Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ Maart 1866. Inkomsten. IiOidschondam. PRIJS BER ADVERTENT ieN van 1 6 regels 75 Cents. Elke regel meer 12% Cents. Zegelbegt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag. Adresvan Bonga C°.Amsterdam Aan de MEMORIE van TOELICHTING ontleenen vvij I nog het volgende Uitgaven. I Aanplakken en a/kondigen van stukken en advertentien. Vermits in 1865 minder aanplakkingen hebben plaats gehad dan waarop bij hot I opmaken der begrooting was gerekend, is op dozen post f 234.514 uit- gewonnen. I Onderhoud der Katwijksche werken en van den Spaarndamschen dijk. De aanbesteding van eenige werken b'eneden de raining, hecft gelcid tot de mindere uitgaaf Van 793.14 op eerst- en van 061.064 op laatst- genocmde werken. Onderhoud van sluizen en bruggen. Aangezien de brug over de nieuwe sluis aan het Penningsveer op mindero brecdte is kunnen ver- I vaardigd worden dan aanvankeiijk was gemeend, en de herstelling eencr schoeijing ie Spaarndam nog niet noodzakeiijk bleekis de som van f 541.48 minder uitgegeven kunnen blijven. Onderhoud en behoeften der sloomgemaalwerktuigen. Iloezeer de stoomgemalen gezamenlijk bijna 14 etmalen meer hebben mocten werken I dan bet bij de raming der kosten aangenomen maximum, is eciiter eene besparing van ruim f 2300 op de geraamde som vcrkregen. Dit voor- deel is evenwel meer schijnbaar dan werkelijkvermits de hoeveclheid steenkolenwaarop voor de cerste vier maanden van I860 gerekend was, nu bijna goheel in 1865 is verbruikt moeten worden. Kosten bij verhuringen en aanbestedingen gevallen. Bij bet op- I maken der Begrooting werd op de verruiming van den Korten Vliet ge- I rekend, waaraan nogtans later geene uitvoering is gegovenzoodat de I daaraan vcrbonden kosten van aanbesteding bespaard bleven. Schadevergoeding wegens het gemis van vroegere inkomslen. Door het overlijdcn in den loop van het jaar 1865 van W. Los, J. Polder- I man en de Wed. J. Verham, is de mindere uitgaaf van f 214.994 voort- gevloeid. De schadeloosstelling van J. Weesman, die in 1865 ovcrleed, I is nog tot het voile bcdrag uitbetaald. Regeling en beschrijving van het oude archief. Vermits de Hcor I Mr. C. L. W. Olivier het laatste 1/3 gedeclte van de hem opgedragen taak der ordening en beschrijving van het oude archief in 1865 niet heeft afgewerktheeft op dozen post geene uitgaaf plaats gehad. Onlvangslen uil vroegere dienslen voortvloeijende. Op dit artikel worden verantwoord de in den loop van 1865 onlvangen achterstallige bundergelden over de jarcn 1861—1864 verschuldigdbenovons hot bedrag van/" 10, dat over 1864 door het bestuur van de Lange Weido aan bundergeld te weinig was voldaan. I Opbrengst van verpachie sluizen en bruggen. Do mindere ontvang I is ecn gevolg van de omstandigheiddat door de stad Amsterdam slechts over zeven maanden het 1/3 gedeelte van de pachtsom der Overtoom- sche schutsluis is uitgekeerd, waaromlrent thans proces wordt gcvoerd. Iluur van hiuzen en andere gebouiven. Aangezien van het sluis- waebtershuis bij de Klcinc sluis te Spaarndamdat vroegcr geheel door den sluiswachter werd gebruikt, cen gedeelte afzonderlijk is verhuurd, is op dit artikel f 31.50 meer onlvangen dan de raming heliep. Recognition. Ten gevolge van enkele afkoopen van recognition in den loop van 1865 is een minder bedrag onlvangen. Andere ontvangsten. De ontvangsten die op dit artikel hebben plaats gehad, vloeijen voort: 1°. uit het besluit der Vereenigde Vcrgade- ringom schadevergoeding te bcdingen voor do inpoldering van boezem- land en 2°. uit het bij liaar aangenomen bcginsel om de niet dadelijk benoodigde kasgelden in prolongate uit to goven. Bijdragen van ingenomen polders. Bij hot opmaken der begrooting heeft men, even als vroegcr, het ronde bundertal in aanmerking gcno- men, terwijl de bijdragen ook over de roeden en ellcn worden berekend van daar de meerdere ontvangst boven de raming. Gewone omslag van Rijnlands bundergeld. Bij de vaststelling der begrooting is gerekend op 88,672.10. De kohieren geven echter door do sedert afgeschreven aanslagen van den Polder Nieuwkoop en Noorden (in het 9de district) en de vermindering wegens onverwaarborgd boezeni- water onder Aalsmeer (in het 5de district) slechts aan 85,263.644 waarop werd ontvangen84,824.724 zoodat onbetaald bleef438~92~ waaromlrent de vervolgingen thans nog loopende zijn. WAARGENOMEN TE WAARNEMINGEN. AANTEEKENINGEN, Spaarndam, Gouda, Katwijk, Vloed op het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Ebbe het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Boezemstanden tab J Boezemstanden 5.s Verbal in de Sluizen. (2 TiJd van l°°?ing (>■-1 Hoeveelheid geloosd De meest heerschende wind. f Gewerkt gedurende 9 g Opbrengst 60 Uitgemalen 00 I Gestopt voor hoog water, v id. voor Sluisgang. Rijuland 0.461 A.P. Delfland 0.357 A.P, Kijnland Woerden Van Woerden op Rijnland gedu rende 405 unr afgevloeid. UITGAVEN en ONTVANGSTEN over het Jaar 1865.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1