- 40 n WATERHOOGTE, NATTJURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND. s a o. lot H Stoomtuigen. s ■d S ■8 a ■e a m Schutsluis WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. a a u 23 24 25 26 27 28 1 Boezemhoogte op den middag -=- A. P. in Ellen Rijnland. S S rf eo o 0.42 0.46 0.54 0.34 0.42 0.43 0.35 0.44 0.49 0.44 0.35 0.44 0.46 0.36 0.47 0.42 0.40 0.39 0.40 0.33 0.44 0.52 0.48 0.46 0.46 0.47 0.56 0.76 0.49 0.56 0.45 0.40 0.34 0.38 0.26 0.25 0.13 0.12 0.24 0.22 0.20 Hoogte van het Buitenwater met betrekking tot A. P. in Ellen. IJ te Halfweg, hoogste Vloed. Ebbe. IJ te Spaarndam. hoogste Vloed. Ebbe. -r-0.21 -f-0.25 0.58 -t-0.21 -1-0.26 -1-0.34 0.38 -f-0.65 A. P. -t-0.65 -j-0.38 -t-0.20 -r-0.15 -=-0.07 -t-0.20 0.24 -t-0.46 -t-0.16 0.30 0.32 -t-0.39 -t-0.61 -5-0.15 -5- 0.54 -5-0.30 -5-0.17 -5-0.15 -5-0.10 IJssel te Gonda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Noordzee te Katwijk. hoogste Vloed. Ebbe. 1.40 1.75 1.20 1.32 1.26 1.28 1.49 0.80 0.48 0.29 0.20 0.04 0.02 0.13 0.78 1.20 0.94 0.83 -1-1.00 1.30 1.07 H-1.00 -5-0.40 -5-0.57 -5^- 0.71 -5-0.92 -i-0.83 -5-0.94 Slulsgang. a. Uren. b. Grootste verval in Ellen. Halfweg. b. Spaarn dam. Gouda. 0.09 a 0.06 14 1 0.14 0.04 0.05 Katwijk. 3 7 13 0.16 ii 0.07 0.12 0.16 0.12 0.18 Uren Werking. to GJ S os a C-ra O 10.30 0.47 15.18 u c3 QQ 03 0.63 0.50 0.36 0.33 0.31 0.32 0.19 a <n el ■d CO -M 0.63 0.50 0.36 0.33 0.31 0.32 0.19 te WEESP. S <3 0.51 0.14 0.86 -0.28 0.13 0.09 0.02 0.55 0.40 0.36 0.32 0.31 0.30 0.28 AANMERKIN- GEN. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. Lecghwater. Regen. 24 25 26 27 28 1 2 3 vo. 8 u, 1.3 6.2 0.2 0.1 0.8 0.— 0.1 av. 8t 1.3 5.1 0.2 1.4 5.1 0.— 0.— 21.8 Verdamping. to. 8u. ii 0.4 0.3 0.— 0.3 0.1 0.2 0.2 av. 81 1.7 0.4 1.— 1.2 0. 1 1.1 0.9 7.9 Cruqulus. Regen. vo. 8 u. a 1.9 6.3 0.— 0.— 0.6 0.— 0.1 av. 8 u. 0.2 5.7 0.— 0.9 7.1 t 0.— 0.3 23.1 Verdamping. vo. 8 n, a 0.4 0.4 0.— 0.1 0.2 0.3 0.1 av. 8 u 1.4 0.8 0.7 0.7 0. 5 1.1 0.7 liijnden. Regen. vo. 8 a. 0.8 7.1 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— av. 8u. 0.— 1.1 0.— 1.4 4.6 f 1.7 f 0.— 16.7 Verdamping. vo. 8u. u 0.7 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 0.3 av. 8 n. 1.7 1.2 1.4 0.5 0.8 0.— 0.9 8.9 Kruisdorp. Regen. vo. 8 u. a 0.9 4.2 0.1 0.— 0.3 0.— 0.2 av. 0. 4. 0. 1. 4. 0. 0. 16.6 Verdamping. vo. 8 u. a 0.1 0.4 0.— 0.2 0.7 0.2 Q.2 av. 8 u. 1.1 0.7 1.— 1.— 0.2 1.— 0.7 Barometer. vo. 8 u. t 753.5 745.9 750.5 740.2 750.4 752.7 754.4 na. 2 u. i 750.7 749.1 747.5 737.6 752.5 752.2 754.1 av. 8 u. 759.4 748.9 750.7 745.8 740.2 752.6 752.6 AANMERKINGEN. Thebmom.Fahbenh. vo. 8u. t 39'.2 42°.1 36°.l 35°.8 35°.8 33°.4 33°.6 na. 2 n. 43°.7 44°.4 46°.2 36°.1 37°.6 39°.2 38°.l av. 8 u. 39°.4 43°.0 37°.4 39°.2 32°.7 32°.5 35°.8 Hagel. f Regen en Sneenw. Damp. a Sneeuw. H (S WATEBHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN A. P. in Ellen. a u h 5 in do Ringvaart. in den Polder. Loeghwater. Cruquius. Lijnden. a C4 LEEGH- CEU- LIJN- AALS- LEEGH- CRU- LIJN- KRUIS VENN. a <U d* en "oS Slagen. a V en "3 Slagen. d u P-. S rn Slagen. W WATEB. QUIUS. DEN. UEEB. NVATER. QUIUS. DEN. DORP. DORP. Ph Ph o P Ph 24 0.48 0.48 0.52 0.46 4.99 4.94 4.93 4.93 4.96 U a U U u a a u ff ff II u 25 0.45 0.49 0.48 0.41 5.06 4.86 4.85 4.88 4.96 u ii n n u u H 0 a a a a 26 0.41 0.38 0.50 0.38 4.89 4.84 4.80 4.82 4. 87 a n u u 15 7 8 0 a 0 a a 27 0.40 0.43 0.55 0.43 4.80 4.85 4.84 4.81 4.81 u ii u H 24 7 8 u V ff H a 28 0.41 0.40 0.52 0.42 4.76 4.91 4.86 4.82 4.80 5 9 5 0 24 7 8 0 u u 0 a 1 0.37 0.34 0.38 0.35 4.86 4.91 4.82 4.81 4.84 24 9 5 a 24 7 8 ff a ii a a 2 0.40 0.41 0.44 0.40 4.90 4.94 4.85 4.85 4.87 24 9 5 n 16 7 8 38996 a it ii a 3 0.41 0.42 0.47 0.43 4.90 4.81 4.87 4.83 4.86 12 9 5 23251 0 ii n 0 u a a 0 Te zamen 65 9 5 23251 103 7 8 38996 a ii n 0 B 0 0 n ii 0 a n a ii tf u ii 0 Alzoo per minuut u 9 5 5.961 n 7 8 6.310 ff ii n 0 a a n B a u t> u a a n a Er was ruime aanvoer van vreemd vee, waarvoor goede prijzen wer- den bcdongen; inzonderheid was er Fransch vee van uilstekende kwali- teit, dat duur betaald werd. Inlandsch vee was weinig ter markt; de handel was vast, en iu sommige gevalien waren de prijzen 3 cents hooger dan 11 week. Van Schapen was de markt ruim voorzienmeestendeels in uitstekcnd goede konditie. De hooge vraagprijzen maakten den handel echter slug; 3 cents hooger prijs werd echter gereedelijk bewilligd. De weinige Lammeren, die ter markt waren, gingen tot vol vorige prijzen van de hand. Kalveren, meest vreemde, gingen vlug weg tegen goeden prijs. Varkens wel aangevoerd, vonden matige vraag tegen de laatste no- teering. De geheele aanvoer tor markt bedroeg: 2210 Runderen 20,690 Scha pen en Lammeren, 120 Kalveren en 365 Varkens. Prijs in cents per Ned. pond, schoon aan de haak: Runderen Isle kwal. 88/91; 2de kwal. 74/80; 3de kwal. 66/72. Schapeno 1,07/1,13; 2de 83/94; 3de 69/80. Kalveren: fijne 1.05/1.10 j grove zware 94/1.02. Varkens: kleine fijne. 77/83 grove zware 66/74. Amsterdam 5 Maart. Vee. De heden ter markt besteedde prij zen waren als volgt; Runderen 1 ste kwal. 160 a 200, 2de kwal. 140 a 180 3de kwal. 120 a 160. 7 Maart. Tarwe prijshoudend; per 2400 kilo: onde bonte Poolsche 335 a 3.38 oude bonte Amerikaansche320. Rogge. onveranderd per 2100 kilo; oude Pruissische 185 a 188. Op levering per 2100 kilo lager. Koohaad op het Najaar t hooger: op 9/v. Olie in October 71. Lijnzaad in een doen, 109 ffi Archangel 375 111 112 ffi Mirzapore 435. Raap-Olie dadelijk onveranderd op levering prijs houdend op 6/w. 56}; Vlieg. 55t- Lijn-Olie williger, op 6/w. /42£; Vlieg. f 41. Ilennep-Olie op 6/w. 43£Vliegend 42. Raapkoeken per 1040 stuks 90 a 94. Lijnkoeken per 104 stuks 10 a 15. Kalveren 1 ste kwal. 70 a 90; 2de kwal. /60 a 80; 3de kwal./50 a 70. Schapen f 30 a 38. Varkens 50 a 54 cts. per Ned. ffi. Allimaar, 2 Maart. Kaas. Aangevoerd 129 stapcls (23,770 Ned. ffi). Prijs: kleine tiooi- 31 kommissie dito 34middelbare dito 36; laagste prijs 20. Kanariezaad 10,25. 3 Maart. Aangevoerd: 5 Paarden f 20 a 70; 1 Koe f 90; 462 Scha pen f 9 a 26; 60 magere Varkens 16 a 25 43 Diggen f 8 a 14. Baler 771 a 88 els. per kop. Broek in IVaterland, (1056 stuks), weg. 2262 Ned. If. 1 Maart. Kaas. Aangevoerd 11 stapels Hoogste prijs 30. Delft; 8 Maart. Boter. Prijs 61,a/73,naar kwaliteit. De prijzen hidden zich met moeite staande. Groningen, 6 Maart. Tarvue met kleinen aanvoer, in flaauwe stemming en wijkende soorten 10 a 15 cents lager. Voor Rogge, ofschoon ruim ter markt, was weinig vraag, en 10 cents lager langzaam opgeruimd. Boekweil weinig aangevoerd en tot onveranderde prijzen met weinig handel. Van Winter-Garst was de aanvoer tamelijk ruim, doch tot eene verlaging van 5 cents lager moeijelijk te verkoopen. Zomer- en Knobbe-tftfo weinig aangevoerd en ruim prijshoudend. Haver in alle soorten 10 cents hooger in prijs, de aanvoer was klein. Boonen bijna niet aan, doch genoegzaam ook zonder vraag. Gort met ruimen toe- voer, en, ofschoon bijna niet gevraagd, slechts weinig of niet lager te koop. In Kool-, Zomer-, Geel Mosterd- en Dederzaad is nieU om- gegaan. Raap-Olie met weinig vraag. Lijn-Olie word hooger gehou- den maar bij parlij was niet te verkoopen. Noterincen. Tarwe. 127/130 ffi oude roode/8,— a 8,80; 127 ffi oude witte 8,40 a 8,60; 123/127 ffi nieuwe roode 7,20 a 7,80. Rogge. 120/123 If Buitenlandsche6,a 6,40; 123 ff jarige Inland- sche 6,30; 120 tf nieuwe Inlandsche 5,70 a 5,75. Boekweit. 113/116 1f nieuwe grijze 5,15 a 5,50; 113/116 If zwarte 5,05 a 5,40. Garst. 96/99 ffi nieuwe Winter 4,60 a 4,95; 99/103 ffi dito Zomer 4,80 a 5,05; 107 ffi nieuwe Knohbe 5,40 a/5,45. Haver. 72/85 ffi nieuwe Dikke 3,05 a 4,55; 68/72 tf nieuwe witte Voer 3,45 a 3,75; 65/72 tf nieuwe zwarte 3,20 a 3,80. Paardenboonen 7,00 a 7,65. Nieuwe Gort. Grove f 8,20 a 8,40 Puike 8,40 a /8,60; Pare!-/ 10,50 a 14. Raap-Olie 54.— Lijn-Olie 39,75. Haarlem, 5 Maart. Roode Tarwe 8; witte dilo f 7,25 a 7,75. Rogge f 5,75. Haver f 3 a 4,25. Garst f 4,90 a 6,50. Paardenboonen f 7,30. 7 Maart. Aangevoerd en verkocht: 2406 stuks (30 stapels) Zoete- melksche Kaas, wegende 4412 Nederl. tf. Hoogste prijs 30,25 per 50 Nederl tf. Veemarkl. Aangevoerd waren: 8 Runderen, 50 Schapen, 1 Paarden 3 Varkens. Hoorn, 1 Maart. Kaas. Ter markt zijn geweest 34 stapels of 6592 Ned. tf. Hoogste prijs 31. 3 Maart. Aangevoerd: 9 Paarden f 90 a 200; 120 Kalveren f 6 a 19; 130 Schapen f 19 a 30; 95 Varkens f 13 a 29; 6 Zeu- genf 30 a 45; 260 Biggen f 5,50 a 12; 600 Kippen 60 cents a 2,25 40 Eenden 75 cents a 1,30 16,550 Kippen-Eijeren f 2,30 a 2,50; 4300 Eenden-Eijeren f 2,70 a 2,80 per 100 stuks. Op monster verkocht: 100 mud Mosterdzaad f 20. Izeltlen, 3 Maart. Boter. Verkocht: 3670 Ned. tf; 1 ste kwal. 61 a 65 per vat, of 1,52£ a 1,62% per Ned. tf2de kwal./56 a 60 per vat, of 1,40 a 1,50 per Ned. tf. Pnrmerende, 6 Maart. Kaas. Aangevoerd 50 stapels. Prija: middelbare 36; kleine 32. Boter f 1,30 per Ned. tf, Kip pen-Eijeren f 2,30; Eenden-Eijeren f 2,65 per 1U0 stuks. Aangevoerd: 850 Schapen en Lammeren met hooge prijzen; 26 vette Varkens 47 a 53 cents per Ned. tf, tamelijk vlug; 36 magere ditof 15 a/23; 90 Biggen f 9 a 12, met vluggen handel; 60 vette Kalveren 70 a 90 cents per Ned. ff, vluggen handel; 234 nuchtere dilo f 6 a 10 per stuk, stug; 78 Runderen; vette Koeijen, redelijk vlug; Paarden. Rotterdam5 Maart. Vlas. De aanvoer ter markt van heden welke grootendeels uit gemeene soorten bestondruimde slechts gedeel- telijk lot ongeveer vorige prijzen op. De vraag op het land was gedu- rende de vorige week beperkt. Meekrap. De handel was heden weder zeer klein en de prijzen bleven geheel onveranderd. Tarwe met vrij goeden toevoer van VlaamscheZeeuwsche, Flak- keesche en Overm., die tot vorige prijzen redelijk goed van de hand ging; nieuwe beste soorten/7.80 a 9mindere en geringe 6,60 a 7,50; oude en jarige/8,50 a 10,25. Poolsche en roode zonder prijsverande- ring met weinig omgang; 127, 128 jarige witb. Poolsche 330127, 128 ffi witb. dito/ 320 130, 131 Hoogl. Kleefsche/300; 128, 129 ffi Bovenlandsche Ris/275; 126, 127 ffi Bovenlandsche/265alles per 2400 Ned. ffi. Rogge. Voor Inlandsche, waarvan de aanvoer ruim was, bestond weder weinig vraag en was 10 cents lager moeijelijk op te ruimen; Vlaamsche en Zeeuwsche/5,90 a6,30; Overm. en Noord- Brab./5,30 a 5,70; Buitenlandsche weinig begeerd152/2 ffi Arendsb. 205; 143/2 ffi Kunda 195; 146/2 ffi nieuwe Archangel 195; 143, 145/2 ffi Enos 175 a 185Boekweit geniet nog weinig vraag en was, ofschoon de aanvoer niet groot was, 3 lager; op 140/2 ffi Noord-Brab. 177 a 182; mindere dito 170 a 173. Garst met goede vraag in de beste soorten 10 cents hooger, mindere kwaliteiten moeijelijk te verkoopen; Vlaamsche en Zeeuwsche Winter, de beste soorten/5,80 a /6,30; mindere, alsmede Flakk. en Overm. 4,70 a 5,60; Zomer 4,30 a 5,80. Haver tot vorige prijzen wel te plaatsen; jarige/4,20 a 5,20; nieuwe korte 3 a 4,20; dito lange /2,50 a 3,70. Paar denboonen prijshoudend, 6,80 a 7,50. Duivenboonen f 7,75 a 8,50. Bruine Boonen behielden prijs; Walchersche 13,75 a 14; Zeeuwsche 11,50 a 12,75; mindere kwaliteit 9,50 all. Witte Boo nen 50 cents lager; Walchersche 12 a 12,50; Zeeuwsche 9,50 a/11,50.Erwten zonder prijsverandering; Walchersche Blaauwe/9,50 a 10; Zeeuwsche/ 8 a 9; niet kokende/ 7 a 7,25; groote enSchok- kers/ 7 a 8; beste Schokkers /8,50 a 10. Koohaad niet ter veil. Zeeuwsch Zaai-Lijnzaad tot vorige prijzen beter te verkoopen; 1 ste soort 134 a 138 st., 2de soort 122 a 126 St., 3e soort 106 a 116 St. per 31£ kop. Hennepzaad. Nieuw Inlandsch tot 246 gelaten. Kana- riezaad weder 25 cents lager, doch daartoe beter te plaatsen; het beste 9,50 a/10; minder 8,25 a 9,25. Publieke veilingen. Uit den Wilhelminapolder 250 mud (128 ffi) Tarwe f 8,70 a 8,80; per 75 kilo; 140 mud (139 ffi) Blaauwe Erwten (hard in de kook) 8 per mud. Aan de Ofte-markt op heden was Raap-Olie per kontant tot 61 te koop, doch hierin ging echter niets ora. Lijn-Olie per kontant tot 44£ per 100 Ned. ffi gedaan; later onder 44£ niet te koop; op leve ring per April, Mei en Junij werd onder 47 per 100 Ned. if niet verlaten. 6 Maart. De handel in vette Varkens, met hard voergemest, was deze week alhier levendiger dan de vorige. Door een geringen aanvoer werden betere prijzen besteed en ruimde alles vlug op. De prijzen liepen van 50 tot 58 cents per Nederl. ffi. Aangevoerd waren 150 Varkens. Boter. Aan de markt alhier waren de prijzen als volgt: lste kwal. 67,— 2de kwal. 63,— 3de kwal. 59,—. Er werden aangevoerd 34/8 en 123/16 fusten. Schagen, 1 Maart. Aangevoerd: 2 Paarden f 70 a 75; 1 magere gelde Koe f 180; 1 Kalf-dito 90; 26 nuchtere Kalveren f 3 a 9; 195 Overhouders f 20 a 26; 16 magere Varkens f 16 a 25; 20 Biggen 8 a 12; Konijnen 10 a 60 ctsKippen 60 cents a 1Eenden 60 a 95 cents; Duiven 10 a 20 cents. Kippen-Eijeren f 2,— a 2,10; Eenden-Eijeren f 2,80 per 100 stuks. Zlerikzee1 Maart. Meekrappen. Teelt 1865: 2/1 en 1/1 /19 a 21%; Oriber. 19 a 22; Racijn 19 a 19%Mullen 3£ a 4J; Middelbare dito 5 a 7. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4