I* a a WATERIIOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING bee STOOMTUIGEN in RIJNLAND. a Sluisgang. Stoomtulgcn. a s s "8 m <1 5 3 •d fl Sehutsluis a METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. as WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. 27 28 29 30 1 2 3 >=a a Boczcmhoogtc op den middag A. P. in Ellen Rijnland. S c3 ea CO O QJ A H A o a 3 'a 0) p Hoogtc Tan hct Buiteiiwatcr met botrekking tot A. P. in Ellen. 0.63 0.60 0.66 0.70 0.72 0.38 0.56 0,63 0.38 0.67 0.70 0.68 0.58 0.58 0.61 0.66 0.54 0.50 0.53 0.59 0.61 0.61 0.66 0.61 0.57 0.49 0.64 0. 66 0.64 0.70 0.60 0.53 0.49 0.65 0.67 0.50 0.41 0.41 0.41 0.42 0.40 0.38 IJ te IJ te IJssel te Noordzee te Ilalfwcg. Spaarndam. Gouda. Katwijk. hoogste Iaagste hoogste Iaagste hoogste Iaagste hoogste Iaagste Vloed. Ebbe, Vloed. Ebbe. Vloed. Ebbe. Vloed. Ebbe. -1-0.07 -5-0.39 -5-0.04 -5-0.36 1.07 -5-0.38 0.86 -5-1.03 -f-0.11 -5-0.33 -5-0.18 -5-0.31 1.03 -5-0.10 0.97 -5-0.94 -1- 0.65 -J- 0.19 0.65 0.14 1.27 0.12 0.88 -5-0.97 4-0.01 0.31 0.61 0.45 0.83 -5-0.51 0.81 -5-1.18 -f- 0.05 0.65 -s-0.05 0.67 0.80 -5-0.62 0.83 -5-1.13 -5-0.12 -5-0.52 -5-0.15 -5-0.50 1.36 -5-0.06 0.88 -5-0.78 -1-0.09 -5-0.14 0.18 t-0.15 1.24 -5-0.10 0.94 -5-0.83 a. Uren. b. Grootste verval in Ellen. Halfw eg. Spaarn- dam. Gouda. h. Katwijk. Uren Werking. «3 CS &."°0 o u <D 03 •d +3 0.47 0.46 0.25 0. 23 0.19 0.38 A.P. CQ fl o tJ C4 +3 CQ 0.51 0.50 0.47 0.40 0.33 0.39 A. P. te WEESP. 0.40 -0.33 -0.25 -0.15 -0.01 <0.28 -0.24 0.51 0.51 0.42 0.39 0.29 0.32 0.38 AANMERKIN- GEN. VERBETERING in da OPGAVE van den WATERSTAND aan de SCHUTSLUIS te WEESP (zio N°. 17 van dit Weekblad). - 13 April: Vecht - 0.32Amstel-0.52; 14 AprilVeeht - 0.26Am.tel - 0.43 1j April: Vecht 0.20, Amstel CU6 16 April: Vecht —0.3d, Amstel —0.38; 17 April: Vecht en Amstel —0.44; 18 AprilVecht —0.22, Amstel —0.44; 19 AprilVecht—0.07, Amstel 0.42 AP. a 5 S e< Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Krulsdorp Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 n. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2 u. av. 8 u. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. 29 t 8.8 a 1.5 V 6.7 V 1.7 t 6.— 0.8 a 7.4 a 1.4 n a 750.8 a v 46°.6 3.— 0.— 1.— 2.5 0.9 0.— 0.3 3.7 0.— 0.— 0.3 3.1 0.9 0.— 0.9 2.7 756.2 758.4 760.0 45".3 46\4 42°.l 3U 0.— 0.— 0.9 6.1 0.— 0.— 0.5 4.4 0.— 0.— 0.5 2.9 0.— 0.— 1.1 4.4 760.0 757.5 754.7 42°.4 46°.6 44°.8 1 3.1 0.7 1.8 0.3 5.7 1.6 1.4 0.4 4.1 1.4 0.6 3.3 4.2 0.9 0.6 1.5 749.5 747.2 745.8 37\6 41°.5 44°.4 2 0.— 0.7 0.2 2.2 0.— 0.4 0.— 2.6 0.— 0.— 0.6 3.1 0.2 0.5 0.1 2.5 747.9 750.1 753.0 45M 50°.0 43°.9 o 0.2 4. 0.2 2.— 0.— 5.3 0.1 1.8 0.— 5.3 0.4 2.2 0.— 4.8 0.1 1.9 755.4 754.8 756.0 48°.7 52°.5 44°.4 4, 0 0.— 0.1 1.3 0.— 0.— 0.2 1.6 0.— 0.— 0.3 2.5 0.— 0.1 0. 1 1.6 75S.9 760.0 760.6 4S°.2 52°.5 46°,2 0 0.4 0 0.4 0.1 i 0.1 a 0.— f 0.5 a 0.— a 0.— a 765.3 766.8 a 53°.6 54°.3 a 20.9 20.5 20.7 18.3 16.8 21.1 19.0 18.9 AANMERKIN GEN. WATERHOOGTE -s- A. P. in Ellen. I.EEGH- WATER. CRU- quius. LIJN DEN, 29 80 1 2 3 4 5 0.63 0.60 0.57 0.54 0.62 0.60 0.59 0.61 0.62 0.64 0.64 0.62 0.60 0.57 0.57 0.60 0.62 0.67 0.66 0.70 0.60 0.57 0.61 0.59 AALS- MEF.R. 0.61 0.62 0.66 0.68 0.57 0.59 0.57 0.57 LEEGH- WATER. ORU- QUIUS. LIJN DEN. KRUIS- DORP. VENN. DORP. 4.90 4.82 4. 74 4.76 4.86 4.83 4.82 4.85 4.87 4.85 4.83 4.82 4.82 4.79 4.7S 4.79 4.89 4.89 4.98 4.98 4. 83 4.83 4.84 4.83 4.85 4. 84 4.85 4.83 4.81 4.81 4.79 4.79 4.88 4.84 4.81 4.80 4.83 4.82 4.81 4.81 WERKING der STOOMTUIGEN Slagen w Slagen, Lijnden. d* <u Sm a Slagen. Ph ux U B a u H II it u U It u u H II ii ff It II a a U U a it U II u it u 0 u it inzonderheid die van het koohaad gcroemdwaarvan men zicli ecn ge- ruimcn opbrerigst voorstelt, als geen verdere onheilen het treffen. Oe veeziekte neemt wel in hevigheid af, maar kost toch elke week nog een aanlal offersterwijl ze ook zich nog blijft uitbreidenen zich in slreken voortplant, die daarvan lot nu too vcrschooDd bleven. Omtrent bet gewas in Noord-Amerika luiden de berigten niet gunstig en dc tarweprijzen zijn daardoor zoo gestegendat men in Liverpool en London orders tot aankoop voor New-York hecft ontvangen lioewel uit Frankrijlt reeds ladingen Meel daarhecn ondcr zeil zijn de vraag is naar YVintertarwe van Amerikaanschen oorsprongwaarvoor te Liverpool 11 geboden, maar geweigerd is, daar deze op bcwijs van oorsprong vrij van regten in Amerika kan worden teruggevoerdterwijl voor alio andere tarwe 20 pet. dor waarde aan inkomend regt moet worden betaald. Puiko witte tarwe geldt thans te New-York 16 het mud. Fee. Do geheelo aanvocr uit het buitenland gedurende de vorige week bedroeg 7168 stuks. Runderen. Schapen. Lammeren. Kalveren. Varkens. 117 17 1676 16 3 300 404 38 35 824 2410 120 338 Rotterdam Belgie. Frankrijk Duitschland. Zweden Noorwegen Dencmaricn n en cn J 811 8 51 1952 4498 120 54 544 Er was mime aanvoer van buitenlandscb rundvee tor marktde kwa- iiteit was echter over het algemeen zeer middclmatig; de vraag was vast tegen voile notering. De aanvoer uit het kinnenland zoowel als uit Schotland en lerland was slechts beperktmaar in puike conditie. Hoewel over het algemeen de vraag lusteloos waswaren de prijzea iels hooger dan 1. 1. week. Er waren ruim schapen ter markt, mecst uit de wolde handel was niet vlugmaar niettcmin werden zeer hoogo prijzen hedongen. Puike lammeren waren schaarsch en goed gevraagddoch ovorigens was de handel daarin traag tegen de laatste notering. Kalverenniet veel voorhandenvondeti eeno grage markt tegen prijzen als voren. In varkens ging weinig omen dc prijzen neigden tot dating. De geheele aanvoer ter markt bedroeg: 3880 Runderen, 26,750 Scha pen en Lammeren, 21 Kalveren en 410 Varkens. Prijs in cents per Ned. pond, schoon aan do haak: Runderenlste kwal. 83/85; 2de kwal. 72/77 3de kwal. 63/69. Schapen: 1,16/1,22; 2dc 83/96 3de 72/80. Lammeren:1,32/1,48. Kalveren: fijno 0,99/1,05 grove zwarc 88/96. Varkens: kleine fijno. 34/80grove zware 66/72. 'I i Amsterdam 7 Mci. Vee. Do heden ter markt bestccdde prij zen waren als volgt: Runderen 1 ste kwal. /180 a 220, Side kwal. /180 a 180, 3dc kwal./140 a 1 GOMelk- en Kalf-lloeijenf 90 a 230. 9 Mci. Tarwe prijslioudendper 2400 kilo: o. b. Poolschc/ 335; oude bonte Amerikaansche 325; puike Rijn 295. Rogge in loco ruim prijshoudond; per 2100 kilo: puike oude Danlziger 195; Belgische 185; Galatz 179 a 180; I'elersburger 178 a 180. Op levering per 2100 kilo genoegzaani onvcranderd. Koohaad 2 hooger; op 9/v. Olie in October 68. Lijnzaad zonder handel. Raap-Olie dadelijk flaauw, op levering willig; op 6/w. 54JVlieg. 53. Lijn-Olie dadelijk en op levering mcrkelijk hooger; op 6/w. 421; Vlieg. 411. ilennep-Olie op 6/w. 44jVliegend 43. Raap- Icoeken per 1040 stuks 90 a 94. Lijn-koeken per 104 stuks 10 a 15. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. /30 a 50; 3de kwal. 20 a 40. Schapen 28 a 36Varkens 56 a 60 cts. per Ned. ffi. Alkmaar, 4 Mci. Kaas. Aangevoerd 247 stapels (46,019 Ned. ffi). Prijs: kleine 31,— kommissie/ 28,— middelbaro/28,75; iaagste prijs 18,50. 5 Mei. Aangevoerd: 12 Paarden f 30 a 170; 22 Koeijen/95 a 180; 1100 Schapen f 12 a 28; 667 Lammeren f 7 a 14; 80 magero Var kens f 18 a 30; 233 Biggen f 8 a 13; 12 Geiten f 5 a 11Doter 52£ a 62£ cents per kop. Brock in Waterland, 3 Mei. Kaas. Aangevoerd 13 stapels (1098 stuks), weg. 2202 Ned. ffi. Hoogstc prijs 28. Delft, 9 Mei. Boler. Prijs 48,a/60,naar kwaliteit. Do markt in edu doen. Haarlem 7 Mei. Witte Tarwe 7,50 a 9; Haver 4,25; Garst 6,65; Duivenboonen f 9. lloorn3 Mei. Kaas. Ter markt zijn geweest 124 stapels of 27,920 Ned. ffi. Hoogste prijs 30,75. 4 Mei. Aangevoerd: 29 Paarden f 105 a 225; 140 Koeijen f 120 a/350; 30 Kalveren 5,50 a /12; 2950 Schapen f 15 a 30; 3125 Lammeren f 9 a 18; 360 Varkens 9,50 a 23,50; 17 Zeugen f 13 a 41620 Biggen f 4,50 a 8,50; 45 Bokken 30 cents a 5,50; 60 Geiten 70 cents a 7,50; 225 KippenlO cents a 2,25. 30,000 Kippen-Eijeren /2a 2,2016,500 Eenden-Eijeren f 2,20 a 2,30 per 100 stuks. Op monster verkocht: 75 mud Mosterdzaad f 21, Leiden, 5 Mei. Boter. Verkocht: 13,030 Ned. ffi; lste kwal. 49 a 53 per I vat, of 1,22J a 1,32| per Ned. ffi; 2de kwal. /44 a 48 per I vat, of 1,10 a 1,20 per Ned. ffi. Veemarkt. Aangevoerd 800 Schapen; 768 magere Hamels f 16,25 a/ 32,50; 56 magere Varkens 18 a 42; 214 Biggen 9 a 16. Hedcniklik, 2 Mei. Kleine Kaasf 30,25. Aangevoerd 66 stapels (15775 Ned. ffi). Boter 1,06 per Ned. ffi. Kippen-Eijeren f 2; Eenden-Eijeren f 2,50 per 100 stuks. Purmerende, 8 Mei. Kaas. Prijs: kleine/ 30,50; middelbaro 25. Aangevoerd 82 stapels. Boter f 1,05 per Ned. ffi. Kippen- Eijeren f 2,20 JZenden-Eijeren 2,50 per 100 stuks. Aangevoerd: 1948 Schapen en Lammeren. De Lammeren waren hij den aanvang der markt hoog in prijs, later was de markt minder willig; vette schapen minder; magere dito flaauw; 38 vette Varkens 46 a 51 cents per Ned. ffi, stug; 15 magere dito f 17 a 25; 380 Biggen f 8,50 a 12, met vluggen handel; 158 vette Kalveren 35 a 65 cents per Ned. ffi, met vluggen handel; 86 nuchtere dito/3a/9 perstuk, met stug- gen handel; 56 Runderen; vette Koeijen zeer gewiid; gelde Koeijen hooge prijzen. Op de voorjaarsmarkt van 7 Mei aangevoerd 1300 Runderen; alles duur verkocht. Rotterdam, 7 Mei. Meekrap. De handel was heden weder onheduidend en de prijzen geheel onverandcrd. Tarwe. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwschc, Flakkcesche en Overm. was weder voldoende toegevoerd, die tot nagenoeg vorige prijzen langzaam van de hand ging, zonder echter geheel te kunnen opruimen; de beste soorten 8 a 9; middel dito 7,25 a 7,75; mindere en geringe 6,50 a 7. Poolsche en roode tot vorige prijzen met weinig omgang; 126, 127 ffi with. Poolsche 325; 133, 134 ffi Hoogl. Kleefsche 295 126 127 Boven-Rijn 265; 128, 129 ffi Bovcnlandsche 270; alles per 2400 Ned. ffi. Rogge. Inlandscho wat ruimer ter veil en vorige prijzen naauwelijks te bedingen; Vlaamsche en Zeeuwsche /5,90 a/6,20; Overm. en Noord-Brab. 5,60 a 5,90; Buitenlandsche zonder prijsveran- deririg met weinig aftrek; 125, 120 ffi Fransche/194 a 196; 123, 125 ffi dito/190; 125, 126 ffi Vlaamsche 190; alles per 2250 Nederl. Boekiveil hij flaauwe stemming als voren op 140/2 ffi Noord-Brabands. 180 a 188per 2100 Ned. ffi Rijn 180 a 182; Fransche 159 a 162. Garst prijshoudendmet kleinen tocvocr; de beste Vlaam sche en Zeeuwsche Winter 6 a 6,60; mindere dito, alsmede Flakk. en Overm. /5a 5,80Zomer /5a 6,20. Haver in een doenkorte 3,50 a 5,50; lange /3a 4,30. Paardenboonen door kleinen toevoer beter te verkoopenf 7,30 a 7,60. Buivenboorien 8 a 9. Bruine- en Witte Boonen zonder prjjsverandering, met beperkte vraag; Walchersche Bruine/14,50 a 15; Zeeuwsche dito 13,25 a 14,25; ge ringe/12 a 13. Walchersche Witte/10,75 a 11,50; Zeeuwsche dito 9,25 a 10,50. Envten weinig aangevoerd, doch met kleine vraag, als voren; Walchersche Blaauwe/9 a 9,50; Zeeuwsche/8 a 8,75 niet kokende 7,25 a 7,75; groote en Schokkers/7 a 8, beste dito 8,50 a 9,50. Koohaad niet ter veil. Nieuw Inlandsch Ilennepzaad tot 235 a 240 aangeboden. Ljnzaad ionder handel. Kanariezaad prijshoudend; de beste soorten10 a 10,50; mindere kwaliteiten/8,75 a 9,75. Publieke veiiingen: Uit den' Wilhelminapolder: 250 mud (128 ffi) Tarwe f 8,10 per 75 kilo; 140 mud (80 ffi) Haver f 10 a 10,10 per 100 kilo; 116 mud (135 ffi) gewono blaauwe Erwlen f 7,50 cn 20 mud (135 ffi) Schokker dito f 9,30, beide per mud. Aan de Olie-markt op heden werd Raap-Olie per kontant tot 60 veriaten, zonder dat er echter iets in omging. Engclsche met meer vraag tot 54 to koop en alzoo gedaan. Lijn-Olie williger, werd tot 45 veriaten en 44£ vergeefs gebodenop het Najaar geen verkoopers. 9 Mel. De handel in vette Varkens, met hard voeder gemest, was doze week levendiger dan de vorige, goede vraag voor Engeland en een veel minderen aanvoer van varkens deed de markt merkelijk rijzen, dat zich vooral openbaarde toen er later op den ochtend weinig of niets meer aankwamicts dat in de laatste marktdagen nog al merkelijk. was. De besteedde prijzen liepen van 46 tot 54 cents het Ned. ffi. Aangevoerd waren 170 Varkens. Boler, Aan de markt alhier waren de prijzen als volgt: lste kwal. /54,2de kwal./51,3de kwal./48,.Verkocht werden 151/8 en 286/16 fusten. Schagen3 Mei. Aangevoerd: 6 Paarden f 60 a 100; 4 Slier en /34 a 50; 125 magere gelde Koeijen f 70 a 140, 46 vette rfiYo/180 a 200; 32 Kalf-Koeijen 110 a 170; 18 Vaarzen f 40 a 100; 14 nuch tere Kalveren 3 a 6; 350 magere Overhouders 18 a 28; 96 Melk- Schapen 18 a 22 120 Lammeren f 8 a 14; 8 Bokken cn Geiten 1 a 3; 20 magere Varkens18 a 26; 86 Biggen f 10 a /13; Ko- nijnen 10 a 70 cents;. Kipperi 40 a 90 cents; Eenden 40 a 70 cents; Buiven 10 a 30 cents. Kippen-Eijeren /1,80; Eenden-Eijeren f 2,25 per 100 stuks. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4