WEEKS). A II 1866. Vrijdag, 20 Junij, No'^W VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD La si lc\en4e Saargaug Mei 1866. Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ GEMIDDELDE Maandelijksclie WaterstandenWater-ontlastingen en werking der Stoomtuigen in het Hoogheemraadschap van Rijnland a g O.SP S5 g e Haarlemmermeer CHOLERA-HOSPITAL EN Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: NDBOU W. 3^ HAARLEHERMEER PRIJS VAN HEX ABONNEMENT in het Jaarf 6. Alle Toezendingende Redactie betreffende, moeten geschieden aan den Hoofdredacteur, te Haaklem, Kruisstraat, Wijk 6, N°. 513. PRIJS DER ADVERTEHTieiV van 16 regels 75 Cents. Elke regel meer 12 J/j Cents. Zegeieegt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag. Adres: van Bonga C°.Amsterdam. WAARNEMINGEN. Vloed op het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Ebbe het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Boezemstanden A bib Boezemstanden .2.3 Verval in de Sluizen. o van I°0Zlng t> Hoeveelheid geloosd De meest heerschende wind. Gewerkt gedurende Opbrengst Uitgemalen Gestopt voor hoog water, id. voor SluisgaDg. WAARGENOMEN TE Spaarndam. 0,131 -J- A.P. 0,22 A.P. 0,61 A.P. 0,543 A.P. 0,039. 19*. 2,343,876. Noord. Halfweg. 0,1286 -f A.P n 0,199 A.P. M 0,615 A.P. n m Noord-Oost. Gouda. 1,092 A.P. 0,312 A.P. 0,567 A.P. 0,638 A.P. 0,008. 4. 39,121. Noord-Ooat. Katwijk. 0,83 A.P. 0,78 A.P. 0,623 A.P. 0,6S A.P. 0,07. 43. 4,918,137. O08t. AANTEEKENIN GEN. Leidsehendam. Rijnland 0.606 A.P. Dellland 0.385 A.P. Bodegraven. Rijnland Woerden 0.623 A.P. 0.455 A.P. Van Woerden op Rijnland gedu rende 14 uur afgevloeid. Door de Stoomgemaal-Sluis te Gouda gedurende 4 uur ingelatcn 141,860 kub. el water. a E ft i c I S 1—1 g.S- co 0 S3 CO CO 5* jjf CR3 t-. CO 0 0 W 1 ft ft IN Haarlemmemneer, Grooten dank heb ik te brengen aan de edele gcverswier namen voorkomen op de hierachter volgende lijst, voor liunne milde giften. De Commissie, door mij opgeroepenis vergaderd geweest en heeft goedgevonden te benoemen zeven hulp-commissien, welke zullen vergaderen in de zeven scholen, in de gemeente gevestigd. Bereids zijn aangekocht vijftig kribben, honderd dekens, lakens en ander linnengoed, op welker noodzakelijkheid ge- wezen was door de geneeskundigen HeynsiusBolkedein "en van Borsten, die de vergadering der Hoofd-Commissie met liunnen raad hebben bijgestaan. Hoe groot de behoeften kunnen zijn, is moeijelijk te be- rekenen. Zij, die geen geld kunnen gevenworden verzocht de hulp-commissien bij te staan met linnengoed, ook al is het oud, wollen lappeu voor pappen en wat dies meer zij. De behoefte der lijders wordt er niet te minder omdoordien de naburige gemeenten Aalsmeer, Lisse en Hillegom op hunne kerkhoven de begraving van choleralijken weigeren; alle lijken moeten dus naar Kruisdorp worden vervoerd hetgeen kost- baar en ongezond is. Het is nog niet mogen gelukkenom van het Eijk te verkrijgen den grond te Yenneperdorp, bij koninklijk besluit voor kerkhof bestemd. Water wordt langs de Bingvaart aangebragt door eene zeil- schuit, en te Oost-Vijfhuizen ligt een waterlegger. Zij, die in de Meer eene goede wel mogten bezittenuit welke drink- baar water te verkrijgen zoude zijn, voor Venneperdorp en Kruisdorp, zouden mij grootelijks met de opgave daarvan ver- pligtenik zoek in den Polder tot hiertoe vruchteloos naar drinkbaar water. Ik wensch dat water te laten halen in eene schuit met tonnen. Bereids is berigt gegeven van lokalen, welke waarschijnlijk beschikbaar zullen zijn te Nieuw-Vennepaan den Aalsmeer- derweg, den IJweg en bij Oude-Wetering; zoodra die in dienst zijn gesteldzal ik zulks door het Weekblad berigten. Zoo iemand personen heeft, geschikt om zieken op te pas- sen zal hij mij genoegen doen die kenbaar te maken aan mij of aan een der leden der Cholera-Commissie. De ziekte nam in de laatste week minder toe dan in de vorigeoveral heb ik de goede burgerij tot zindelijkheid doen aansporen; het is echter wonderlijk hoe dikwijls daaromtrent nalatigheid plaats heeft in het zoogenaamde zindelijke Holland. Hoe goed een ontsmettingmiddelchloorkalk, moge zijn, om onzindelijke smetstoffen te vernielenmen vergete toch nooit, dat het nog beter is, zoo de onzindelijkheden niet be- staan, maar in tijds behoorlijk, zindelijk, met zorg zijn op- germrnd. Dit is eigenlijk niet de taak van policiebeambten zindelijke huismoeders behooren hier zelve naar te zien. Intusschen is gezorgd dat chloorkalk aanwezig is bij alle veldwachters hoofdonderwijzers, armmeesters, ter secretarie en zoodra de lokalen beschikbaar zijn, zal ze ook voorhanden zijn in de hospitalen. De Commissie heeft bepaald, dat aldaar ook geneesmidde- len zullen beschikbaar zijn, voor de armen om niet, voor hen, die betalen kunnen, tegen vergoeding. Zoodra ik de namen ken van de leden der hulp-commissien zal ik mij haasten die kenbaar te maken in het TPeekblad. Ik eindig met deze zaak ten zeerste aan te bevelen. Zoo ik mij onthoude, om hier de redenen van godsdienst op te noemen, die ons daartoe moeten leiden, het is omdat ik die taak wil overlaten aan de bedienaren der godsdienst, leden der algemeeme Commissiedaartoe zeker beter dan ik in staat. Als mijne eigene godsdienstige overtuiging, wensch ik al- leen te zeggendat zij die is van den barmhartigen Samari- taan, die begon met de lijders te heelenzonder naar hunne godsdienstige overtuiging te vragenen die door den verheven Meester aan alien ten voorbeeld werd gesteld. BadhoeveDe Yoorzitter der Commissie, 28 Junij 1866. Ameksfookdt. Eerste Lijst der Giften. Bij den Burgemeester Mr. J P. Amersfoordt Prof. Cock M. E., te Amsterdam Jhr. J. W. H. R. v. R Dczelfde, Boete voor Iluur Mejufvrouw Euphemia Dijk, te Amsterdam. De Heer D. C. Meijer, te Amsterdam Vorstmante Haarlemmermeer Wijnands Wisboom. a Viruly G. J. Dijk te Haarlem 9 Hartogensis Bij den Heer van Foreest De Heer v. d. P 9 h. v. w. c 9 J. C. v. d. B 9 Mr. J. P. A. T. v. B 9 9 Mr. F. d. W 9 9 H. A. v. F. Bij den Heer van de Poll: Mevrouw van Ouleren C. (die liever had gezien dat er wat minder geeste- lijken, en wat meer geneeskundigen in de Com missie waren genomen) De Heer A. L D 9 9 Kaptein 9 9 Baron van Verschuer 9 9 Lanscr 9 9 van Wickevoort Crommelin Bij Br. C. E. Heynsius N. N V II. V 100.— 9 50.— 9 25.— 9 10.— 9 25.— i 25.— 9 25.— 9 5.— 9 20.— 9 25.— 9 25.— 9 25.— 9 12.— 9 25.— 9 25.— 9 5.— 9 10.— 9 50.— 9 5. 9 100.— 10.- 25.- 10.- 100.- 10.- 40.- 10.- 10.- 10.- Te zamen f 817. Giften worden aangenomen door de Heeren J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf vau den Haarlemmermeer- polder, te Haarlem. Dr. C. E. HEYNSIUS, Heemraad van den Haarlemmermeerpol- der, te Amsterdam. A. 't HOOFT, Wethouder, te Haarlemmermeer. J. VAN YUUREN, Wethouder, te Haarlemmermeer. Ds. L. TINHOLT, Predikant, Kruisdorp, te Haarlemmermeer. Past. BOERKAMP, Roomsch Catholiek Pastoor, Kruisdorp, te Haarlemmermeer. Ds. DE HOL, Predikant, Venneperdorp, te Haarlemmermeer. Past. BRUIJSTERSRoomsch Catholiek Pastoor, Venneperdorp, te Haarlemmermeer. Ds. GORISPred. der Christ. Afgesch. Geref. Gem.Venneper dorp, te Haarlemmermeer. Past. KERREMANSRoomsch Catholiek PastoorSpaarnwonder- weg, te Haarlemmermeer. Ds. VISSER, Pred. der Christ. Afgesch. Geref. Gem., Aalsmcer- derweg, te Haarlemmermeer. Jhr. H. A. VAN FOREEST, Gemeente-OntvangerKruisdorp, te Haarlemmermeer. D. EGGINK, Secretaris der Gemeente Haarlemmermeer. J. C. VAN DE BLOCQUERYSecretaris van den Haarlemmer- meerpolder, te Haarlem. van 12 tot en met 26 Junij 1866. GEB0REN Lucia dochter van P. Uiterwaal en G. Bezuijen. Teuntjc dochter van A. Blom en A. Yreijenmoet. Elisabeth dochter van W. C. Spruitenburg en A. H. Cornet. Jannelje, dochter van J. Lewis en A. Metz. Marinuszoon van G. van Weerthuizcn en D. de Ileer. Pieterzoon van G Schagen en G. Zuidland. Aagjedochter van K. Groot en M. Fales. Maria Huiberdina dochter van A. van Son en P. Verheul. Pauluszoon van M. Stoltenkamp en J. Klaverstijn Da niel, zoon van P. v. d. Iloek en H. de Blok. Pieter, zoon van J. Iioek en A. de Jong. Koenraadzoon van J. Molenaar en D. Kooij. Mathilda Nathalie Maria Leonora, dochter van F. van de Kerkhof en M. Woerstorffer. Cornelia dochter van J. W. Verwoerd en C. de Ruiler. Wijnlje, dochter van A. Slingerland en A. v. d. Berg. Pieternella dochter van A. Visbeen en G. Oene. Jacobadochter van K. J. Kroon en D. Kempenaar. OVERLEDENAntonia van Leeuwen oud 32 jaren, gehuwd met P. Kasbergen. Pieternellaoud 28 jarendochter van J. Snijder en A. Zeeuw. Alabarlha van der Meer, oud 9 jaren. Pielje, oud 4* ja ren, dochter van J. van Emmerik en L. Huigsloot. Mijndert van Gog, ^are"' Jannelje, oud 17 jaren, dochter van J. Sonneveld en M. J. S. Peijer. Lijsje Trompoud 51 jaren gehuwd met Jan van Vliet. Johannes, oud 6 maandenCornelia, oud 12 jaren, en Jo hanna, oud 8 jaren, zoon en dochlers van L. van Wetten en C. Mos- tcrd. Johannes Schouten oud 32 jaren gehuwd met W. Leenslag. Joptje Snijderoud 21 jaren, gehuwd met F. P. Overhand. Dirk, oud 2* jaren, en Gerrit, oud 8 maanden, zoons van A. Boer eu A, van r°'- Wilhelmina Johanna, oud 17 jaren, dochter van J. Verbeek en M. v. d. Leij. Berendinaoud 11 vvekendochter van G. P. Beljes en H. van Aalst. Helena, oud 10 jaren, dochter van G. de Klepper en J. J. W. Schoonhoven. Huibert Hijstek oud 42 jaren, gehuwd met A. Vink. Aaltjeoud 8 jaren dochter van W. Paans en C. Brou- Adriana van Puffelen, oud 59 jaren, weduwe van C. de Regt. Corstiaan de Regt, oud 45 jaren, gehuwd met G. van Puffelen. Neellje, oud 7 jaren, dochter van C. de Regt en G. van Puffelen. Dirk van der Vlugt, oud 40 jaren, gehuwd met K. Lammens. Arie, oud 12 jarenen Izakoud 7 maanden zoons van D. van der Vlugt en K. Lam mens. Johanna Mariaoud 3 jaren dochter van A. Pruijsers en C. Boozer. Cornelia Willekesoud 38 jaren gehuwd met J. Roodzand. Hendrik Godvlietoud 46 jaren, gehuwd met A. van der Kwast. The odora oud 2* jaren dochter van J. van Egmond en C. van Schip. Petrus Adrianus, oud 2J-jaren en Johannes, oud 2* maanden, zoons van M. Verhoeven en A. van der Meer. Cornelia van Wateren oud 35 jaren. Dirk oud 7 maanden, zoon van F. P. Overhand en J. Snij der. Willemoud 9 maandenzoon van C. van Werdum en T. Clau se!. Maarlje, oud 37 jaren. dochter van J. Dekker en P. v. Wuijen. Trijntjeoud 9 jarendochter van T. Haster en T. Boon. Klaas oud 7 jarenzoon van S. van Doom en L. van der Uneven. Elisa beth, oud 1 jaar, dochter van J. van Veen en M. van Vliet. Johanna, oud 2* jaren dochter van A. Fredriks en A. Rietveld. Ililletjeoud 16 jaren dochter van J. de Vries en N. Hoist. ONDERTROUWD A. van Gellekom met G. Komen. P. Kooij met M. de Vries. J. Ravesloot (weduwnaar van P. Benzes) met E. van Veller (weduwe van II. Hijkampj. P. Hekman met M. van Tdburg. GEHUWD W. Kok met II. van der Heijden. D. Snijder met G. Varkevisser. C. van der Vlugt met D. Bart. Op de Veemarkt, den 20sten Junij te Haarlemmermeer gehoudenwaren aangevoerd185 paarden, 10 veulens en 191 lammeren en schapen. De handel in paarden ging zeer vlugtot goede prijzenmaar die in lammeren was iets stug; hoewel toch nog enkele partijtjes zijn gedaan. In den Gemeenteraad van Haarlem, van 27 Junij jl. is overgelegd eene missive van de Kamer van Koophandel en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1