AlWiaiHBMiW. MSjMKpm BOUWGRONDEN QOQ&ip-WDlDlliSOBMttDUL DE BESTE WERKTUIGEN, - 15 - Gebeurtenissen der Week LUST DER BEKROONINGEN VOORLOOPIGIi AANK0N1HGING Haarlemmermeer-Polder. Verkooping van Veenslik. eenige Perceelen Veenslik IJzeren Hekken en Rasters, AMSTEKDAMSCHE LANDBOUW- en MEST-COMPAGME. (UitbaggeriDg der grachtcn van Amsterdam). HOUTVEILING op do llofstcde Schoonenbergte Vclscn. C. J, MERENS, Notaris te Haarlem, Eene Huismanswoning Haarl em mermeer Openbare Verkooping WT LAPPENDAG. Opruiming van eene Groote Partij Lappen, Haarlemmermeer 23 Januarij 1866 op de LAATSTE TENTOONSTELLINGEN dei KONINKLIJKE LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ in Engeland, waar met bijzondere zorg de Werk- tuigen van de verschillende Fabrikanten beproefd en vergeleken werden. Vrijdag, den 2den Februarij 1866 Magazijn van J. J. STOUTEN, aan het Kruisdorp. op Dingsdag 30 Januarij 1866, in hot Lokaal van J. KNOL, i De runderpest heerscht, volgens officieele berigtente Sas- senheim, Warmond, Alkemade, Leymuiden, Aalsmeer, Nieuwer- Amstel en Osdorpdus in eenen kring om Haarlemmermeer. Sedert het geval bij Gebrs. van der Beek is er geen berigt van veepest in de gemeente Haarlemmermeer bekend geworden. In De Runderpest N°. 33 en 34, ontkent de veekooper Los aauleiding te zijn geweest der ziekte bij Gebrs. van der Beelc hij erlcenl echter kort te voren op diens stal te zijn geweest; de verzekering dat zulks meermalen geschied is, steuntbe- lralve op de verklaring van den zetboer en diens knechts op geschreven verklaringen van achtenswaarde personen. Daar aan de woonplaats van den beer Los de veepest zeer sterk woedtverzoek ik hem nogmaals officieel de stallen in mijne gemeente te willen mijden. Ik betreur het, dat men veehouders, die, uit besmette gemeenten komende, op onbesmette stallen bezoeken afleggen, niet kan afzonderen even als het besmette vee zelve. Dit behoorde dan voorloopig voor eene maand te geschiedenmet behoorlijke wasschingen. Amersfoordt. IN HET BUITEN- EN BINNENLAND. Den 22sten dezer is de zitting der Wetgevende Kamers in Frankrijk met eene rede des Keizers geopend, Daarin werd gezegddat de vrede overal verzekerd schijnt, wijl men over- al naar vriendschappelijke oplossing der geschillen zocht. Om- trent Duitschland zou stipte onzijdigheid worden in acht geno- men. De bepalingen omtrent het ontruimen van Rome "door de Eransche troepen zouden worden nagekomen, terwijl men op de handhaving van het Pausselijk gezag zou kunnen re- kenen. In Mexico werd de toestand bevredigend geaeht, terwijl met Keizer Maximiliaan onderhandelingen waren aan^e- knoopt tot vaststelling van het tijdstip tot terugroep der fransche troepen. Generaal Brim heeft, door de Koninklijke troepen ach- tervolgd, de wijk op het grondgebied van Portugal genomen, met eene Heine legerbende, die de wapenen had nedergelegd. Hij zou zich van daar naar Engeland inschepen. Te Geneve of te Lausanne zal in den loop van dit jaar een internationaal Congres van wijnbouwers worden gehouden; er zal dan tevens eene tentoonstelling van produkten van den' wijnbouw plaats hebben. De heeren Thorbecke, minister van Binnenlandsehe Zaken, en Olivier, minister van Justitie, hebben den 24sten dezer bun ontslag aan Z. M. den Koning aangeboden. Verschil van zienswijze over de wijze van regeling der strafwetgeving in Ned. Indie, moet daartoe aanleiding hebben gegeven. De overige Ministersde heeren Franssen van de Futte CremersBlanken en Iluijssen van Kattendijkehebben daarop hunne portefeuilles ter beschikking van Z. M. gesteld. Uit Breda wordt gemeld dat nog in dit jaar, voor rekening van de heeren van Heel#- Cie., eene tweede beetwortel-suiker" fabriek te Oudenbosch zal worden gebouwd. Te Noordwijk zal van 7—11 Eebr. de achtste tentoon stelling van tulpen, hyacinthen en andere bolgewassen worden gehoudender aldaar gevestigde Yereeniging Flora van Noord wijk. PLOEGEN. Hornsby Bansomes Howard. EGGEN. Howard, KETTINGEGGEN. Ashby Cambridge Howard. KAE- of WANMOLENS. J. Cooch W. Sawney R. Hornsby J. Penny R. Boby. GERST- en BOEKWEIT8CHOONERS of GERSTNAAL- DENBREKERS. Barrett, Exall and Andrewes Robert Boby. HAKPLOEGEN. Bentall Coleman and Morton C. Clay. REIJENZAAIJERS of ZAAIWERKTUIGEN. Priest and Woolnough Hornsby (voor groote en fijne zaden) Gar rett en vele anderen dit jaar te Plymouth bekroond. IDEM voor KUNSTMEST. Garrett Priest and Wool nough R. Reeves Hornsby and Sons. PAARDENSCHOEFELS. Garrett Priest and Wool nough Nunn. GRAANMAAIJERS. W. A. Wood Samuelson Hornsby and Sons. GRASMAAIJERS. W. A. Wood Hornsby H. Kearsley. HOOISCtIUDDERS. Ashby Howard R. Boby Nicholson. PAARDENHARKEN. Ashby Howard Page and Comp John Davey. WAGENS KARREN. Beverley Iron and Waggon Comp Crosskill. IJZEREN SCHELFTVOETINGEN. R. Peddie and Comp. HAKSELSNIJDERS. Bentall Ashby. SCHIJFZAGEN. W. S. Underhill. KAASPERSEN. W. S. Underhill Young. DROOGBUIS YORMERS. John Whitehead"— II. Clay ton and Comp. LOCOMOBILEN, Hornsby and Sons Clayton Shutt leworth luxford Barrett, Exall and Andrewes Holmes and Sons. STOOMPLOEGEN. John Fowler J. and F. Howard W. Smith. STOOMDORSCHWERKTUIGEN. R. Hornsby Clay ton Shuttleworth WallisHaslam and Steevens. STOOMKOOKTOESTELLEN. Amies, Barford en Comp. DRIJFRIEMEN. Webb and Sons. EENER VERKOOPING VAN te VEIjSEN, in de onmiddelijke nabybeid van het Kanaal door Holland op zijn Smalst. C. J. G. DE BOOIJNotaris te Haarlem, 'zal op nader te bepalen dag en plaats, onder anderen in het openbaar verkoopen Het BEEKMANSBOSCH, gelegen te Felsen, grenzende aan de zoogenaamde Ilei, ahvaar ten gevolge der Ilaven- en Kanaalwerkenop eene groote schaal wordt aangebouwd. Dit Bosch is groot 7 Bunders 99 Roeden 81 Ellen, en zal in veiling worden gebragt in Perceelen en kleine en groote combinatien. De Kaart der Perceelen ligt bij tijds ter inzage ten Kantore van den Notaris DE BOOIJ, in de Groote HouUtraat over de Nieuwsteegte Haarlem. DIJKGRAAF en IIEEMRADEN van den Haarlemmermeer- Polder zullen den 6 den Maart aanstaande des mor- gens ten 11 urein het Logement Het Wapen van Haar lemmermeer" van J. G. LEGEL, aan het Kruispunt in dien Polderin het Openbaar Verkoopen te weten 1°. Nabij de Poellaan. 2°. Tussehen den Lisser- en Venneperdwarsweg, aohter Lisse en Hillegom. 3 Tussehen den Yenneper- en Bennebroekerdwarswegach- ter Hillegom. 4°. Nabij den Bennebroekerdwarswegachter Bennebroek. 6°. Bij de gronden van den Heer J. van der Vlietnabii de Liede. J 6°. Bij den IJweg, achter Halfweg. 7°. Bij het Nieuwe Meer. De Voorwaarden zullen in het begin der maand February e. k. te verkrygen zijn aan de Secrelarie van den Haarlemmer- rneerpolder te Haarlem terwijl inmiddels inlichtingen te ver- njgen zijn bij den Hoofd-Opzigter te Heemstede en bij den Opzigter over de Verveeningen A. Schouten Az. te Haarlem. Haarlem, 24 Januarij 1866. Dijkgraaf en Ileemraden voornoemd J. WM. VAN DE POLLDijkgraaf. E. W, VAN BREDERODE Secretaris. TJIT BUITENLANDSCHE FABRIEKEN voor groote en kleine Boerderijen, Melkerijen, Buitenplaatsen Paardestallen BierbrouwerijenSteen- en Draineer-Pijp-Fabrie- ken, enz.enz.zijn sedert 1862 op de minst kostbare wijze over Harlingen of Rotterdam verkrijgbaardoor tus- schenkomst van Jb. BOEKE, Onder-Directeur der Landhuis- houdkundige School te Groningen. De aflevering geschiedt te Groningen bij Jb. BOEKE, te Harlingen bij de Heeren J. en S. VAN IIULST, of te Rot terdam bij den Heer CORN. J. BOSMAN in de Wijnstraat tegen COBTANTE BETALING na ontvangst der rekening. Brieven franco. Aan de Opslagplaats bij het Funen aan de Nieuwe vaart, is verkrijgbaar en wordt dadelijk afgeleverd ZUIVEREGEDROOGDE BAGGER uit de Rozen-, Laurier- en Elandsgrachten, zondcr steenende kubieke Ned. el (bijna anderhalf voer)Ay i. DITO DITO MET PAARDENMEST EN BEER GEMENGD, de kubieke eln n 130 Volgens verkregen ervaring uitmuntend geschikt tot bemes- ting van Bouw-, Weiland en Schrale gronden, zijn deze mestspecien tevens VOLKOMEN VBIJ VAN KOEMEST EN STRAATVUIL, dus zonder gevaar van besmetting door RUNDERPEST. Des verlangd wordt hiervan een certificaat door een Veearts afgegeven bij iedere lading. Aanvragen om een Ladingsbillet ten kantore der Maatschappij, Singel bij bet KoningspleinX 18, of aan de Opslagplaats! CONDITION, Betaling comptant bij de aanvraag, zonder korting. Op Donderdag 1 Februarij 1866, des voormiddags ten 11 ure, van eene groote partij buitengewoon zwaar EIKEN HAKHOUT, alles uitmuntend geschikt voor Falen. zal voor zijne Principalenop Donderdag den 8sten Februarij 1866 des namiddags ten 2 ure, in het Loge ment DE LEEUIFERLK", te Haarlem publiek veilen en verkoopen met IIOOIBERG en verdere GETIMMERTENbenevens eenige daarachter en naast gelegen LANDERIJENalles te Haarlemmermeeraan den Aalsmeerderwegstrekkende tot aan den Slotertogtzijnde Kavel 22 van Sectie KKKad. Sectie L, N°. 1091 en 1092, N°. 300 tot en met 311 en N°. 313 tot en met 315, te zamen groot 19 Bunders 75 Roedenalsmede een onverdeeld DERDE GEDEELTE in een LANDWEGKad. Sectie L, N°. 868. Te veilen in Perceelenin Combinatien en in Massa. Nadere informatien zijn te bekomen bij den Notaris ME RENS, Groote Houtstraat te Haarlem. van eene aanzienlijke Partij ESSCHEN-, ELZEN- en WILGEN HAKHOUTop de Hofstede TER LAMEN", hoek IJ- en Vijfhuizerwegop Donderdag 1 Februarij 1866 's voormid dags ten 9 uretegen gereede Betaling. in bet Logement van den Heer C. LEWIS, aan het Venne- pcrdorp in de Haarlemmermeer waarbij vele WOLLEN STOFFEN, zeer geschikt voor Kleed- jestot veel verminderdemaar vastgestelde Prijzen, uit het aan het Kruisdorp te Haarlemmermeer. MARGO, of DE VOORDEELEN EENER GOEDE OP- VOEDING, Vaudeville in een bedrijf. Na hetzelve, DE LOODSen HET GARNALENMEISJEBlijspel met zang in twee bedrijven. Tot slot, HET LEVEND-DOODE SNIJ- DER-PAAR, Komiek Blijspel in een bedrijf. De Iloofdrollen zullen vervuld worden door de Familie ROOSENVELDT. Aanrnng P Ure. Plaatsen zijn van hod en af te bespreken aan het Lokaal. London 22 Januarij. Graanmarkt. De sneeuwstorm van de voor- gaande week heeft algemcen veel schade aangerigt en vele lioomen gc- veld; door spoedigen dooi en zwaren regen gevolgd, deed die op vele plaatsen overstroomingen onlstaan en maakle allerwege den veldarbeid onmogelijk. De voordeelige invloed, die van het invallen van vriezend wedcr voor de konditie van het graan verwacht werd, is nog niet ver- wezenlijkt; het nieuw gedorschen graan is heel klam en onbruikbaarvoor den molenaar. De wekelijksehe opgavcn toonen echter een zeer vermin- derden aanvocr ter markt, slechts een derde vergeleken bij voorleden jaar, waaruit hlijkt, dat of de voorraad reeds minder groot is, of dat de houders niet tegen den tegenwoordigen prijs willen verkoopen en op beter wachten. Prijsverlaging kan men uit de marklberigten dezer week over het algemeen niet opmakcn, integendcel was er op enkelen eenige verhetering voor de beste soorten. In den handel blijft het stil en noch het hlijven voortwocdcn der veepest, noch de verminderde aanvocr uit Amerika en Egypte schijnen de geest van spekulatie aan te moedigen; evenwel is het zekerdat deze omslandigheden in aanmerking genomen de graanprijs op dit oogenblik hetrekkelijk lager is dan voorleden jaar. Eene prijsverhooging zou daarom 00k zeker op dit oogenblik in het alge meen belong zijn daar die ons ruirner toevoer van elders zou verzekeren terwijl anders die behoefte zich ligt op cens zal doen gevoelenen vddr den volgenden oogst bepaalde schaarschte zou kunnen ontstaan. De be rigten uit den vreemde meldcn bijna alien van slille in den handel; maar 00k in Belgie zijn, nicltegonstaande het ongunstige wedcr, eenige mark- ten vaster voor tarwe. In Kanada zijn tie prijzen op nieuw gcdaald, sints de vraag voor de Vereenigde Staten heeft opgehouden, en de laat- ste berigten uit New-York zijn eveneens lager gestemd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 3