a ts a <1 s s" rs-3 w METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN, gedaan in den IIAARLEMMERMEER-POLDER. WATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Bingvaart. in den Bolder. Leeglrwater. Cruquius. Lijnden. Delft25 Januarij. Boler. Prijs 60,a 72,naar kwaliteit. W ATERH OOGTE NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND. 0 H 0 Schutsluis te Boezemhoogte op den middag -j- A. P, in Ellen. Hoogtc van het Buitenwater met hetrekking tot A. P. in Ellen. a. Uren. Sluisgang. b. Grootste verval in Ellen. Stoomtuigcn. 03 GO AANMERKIN- ■V p RIJNX.AND. h 0 n 5 IJ te Halfweg. IJ te Spaarndam. IJssel te Gouda. Noordzee te Katwijk. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Uren Werking. ca ■ti u S a 0 -d rt ca WEESP. GEN. A 60 <U "3 K a r— c3 a a ^-t-a cn ea zs 0 a je 1*1 a a> u -4 0 0 -S CJ hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. a. b. a. b. a. 6. a. b. m O 'rt a 5 a as cn OS nd 3 O O d ca +3 tn 2 0 <u 'cj S 12 13 U 15 16 17 18 0.37 0.36 0.51 0.65 0.34 0.40 0.34 0.36 0.84 0.54 0.59 0.81 0.40 0.34 0.39 0.37 0.31 0.30 0.31 0.36 0.34 0.48 0.40 0.49 0.48 0.47 0.44 0.59 0.43 0.40 0.50 0.52 0.48 0.42 0.42 0. 24 0.20 0.15 0.14 0.17 0.24 0.16 0.29 0.15 -t-0.52 -r-0.68 0.11 0.45 0.04 -t- 0.17 0.11 -t-0.68 -r- 0.64 -t-0.27 0.06 -5-0.16 0.34 0.23 -f-0.50 -5-0.69 0.20 0.47 0.05 1-5-0.17 -5-0.10 -5-0.71 -5-0,58 -5-0.26 -5-0.01 -5-0.13 0.98 0.49 1.43 1.23 1.28 1.60 1.29 -5-0.40 -5-0.27 -5-0.18 0.04 0.18 0.24 0.05 1.00 0.51 1.06 1.00 -1-1.20 1.20 1.00 -5-0.43 -5-0.45 -5-0.42 -5-0.44 -5-0.40 -5-0.43 -5-0.86 11 5 22 13£ a n 2 n 0.06 0.05 0.08 0 a 0.03 11 3 214 104 V a u u 0.12 0.13 0.15 n u a u a u u n 11 a n if n u u h a 7 a u n u G a 0.22 a 11 if 0.19 If a u n 4 21* 22 54 21 a if 134 22 24 U U 5.23 9.15 9.46 17.32 21.57 0.25 0.23 0.56 0.45 0.32 0.23 0.14 0.25 0.23 0.56 0.45 0.32 0.23 0.14 0.02 0.05 0.30 0.34 0.02 0.07 0.03 0.25 0.20 0.34 0.40 0.28 0.20 0.11 Water ingelatcn tot 0. 30 dnim A. P. Lecghwater. Cruquius. Liin<ten. Kruisdorp. A ANMFRKTNGEN ►-3 Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. V erdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo.Su. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 n. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8n. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u- vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 n. na. 2 n. av. 8 u. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. 13 6.— u 1.2 a 4.4 u 0.1 0 1.8 a 0.6 11 2.4 u 0. 5 t H 752.4 a a 37°.4 14 0.1 0.— 0.2 0.6 0.3 0.1 0.1 1.— 0.9 0.— 0.3 0.7 0.2 0.— 0.1 0.9 760.0 760.2 760.8 CM 00 50°.0 49°.1 15 0.2 0.— 0.7 0.7 0.4 0.— 1.8 0.8 0.4 0.— 0.1 0.4 0.4 0.— 0.2 1.0 759.1 761.7 765.0 49°.3 48°.2 42°.1 16 0.1 4.7 0.— 0.7 0.— 6.3 0.— 1.1 0.2 5.1 0.— 0.4 0.— 7.3 0.— 1.0 763.7 756.4 754.9 41 ".0 43°.7 46°.4 Sneeuw. 17 2.4 0.5 1.1 0.5 0.4 1.4 0.1 0.9 0.3 1.— 0.2 0.3 0.6 1.2 0.5 0.6 766.6 767.2 764.6 42\8 45°.7 46°.4 18 0.7 0.— 0.6 0.6 0.— 0.— 0.3 1.3 0.— 0.— 0.3 0.7 0.— 0.— 0.3 0.8 767.1 765.9 763.7 46°.6 49°.5 46°.4 19 0.— 0.— 0.6 0.7 0.1 0. 0.2 1.4 2.3 0.— 0.1 0.6 0.— 0.— 0.5 0.9 757.4 756.4 758.5 42°.8 49°.3 46°.4 20 0.— u 0.3 a 0.8 a 0.3 u 1.1 0 0.1 u 0.2 a 0.3 u 754.S 754.0 a 45°.1 50°.5 u 14.7 8.5 14.2 8.9 13 1 4.8 12.3 7 .6 WATEBHOOGTE -i- A. P. in Ellon. LEEQII- VVATEK. 0.36 0.34 0.39 0.38 0.37 0.36 0.34 0.41 CRU- QUIUS. 0.38 0.60 0.63 0.30 0.40 O.S'J 0.38 0.47 LIJN- DEN. 0.38 0. 55 0.54 0.35 0.39 0.37 0.35 0.42 AALS- 1 LEEGH- MEER. WATER, 0.34 0.37 0.37 0.34 0.32 0.31 0.32 0.36 CEir- qutus. LIJN- DEN. KRUIS- DORP. 4.81 4.92 4.90 4.85 4.80 4.85 4.98 5.13 4.82 4.80 4.80 4.80 4.87 4.90 4.97 5.07 4.78 4.60 4.68 4.80 4.85 4.87 4.90 4.95 4.78 4.73 4.72 4.77 4.78 4.81 4.87 4.94 Te zamen Alzoo per minuut VENN. DORP. 4.79 4.77 4.80 4.79 4.78 4.82 4.88 4.97 WERKING der STOOMTUIGEN ■jt, Slagen 12 24 24 24 24 24 24 12 168 Slagen 62605 62605 n 6.211 17 24 24 24 24 12 125 Fee. Do geheele aanvoer uit het buitanland gedurende de vorige week bedroeg 8928 stuks. Runderen. Schapen. Lammeren. Kalveren. Rotlerdam 404 2776 305 liarlingen 507 405 Belgie 10 2370 Frankrijk 97 541 Duitschland. 140 544 Zweden 256 17 Spanjo 78 1493 6653 305 Er was sleclits matige loevoer van buitenlandseh vec Daaronder waren 360 Spaanschc en Porlugeesche osscn en 200 geschoren schapen uit Holland. De kwaliteit was over het algcmeen zecr middelraatig en de prijzen gedrukt, met loomen handel. De aanvoer van runderen uit onze weidestrekcnzoowel als uit Schot- land, was voor den lijd des jaars vrij goed. De kwaliteit van het En- gelsche vec toondc bepaalde verbetering hij verscheiden voorgaande we- ken. Het sehotschc was bijzonder puik. Het besluit, waarbij het ver- voer van slaglvee op het platte land verboden is, had cen verslappenden invloed op den handel, die traag was tegen ecne prijsverlaging van 3 tot C cents per Ned. pond. Uit Lincoln word! nog steeds veel half vet vee afgezonden. Hocwcl cr niet veel Schapen ter markt warenwas de bandel voor alio soorten slug, en daalde do prijs 3 tot 6 cents per Ned. pond. De weinigc kalveren, die aangevoerd waren, gingen vlug weg tegen verlioogde prijzen. Voor varkens was weinig gading tegen dalcndcn prijs. De aanvoer was rnatig. De geheele aanvoer ter markt bedroeg: 4970 Runderen 18,780 Scha pen en Lammeren166 Kalveren en 235 Varkens. Prijs in cents per Ned. pond, schoon aan do haak: Runderen: Isle kwal. 74/77; 2de kwal. 61/66; 3dc kwal. 52/58. Schapen: 1,02/1,07; 2de 77/88; 3de 63'74. Kalveren: fijne 88/94; grove zware 74/85. Varkens: kleine fijne. 74/80 grove zware 63/72. Amsterdam, 23 Januarij. Vee. De lieden ter markt besteedde prijzen waren als volgt; Koeijen Iste kwal. /150 a 190, 2de kwal. 130 a 170 3de kwal. 110 a 150. 24 Januarij. Tarwe prijshoudendper 2400 kilo: oude en nieuwe bonte Poolsche 305. Rogge onvcranderd: per 2100 kilo: oude Prnissische 205 Belgische f 198; gebroeide Galnlz 103 Peters- burger 192. Op levering per 2100 kilo iets flaauwer. Koohaad np het Najaar J lager; op 9/v. Olie in October 73£. Lijnzaad in een doen110 ffi Calcutta /410. Raap-Olie dadelijlt williger, op levering iets aangenamer; op 6/w. 58+ Vlieg. 57. Lijn-Olie da- delijk en op het Voorjaar ruim prijshoudend, op het Najaar onveranderd op 6/w./40+ Vlieg. 39| Ilennep-Olie op 6/w. 42+ Vliegend /4I. Raapkoeken per 1040 stuks 88 a 92. Lijnkoeken per 104 stuks 10 a 15. Kalveren lste kwal. 60 a 80; 2do kwal. 50 a 70; 3de kwal./40 a 60. Schapen f 24 a 32. Varkens 46 a 50 cts. per Ned. ffi. Alkmaar, 20 Januarij. Aangevoerd: 6 Paarden f 20 a 50; I Koe 95; 82 Schapen f 13 a 25; 25 magere Varkens f 15 a 24; 42 Biggen f 8 a 13. Boter 70 a 77£ cts. per kop. Groningen23 Januarij. Tarwe matig aangevoerd en goed prijs houdend. Van Rogge was de aanvoer vrij ruim, doch de vraag klein en prijzen onveranderd. Boekweit, ofschoon niet ruim aangevoerd, tot onveranderde prijzen met weinig handel. Do aanvoer van Garst was matig en prijzen hielden zich goed staande. Dikke Haver niet veel ter markt en de stemming onveranderddaarentegen was de aan voer van Zwarte en Witte Voer-dito vrij goed en ruimde de eerste soort 5 els. hooger vlug op. Boonen niet volkomen prijshoudend de aan voer was klein. Gort tamelijk aangevoerd en tot iets iagere prijzen met eenige vraag. In Kool-Zomer-, Geel Moslerd- en Dederzaad is niets omgegaan. Raap-Olie met meer vraag en hooger verkocht. Lijn-Olie weinig aangeboden maar ook niet veel gevraagd en onveranderd in prijs. Noteringen. Tarwe. 127/130 ffi oude roode/8,10 a 8,90; 127 ffi oude witte 8,50 a 8,70; 123/127 18 nieuwe roode f 7,50 a 8,20. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsche 6,30 a 6,70; 123 ffi jarige Inland- sche 6,60 a 6,65; 120 ffi nieuwe Inlandsche 6,a 6,05. Doekweit. 113/116 ffi nieuwe grijze /5,15 a 5,50; 113/116 ffi zwarte 5,05 a 5,40. Garst. 96/99 ffi nieuwe Winter f 4,95 a 5,35 99/103 ffi dilo Zomer 4,90 a 5,15; 107 ffi Knobbe /5,35 a 5,40. Haver. 72/85 ffi nieuwe Dikke 3,65 a 4,65; 68/72 ffi nieuwe witte Voer 3,40 a 3,75; 65/72 ffi nieuwe zwarte 3,15 a 3,75. Paar- denboonen 6,50 a 7,75.Nieuwe Gort. Grove 8,40 a 8,60 I'uike 8,60 a/8,80; Parel-/11,— a 14. Raap-Olie 52 a 52^. Lijn-Olie 37{. Haarlem 24 Januarij. Veemarkl. Aangevoerd waren: 18 Run deren, 45 jichapen en Lammeren en 1 Paari. De handel was zeer levendig. lloorn18 Januarij. Kaas. Ter markt zijn geweest 9 stapcls of 1826 Ned. ffi. Hoogste prijs 34. 20 Januarij. Aangevoerd: 26 Paarden f 50 a 220; 31 Kalveren f 7 a 26; 120 Schapen f 19 a 24,50; 65 Varkens f 13 a 26; 200 Dig- gen /6a 12; 415 Kippen 45 cts. a 1,90; 1300 Eenden GO cents a 1,20 1600 Kippen-Eijeren f 3,50 a 3,75; 350 Eenden-Eijeren f 4 per 100 stuks. Leiden, 20 Januarij. Boter. Verkocht: 3970 Ned. ffi; lste kwal. 55 a 59 per vat, of 1,37£ a 1,47| per Ned. ffi; 2de kwal./49 a 54 per vat, of 1,22£ a 1,35 per Ned. ffi. Pnrmerende, 23 Januarij. Kaas. Kleine/33,50, goede kwal. Boler f 1,10 a 1,15 per Ned. ffi. Kippen-Eijeren f 3,25; Eenden- Eijeren f 3,50 per 100 stuks. Aangevoerd: 560 Schapen en Lammeren, vlug met veel kooplust; 32 vette Varkens 49 a 55 cents per Ned. ffi, met vluggen handel; 34 Biggen f 7 a 11, vlug; 60 vette Kalveren 80 cts. a/1 per Ned. ffi, vlug; 45 nuchtere dilo 8 a 16 per stuk, vlugge markt; 72 Runderen; vette Koeijen slug, minder in prijs; gelde Koeijen vlug, goede kwaliteit; 11 Paarden. 54 Zwanen f 7,50 a 8 66 Ganzen f 3 a 3,50 per stuk. Rotterdam, 22 Januarij. Vlas tot onveranderde prijzen met goe- den handel, zoowel gedurende de vorige week op het land als heden ter markt. Meekrap. De handel was onheduidenddaar de meesle houders niet lager willen afgeven, en de koopers flaauwer gestemd zijn. Tarwe. Bij ruimeren aanvoer bestond weder weinig vraag en was tot 20 cents lager slechts gedeeltelijk op te ruimennieuwe Vlaamsche ZeeuwscheFlakkeesche en Overmaassche in de hesto soorten/8 a 9,20; mindere en geringe 6,50 a 7,80; oude en jarige /9a 10,50. Poolsche en roode meest als voren met weinig aftrek; 126, 127 ffi with. Poolsche 320; 124, 125 ffi with, dito 310; 130, 131 ffi nieuwe Hoogl. Kleefsche 310; 130, 131 ft* nieuwe Bovcnlandsche 275; alios per 2400 Ned. ffi. Rogge. Inlandsche met redelijken toevoer en ongeriegene koopers, zoodat zeifs tot 10 a 20 cents lager bijna niet te verkoopen was; Vlaamsche en Zeeuwsche 6,50 a 6,70; Overm. en Noord-Brab./ 6 a 6,30; Buitenlandsche met weinig begeerte; 152/2 ffi Fransche 208; per 2250 Ned. ffi; 126, 127 ffi dito 207. Boek weit slechts bij gerijven, er vertoont zich bij gebruikers nog weinig be- boefte; op 140/2 ffi Noord-Brab. 182 a 185; per 2100 Nod. 18 Rijn 185. Garst als voren te verkoopen; de beste Vlaamsche en Zeeuwsche 5,60 a 6; mindere, alsmede Flakk. en Overm. 4 a 5,40; Zomer 4,50 a 5,50. Ilaver minder hegeerd en met moeite prijshoudend jarige/ 4 a 5,40; nieuwe korte 3 a 4,20; dito lange 2,20 a 3,60. Paardenboonen 10 a 20 cents lager, 6,90 a 7,50. Buivenboonen 8,25 a 8,75 Bruine en Witte boonen met ruimer toevoer als voren redelijk goed van de hand gegaan; Walchersche Bruine/13,50a 13,75; Zeeuwsche dilo f \\,50 a 12,50; afwijkende 9,75 all; Walchersche Witte 13 a 13,50; Zeeuwsche dito f 11,50 a 12,50. Erwten prijs houdend; Walchersche 9,50 a 10; Zeeuwsche 8,25 a 9,25; niet kokende /7a 7,50; groote en Scliokkers 7,50 a 8,50; beste 9 a 10,50. Koohaad zonder handel. Zeeuwsch Zaai-Lijnzaad met grooten aanvoer en tot hoogere prijzen met gocden kooplust; lste soort 138 a 142 St., 2de soort 126 a 130 St., 3e soort 110 a 120 st. per 3l£ kop. Bennepzaad. Nieuw Inlandsch op vorige prijzen247| a 250 gehouden Kanariezaad met redelijken kooplust, zonder prijs- verandering; het beste 9,75 a 10,50; minder 8,75 a 9,50. Publieke veilingen. Uit den Wilhelminapolder 140 mud (127 ffi) Tarwe f 8,65 per 75 kilo; 250 mud (127 ft') Rogge f 6,70 per 75 kilo; 130 mud (136 ffi) Blaauwe Erwten f 9,45 a 9,55 per mud. Aan de O/ie-markt op heden is in Raap- noch Lijn-Olie iets omgegaan Raap-Olie werd per kontant a 60J gelaten. Lijn-Olie per kontant a/42 gelaten, doch voor beide was noch per kontant noch op termijn eenige vraag. 23 Januarij. De handel in vette Wei -Varkens was heden zeer luste- loos, zoodat de voorraad, hoewel geringer dan de vorige week, met moeite geplaatst kon worden. De prijzen liepen van 46 tot 54 cents per Nederl. ffi. Aangevoerd waren 150 Varkens. Boler. Aan de markt alhier waren de prijzen als volgt: lste kwal. 64,2do kwal. 60,3de kwal. 56, Scliagen18 Januarij. Aangevoerd: 2 Paarden 70 a 80; magere gelde Koeijen f 100 a 160; vette dito f 180 a 230; 8 nuchtere Kal veren f 5 a 9; 20 magere Schapen f 16 a 24; 68 Overhouders f 20 a 28; 16 magere Varkens 12 a 24; 60 Biggen f 7 a 12; Konij- nen 10 a 60 cents; Kippen 60 cents a 1,10; Eenden 60 a 75 cents; Buiven 10 a 20 cents. Kippen-Eijeren f 3 per 100 stuks; Eenden- Eijeren weinig aangevoerd. Zlerikzee, 18 Januarij. Meekrappen. Teelt 1865: 2/1 en 1/1 20 a 21 Onber. 20 a 22 Mullen f 5 a 8. Drukkerij van Eonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4