IV GEKBLA I) I860. Vrijdag, 15 April. VAN AAN LANDBOTJW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD 1c\ende Saargang Haarlemmermeer Haarlemmermeer-Polder PRIJS VAN HET ABONNEMENT Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ. 0 P GAVE GEMEENTE-RAAD. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: IIAAIiliMMERMEEii in Let Jaarj 6. Alle Toczcndingende Redactie betreffende, moeten geschieden aan den Hoofdredacteur, te Haarlem, Kruisstraat, Wijk 6, N°. 513. betreJFende de veetyphus te Haarlemmermeer Sedert de lnatste opgave is aangifte van ziek vee gedaan door Wm. Claijsectie O, kavel 1 C. van der Wal sectie BR, kavel 21; C. Maask/mtsectie L, kavel 28 C. de Jong, sectie O, kavel 20. Van 1 tot 7 April 1866 zijn ziek geworden34, gestorven 10, afgemaakt geene, hersteld 16, ziek gebleven 22 stuks. Zitting van Donderdag 22 February 1866. Voorzilter: Mr. J. P. Amersfoordt. Tegenwoordig al de Leden. De noluien van 25 Januarij 1866 vvorden gelezen en goedgekeurd. 1 Aan de vergadering vvorden medegedeeld de navolgende ingekomen stukken a. Brief van Gedepulecrde Staten, dd 30 Januarij 1866, houdende bo- ngt dat de intrekking der wijziging van do verordening op bet scbutten van vee voor kenriisgeving is aangenomen. b. Brief van Gedepuleerde Staten, van 30 Januarij 1866, waarbij de ontvang wordt berigt der vastgestelde verordening op bet houden van verlotingen. c. Brief van als voren van 7 February 1866, geleidende iiet goedge- keurde raadsbesluit tot iiet doen van betalingen uit de onvoorziene uit^a- ven, dienst 1866. 8 d. Brief van 2t Januarij 11., ten geleide eener goedgekeurde suppletoire begrootmg voor het jaar 1866. e. Eenige Staats-, Provinciale- en Weekbladen en eene aanschrijving van 1866, N°. 12, betreffendo do vvijze, waarop men van besluiten van Gedepuleerde Staten in beroep zal kunnen komen. 2°. Doet de voorzitter aan de vergadering voorlezeneen schrijven van den beer van Mulken, in zake de kwestie van den afstand van dorpsgronden. 3°. Worden Burgemeestcr en Wethonders gemagtigd om met K. Neus te onderbandelen over de overname van in beslag genomcn dranken. 4°. Worden Burgemeesler en Wethouders gemagtigd om met den heer de Booij of met den heer Buse te onderbandelen over de huur van een gebouw voor Raadbuis, tot 1 Mei 1867. 5°. Aan de orde is, een schrijven van den heor J. Buijn, ten geleide van een plan voor bet te bouwen Raadhuis. De Voorzitter deelt mode, dat Burgemeesler en Wethouders hebben gemeend, te dien opzigte den Raad te moeten praeadviseeren. Dat de Raad zicb in het algemeen, vereenigt met do inrigting van bet Raadbuis, zooals het plan van den beer Buijn aangeeft, doch dat de beer Buijn verzocht wordt, om zicb ten opzigle van den uevel van bet plan, nog eens te beraden met een ander deskundigc; terwijl de beer Buijn verzocht wordt, daarna het plan verdcr te bewerkenen bestek, teekening en begrooting van kosten in te zenden." De heer 'I Iloofl merkt nog aandat het plan kan gemaakt worden zonder dat nog de juiste plaats is bepaald. De beer Verploegh zegt, te blijven bij zijn vroeger voorstol om een Raadbuis te bouwen van f 10.000. Do Voorzitier brengt daarop in stemming het praeadvies van Burge meesler en Wethonders, hetwelk wordt aangenomen'met 12 stemmen tcgen een. y°or stemden de heeren Schone, van Rijn, Klapwijk, van Vuuren tHooft, Knaap, Timmermans, Buijs, Tensen, Lanser, Spaansen de Voorzitter. Tegen de heer Verploegh. 6° Wordt beslolen om de voorjaarsmarktenmet uitzondering alleen van de paardenmarkt, te scborsen. 7 Op bet verzoek van JB. Grootendorstom hoogere belooning als Iceurmeester, wordt afwijzend beschikt. 8°. Op voorstel van den Voorzitter .wordt besloten aan de am'blenaren by de plaatselijke belaslingen, tevens kourmeestersen aan den hoofd- commissaris Strickling, ter kennis te brengen, dat zij uit gemelde hunne bctrekkingen eervol worden ontslagen, en zulks te rekenen van den lsten Mei 1866. 9° Op het daartoe gedaan verzoek wordt aan V. J. Brasser, wonende flrF1DS verleend op zijnen aanslag, in den boofdeiijken omslag, dienst 1865voor acht twaalfden gedeeltenter somma van/26,91^. 10°. Gelezen een adres van W. K. Schnjder, wonende te Amsterdam daarbyonder aanvoering van vole redenen, het nut betoogende van de oprigling eenor boekdrulckerij in doze gemeente, en verzoekende dat door den gemcenteraad daartoe moge worden besloten. antwnofL 0pn r°iSt» T den Vooizitlerbesloten, den adressant te m °rden, ilat de Raad nog met genegen is in zijn voorstel te treden, o vrijgelatenom zeive hier eene drukkerij op te rigtcn. !'.eor dat er iemand is geweest, om zijn vee op te schrijven; die persoon komt overal, en dus welligt ook in besmeite stal- sPrekcr zegt, zoo iemand met op zijnc stailen te wilien hebben. De Voorzitter zegt, dat de pcrsonen met de opschrijving van Iiet vee bel art, met op de sialic,, mogen komen, en verpligt zijnbu,ten 'sbuis lc blijven, en de belangliebbenden dan bebooren Ic roepen. PRIJS DER ADVERTENTICN van 1 6 regels 7 5 Cents. Elke regel meer 12 'A Cents. Zegeleegt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag. Adresvan Bonga C°.Amsterdam- De beer Buijs zegt; nog van meening te zijn, dat wanneer van hern eene goedo koc sterft, bij dan vrij is, om met zijn vee te handclen zoo hij wil; sprcker weigert evenwel geene opgaven. De Burgemeester zegt, dat dan de vcldwachter hecft gehandeld tegen de hem gegeven orders. 12°. De heer Lanser klaagt er over dat de honden llians, nu geboden is dat ze moeten vastieggen, toch losloopen. De Voorzitter zegt, dat de handhaving zeer mocijelijk is, omdat de veldvvachters de losloopende honden met hunne pistolen niet kunnen doodschieten. De heer 't Iloofl beveell aan, om de cigcnaars te doen bekeuren. De vergadering wordt daarop gesloten. N°. 1232. Aan den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. HAAitLEMMEEMEEE29 Maart 1866. In onze vergadering van lieden is behandeld het adres van M. van Houtselt, waarvan wij zoo vrij zijnkopie hierbij over te leggen. Wij hebben besloten naar aanleiding van dat adres Uwe Excellence te vragen, of, indien van de zijde van het Ge- meentebestuur werd besloten tot de onteigening van reeds gestorven vee, in dat geval de schadevergoeding door het ltijk aan de Gemeente zal vvorden teruggegevengelijk men vermeent dat in Zuid-Holland plaats heeft. Voorts of voor het veedat reeds vroeger is gestorven en begravendoch vvaaromtrent geene onteigening is bevolen nog eenige schadevergoeding van wege het Rijk kan vvorden verstrekt. Zeer gaarne zullen wij het antwoord van Uwe Excellence hierop ontvangen. De Gemeenteraad voornoemd (get.) Amersfoordt Voorzitter. (get.) Esgink, Secretaris. Ministerie van Binnenlandsche Zaken. N°. 260. 9e. Afdeeling: Medische Politie. Aan den Gemeenteraad van Haarlemmermeer 's Gravenhage den 6 April 1866. In Uwe missive van 29 Maart j. 1. N°. 1232 wordt gevraagd 1°. of indien door het Gemeentebestuur wierd besloten tot de onteigening van reeds gestorven vee, de schadevergoeding door het Rijk aan de Gemeente zal worden teruggegeven 2°. of, voor het vee dat reeds vroeger is gestorven en begraven, nog schadevergoeding van wege het Rijk kan wor den verstrekt. Wat de eerste vraag betreftzoo schijnt onteigening van dood vee niet door de onteigeningswet verhinderd te wtTrden, en er zou mitsdien in het algemeen aanleiding zijn om de onteigeningsom uit 's Rijks kas terug te betalen. In dat geval zal echter de betaalde som de vvaarde van een aan vce- typhus gestorven dier niet moeten te boven gaan. Yermoedelijk zal echter bij algemeenen maatregel van bestuur eerlang begraving kunnen bevolen vvorden van aan veetyphus gestorven runderen en van runderen die gedood zijn, terwijl zij aan de ziekte leden. Dan komt geen onteigening meer te pasop dien grond meen ik Uw Collegie het nemen van den maatregel, die in overweging is, te"moeten ontraden. In ieder geval moet de tweede vraag ontkennend vvorden beantwoord. De Minister van Binnenlandsche Zaken 0 (get.) Geertsema. van 27 Maart tot 10 April 1866. GEB0REN: Maria, dochter van C. Rietveld en P. Iteizer. Abraham zoon van J. Giesbergen en A. de Rooij. Johannes, zoon van II. J. iiggeloven en M. van Troijen. Cornelis, zoon van J. Heij en G. Pa- -7" 9e"Uie' d°ehter van J. C. Ros en G. de Bruijri. Elzelina Hendrika, dochter vail H. E. Brinkman en A. v. d. Dikkenberg Aa»ie dochter van A. Slobbo en J. A Snijder. - Hendrika, dochter van' A. Kauffman en C. Zwaneveldt. Arie zoon van J. H. Scheffer en K. Hoogland. Lambertus, zoon van J. van Grinsven en A. M. van der i i Bernarda, dochter van S. Spijker en E. Straalhof. Neeltje dochter van J. Brouwer on M. Kooy. Margaretha, dochter van D. Il' Ileuvel en M. Zuidervaart. Aagjc, dochter van S. C. Los en N. Kooii Gerrit, zoon van W. P. van Aiidcl en J. B. van der Horst. Johaunes, zoon van G. Verbeck en C. Pict. Johannes, zoon van M. Vcrhocven en A. van der Meer. Hugo, zoon van P. de Koning en N. van der n r docll'er van J. Troost en M. Kok. Jan, zoon van Liesbergen en L. Planken. Pctronella, dochter van N. J. Immink en N. van Tol Adriana en Cornelia, dochters van W. de Ilaan en A. W. van Wageningen. Trijntje, docbter van P. Bart en L. de Win ter. Wilhelmina Catharina, dochter van W. F. Hartman en E. Eijk- Margaretha, docbter van J. Michel en M. Dompeling. Jan, zoon van C. Lodder cn M. II. de Booij. Johanna, docbter van A. Goorden en A. J. Bus. OVERLEDEN: Johannes, oud 12 dagen, zoon van J. Verkuijl cn L. van den Ileuvel. Willem Frederik, oud 8 jaren, zoon van W. F. Hartman en E. Eikhoff. Martinus, oud 3 dagen, zoon van G. Nieu- wevcen en A. Krap. Willem Frederik Kestig, oud 33 jaren, onge- buwd. Hendrik, oud 7 wcken, zoon van G. Bakker en J. Evcrs. Cornelia Clasina, oud 7 jaren, dochter van L. Noordermeer en C. van Zwet. Beatrix de Wilde, oud 35 jaren, gehuwd metAntoon Tinnners. l'ranciscus, oud circa 2 jaren, zoon van F. Lammers en J. van Mares. Lena, oud 12 jaren, dochter van P. van den Berg en M. van Dam. A. Rits, oud 2£ jaar, zoon van C. Bits, cn C. van de Nieuwegiessen. Gerntje, oud 2 maanden, docbter van P. van Koijck en G. van Giessen. Pieter, oud 1£ jaar, zoon van W. Claij en T. Kok. Bernarda, oud dagen, dochter van S. Spijker en M. Straalhof. Cornelia Valentijn oud 25 jaren, gehuwd met M. van Hulten. Gerdina Christina Kastel oud circa 51 jaren, gehuwd met B. L. de Lange. Johanna, oud 13 dagen, docbter van M. van Hulten en C Valentijn. Klaasje, oud 43 jaren, gehuwd met B Cramer. ONDERTROUWD: A. Korlschot met A. Huigcn. H. Edclaar, met A. van Graas. GEHUWD: P. van Wirdum, met S. den Breejen. N. van der Pol, met T. Blijker. VERGADERING van IIOOFD-INGELANDEN gehouden op Woensdag 11 April'1866, in de Regenten- kamer van het Oude Mannenhuis te Haarlem. Wordt voorlozing gedaan van een ingekomen schrijven van den Heer VV. de Baathoudende zijne bcschouwingen over het Rapport der Com- missie in zake van den scheepsspoorweg bij Aalsmeer. Door de Vergadering wordt besloten, aan den Heer W. de Baat con- cessie te vcrleenen tot het maken van een scheepsspoorweg bij Aalsmeer onder de hoofdvoorwaarden door de Commissic voorgediagen met wiizi- ging echter: J dat de brug in bet jaagpad zal zijn eene vaste brug, (evens ingerigt tot waterkeering8 dat bet kapitaal groot/5000.zal zijn een kapitaal groot /5000. ingeschreven op de Grootboeken der Nalionaie Schuld 4 pet. De behandeling van het voorstel omtrent den verkoop der Veldwegen wordlop voorstel van een der leden aangehouden. Een voorstel van het Dagelijksch Bestuur, om den post Onderboud Ringvaartsboorden te vcrhoogen met f 300.ten einde te voldoen aan bet verlangen van het Bestuur van den Schinkeipolder tot herstelling van den buitendijk van gemelden polder, wordt aangenomen. Wordt goedgekeurd cen staat van af- en ovcrschrijving van eenige pos- ten der dienst 1865. Uit de voordragt tot iiet benoemen van een Secrelaris, door het Dage lijksch Bestuur den 6den April opgemaakt, zijnde de heeren: Mr B. II. PekelharingJ. C. van de Blocquenj en G. Petriwordt door de \ergadering tot die betrekking benoemd de beer J. C. van de Blocquery. Door de Vergadering wordt aan het Dagelijksch Bestuur magtiging ver leend tot bet doen maken van een ijzeren pont. Hierna wordt de Vergadering gesloten. Aan het rapport van den Hoofdopzigter over de maand Januarij 1866, (dd. 21 February), ontleenen wij het volgende A. OMTEENT DE WEEKING DEE STOOMTUIGEN In werking zijn geweest: vermogen urcn. pomp, ketels. slagcn slag. p. min. in paard.kr. Cruquius 437$ met 7 en 8 makende 162.934 of ,6.207 met 347 Lijnden. 293 7 8 117.582 6.688 374 Waarby verbruikt is mudd. steenkol. pd. talk. kann. olie. Eng. Belg. Ruhr. gallipoli. patent. Cruquius4930^ 210 36 95£ lijnden3532 152 27 78 Gedurende doze maand zijn geen steenkoien geleverd. Aan Iiet einde der maand bedroeg de voorraad 709 mud Eiigelscbo en 28 487 mud Rubrkolen te zamen 29,196 mud. B. OMTEENT IIETGEEN AAN DE STOOMTUIGEN VEBEIGT IS: A. Leeghivater. Met personeel is bezig geweest met het vervaardigen van twee nieuwe geslagen ijzeren hartkleppen cn van 6 stalen schoppoii voor de wegwerkers, tot het afsteken der graskanlen langs de grindbanen op de wegen, en met Iiet maken der nog onlbrekende vcrzwaardo, gc- smeed ijzeren stroppen voor de balanscn der pompzuigers. B. Cruquius. Gedurende den stilstand zijn eenige verpakkingen ver- rigt en de vlotters der stoomfluitcn in orde gebragt. Een der pompzui gers, waarvan de geleidingsslukken losgewerkt waren, is uit de pomp- buis geligt, nagezien en daarna' weder op zijn plaats gebragt. Voorts zijn de ketels 1 en 2 door do slokers ingosmeerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1