UMiMMMm 84 TE HUUR: too WANING met vicr Kamers, taken a a a WATERIIOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND. Hi -8 o ■d C3 e8 Sehutsluis s v.— WATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. Boczemliooste fiioogie van het Buitenwater op den middag - - A. P. in Ellen- met bctrekking tot A. P. in Ellen. p IJ te IJ te IJssel te Noordzee te w Rijnland. ffi 3 Halfweg. Spaarndam. Gouda. Katwijk. 60 O d' cd Ad a o o g a o> "a E hoogste laagste hoogste laagste hoogste laagste hoogste laagste 3 o tn E rs-S 3-3 Vloed. Ebbe. Vloed. Ebbe. Vloed. Ebbe. Vloed. Ebbe. ffi CO O w ffi 11 0.51 0.50 0.65 0.72 0.69 0.30 -^0.03 -4-0.59 0.04 4-0.51 1.24 4-0.14 1.30 ,4-0.51 12 0.54 0. 53 0.58 0.69 0.70 0.28 -4-0.33 -4-0.69 4-0.37 4-0.68 1.5S 0.12 1.26 4-0.26 18 0.60 0.65 0.49 0.65 0.56 0.28 0.45 0.01 0.33 4-0.04 1.70 0.26 1.60 4-0.20 14 0.58 0.58 0.49 0.61 0.56 0.27 0.52 0.16 0.47 0.13 1.28 4-0.04 0.97 4-0.68 15 0.56 0.58 0.47 0.57 0.54 0.33 0.45 0.05 0.36 4-0.03 1.30 4-0.29 -j-0.91 4-0.70 16 0. 57 0.57 0.49 0.73 0.56 0.36 0.30 -4-0.12 0.30 4-0.12 1.14 4-0.32 0.87 4-0.84 17 0.56 0.56 0.55 0.71 0.58 0.36 0.15 4-0.27 0.18 4-0.27 1.04 4-0.40 0.86 4-0.84 Sluisgang. Uren. b. Grootste verval in Ellen. Halfweg. Spaarn- dam. Gonda. Katwijk. 0.05 0.09 11 '0.05 !Q. 09 a. 20 Stoomtuigen. Uren Werking. bD a a g CC CS C-T3 CC a o O 03 m c3 *4 ■d xn 0.26 0.46 0.23 0.18 0.14 0.13 0.18 0.45 0.47 0.46 0.39 0.36 0.34 0.33 te WEESP. -a o V —0.28 0.29 0.20 —0.10 A,. P. 0.06 0.21 0.38 0.42 0.37 0.37 0.36 0.34 0.33 AANMEKKIN- GEN. 12 13 14 15 16 17 18 19 METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. S S3 JLecghwater. Cruqnius. Liijndcn. Regen. Verdamping. Rog en. Verdamping. Regen. Verdamping. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 a. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u, av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. 12 0 0.1 ti 1.8 0 0.9 a 1.9 i 0.7 0 2.8 13 1.7 0.— 0.3 1.8 3.2 0. 1 0.6 1.5 1.6 0.— 0.3 2.3 14 0.— 1.3 0.— 2.3 0.3 0.2 0.1 2.4 2.1 0.9 0.2 1.8 15 I.— 0.6 0.3 2.6 3.8 0.9 0.2 1.7 0.— 1.1 0.4 2.— 16 0.— 0.— 0.2 3.1 0.— 0.— 0.1 3.6 0.— 0.— 0.5 3.1 17 0.— 0. 1 2.7 0.— 0.— 0.2 2.8 0.— 0.— 0.5 3.4 18 0.— 0.— 0.2 4.8 0.— 0.— 0.— 4.5 0.— 0.— 0.5 3.6 19 0.— 0 0.6 it 0.— a 0.4 0 0.— 11 0.4 u 4.7 20.8 9.4 20.0 6,4 21.8 Jirtslsdorp. Regen. vo. 8 u. n 2.9 0.2 1.6 0.— 0.— 0.— 0.— v. 8 u. 0.6 0.1 0.5 0.5 0.— 0.— 0.— Verdamping. vo. 8 u. v 0.— 0.3 0.1 0.— 0.— 0.— 0.2 av. 8 u. 2.4 1.1 1.7 1.7 3.1 2. 5 3.8 6.4 16.9 Bakometek. vo. 8 u. r 755.0 764.4 768.5 773.6 772.2 769.6 770.0 759.0 765.0 770.0 773.0 771.4 768.9 769.0 av. 8 u. 752.6 762.4 765.8 772.2 772.7 770.7 768.9 Thekmom. Fahrenh. vo. 8 a. v 47°.3 46°.8 48°.0 50°.0 47°.8 53°.4 56° .8 na. 2 u. 0 48°.9 47°.5 50°.0 50°.9 53°.6 58°.3 61°.7 av. 8 u. 48°.0 46°.2 43°.3 44°.6 44°.6 46°.0 51°.8 AANMERKINGEN. WATERHOOGTE 4- A. P. in Ellen. in de Ringvaart. LEEGH- WATEE. 0.01 0. 58 0.56 0.55 0.54 0.55 0. 55 0.57 CRU- QUIUS. I.IJN- DEN. 0.58 0.61 0.56 0.53 0. 55 0.51 0.55 0.55 0.55 0.56 0.55 0.56 0.58 0.59 0.58 0.59 AALS- HEKR. 0.55 0.53 0. 55 0.54 0.55 0.56 0.58 0.59 in den Polder. LEEGH- WATER. CRU- QUIUS. LIJN- BEN. KRUIS- DORP. VENN. DORP. 4.89 4.82 4.83 4. 85 4.87 4.87 4. 85 4.87 4.78 4.87 4.88 4.91 4.92 4.87 4.S5 4.83 4.83 4.93 5.08 5.15 4.95 4.93 4.92 4.90 4.77 4.82 4.86 4.91 4.89 4.87 4.S6 4.86 4.83 4.82 4.85 4.89 4.89 4.88 4.87 4.86 Te zamen Alzoo per minunt WERKING der STOOMTUIGEN Leeghwater. *4 Slagen Cruquins. Slagen. Lijnden. Slagen. 12 24 24 30620 75 30620 II 6.804 PRdVISIE-KAMER, enz.g eh eel of voor een gedeelte., gelegen bij de Ringvaart. Te bevrngen met franco Brieven bij D. BRAAKHuize KraaijvEld te Ila&rlemmermeer. Londen, 21 Mei. Craanmarkl. Ilet weder blecf over het alge- meen koud en weinig groeizaam, vvaardoor inzonderheid het graangewas weinig voortgang maakto, hetgeen cchter welligt een vroegtijdigen on- gunstigen bloeilijd verliindert. De konditie van het ter markt gebragle graan verbeterde bij locneming en de prijzen wSren over het algemeen vast; op eenige markten zelfs booger, niettegenstaandc de geldkrisis. Het uitbreken der veepest in Ierland geeft echter weder veel reden tot bezorgdheiden zal de toevoer onzcr eerste levensbehoeften op niouw doen verminderen. Daarbij blijft de kans voor oorlog standhoudenen bet is te vreezen dat de vredelievende tusschenkomst, die thans beproefd wordt, geen doel zal treffen. Door de zware finantieele krisis, die Lou den is doorgegaan en de groote geldduurte, wordt echtcr natuurlijk nlle lust tot speculatievcn aankoop belet, en wordt voor het oogenblik elke markt door binnenlandsche vraag en aanbod bebeerscht. In Frankrijk is meer levendigbeid in den tarvvehandeltorwijl te New- York eene goede vraag voor binnenlandsch verbruik plants he'eft, tcgen prijzen die alien uitvoer hierheen volkomen belellen. In Duitschland bouden de prijzen zich ter naauwernood staande; in Belgie is daarente- gen neiging lot rijzing waar te nemen lerwijl Nedorland vast blijft. De Ooslzeehavens noteren minder boog voor tarwemaar puike kwaliteit is 2oo schaarseh dat hierop bijna geen verschil is. fee. De geheele aanvoer uit bet buitcnland gedurende de vorige week bedroeg 13,739 stuks. Runderen. Schapen. Lam.me.ren. Kalveren. Varlcens. 18 10 3416 508 61 58 48 1482 13 16 917 4432 323 22 81 Harlingea. Belgie. Frankrijk Duitschland. Zweden Noorwegen Denemarken Spanjc ;en en rken J 908 100 1274 10 42 1983 10604 831 106 215 Er was een goede aanvoer van buitenlandsch rundvee en schapen maar sleehts van middelmatige kwaliteit; de handel was iusteloos en de prijzen hadden neiging tot daling. De aanvoer van runderen uit het binnenland was zeer matig maar hetgeen ter markt kwatn was in puike konditie. Uit Ierland "n Schot- land was zeer weinig aan. Puik vee ging vlug weg legen vollen prijs maar overigens was de runderbandel lui tegen vorige prijzen. De aanvoer van schapen was bij voorleden week vergeleken toenemend en bet mcerendeel was goed van gewigtpuike, kleine schapen waren vrij wel gevraagd maar zware waren zeerverlaten en vol 3 cents per Ned. pond lager in prijs. Lammerendie ruim.voorhanden waren, gingon niet vlug van de band. De weinige kalveren, die aangevoerd waren gingen traag van do band tegen vorige prijzen. Varkens bedongen vorige prijzen maar de omzet was lang niet levendig. De geheele aanvoer ter markt bedroeg: 3465 Runderen 26,570 Scha pen en Lammeren, 130 Kalveren en 340 Varkens. Prijs in cents per Ned. pond, schoon aan de haak: Runderen: lste kwal. 83/85; 2de kwal. 72/77 3de kwal. 63/69. Schapen: 96/99; 2de 74/85; 3dc 63/72. Lammeren:1,10/1,32. Kalveren: fijne 1,00/1,05 grove zwarO 88/96. Varkens: kleine fijne. 74/83 grove zware 66/72. Amsterdam 22 Mei. Vee. De heden ter markt besteedde prij zen waren als volgt: Runderen 1ste kwal. 160 a 200, 2de kwal. 140 a 180, 3de kwal. 120 a 160Melk- en Iialf-Koeijenf 80 a 180. Tarwe bij gerijf onveranderd; per 2400 kilo oude with. Poolsche f 345. Rogge stil; per 2100 kilo: Amerikaansche 187; Pelers- burger 184. Op levering per 2100 kilo genoegzaam onveranderd. Rueluveit wordt in prima kwalitcilon weinig aangeboden en iets hooger verkocht; 140/2 ffi Nijkerker 213 Fransche onveranderdgrove van puike kwaliteit 160 per 2100 kilo. KooUaad in den doen; op 9/v. Olie in October 66£. Lijnzaad zonder handel. Raap- en Ljn-Olie dadelijk en op levering onveranderd stil. Raap-Olie op 6/w. 49fVlieg. 48£. Lijn-Olie op 6/w. 41 i Vlieg. 40. Ilennep-Olie op 6/w. 4+ Vlicgend 43. Raapkoeken per 1040 stuks 90 a 94. Lijnkoeken per 104 stuks 10 a 15. 23 Mei. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal./30 a 50; 3de kwal. 20 a 40. Schapen f 28 a 36Varkens 56 a 60 cts. per Ned. ffi. Alkmaar18 Mei. ICaas. Aangevoerd 377 stapels (74,067 Ned. tC). PrijsKleine hooi-29.50; kommissie dito/27,middelbare dito f 28,kleine gras- 28,75; middelbare dito/ 29,laagste prijs 16',— 19 Mei. Aangevoerd: 10 Paarden /40 a 150; 13 Koeijen/80 a 1-0; 530 Schapen f 8 a 24; 930 Lammeren f 6 a 14; 140 magere Var- kens 16 a 34; 198 Biggen f 8 a 13; 10 Geilen fill. Boler 60 a 74 cents per kop. Brock in Waterland, 17 Mei. Kaas. Aangevoerd 31 stapels (2807 stuks), weg. 5803 Ned.©. Hoogste prijs 27,— Kclft, 24 Mei. Boler. Prijs 50,— a/60,— naar kwaliteit. Maarlem 22 Mei. Roode Tarwe f 8,30; Haver f 4.— 23 Mei. Aangevoerd en verkocht: 9730 stuks (107 stapelsZoetemelk- sche Kaas, wegende 19,810 Nedcrl. ffi. Iloogste Prijs 28,50 per 50 Ned. ft'. Aangevoerd; 20 Runderen, 3 Kalveren, 93 Schapen, 450 Lammeren en 7 Varkens. Levendige handel. Groningen 22 Mei. Tarwe weinig aangeboden en iets hooger verkocht; 68 a 70 ft' nieuwe Omelander 7 a 7,60; 66 a 70 ffi 01- dammer 6,55 a 7,50. Rogge aan gebruikers prijshoudend 66 a 70 ft' Duilenlandsche f 5,70 a 6,35. Boekweit voor consumtic met iets meer vraag en ruim prijshoudend; 62 a 04 ft' grove Zand-4,70 a 5,10. Garst als voren52 a 58 ft' Winter 4,55 a 5,55 56 a 58 ffi Zomer f 4,95 a 5,15. Ilaver in het begin der markt met weinig vraag, later goed prijshoudend38 a 50 ffi Dikke 3,50 a 4,95 36 a 40 ffi witle Voer/ 3,40 a 3,95. Paardenboonenf 6,75 a 7,50. Grove Gort f 8 a/ 10; Parel 11 a 17. Hoorn, 17 Mei. Kaas. Ter markt zijn geweest 255 stapels of 62,819 Ned. ffi. Hoogste prijs 29,75. 18 Mei. Aangevoerd: 14 Paarden f 80 a 225; 53 Koeijen 125 a 28025 Kalveren f 4 a/12; 1550 Schapen f 15 a 29,50; 1320 Lammeren f 8 a 16; 250 Varkens f 14 a 29; 8 Zeugen f 19 a 43,50; 400 Biggen f 6,50 a 13; 35 Rokken 60 cents a 5,50; 20 Geilen 75 cents a 7; 309 Kippen 60 cents a 1,40. 30,500 Kippen-Eijeren f 2,30 a 2,40; 17,100 Eenden-Eijeren f 2,25 a 2,30 per 100 stuks. De handel in,vee -de vorige week stug, was heden aanmerkelyk vlugger. Leiden 19 Mei. Boler. Verkocht: 12,540 Ned. ffi; 1 ste kwal. 50 a 54 per vat, of 1,25 a 1,35 per Ned. ffi; 2de kwal. 45 a 49 per I vat, of 1,124 a 1,224 Per Ned- Veemarkt. Aangevoerd 492 Schapen-, 424 magere Hamels f 14,25 a/32; 7 vette Ooijen f 25 a 29; 981 magere Lammeren f 5,25 a/13,50; 30 magere Varkens f 18 a 40; 138 Biggen f 10 a 16. Medemblik, 16 Mei. Kleine Kaas/ 29. Aangevoerd 137 stapels (31750 Ned. ft). Kippen-Eijeren f 2; Eenden-Eijeren f 2,50 per 100 stuks. Furmcrende, 22 Mei. Kaas. Prijs: kleine/ 29,50; middelbare f 26,50; kleine hooi 29,—. Aangevoerd 150 stapels. Boler f 1,10 per Ned. ffi. Kippen-Eijeren f 2,30; Eenden-Eijeren f 2,40 per 100 stuks Aangevoerd: 1380 Schapen en Lammeren: Overhouders beter markt- 16 vette Varkens 50 a 55 cents per Ned. ffi, met vluggen han del; 8 magere dito f 17 a 25; 274 Biggen f 8,50 a 12 slug; 128 vette Kalveren 50 a 75 cents per Ned. ffi, met vluggen handel 72 nuchlere dito f 4 a 11 per stuk, vlug; 360 Runderen-, vette Koeijen vlug; Melk-Kocijen traag; gelde dito vast; 11 Paarden. Rotterdam, 22 Mei. Rogge. 125, 126 ffi Fransche 196 per 2250 Nederl. ffi. 23 Mei. De handel in vette Varkens, met bard voeder gemest, op den ®2sten dezer, was buiten verwachting levendig door ruimen aanvoer, en goede vraag voor Engeland deed het aangevoerde vlug opruimen; de prijzen liepen van 45 tot 53 cents het Ned. ffi. Aangevoerd waren 230 Varkens. Boler. Aan de markt albier waren de prijzen als volgt: lste kwal. y53ij ojo kwal./50,3de kwal./46,.Verkocht werden 1-7/8 en 171/16 fustcn. Scliascn, 17 Mei. Aangevoerd: 5 Paarden f 50 a 100; 2 SReren f 80 a 120; 36 magere gelde Koeijen f 75 a 140, 1- vette ditof 18 a 200t 6 Kalf-Koeijen 150 a 18014 Vaarzen /70 a 1-0; 16 nuch lere Kalveren f 3 a 8; 380 magere Overhouders 20 a 28, 1600 Lammeren 5 a 14; 4 Bokken en Geilen 2,50 a 5; 26 magere Ka tes 16 a 26; 70 Biggen/ 10 a 12; Kongnen 10 a 60 cento. Kip. pen 50 a 90 centsEenden 60 cents a 1Bun-en10 a 30 cents. - Kippen-Eijeren /2,20; Eenden-Eijeren f 2,15 per-100 stuks. Drukkei'ii van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4