange- toond worden; het wordt in eene kleine lioeveelheid in een emmer met water godaan dat daardoor een gasachtige reuk aanneemt, met dit water nu wordt de geheele stal besprenkeld. De chloor wordt door bijvoeging van water, en zoo dit niet sterk genoeg is, door eenig zwavelzuur aan het koken gebragt. De heer 'tjloofl is van meening, dat deze maatregelen niets baten en haalt tot staving van dit beweren aan, de stal van den heer van Gennep in den Zuidplas, die vorscheiden malen is berookt geworden en waar toch alle beesten gestorven zijn. De heer Amersfoordt zegt dit geheel overeenkomstig de waarheid is docli deelt tevens mede dat al het vee of het meeste pas was aangekocht en dat, toen dit vee gestorven was, na zeer kort tijdsverloop door den heer van Gennep nieuw vee is aangekocht geworden, en dat ook dit onder de ziekte is bezweken; waarom het hem meer dan waarschijnlijk voorkomt dat er onder dit vee reeds was dat besmet was, en meent dan ook de handcling van den heer van Gennep of lasthebbende als zeer onvoorziglig te hebben hooren beoordeelen. Als een bewijs hoe weinig het algemeen nog het gevaarlijke van de ziekte begrijpt, wordt door spreker medegedeeld, dat dezen ochtend door den brigadier der Rijksveld- wacht procesverbaal is opgemaakt tegen lieden, die vleesch uit de gemeente Alkemade, waar de ziekte hevig heerscht, trachtten in te voeren in deze gemeente. De heer Kits Nieuwenkamp vraagt eenige inlichtingen te mogen heb ben over het geval van typhus bij de Gebr. van der Beek, en tevens of er na de begraving behoorlijk gesurveilleerd wordt, daar het bij hem eens is gebeurd dat van een paard dat om droes afgemaakt en daarop begraven vyas, na eenigen tijd niets meer te vinden was. Genoemde heer acht ook de vele hondenkarrendie tot allerlei doeleinden gebruikt wor den, als zeer gevaarlijk, niet alleen omdat er allerlei vleesch en huiden enz. in kan vervoerd wordenmaar ook om de honden zelven die natuur- lijk waar zij het magtig kunnen worden, gaarne gebruik maken van de ingewanden van geslagt vee. Do heei Amersfoordt antwoordt hierop, dat reeds vroeger in den Gemeenteraad is behandeld geworden een voorstel tot wering van honden karren, doch dat de raad niet heeft kunnen besluiten het rijden er mede le verbieden, daar hierdoor de kleinhandel te veel zou lijden. Dat het geval van lyphus bij de heeren van der Beek geheel door de provincie is behandeld geworden, die de geheele hoeve heeft laten afzetten en be wakendat na de afmaking van het eerste beest, drie dagen is ge- waakt geworden; waarna door den beer Iluffnagel, den provincialen vee- arts, is verklaard geworden, dat reeds vele anderen kenmerken van ziekte gaven, waarop men onmiddelijk is overgegaan tot het onteigenen en slagten der andere beesten, en eindelijk dat de hoeve tot en met den l6den Januarij is bewaakt geworden. Na dit geval heeft zich in deze gemeente nog geen ander voorgedaan en is deze daarom vrij van besmet- ting verklaard De heer Amersfoordt eindigt zijne mededeeling door ieder aan te manen een oog in het zeil te houden en, in geval er iets ver- dachts mogt ontdekt worden, het hem mede te deelen, daar dan steeds door hem zal gcdaan worden wat in zijn vermogen is om de gemeente voor de dreigende ramp te bewaren. beer tHoofl wijst op het groot aantal zieke paarden dat men overal vmdt en acht het raadzaam dat op het vervoer hiervan ook gelet worde. De heer Amersfoordt betoogt het wenschelijke van het vestigen alhier yan eenen geexamineerden veearts, daar de eenigste die hier in de buuit is, de heer Iluffnagel, de praktijk niet langer kan waarnemen door zijne benoeming tot provincialen veearts, en acht het in dezen tijd van allerlei ziekte noodig, te spreken over de beste middelen om cr een in de gemeente te krijgen. De Voorzitter antwoordt hierop, dat reeds vroeger door het Bestuur werk is gemaakt om eenige golden bijeen to krijgen, ten cindc als gua- ranlie aan cenen veearts aan te bieden, daar, zonder dat, geen veearts Leeghwaler Aan het rapport van den Hoofdopzigter over de maand December 1865, dd. 18 Januarij 1866 ontleenen wij het volgende A. OMTRENT DE WERKING DER STOOMTUIGEN In werking zijn geweestvermogen uren. pomp, kctels. slagen slag. p. min. in paard.kr. LeeghwaterS 194 met 9 en 5 makende 68.014 of 5.843 met 315 (25 8 5 8.146 5.431 261 Cruquius. 114J 7 8 42.348 6.151 344 Lijndtn. 27 7 8 9.701 5.988 335 Waarbij verbruikt is mudd. steenkol. pd. talk. kann. olie. Eng. Belg. Ruhr. gallipoli. patent. J 2164 102 15 42 240 10 5 Cruquius1583 84 14 344 Ljnden230 2 Gedurende deze maand zijn geleverd 15118 mud Ruhrkolen. Aan het einde der maand bedroeg de voorraad 709 mud Engelsche en 36 96U mud Ruhrkolen le zamen 37,670£ mud. 8 B. OMTRENT IIETGEEN AAN DE STOOMTUIGEN VERRIGT IS A. Leeghwaler. Tijdens den stilstand zijn door het personeel aan cene balans aangebragt eene verzwaarde pompzuigerstang en nieuwe ketting. Verder zijn eenige verslelen balansrollen door andere vervangen om welke gesmeed ijzeren banden waren gemaakt. Aan de bydrauliaue do- len zijn nieuwe pakkingen aangebragt. B. Cruquius. Tijdens den stilstand zijn eenige pakkingen vernieuwd en de spuikranen der ketels, die lek waren, digtgeschuurden eenige andere kleine herstellingen verrigt. Door de stokers zijn de ketels n° 1 en 2 schoongemaakt. C. Lijnden. Gedurende den stilstand zijn door het personeel de pij- ien, liggende op het cilinderdeksel tot aanvoer van stoom naar de pak- nngbossen der stoomzuigerstangen afgenomen hersteld en wedor op hunne plaats gebragt. Door de stokers zijn de ketels n°. 7 en 8 en door losse werklieden de ketels n°. 9 en 10 schoongemaakt. C. OMTRENT ANDERE WEBKEN De wegen verkeeren, niettegenstaande het aanhoudend regenachlige wederin gunstigen staat, doch vorderen veel grind en puin zoodat eenige wegen spoedig behoefte zullcn hebben aan nieuwe aanvoeren van grind. Het onderhoud van gebouwen bruggen enz. is in voldoenden staat. lie rolbrug bij Bennebroek cchter is zeer zwaar te bewegen; de brug- wachter heeft daardoor steeds een helper noodig. De beweging der rol brug bij Aalsmeer is na de herstclling zeer voldoende zoodat de liuln- brugwachter kon worden ontslagen. In den loop dezer maand is de polderkade langs de Vossevaart die beschadigd was, door den aannemer hersteld. Daartoe zijn 24 kub. cllen puin aan den polder tocbehoorendeverbruikt. Overigens verkeeren de kaden en ringvaartsboorden in voldoenden staat. zich hier zou komen vestigen; dat het aantal veeartsen niet groot is, en dat men daarom, ten einde een goede kundige in de gemeente te krij gen in de eerste jaren een vast jaargeld zal dienen te geveneven als de gemeente Heusden in Noord-Brabanddie voor zes jaren zich verbon- den heeft 600 'sjaars aan haren veearts te betalen. De heer Amersfoordt verklaart drie jaar lang f 50 er voor over te hebbenen stelt voor bij hct Bestuur der Afdeeling eene inteekenlijst to leggen, waarop belangbebbenden voor hetzclfde doel zullcn kunnen inteekenen. Hiertoe wordt besloten en eene lijst gereed gemaakt, waarop door ver- scheidene belanghebbenden wordt ingetoekend. Deze lijst zal verder ter inteckening liggen bij den Secretaris der Afdeeling. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten, nadat de Voorzitter nog heeft medegedeeld, dat er eene verandering in de sta- tionering der hengsten heeft plaats gehad. De zwarte is nu bij den heer de Clercq, en de bruine bij den heer Klaare gestationeerd. Afdeeling Nieuwveen en Omstrokon. De op den 3den Januarij j.l. plaats gehad hebbendc Ver gadering der afdeeling Nieuwveen waarop bij wijze van proef- neming eene landhuishoudkundige voordragt gehouden is, door den heer Dr. J.Sasse, (over het leven der plant) heeft zoo zeer voldaandat het Bestuur der afdeeling op algemeen verlangen der in ruimen getale ook van elders op- gekomen leden besloten heeft, in de volgende maand nogmaals eene dergelijke voordragt te doen plaats hebben, waartoe de heer D, van Ilulsl, Bijks-Veearts alhier, is uitgenoodigd. De juiste dag, waarop deze voordragt zal gehouden worden, zal in tijds worden bekend gemaakt, daar zulks veel afhangt van de thans ter tijde veelvuldige ambtsbezigheden van genoemden heer, die onder dat voorbehoud de spreekbeurt op zich ge- nomen heeft.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1