65 WoIIen-, Linnen-, en Katoenen Manufacturer] KleedsjesstoffenKousen, Petten cnz., 3 0 e s o u b c tt. Eenige Zendingsvrienden Openbare Verkooping, Herberg en Uitspanning, aan het Depot te Haarlemmermeer, HAARLEMMERMEER-POLDER. erpachting van Grasgewas. Gevraagd twee Timmerlieden, „Vereeniging tot Bevordering van Inwendige en Uitwendige Zending te Haarlemmermeer PETER LAWSON ZOON, Edinburg Steeds verkrijgbaar bij de Erven J. BOSaan den Cruquius. ITet GRASGEWAS van de Wegenen van de niet gegunde Perceelen Veenslik, bij bet Nieuwe Meer, in dien Polder. De Voorwaarden der Verpachting zijn, op franco aanvrage, gratis verkrygbaar aan de Secretarie des Polders in de Groote Houtstraat te Haarlem en liggen op de gebruike- lyke plaatsen ter lezing. Is (le ziekte in de nabijkeiddan is de stalvoederingde voorbehoedende en ontsmettende handeling door chloorberoo- king, wasschingen met carbolzeep en besprenging met carbol- zuurhoudend water aangewezen. De stalvoedering is bijzonder aangewezenen bet ware te wenschen dat men dit jaar kon besluiten daartoe over te gaan binnen de lijn. Men heeft dan een magtigen bondgenoot om de ziekte geheel uit te roeijen. De bestendige chloorontwikkeling moet aangewend worden op met nog gezond vee bezette stallen. De leefregel moet geregeld zijn de voedingsmiddelen ge- makkelijk verteerbaarhet drinkwater zuiver, liefst uit bron- nen of wellen niet uit vaarten of slooten die communicatie hebben met besmette stallen mestvaalten of weiden de stal ruim zuiverluebtig en warm de standplaatsen ruim de uitwerpselen dadelijk verwijderdde groepen doorgespoeld met koud en warm water de luchtververscbing goed onder- bouden en alles overigens zoodanig geregeld wordendat de dieren steeds rustig en opgeruimd zijnmet bestendigen eet- lust en volkomen gezonde verrigtingen. Het reinigen van de liuid der dieren en het wordt bier nog eens herhaaldhet wasschen mag niet verzuimd worden; het in voorraad houden van chloorkalk carbolzeep en carbolzuur, welke middelen van tijd tot tijd gebruikt worden is wenschelijk. Ten slotte kan aangeraden worden 3'5 lood keukenzout of 12 ned. oncen hypo sulphis sodae, of, als het aange wezen en de ziekte in de nabijheid ishet toedienen van verdunde minerale zuren. BEEIGTEN OMTBENT DE VEEZIEKTE. In de Slaals-Courant van 17 April zijn medegedeeld op- gaven omtrent den veetyphus in de provincien Noord-Holland Zuid-Holland en Utrecht, over de week van 17 April jl. en wel a. Noord-Holland. In die week zijn: aangetast 71, aan de ziekte gestorven 34 afgemaakt geenehersteld 52 en aan het einde der week nog ziek 37 beesten sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 1292 aan de ziekte gestorven 394, afgemaakt 321 en hersteld 540 run- deren. b. Zuid-Holland. In die week zijn: aangetast 1129, aan de ziekte gestorven 297 afgemaakt 32, hersteld 50 en aan het einde der week nog ziek 750 runderensedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 45,082 aan °de ziekte gestorven 16,256, afgemaakt 9515 en hersteld 17,477 stuks. c. Utrecht. In die week zijn: aangetast 273 aan de ziekte gestorven 128 afgemaakt geene en hersteld 128 runderen sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 4876 aan de ziekte gestorven 1965 afgemaakt 107 her steld 2607 en nog ziek 200 stuks. KECAPITULATIE. voorkoming of beperking der ziekte te doen. Veel gunstiger is de toestand te Mijdrecht en te Wilnis. statistiek der veepest in Engeland, Ievert de volgende bijzonderheden op. In de week van 11 tot 18 Nov. 1865 was de sterfte 3345, zij klom tot 18,356 in de week van 10 tot 17 Eebruarij 1866. Van toen verminderde de ramp en in de laatste week van Maart beliep het getal gestorven dieren 4653. Het totale verlies van runderen tot en met 31 Maart is 121,571. Aannemende dat de vermindering in de- zelfde verhoudiug voortgegaan is, dan zal het verlies in de vijf maanden, sedert 11 Nov. 1865, ongeveer 125,000 stuks rundvee bedrageu. Blijkens een den 13den April jl. opgemaakten staat waren sedert het uitbarsten der runderpest in Groot-Brittannie 217,682 gevallen van die ziekte ter kennis van de regering gekomenvan dat aantal aangetaste runderen waren 121,725 gestorven, 62,029 afgemaakt en 30,038 hersteld; terwijl de afloop dier ziekte in 13,891 gevallen nog niet bij het gou- v-ernement bekend was. Volgens eene officiele, doeh°on- volledige opgave, had het aantal nieuwe ziektegevallen in de met 7 April geeindigde week 3361 bedragentegenover een aantal van 3956 in de vorigeen van 4704 in de daaraan voorafgegane week. Donderdag 26 April 1866, aan het Venneperdorpten Hmze van den Heer C. LEWIS, benevens Opruimino' van alle daar voorhanden zijnde Goederen, bestaande in EENE PARTIJ tot veel verminderde Pryzen. ZEGT HET VOORT! In de week Aangetast in Totaal. van Noord-Holl. Zuid-Holl. Utrecht. 1117 February. 18-24 25 Feb.—3 Maart. 410 Maart n—17 18-24 25-31 17 April 225 275 179 51 27 36 119 71 1510 1340 1000 1353 1133 1410 1303 1129 288 250 195 297 184 243 223 273 2023 1865 1374 1701 1344 1689 1645 1473 Totaal. 983 10178 1953 13114 Berigten van verschillende veeartsenover de week van 1 tot 7 Aprilhouden hoofdzakelijk het volgende ia In de gemeenten Voorburg en Veur brak 'de ziekte op nieuw uit; te Eijswijk en Stompwijk gaat zij steeds verder voort. Te Zoetermeer werd een tot dusver vrijgebleven stal aangetast; behalve op dezen, heerscht de ziekte nog op twee stallen en het ziektekarakter was daar in den laatsten tijd zeer kwaad- aardig Te Zegwaard zijn nog twee stallen waar de ziekte heerschtop ee'n daarvan is zij zeer goedaardig. Pijnacker, sedert eemgen tijd vrij van de ziekte, werd op nieuw aange- as. De ziekte brak aldaar uit op een stal, waar men sedert geruimen tijd het voorbehoedmiddel van den heer Legel aan j e runderen had toegediend. Te Gouda kwamen nog eeni- ge gevallen voorte Langeruige ontstond de ziekte op nieuw. le BroekEeeuwijk en Bodegraven breidt zich de veeziekte steeds uitm laatstgenoemde gemeente met een kwaadaardig karakter. In de gemeente Vlist werden twee nieuwe stal- en aangetast. Te Berg-ambacht bepaalde zich de ziekte bij de aangetaste stallen. Te Krimpen a. d. IJssel breidt zich de ziekte met uitzij heeft in die gemeente betrekkelijk vele slagtoffers gemaakt. - Te Ouderkerk a. d. IJssel bepaalt zich de ziekte tot ee'n stal. Te Ehoon werd weder cen stal aangetast; ook ontstond daar de ziekte onder eeni^e schapen. Te Ilemenoord verkreeg de ziekte geene verdere uitDreiding. In de gemeente Schiedam werd weder een nieuwe stal aangetast. Te Vlaardingen en Vlaardinger- ambacht zijn de stallen gedesinfecteerd. Te Hillegersberg was nog slechts een kalf aan de ziekte lijdende; de desinfec- ;lanr. !j'Jna .a%eloopen. Te Woerden en omstreken aar .de ziekte bijna geheel heeft opgehouden, is met de des- nfectie een begin gemaakt. Vinkeveen en Waverveen zijn Bterk aangetast; de ziekte heeft daar doorgaans een kwaad- artig eloopde veehouders zijn er ongeneigd om iets ter Ren Beer Mr. J. P. Amersfoordt, Burgemeesler van Baarlemmermeer. Haahlemmermeer, 12 April 1866. Edel Achllare Heer Door deze heb ik de eer U E. A. verslag mede te deelen aangaande het vaccineren van koeijen met koepokstof, als' voorbehoedmiddel tegen de veepest. In het Algem. Handelsblad werd door zekeren Dr. MurcMson uit Engeland als voorbehoedmiddel tegen de veepest de vac- cinatie met koepokstof aanbevolen daar deze ziekte volgens sommigenen ook volgens zijn oordeelveel overeenkomst had met de pokken variolae Door mij werden hieromtrent de volgende proeven genomen: In de maanden January en Eebruarij werden 286 koeijen alien met goed gevolg gevaccineerd van het vaccinatie-bureau uit Amsterdam verkreeg ik twee glaasjes koepokstof, waarvan ik onmiddelijk twee kinderen inentte; deze kwamen alien zeer goed op en hiervan werden gevaccineerd 33 koeijen van den heer Wilson22 van den heer M. Spaans en 17 van Jhr. Mock, en wel aan de genitalia, elder en boven op de staart. Op de staart verkreeg ik de schoonste pokken na de staart voor een gedeelte eerst goed van haar en vuil gezuiverd te hebben werd de stof ongeveer een halve ned. duim diep on der de huid geschoven met het lanceten na verloop van drie a vier dagen kwamen deze pokken op en bleven niet zelden veertien dagen tot drie weken etteren. Van deze koeijen werd weder stof afgenomen gehumaniseerd en vervol- gens gevaccineerd: bij O. de Jong 32 beesten; bij L. Houlko- per 32; bij Rietdijk 32; bij den heer W. Claij op Hille- gonda's Hoeve" 56; op ..Pandora" 21; op Sectie T, ka'v. 10 21 bij P. Gootjes 6; bij J. van Wijk 7 bij J. C. C Dei meijer 5bij N. Boere 5 bij Erkelem 3en op uitzonde- nng van 2 of 3 nahebben alien zes of zeven sehoone pok ken gehad. 1 De uitkomsten dezer vaccinatie als voorbehoedmiddel teo-en de veepest zijn ongunstig, aangezien op ..Pandora" van den heer W. Claijwaar 21 beesten op stal stonden alien wer den aangetast en slechts 4 er van herstelden. Ook bij C. de Jong zijn alien door de ziekte aangetast en reeds 14 daaraan gestorvende overigen zijn nog ziek. Ba een en ander naar waarheid opgemaakt en ter uwer kennis gebragt te hebbenheb ik de eer te zijn UEds. Dw. Dienaar, (w. g.) A. C. van Dorsten, Plaalselijk Genees-, Heel- en Verloskundige, alhierhebben opgerigt eene Zij wenschen, alvorens over te gaan tot het kiezen van een Bestuur, zich te vergewissen van de deelneming van wie met hen zich willen vereenigen op dezelfde grondslagen, en verzoeken dus schriftelijke of mon- delinge OPGAVE dienaangaande Voor of op 1°. Mei e. k. ten Huize van een der beide Ondergeteekenden van alien die zich kunnen vereenigen met de beginselen der Vereeniginq uitgedrukt in de drie eerste Artikelen van haar Eeglement aldus luidende Art. 1. ,,De Vereeniging heeft ten doel bevordering en uitbreiding van het Koninkrijk Gods, door medewerking aan inwendige en uitwendige zending. o o Art. 2. De Vereeniging grondt zich op de Gereformeerde Leer, uitgedrukt in de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Dit Artikel" mag nimmer worden gewijzigd. Art. 3. lot Leden zullen worden toegelaten alle Protestanten die de beginselen der Ilervorming zijn toegedaan." L. TINHOLT Predikant bij de Hervormde Gemeente. J. J. DE VISSEE, Predikant bij de Christ. Afgesch. Gereform. Gemeente. Haarlemmermeer13 April 1866. wegens overlijden, op Dings dag 24 April 1866, des mid- dags ten 12 ure, in het na te melden Huis, zijnde de gunstig gelegene aan den Ringdijk en het Kanaal, te Haarlemmermeer, nabij Aalsmeer, beyvoond geweest door wijlen II. STEEEK; zijnde tevens Station der Stoombooten; zulks met Billard en verdere Inventaris. Aanvaarding 1 Mei of vroe<rer- de TT°rum™TZJa tCr leZI'ng ten Kantore van de" No'taris LICHTENBELT, te Aalsmeer, en Information te bekomen ij cen ^Notaris VAN DER MOER, te Haarlemmermeer KONTEAKTANTEN. IIAVELAAR DUTILHRotterdam, HOOFD-AGENTEN. DIJKGBAAi en IIEEMEADEN van den Haarlemmermeer - Polder zullen op Donderdag den 26$ten April 1866 des morgens ten 10 ure, in het Logement van J. KNOL aan het Kruisdorp in dien Polder, overgaan tot de Verpach- ting voor den jaar, van Haarlem14 April 1866. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J» "W. M. VAN DE POLL Dijkgraaf. V-AN DE BLOCQUBRY, Secretaris. bij J. SLUIS, Timmerman aan de Iloofdvaartte Haar lemmermeer. LiOnden 16 April. Graanmarkt. Het weder blcef de gelieele week regenaclitig en leverde daardoor geen besie gelegenheid voor de verdere voorjaarsbestelling; hoewel men daarmede evenwel door het zachte win- terweder en de drooge tusschenpoozen algemeen goed gevorderd is ter wijl de opgang van bet reeds gezaaide snel en kracblig is. Verbeterine in de konditie van het gedorschen graan was daarbij echter niet moffeliik0 zoodat op het meerendeel der markten loomheid in den liandel beerscbte' De vrees voor ooriog tusschen Pruissen en Oostenrijk, met de mogeliik heid, dat ook andere rijken daarbij betrokken konden worden is zeker niet geheel zonder invloed op de eenigzins vaster stemming, die tendoele on het vaste land en ook te Louden wordt waargenomen Zoo is ook to Parijs neiging tot rijzing, nieltegenstaande de meel-voorraad zeer eroot is, en noteren de Noordzee-havens iets hooger, hoewel ook daar de be rigten omtrent bet jonge gewas gunstig luiden. De vaste houdine van den president der Vereenigde Statendie den opstand voor geeindigd heeft verklaard, werkte gunstig op de wisselkoers; de prijs der brood- granen biijft er niettemin hoog, zoodat de uitvoeren uit Kanada eerder daarbeen dan naar Engeland bun weg zullen vindcn. Aileen ontvaneen w,j van daar tegenwoordig veel mats, die om den goedkoopen prijs als veevoeder boven garst en boonen wordt verkozen. Vee. De geheele aanvoer uit het huilcnland gedurende de vorige weeks bedroeg 4957 stuks. 6 Schapen. Lammeren. Kalveren. Farhens 186 4123 148 68 27 1435 17 19 1015 3 63 2 Rotterdam Belgie. Frankrijk Duitschland. Denemarken Runderen. 14 362 578 378 1332 6573 148 297

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 3