- 14 Laiv dbou w. J ugczotibnt. FESTUS en PAULUS. Met uilzondciing iter rescrvc-pontliggemle l>ij de wagenbrug le Lisse, <lie zeer lek is, bevinden zicli de overige ponlcn en rocibootcn in vol- doonden staat van ondeilioud. De nieuwe tirug aan liet Kruisdorp lilijft in gecden slaat. De onderliuuds-termijn der verliooging van den ringJijk tussclicn de mijlpalen 46 en 52 is verslreken en bieef het week in goeden staat. Vergelijking met vorigo Jarexi. December. lJrcu werking Gemidd. aantal slagcn per minuut Muddcu sleenkolen verbruikt Gevallen regenin strepen Verdamping in strepen Gemiddelde waterstand lloogste stand aan het Kruisdorp en 429 mud Cokes. 1865 1864 1863 1862 1861 360j) 231J 875£ 815J 681f 5.923 5.305 5.947 6.057 5.595 4217 2295 9925 95:98 7392(*) 13.07 11.18 73.37 67.95 28. 58 13.55 17.70 31.80 34.25 18.77 4.89 4. 89 4.91 4.86 4.85 4.79 4.75 4.77 4.66 4.67 De maand December was droog, en belioefden do werktuigen alzoo slecbts maligen arbeid te verrigten. De waterstand was voldoendc. De Staals-Courant van 20 Januarij bevat de opgaven betref- fende den veetyphus in de provincien Zuid-Holland en Utrecht over de week van 7 tot en met 13 dezer maand. a. Zuid-Holland: aangetast 2721, aan de ziekte gestorven 447, afgemaakt 802, hersteld 202, aan het einde der week nog ziek 1770 beesten. Sedert het begin der veeziekte in het geheelaangetast 27,027, aan de ziekte gestorven 8133, afgemaakt 6S99, hersteld 8763 nog ziek 3234 beesten. b. Utrecht: aangetast 299, aan de ziekte gestorven 112, afgemaakt 17, hersteld 165 beesten. Sedert het begin der veeziekte in het geheel: aangetast 1710, nan de ziekte gestorven 612, afgemaakt 65, hersteld 723; nog ziek 280 beesten. De veeziekte is ook verschenen op de hoeve van IF. van Schaikin het oostelijk gedeelte van den Broeker-polderonder Nieuwer-Ainstel. Dat gedeelte van den polder wordt verdacht verklaard en alzoo alle uitvoer van vee ontzegd. Onder Sloten zijn in het gehucht Osdorp 2 rnnderen (van den landman Blessins aangetast. Vermoedelijk zullen de overige worden onteigend en nfgemankt. Blijkens een op Donderdag den 18den dezer opgemaakten staat waren in Groot-Brittannie sedert het uitbarsten der run- derpest 94,256 gevallen daarvan voorgekomenvan dat aantal aangetaste runderen waren 55,391 gestorven, 15,395 afgemaakt en 10,008 hersteld, zijnde er nog 13,462 aan de ziekte lijdend. In de met 13 Januarij j.l. geeindigde week heeft het aantal nieuwe gevallen van rnnderpest 9243 bedragen, tegen 9120 in de vorige en 8093 in de daaraau voorafgegane week. 1NENTEN MET KOEBOKSTOF TEGEN DE VEEZIEKTE. Het inenten met koepokstof ter voorbehoeding voor de veeziekte begint zeer de aandacht te trekken. De Engelsche konsul te Odessa deelt mede, dat in de streken van Zuid- Rusland, waar de runderpest inheemseh is, en waar geen an- dere geneesvvijze op den duur goede uitkomst heeft gegeven thans voor de inenting met koepokstof gunstige meening be- staat en dat de Keizerlijke Kegering, die thans op uitgebreide schaal in de besraette streken door bekwame veeartsen laat verrigten. De Engelsche commissie voor de veeziekte heeft ook een geschrift uitgegeven ter aanbeveling der inenting en beschrij- ving der vvijze waarop die te verrigten is. In de Times van 9 Januarij leest men hieromtrent nog het volgend schrijven van W. Tollemac/iesheriff van Cheshire. Aan do Itedactie van de Times. Daar het gevoelen veld wint, dat de heerschende veeziekte eenige overeenkomst met de pokken heeft, zal men mij wel willen vergunnen mijne ondervinding mede te deelendie deze zienswijze ondersteunt. Ik had 16 koeijen10 werden ingeent en 6 niet. De ingeente koeijen zijn tot heden gezond en wel, de niet in geente zijn alien dood. De ingeente en niet ingeente koeijen werden in verschillende stallingen gehondenmaar op slechts 20 ellen afstand van elkander en uitkomende op dezelfde loopplaats. De zes zieke koeijen werden, zoodra zij eenigzins ongesteld bleken terstond afgezonderd en in een ziekenstal geplaatst, en op verschillende wijzen behandeld volgens de aanwijzingen van verschillende zeer bevoegde deskundigen, hetgeen met de meeste zorgvuldigheid werd uitgevoerd. Niet- temin stierven zij alien. De gezonde koeijen waren ingeent met atof verkregen nit het Vaccine llospitaal (niet met de etterstof der ziekte) en de inenting geschiedde aan het boven- einde der staart. Ik werd tot deze proefnemiug uitgelokt door eenige brieven hierover in de Times en hoop zeer dat het een middel moge b'lijken waardoor deze plaag van ons kan wor den afgewend. ze gedroogd wordt. In Amsterdam loopt het raeerendeel der riolendie de sekreetstoffen en het vuile water nit de huizen afvoerenin de grachten uiten de bagger moet dus van zelven veel mestkracht bezitten, vooral daar in velen der aeh- tergrachten het water bijua stilstaand is, en deze stoffen dus niet zoo spoedig uit- of weggespoeld worden. Sints den aanvang dezes jaars heeft de Compagnie boven- dien de paardenmest van de kavallerie-kazerne gepacht en wordt deze elke morgen afgehaald, en met drie vierden droo- gen bagger laag om laag aan hoopen gezet. De kub. el daarvan wordt tegen den prijs van /1.30 afgeleverdhetgeen ons niet duur voorkomt. Wij vernemen dan ook, dat de afzet zeer geregeld is, en de Compagnie voor eenigen tijd reeds moeite had om aan al de vooruit gedane beslellingen te voldoen. Vooral naar den Anna-Paulowna-polder werden reeds duizende kub. ellen ver- voerd, en met bhjkbaar goeden uitslag op weiland aange- wend. Ook naar Ilaarlemmermeer zijn reeds verscheidene la- dingen afgesclieept. Men rekent tegen het voorjaar weke- lijks 1200 tot 1500 kub. ellen te zullen kunnen afleveren. De nabijheid van den Haarlemmermeerpoider, en de toene- mende behoefte aan mest alhier, zullen deze zeker tot een geregelden afnemer maken, wanneer de goede uitkomsten blijk- baar worden. Wij hopen dus zeer, dat velen daarmede proef- nemingen zullen doenzij het ook aanvankelijk in het klein. Een ruim debiet laat zich evenwel eerst verwachten, als door sluis of overbaal de specie zonder overladen in de binnen- vaarten zal kunnen komendoch blijkens de aanvraag bij het Polderbestuur waaromtrent wij spoedig uitvoeriger mededee- ling hopen te doen, bestaat er gegrond vooruitzigt, dat de polder niet lang meer hiervan verstoken zal blijven. De geheele zoom van den polder kan er echter nu reeds met nut gebruik van maken; de bagger kan toch langs den ringdijk gelost worden, en dan per as over het land worden vervoerd. Ook voor den ringdijk zou het voorzeker eene goedkoope en kostelijke bemesting zijn, en het ware zeker zeer gewenschtdat ook het Polderbestuur daarmede een proef nam ligt ontvangt zij de uitgaven eener zoodanige bemesting door hoogere grasverpachting in ruime mate terug. AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW-WERKTUIGEN. De heer 74. Boeke te Haren bij Groningen is sints eenige jaren agent van verschillende Engelsche fabriekanten voor den afzet van hunne werktuigen alhier. Het is zeker van veel belang dat die betrekking wordt waargenomen door iemand die grondige landbouwkennis en ervaring beziten die alzoo in staat is aan hendie werktuigen noodig hebbenal de inlichtingen le geven die ze verlangen en die hen behulpzaam kan zijn in de keus van het werktuig, dat het meest voor hunne omstandigheden past. Die vereischten vindt men bij de heer Boeke in ruime matedaar hij vroeger als beheerder van eene groote landbouwondernemingthans als onder-direk- tenr der landhuishoudkundige school te Groningen en voorts als getrouw bezoeker der landbouw-tentoonstellingen veel onder vinding in dit vak heeft opgedaanterwijl hij door geregelde correspondentie met de Engelsche fabriekanten en met de<ge- bruikers van die werktuigen hier te lande volkomen op de hoogte blijft, zoowel van de telkens nieuwe verbeteringen der werktuigen als van de vereischten die onze wijze van landbou- wen bij dezelve eischt. Wij gelooven dus, ieder die zich buitenlandsche werktuigen wil aanschaffen, of die op eene tentoonstelling eenig werktuig ziet dat hem bevaltzeer te kunnen aanraden zich tot hem te wenden. Men betaalt geen hooger prijs dan wanneer men het zelf ontbiedt, en bespaart veel kosten en moeiten en ont vangt daarbij alligt nog nuttigen raad omtrent het meest juiste soort van werktuig en de wijze van gebruik. In den laatsten jaargang, 1866 van den Almanak voor land loupers en veehouders van W. Eekhoff werd medegedeeld, dat hij in February 1865 reeds aan meer dan londerd personen werktuigen had geleverden hij toen aan ieder eene circu late zond met uitnoodiging om hem mede te deelen hoe ze bevielenhoeveel werk ze verrigtten hoeveel trekkrachten ze vereischten enz. en dat hij daarop geene andere dan gun stige berigten en inlichtingen mogt ontvangen, waarvan hij aan belanghebbenden gaarne mededeeling doet. Do lammeren worden te Texel nu reeds gekocht voor/10 en -f 11 per stukeen nooit gekende prijs. DE AMSTERDAMSCHE LANDBOUW- EN MEST-COMPAGNIE. Men weet, dat deze Maatschappij voorleden jaar is opge- rigtmet het doel om door bet iritbaggeren van de grachten van Amsterdam kostbare mestspecie voor den landbouw te winnen. Zij is thans in geregelde werking, en met groote baggermachines worden de grachten op diepte gehonden en de specie naar de opslngplaats bij het Funen vervoerd, waar Woensdag avond heeft de Heer de Beucker zijne eerste voordragt gehouden in de Concertzaal te Haarlem. De zaal was geheel bezet en, een verblijdend teeken voorzeker, wel- ligt voor meer dan de helft door mannen van het vakbloe- mistentuinbazen en tuinders van den omtrek. Er was blijk- baar veel belangstelling en groote aandacht. De Heer de Beuc ker heeft eene levendige en onderhoudende voordragt, zijne verklaringen zijn zeer duidelijk en bevattelijk. In deze eerste bijeenkomst behandelde hij den bouw en levensverrigtingen der ooftboomen; zijne verklaringen zijn meer populair en op em- pirische kennis gegronddan zuiver wetenschappelijk en in overeenkomst met de leer der hedendaagsche botaniemaar de suoeikunst is ook nog meer een zaak van praktijk dan van wetenschap, en den indruk van grondige praktische ken nis zal hij voorzeker reeds dezen eersten avond aan zijne hoorders hebben gegeven. MELKVERVOER NAAR LONDEN. In den laatsten tijd wordt door de Londensche melkboeren eene buitengewone groote hoeveelheid melk uit de omliggende streken opgekocht en per spoortrein aangevoerdsints de veeziekte zulk eene aanzienlijke slagting onder het melkvee in de Londensche melkerijen en in die van de buitenbuurten aanrigtte. Veie koeboeren in de omgeving hebben dan ook het maken van boter en kaas opgegeven, en vinden er thans meer voordeel in om hunne melk zoet voor Londen te ver- koopen, maar niettemin blijft de vraag naar melk zoo groot, dat daarin met moeite wordt voorzien. Het melkvervoer per spoortrein, dat reeds in de laatste jaren geregeld toenamis dan ook in den laatsten tijd plotseling tot ongewoon hooge cijfers geklommen. Zoo voerde de Noord-Westelijke spoor tot voor eenigen tijd gemiddeld 1500 kannen melk dagelijks aan en thans 11,000 kannen daags. De Groot-Westelijke spoor, die tot voorleden jaar bijna niets aanbragtvoert thans dage lijks 9000 kan aan, en zoo meer. De zeven hoofdspoor- weglijnendie te Londen zamenkomenbrengen tegeuwoordig gezamenlijk uit het platte land in den omtrek dagelijks 57,00 0 kannen melk aan, hetgeen voor een geheel jaar 20 millioen kannen wordt; ongerekend de vele melk, die nog langs andere wegen naar de hoofdstad komt en nog blijft men vreezen niet in de toenemende vraag te zullen kunnen voorzien. Het is dus niet onmogelijkdat men spoedig eene wijze van vervoer zal uitdenken, om ook van over zes, en wel voornamelijk uit Holland, de versche melk naar het nimmer verzadigde Londen over te voeren. Wij vernemen met belangstelling, dat de heer J. Sasse van Nieuwveenook als schrijver over landbouwvoorwerpen gun- stig bekendbevorderd is tot doctor in de wis- en natuurkunde. De heer C. Groen beschuldigt mij, even als Festus zulks aan Paulus deed, van razernij. Zij, die eene onbegrensde vrijheid van drukpers voorstaan, hebben, nadat zulk eene beschuldiging in dit Weekllad werd gedrukt, reden van te- vreden te zijn; echter zouden er wel anderen kunnen gevon- den wordendie hier aan loshandigheid der pers begonnen te denken. Gelukkig is de razernij, waarmede ik betigt word, die van den christen-apostel Paulusde wijsheid van den heer Groen is die van den heiden Festus. De razernij van Paulus vond hare vereerders sedert 1800 jaren in de geheele christenheid als vereerder der wijsheid van den landvoogd Festus staat de heer Groen alleen. Als men mij verwijten doet als dezeben ik gewoon tot mij zelven in te keeren en mij ernstig af te vragen of ik in mijn beweren welligt heb ongelijk gehadin welk geval ik mij als Saulus zoude wenschen te bekeeren. Dit is thans mijne meening niet; ik houd vol dat de boe- ren niet lezen. Ik breng daarvoor onder anderen de volgende bewijzen Van de landbouw-Courant worden in Nederland gedrukt omslreeks 800 exemplaren. Er zijn in Nederland meer dan 800,000 boeren. De Landbouw-Courant wordt dus gelezen door een op de duizend boeren. Op mijne secretarie liggen klagten van alle hoofd-onderwij- zers, over het niet schoolkomen der boerenkinderenzoodat zij dientengevolge niet leeren lezen. De bekeering van Saulus op weg naar Damascus moge eensklaps hebben plants gevon- den om te leeren lezen behoort de leerling gedurende eenige jaren getrouwelijk te zitten aan de voeten des meesters en zulks wordt op het platteland schandelijk verzuimd. Geene enkele avond- (of herhaling-) school vond ooit in Haarlemmer- meer op den duur een noemenswaardig getal bezoekers. Als ambtenaar van den burgerlijken stand sloot ik in Haar- lemmermeer in 1865 een getal van 95 huwelijken, meestai tusschen landlieden. Onder deze waren 20 bruidegoms en 38 bruiden die niet konden lezen en schrijven; onder de overigen waren er velen die het zeer slecht verstonden. Dagelijks ontvang ik officieel en officieus brieven van lieden uit den landbouwenden stand. Het spijt mij te moeten zeg- gendat die brieven in de meeste gevallen duidelijk aantoo- nen, dat de stellers niet behoorlijk kunnen lezen of schrijven. Het is mij wel eens meer kwalijk genomen door den boe- renstandals ik op dit punt de waarheid schreef. Niets zou gemakkelijker zijn dan dien stand, die tegenwoordig zich zoo alvermogend aansteltte vleijen en naar den mond te praten. Ik zou kunnen laten drukkendat alle boeren kundig waren en de heer Groen zeer beleefd schrijft. Maar dan zoude mij toch niemand gelooven. Mijn naamgenoot Paulus isomdat hij zeide wat hij voor waarheid hieldte Jerusalem gegeeseld en te Rome gekrui- sigd. Een mijner bloedverwanten Jean Marseille, heeft ze ven jaren geroeid op de galeijen van Lodewijk XIV, omdat hij het Protestantsche geloof niet voor het Roomsche wilde verzaken. Als de heer Groen dit razernij noemt, zoo beken ik gaarnedat ik steeds hoop te handelen als zijik zal blijven verkondigen wat ik voor waarheid houde en zeggen wat ik voor pligt houde te moeten zeggen. Al komen er twaalf lieden bij elkander die zeggen dat een huis, op slechte grondslagen gevestigd vast zal blijven „staan", en al dwingen zij mij, door overstemmingop dit punt toe te geven ik hoop kracht van ziel te behouden om als Galilei, te zeggen „En het zal zich toch bewegen." Welligt dat de waarheid toch eindelijk herberg vinde. Ilaarlemmermeer, 21 Januarij 1866. Mr. Jacob Paulus Amersfoordt. fcWfiMWII

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 2