laroBTOt&m Ii VEEZIEKTE. - 59 - Haarlemmermeer-Polder. AANBESTEDING. HOOGIIEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND. KOOLRAPEAf voor Veevoeder, AMSTERDAMSCHE LANDBOUW- en MEST-COMPAGME. (UitbaggeriDg der grachten van Amsterdam). Verkrijgbaar op de Rouwcrij, Kavel 15, Sectie Q, aan het DepOt te Haarlemmermeer, CARBOLZUUR, Een zwarte vierjarige Dekhengst, De Donkerbruine Hengst David Zwarte en een Bruine Dekhengst, een Zwarte Dekhengst, Zwarte Hengst, genaamd Faro. DEKHENGST. TUIN- en BLOEMZADEN. 3 ti 0 c z o ti b e ti. Het Verdiepen door middel van Uitbaggering VERORDENING op het houden van Verlotingen te Haarlemmermeer. lii® Prijs per 100 Ned. Ponden bruto wigt 15 Va. Bij Partijen van 5000 Ned. Pond. 150.per 1000 N. Pond. PETER LAWSON ZOON, Edinburg, KONTRAKTANTEN. HAVELAAR DUTILH, Rotterdam, HOOFD-AGENTEN. Steeds verkrijgbaar bij de Erven J. BOS, aan den Cruquius. BESCHIKBAAR: DE VEREENIGING tot bevordering der Paardenteelt De Zwarte Hengst CAPITAL, De Bruine Hengst AURICH, BESCHIKBAAR bij de Wed. C. VERSLUIJS, BESCHIKBAAR bij J. KLAIJ BESCHIKBAAR bij C. DE KONING, J. TIMMER, HBBi Op het ons gedaan verzoekplaatsen wij de beide volgen- de brieven 1. Wel-Ed. Achtb. Eeer. Burgemeester van Haarlemmermeer ik meen als inwoner en tevens veehouder van de gemeente Haarlemmermeer de vrijheid te moge nemen om UEd. Achtb. opmerkzaam te maken op bet uitoevenen der Jagt door de Heere Hoogeveen wonende onder Langeraar of Kerkbuurt en den Heer Marcij wonende te WouwdBrugge bijde Landbou- vver en Veehoudersbijde die Heere komen telkens Jagen met lange honden in de Haarlemmermeer en daar die gevreesde veeziekte in bijde gemeentens heerst is het hoogst gevaarlijk dat die Honden die daar ook in de Velden voor de Jagt ge- bezigt worden hier zonder schroom worden toegelaten en er zijn wel degelijk punten die ik UEd. u in overweging geef als wie weet of den Heer J. Mareij die int midden van de Veehou ders woond bij wien de ziekte verschrikkelijk woed en niet zelfs heeft, ten ander of soms die honden rond lopende van geen afgemaakt vee eten, zelfs zonder dat dien Heer er iets van weet en Hoogeveen insgelijks en daar de besmetting be- kend is bestaat hier in wel degelijk gevaar al kon dit niet anders tekeer gegaan worden als met het sluiten der Jagt ofschoon ik zelfs Jager ben zou ik dit liever zien als in een tergelijke vrees te leven. Uw D. (get) N. K v d Brand Haarlemmermeer den 7 December 1865 Sectie IS. N. n° SO afd Burgerveen. 2. Rijnzaterswoude den 28 Eebruarij 1866. Mijn Heer Amersvoort Heden 26 dezer ontvang ik een schreive van 9 december 65 en geef UEd het navolgende berigtdat op heden op on- zen plaats tot heden nog geen veepest bestaat of bestaan heeft en dat ik nog mijne honden in aanraking zijn geweest en den honden nog niet ziek Vleesch of ingewanden zijn ge- voed; ik ben ook zelven veehouder en ga van dat gevoelen uit dat het hoogst besmetlijk is ja wel zoo dat wij gere- kwestreerd hebben aan Zijne Majesteid om doortastende maat- regelen te nemen tot onteigenen van al het zieke en besmette vee, hieruit zal UEd mijnen handelweizen wel opmerken. Marij heb ik nimmer me gejaagd en woond hier niet en met deze is Mijn beleefde vezoek de aanteiging in de meerkrand terug te nemen en anders vinde ik mij verpligt op zodanige onwaarheid zelven te antwoorden. U dienaar (get) J. Hogeveen. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van den Haarlemniermeer- Polder zullen op Woensdag den 21sten Maart 1866, des namiddags ten een urein het Hotel „DE KROON", te Haarlemovergaan tot de OPENBARE VERPACHTING van van 1°. de geheele Kruisvaart in den Polder; 2°. van een gedeelte der Ringvaart bij Schiphol. De Bestekken en Voorwaarden zijn op franco aanvrao-e gratis verkrijgbaar aan de Secretarie van den Haarlemmermeer- Polder, in de Groote Houtstraat te Haarlem, en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. Haarlem, 7 Maart 1866. Dijkgraaf en Heemraden voomoemd J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. E. W. VAN BREDERODE Secretaris. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter kennisse van de ingelanden Dat de hjsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoog- heemrandschap voor het jaar 1866, zoo als die door de Vereemgde Vergadering zijn vastgesteld, van af den 7den dezer dagelijks (behalve des Zondags) van des morgens negen tot des middags^ twaalf ure, ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Rijnland, te Leijden en wijders op de Gemeente-Secretarien van de hoofdplaatsen der distric- ten en onder-districten als ook in de lokalen van de stoom- gemaalwerktuigen de Cruquius, de Lijnden en de Leeghwater. Leijden, 3 Maart 1866. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H. C. J. HOGG, Dijkgraaf. W. G. DE BRUIJN KOPS, Secretaris. TE KOOP a 35 CENTS per MUD, op Kavel 15 Sectie Qaan den Tisserdwarstceg. Artikel 1. Geene Verlotingen of Yerdobbelingenop welke dagen of tijden ook, mogenwanneer de waarde van het te verlotene beneden Een Honderd Gulden bedraagt, in de Ge meente aangekondigdnoch uitgevoerd wordenzonder aan gevraagde en verkregen schriftelijke vergunning van den Burgemeester. Artikel 2. De overtreding van Art. 1 wordt gestraft met eene Geldboete van Tien Gulden. Vastgesteld door den Gemeenteraad van Haarlem mermeer, in zijne Openbare Vergadering van den 25sten Januarij 1866. (get.) AMERSFOORDTVoorzitier. (get.) EGGINKSecretaris. Zijnde deze Verordening aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, volgens hun berigt van 30 Januarij 1866, N°. 12, in Afschrift medegeaeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar zulks behoort, den 12den February 1866. Burgemeester en Wethouders voomoemd AMERSFOORDTBurgemeester. EGGINKSecretaris. Aan de Opslagplaats bij het Funen aan de Nieuwe vaart, is verkrijgbaar en wordt dadelijk afgeleverd ZUIVEREGEDROOGDE BAGGER uit de Rozen-, Laurier- en Elandsgrachten, zonder steenende kubieke Ned. el (bijna anderhalf voer)a 1.— DITO DITO MET PAARDENMEST EN BEER GEMENGD, de kubieke el1,30 Volgens verkregen ervaring uitmuntend geschikt tot bemes- ting van Bouw-, Weiland en Schrale gronden, zijn deze mestspecien tevens VOLKOMEN VRIJ VAN KOEMEST EN STRAATVUILdus zonder gevaar van besmetting door RUNDERPEST. Des verlangd wordt hiervan een certificaat door een Veearts afgegeven bij iedere lading. Aanvragen om een Ladingsbillet ten kantore der Maatschappij, Singel bij het KoningspleinX 18, of aan de Opslagplaats. CONDITION. Betaling comptant bij de aanvraag, zonder korting, x£»r. Agentuur voor Nederland ALEXIS SERRUIJS Rotterdam. aan den Lisserdwarstceg a CONTANT ZONDEK TARHA OP KoRTING. De Ondergeteekenden maken aan belangstellenden kekend, dat bij hen yerkocht wordt het een erkend en door het Gouvernement als het beste, aanbe- volen Middel tot vernietiging der Smetstof van de zoo vreesselijk heerschende VEEZIEKTE. Het is niet alleen doelmatig dit Middel aan te wenden op Stallen waar deze ziekte zich reeds vertoond heeft, maar tevens zeer nuttig het daar te gebruikenwaar nog geene offers gevallen zijn. De eenvoudige wijze van gebruik is eene rede te meer, om dit Middel zoo spoedig mogelijk door elk een te zien gebruiken. Haarlem, Groote Houtstraat, Wijk 3, N°. 578. SWENS en BECKING. bij den Landbouwer D. NIEUWENIIUIZEN te HaarlemmermeerSloterweg bij den Kruisweg. TE HAARLEMMERMEER, maakt bekenddat hare beide OOST-FRIESCHE HENGSTEN gedurende den Dektijd van 1866 gestationeerd zijn als volgt: Kavel 15Sectie Qaan den Lisserdwarsweg. Kavel 7Sectie H Haan den Sloterweg. Het Dekgeld bedraagt 7,— en 50 Cents Fooi. Vooraf te betalen. Gebrekkige of ongezonde Merrien worden niet toegelaten. Namens de Commissie: HERMAN F. BULTMAN, Secretaris. (Geldersch ras), vroeger toebehoorende aan den Heer A. 't Hoopt, thans in eigendom toebehoorende aan en gestationneerd bij W. PRUITaan het Kruisdorpis voor den Springtijd van het jaar 1866 beschikbaar voor Brie Gulden Vijf-en-Twintig Cents. De Merrien hebben, wanneer zij moeten wachten vrije Stalling. Daar deze HENGST aan alle eischen voldoetom er goede Koets- en Ploegpaarden bij te fokken en de Ondergeteekende eene in alle opzigten soliede bedie- ning belooftneemt hij de vrijheid om zich in deze bij alle Paardenfokkers aan te bevelen. W. PRUIT. Venneperweg, Sectie MM, 30, een alle Werkdagen voor belanghebbenden te bezien. Dekgeld 3,Vast Geldbij den Eersten Sprong. aan den IJwegbij den BennebroekerdwarswegSectie L, Kavel 14, te Haarlemmermeer, (echt Noord-Hollandsch ras), genaamd DE MOOR". Dekgeld 3.50. aan den IJwegop Sectie EKavel 23de Dekgeld 1,en bij het dragtig zijn der Merrienog f 4,er bij. Gedurende den Springtijd van 1866 beschikbaar, op F, N°. 20, aan de Hoofdvaart, EEN DONKER BRUINE DEKHENGST van Friesch ras. Dekgeld 1, en 25 Cent voor den Oppnsser, en, bij dragtig zijn der Merrie, nog f 4 er bij te betalen. De Ondergeteekende, ruim voorzien zynde, beveelt zich als vorige jaren weder in de gunst. NB. STAANPLAATSdes Maandags met eene Zaadkraam op de Gedempte Oude Gracht bij de Botermarkt, en Maandags en Woensdags op de Zaad- en Kaasmsrkt, te Haarlem, bij de Korenbeurs. op de Raaxte Haarlem. l.on<len 5 Maart. Graanmarkt. Wij hadden de verloopen week eenigen terugkeer van winterweder en het is zeker zeer gewenscht, dat dit liever nu dan later komt. Maar de tijd is reeds zoo ver gevorderd, dat dit wel niet van langen duur zal zijn en het staat te vreezen dat het gewas nog al door insekten zal worden geplaagdhoewel het drooge horfstweder nog al gunstig voor hunne vernieling was. Over het algemeen luiden de berigtcn omtrent den stand van het graan gunstig; alleen is het op de lagere gronden door de vele regen van den laatstcn tijd wat gee! geworden. De konditie van het marklbare graan is reeds wat beter gewordene» de prijs is daardoor op verscheidene markten wat stijver. De aanvoer van vreemde tarwe blijft kalni; en zoo ver wij den staat van onzen voorraad kunnen schatten, is er bepaald levendiger toevoer noodig om in de be- hoefte tot den volgenden oogst te voorziendoch betere prijzen dan die van heden zullen daartoe moeten uillokken. Tee. De geheele aanvoer uit het buitenland gedurende de vorige week bedroeg 10,158 stuks. Runderen. Schapen. Lammeren. Kalveren. Varkens. Rotterdam 1340 3071 304 260 Harlingen. 566 2 Belgie9 2439 35 5 Frankrijk 454 934 48 Duitscliland. 98 488 Spanjo405 2572 6932 341 313

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 3