WEEK II L A II 1866. Vrijdag, 25 Mei. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTB- EN POLDER-BELANGEN GEVIJD N°. 21. le\ enile Jaargang a Haarlemmermeer-Polder Haarlemmermeer Landbouw. r- April 1866. Hoofdredaeteur C. E. DE CLERCQ. GEMIDDELDE Maandelijksche Waterstanden, Water-ontlastingen der Stoomtuigen in het Hoogheemraadschap van Rijnland. en werking «-»- d Oq Pj r-J 1 E g-S g- I RlJlVL AND. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: ■HHHflSMBflHML— BBBBSeBBBBBBHOOBMRl HAARLEMMERMEER PRIJS VAN HET ABONWEME3YT in het Jaarf 6. Alle Toezendingeude Eedactie betreffende, moeten geschieden aan den Hoofdredaeteur, te HaaelemKruisstraat, Wijk 6, N°. 513. PRIJS DER ADVERTENTieN -6 regels 7 5 Cents. Elke regel meer 12 J/2 Cents. Zegelkegt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag, Adres: van Bonga C°.Amsterdam. WAARNEMINGEN. WAARGENOMEN TE Spaarndam. Vloed op het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Ebbe het IJ 'd. den IJssel id. de Noordzee Boczemstanden A to Boezemstanden -2.S J Verval in de Sluizen. o van loozing t-< Iloeveelheid geloosd De meest heerschende wind. f Gewerkt gedurende S I Opbrengst W)< Uitgemalen qq P I Gestopt voor hoog water, v id. voor Sluisgang. 0,075 A.P. 0,26 A A.P. 0,534 A.P. 0,568 A.P. 0,06. 58$. 11,058,570. Oost. 52-21. 0,545. 3,773,685. 10-30. 25. Halfweg. 0,0859 A.P. 0,227 A.P. 0,5345 A.P. 0,5907 A.P. 0,051. 55, 6,020,700. Oost. 52—25. 0.707. 2,287,956. 11-5. 31-15. Gouda. 1,11 A.P. 0,18 A A.P. Noord-Oost. 86-54. 1,058 3,078,187. 11-56. AANTEEKENINGEN. Katwijk. 0,826 A.P. 0,892 A.P. 0,53 A.P. 0,68 A.P. 0,11. 192. 24,406,054. Oost. Leidschendam. Rijnland 0.405 A.P. Delfland 0.345 A.P. Rijnland Woerden Bodegraven. 0.496 A.P. 0.411 A.P. Van Woerden op Rijnland gedn- rende 219$ uur afgevloeid. CD 5" E. Si 3 Oq CD CD P Pj I h-H 2 S- 5' oq CD P P fcH W cT015 p cd" Voor de Yereenigde Yergadering van Rijnland, te houden op Maandag 28 Mei 1866 des namiddags ten 1V2 ure, is ter behandeling aan de orde gesteld De vaststelling van het Gaarderboek. In de vergadering van Hoofd-Ingelandenden 22sten dezer gehouden, is tot Heeraraad benoemd, in de plaats van den heer J. C. van de Blocqueryde heer Dr. C. E. Ueynsius te Amsterdam. Bij den heer J. J. van Brederodete Haarlem, is de intee- kening geopend op eene Aieuwe Kaart van den Haarlemmenneer- polder en Omstrekenzich uitstrekkende tot de steden Amster dam, Beverwijk, Haarlem en Leijdenbenevens de doorgra- ving van Holland op zijn smalst en de voorgestelde droo^ma- king van het IJ. Schaal 1 a 75,000. Deze Kaart is vervaardigd door den heer A. van Egmond hoofdopzigter van den Haarlemmermeerpolder. Zij geeft aan a. de hoogte van de gronden in den polder; b. de verdee- ling van den polder in afdeelingen en perceelenc. de vve- gen die toegang geven tot den polder; dl.de vaarten en harde wegen die den polder doorkruisen; e. de ligging der dorpen en woonhuizen en de plaatsing der mijlpalen op den Ringdijk; de naburige poldersverveeningen en droogmakingen ff, een profil van den Ringdijk en van de zeeweringen van Rijnlandh. afbeeldingen van de stoomwerktuigen. van 1 tot en met 15 Mei 1866. CEB0REN: Aaltjedochter van J. Vonk en G. Versteeg. Willem zoon van G. van Os en J. Zwaklials. Jan Dirk, zoon van G. Ravens- bergen en M. van Vliet. Sara, dochter van II. Jansen en T. Roos. Blees, zoon van K. J. van Groningen en M. Versteeg. Corneliadocli- r T',cs en G- van Rooijen. Emerentiana, dochter van viro S 6n' 5vr00,n' Petrus, zoon van A. v. d. Linden cn II. Westerhoven. Jacob, zoon van N. van Reewijk en M. Biemond. ler v?" G- ,T.ales en 1 Jongejan. Pieter, zoon van J eslerhuizen en J van Dijk. Dirk, zoon van C. van Wieringcn en A van Doom. Jacoba, dochter van B. van Andel en J. Fokkers. Adrianuszoon van P. Wagemans en J. C. Brand. Hendrika Alvda W Mpi Va" r v,Uldia?d (°"Seh"w(i)- Lambertus Adrianus, zoon "van lema mi r" r'.Schouten' Jan Karel Christoffelzoon van J. Pos- tema en G. C. Jurntsma. Pieter, zoon van M. Vas en L. Beiier. w £„'a,Z00n Va" J'T Megfiheisen en E. van Voorst. Matje, dochter van Spaa.gaien en J. \reeken. Cornelis zoon van N. van Egmond en \i° Leeuw'cn. Gecrtrui, dochter van A. W. de Jong en J. Schalk. Jan Willem, zoon van G. de Koter en T. van Brakel. - Dirk, zoon van Shngcrland en D. Nijs. Johanna, dochter van P. A. Lanooij en K. van Duren. Dirkzoon van J. D. van Dijck en J. Zonneveld. Maaike, dochter van H. Boellaard en P. Baane. -Johannes, zoon van D. Duivenvoorden en S. van Lceuwen. r/ gvERLEDEN; Gerrit, oud jaar, zoon van J. van Gameren en J. Kardol. Antonio, Fijns, oud 53 jaren, gehuwd met (wonende te Zwaluwe). Adriaan, oud 26 jaren, zoon van C. Jansen en A. Meeu- wissen. Pieter van der Spek, oud 50 jaren, gehuwd met C. Verhoef. Jannelje, oud A maanden dochter van P. Scholte en A. Bontcs. Fran- cina Adriana Struijk, oud 30 jaren gehuwd met J. van Willigen Corne lia, oud 3 jaren, dochter van L. v. d. Linden en W. Doom. Jan, oud A maanden, zoon van J. van Oostende en M. E. van Oijick. Gerriljeoud 1 jaar, dochter van A. de Waal en A. Voordendag. Arie Jonker, oud 56 jaren, gehuwd met M. T. Dorbeck. LEVENL00S AANGEGEVEN: 1 Kind van P. E. Oudejans en H Oudewaal. 0NDERTR0UWD: A Burghout met C, van Ossen. J. de Reus met H. v. d. Wal. C. Markus met M. C. Vermeulen. P. Lelyveld met G. Langendam. P. Baartman met C. Abel. P. Wink met A. Schoon. K. Eijkhof met M. Boelaard. U. G. Kaatee met T. Neefjes. J. Mo- lenkamp met G. Kerkhoven. II. Smit met E. Prins. H. van Oost- vcen met C. v. d Brand. P. J. Mooij met E. v. d. Linden. C. Griekspoor met A. IConings. C. Snijders met H. de Ruiter. E Beers met J. Kerkvliet. C. Beers met A. Tol. GETROUWD: M. van Ravenstein (wedr. van M. Kooiman) met H. Sparreboom. J. Sindorf met A. Kieviet.W. van Merrienboer met C. Buckens. K. Paarlberg met G. Knibbe. M. Oosthoek met H. Ver- ploegh. W. K. van Arendonk mot J. Pruissen. S. Glas met W. Visser. W. van Brugge met G. Opdam. M. Kuipcrs met A. Stok- man. E. Eindhoven met H. Endhoven. J. van Egmond(wedr. van C. van Schip) met E. Dobbe. VAN DE VELUWE. Mei 1866. De Yeluwsche landman, die thans zijne akkers eens rond- vvandelt, kan die wandeling met genoegen verrichten. Zijn hoofdprodukt de winterrogge ofschoon nog kort van stroo heeft eenen vrij krachtigen stand en eene goede kleur, de aardap- pelen zitten nog grootendeels in den grond verscholen, even- eens de haver en de spurrie met of zonder seradella. Weet dan, waarde lezerdat de seradella of portugeesch vogelpootje dit jaar op de Veluwe het burgerrecht verkregen heeft en niet meer tot de vreemde gewassen of proefnemin- gen behoort. Honderde, ja misschien vvel duizende ponden seradellazaad zijn dit jaar uitgezaaid, door allerlei 'landbou- wers, zootvel mannen van vooruitgang als slendrianen. De gunstige uitkomstendie in het vorige jaar van dat gewas op de hoogere zandgronden verkregen zijn, hebben tot de uitbreiding van die teelt geleid. Het zaad is in verschei- dene Yeluwsche dorpen thans ook verkrijgbaar. Men zaait tegen half April 15 a 20 ned. pond seradella zaad op hoogen diepgeploegden, zoovvel gemesten als onge- mesten zandgrond, mits die vrij van onkruid, vooral worlel- onkruid zij. Is de seradella overlangs ingeegd, dan bezaait men datzelfde land nog eens met spurrie en egt het land overdwarsrolt of sleept het. Dit spurriezaaijen dient om de seradella, die langen tijd kort bij den grond blijft, van on kruid zuiver te houden. De spurrie wordt vroeg met lange stoppel gemaaid, waarna de seradella omhoog begint te groeijen en op ongemest land eene snede groen voeder en op welig gemest land twee a drie sneden geeft, hetgeen door het vee en vooral door de schapen met graagte gegeten wordt. Zonder juist met theorien bekend te zijn, levert het sera- dellazaaijen van den Veluwschen landman een praktisch be- wijsdat de lage korenprijzen het verbouvven van voederge- wassen en de daaraan verbondene uitbreiding en verbetering der veeteelt raadzaam maken. Het is gemakkelijk te zeggen verminder uwen graanbouw en vermeerder de teelt van voeder- gewassenmaar het is op de hooge zandgronden zeer moeije- lijk dit praktisch uit te voerendaar die gronden niet voor klaver en grasteelt geschikt zijn en men daartoe alleen de lagere meer leemachtige akkers kan bezigendie dan ook vaak al te dikwerf geklaverd vvorden. Nu geeft de seradellateelt het middel aan de hand om ook op de hooge gronden vee- voeder te teelen en daarin ligt juist de diepere beteekenis van die teelt, die geroepen is eene omwenleling in den landbouw op hooge zandgronden te weeg te brengen en met reuzen- schreden uitbreiding erlangt. De diepgaande penwortel der seradella doet echter eene sterke uitputting van den grond vreezen en moet men zich niet te veel illusien van dat gewas maken omtrent het welig groeijen er van zonder bemesting. De Veluwe is thans ook gezegend of geplaagdzooals men het noemen wil, met eene afsluitingslijngezegend voor hen die willen binnensmokkelenhetgeen door de patrouilledienst veel gemakkelijker is dan vroeger, imrners men hoeft slechts de patrouille op te wachten totdat die voorbij is getrokken om alles wat men wil, binnen le smokkelen. Voor de grens- bevvoners echterdie niet het minste plan hebben om te frau- deeren en hun vee naar de vveide brengen of te huis halen hetgeen op de Veluwe twee malen per dag geschiedt, is die afsluitingslijn eene plaag, wanneer hunne weiden er binnen en de stallen er buiten gelegen zijn of omgekeerd. Indien de lijn voor die gevallen niet verlegd ware, zoude tegen de regering eene acte tot schadevergoeding ingesteld zijn. De appel- en peerenboomen beloven veel, de klaver en graslanden staan zeer gunstig en belooft alles tot dusverre eenen goeden oogst. Ook het gebruik van guano, vooral bij boekweit, breidt zich op de Veluwe sterk uit, inzonderheid als overbemesting bij eene halve bemesting met stalmest. Niet alleen is er peru-guanomaar ook pbospho-guano op boekweitland gebruikt, zonder dat de gebruiker dit zelf wist en misschien nog niet weet, maar zich over den slechten stand van zijne boekweit verwonderdein vergelijking van zijne burendie ook guano (maar peru-guano) gebruikt hadden. De oplossing van dit raadsel is te vinden in het tijdelijk niet voorhanden zijn van peru-guano in het hoofd-ddpot (hetgeen nog al dikwerf het geval is) en toen door den vrachtrijder phospho-guano is medegebracht, zonder dat bij het fijne ver- schil juist kon begrijpen. Gujano is gujanodat vreemde woord is maar poespas, redeneerde de voermau. Dit mirakel is in 1865 gebeurd en toch kan men een attest lezendat die phospho-guano goed bij dien boer scheen te voldoen. Met de landbouwtentoonstellingen en vergaderingen is het dit jaar ongelukkig gesteld. De gemeentebesturen der kleine plaatsen kunnen het fijne ondersclieid tusschen landbouwten- toonstelling en kermis niet recht begrijpenen zijn in den waan dat vuurwerk, concertenvolksfeesten en lawaai, de hoofdingredienten eener landbouwtentoonstelling uitmaken. Zoo ook loopt de tentoonstelling van werktuigen, die de algemeene vergadering der Geldersche maatschappij zoude opluisteren, groot gevaar om in het lot van het congres te Breda te deelen, en is het te hopen dat het Bestuur der maatschappij of de leden der afdeeling, van wie het moge afhangen, dat er al dan niet eene tentoonstelling plaats heeft, aan het gemeentebestuur dat de afdeeling uitnoodigde om dit jaar geene tentoonstelling te houden, er op wijze dat de cholera niet met landbouwtentoonstelling in verband staat en men zeer goed zonder feesten, die eene groote volksmenigte op de been brengen, eene flinke Rtndbouwtentoonstelling kan houden. Wij laten het aan den berigfgever uit Noord-Brabant over, om het congres-bestuur eens de ooren te wasschen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1