1866. Vrijdag, 10 Augustus. VAN AAN LANDBOUV, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD IcArende Jaargang V k&l If! Landbouw. Mo V j,j Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ. IIAARLEMMERMEER CHOLERA-COMMISSIE P. Kloj— ALGEMEENE VEEGADEEING wis EfiBLAD HAARLEMMERMEER ;v 1V- - J - n i PRIJS VAN HET ABONNEMENT in het Jaarf 6. Alle Toezendingende Redactie bctreffendcmoeten geschiedcn aan den Hoofdredacteur, te Haarlem, Kruisstraat, Wijk 6, N°. 513. IN Haarlemmermeer Ingckonicn Gclden Reeds opgegeven1929,17 Bij den Ileer A. 'I Hooft Van L. V. te Z Bij Ds. de Holl Door de Sub-Commissie te Nicuw-Venncp gecollecteerd: Pr. J. J. Bruisters 5 L. Houtkoper 5 W. Davidson 5 L. Enthoven 5A. L. Breure 5A. G. Voordendag /2,50A. C. van Dor- sten 2,50C. Dettmeijer 2,50 J Rombout /2; G. E. Hondeveld/1,50; K. Oudijn1,25; C. Lewis 1 J. Alders 1 j J Vaalburg /I C Hameetman 1 D. Kramer 1 P. Wer- wers 1Brama 1F. Verbrugge 1 Ap- pelman 1 J. van der Beek 1 C. L. de iange 1 J. N Seljee 75 centsP. Hom- inerson 75 centsL. Magijn 50 centsD. Brou- wer 50 cents; B. de Mooij 50 cents; van Driel 50 cents; B. de Groot 50 cents; K. Vaalburg 50 cents; C. van den Brink 50 cents; P. Wol- fert 50 cents; J. van Dam 25 cents; K. Spruii- tcnburg 25 cents; W. Kroeze 25 cents; J. de Veer 25 cents; van der Pas 25 cents; J. Vree- de 25 centsJ. Eggink 25 centsJ. Kniep 25 cents; A. Kolijn 25 cents; J. Lewis 25 cents; van Ruiter 25 cents; A. de Waal 20 cents; J. Weeda 20 cents; J. Lind 10 cents; Schoenma- ker 10 cents; J. Adams 10 cents; N. N. 10 cents; B. Koekoek 10 cents; W. van Sorgen 10 cents; J. van de Pol 10 cents; H. Duwel 10 centsH. Overtoom 10 cents; C. Roubos 10 cents; Wed. Bol 10 cents. to zamen 58,— Door Ds. C. de Holl430 Bij Ds. de Visser: Collecte aan de Huizen88 20 Van den Heer A. II. van Tienboven te Corinchem. 40,'— A. t H25 J. G. Slo,— Bij den Ileer van de Poll: Van Letter C20 Collecte van de Heeren van Egmond en van den Burgh Sectie J. en N. K n°. 1—15, 0. n°. 1—15: Wed. C. Tanis 1 N. Noordsprang 1 P. Kis- temaker 5 M. Hemmer"/1 C. Dekker 1; A. Ruighaver/1 Jacoba Boekhout /3,50; Jb. Molenaar 2,50 K. Molenaar/2,50; C. Mole- naar 2,50; J. Kooi 1; A. Wagenaar 1 H. K van den Ende 2; M. van Splunter/ 1 J. Braakman 1 N. N. 3 P. Spaans 2,50 A. Mulders 2,50G. van Beijnum 3; Jb. van Dam 1J. ten Hagen 1G. Ravensbergen 1 Wed. C Bos 2,50G. H. van der Burgh 3; C. Haverstroom 2,50 P. Bras 1 A. Slingerland 50 cents; R. van de Ree 50 cents- B. Bras 1 A. Hulscher/ 2; G. Kraaijenha- gen 1 F. Lammerse 1 J. van Zanten 1 Groeneveld 1.te zamen Gecollecteerd door de Sub-Commissie N°. 9: Voorzitter de beer J. van Vuuren Hz. 25 P Lanser 20C. Bulk/10; W. Ilagoort Az." 10; L H. Ellerman 10; M. Moutselt/10; F. Timmer 5A. Lanser/1; Wed. J. Buis 1.50; K. Droogh/2; B. Biesheuvel 2.50; C. Biesheuvel 1.50; S. J. do Boer/ 2.50; S. van Lier/50; Wed. G. van Arcndonck/10; A. Overtoom 50 cents; J. Stolwijk2.50- W. van Doom/I; J. Lanser/1.50; P. H. Klaa'ssen 1; C. Lok 2.50; Wed. Rietdijk 5; C. van Kempen/ 7,50; W. van Schip 5; L. van I)aIen/5; G. Fullings 2.50; II. Groeneveld 4; J. van Egmond/3; P. Zulver 1 T. Terlouw 25 cents; B. de Jong/ 2 50; C. de Heer 25 cents; K. J. van Groningen 50 cents; M. Vcrkuil 2; P. Gootjes 1D. Versluijs 75 cents; K. Bocre/2.50; J Datema /1.50; II. Groenenberg 50 centsJ. Verkuil 1S.J. Stans 1 J. Schipper 1; K. van den Brand 3 zamen 171.25 Te zamen f 2422.92s In tie afgeloopen week stierf aan cholera eene weduwe nalatende vier kinderen, het oudste zeven jaren. Reeds tijdens hare ziekte bleek hare armoede, en toen de cholera de moe- PRIJS DER ADVERTENTieN van 16 regels 7 5 Cents. Elke regel meer 12 */2 Cents. Zeqelregt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag, Adres: van Bonga C°.Amsterdam. der ten grave had gesleept, en een der kinderen daarvanook een aanval had, besloot de heer van Riessen, lid van de Sub- Commissie aan den Leeghwater, om de kinderen in het Cho lera-Hospitaal op te nemen. Dit bleek onmogelijkde kinderen waren zoo onreinzoo vol ongedierte, zij waren zoo geheel zonder kleederen of dek- king, dat het eerst noodzakelijk was, hen in de open lucht te reinigen en te kleeden. Dit geschiedde. De kinderen, die sedert lang niet hadden kunnen slapen, door de plaag van het ongedierte, sprongen van vreugde en herkenden elkander naauwelijks, toen zij ge- reinigd en gekleed waren, en voor liet eerst van liun leven onder dekens en lakens sliepen. Zij bleven 36 uren achtereen uitrusten, en zijn thans gezond en bij welwillenden en bloed verwanten besteed. Zij zijn geboren te Haarlemmermeer en komen als zoodanig ten laste der Gemeente. Het getal weezen is dus nu veertien geworden, en kan elken dag vermeerderen. Het Burgerlijk Armbestuur heeft aan den Staat der Neder- landen grond aangevraagd tot het bouwen van een weeshuis. Het hoopt dien grond te verkrijgen op niet al te bezwarende voorwaardennu aan de Gemeente grond voor een Raadhuis en Kerkhof tegen grof geld is afgestaan. Als Yoorzitter van de Cholera-Commissieen het Burgerlijk Armbestuur, als Burgemeester der Gemeente, neem ik vrijheid te vragen om hulp voor dit goede werk. Het aangenaamste uit- zigt dat ik uit mijn Raadhuis zoude kunnen verkrijgenzoude zijn op een Weeshuis, behoorlijk gesticht uit ruime beurs door Christelijke liefdegaven. „Wie de armen geeft, leent den Heere". Amersfoordt. DER Geldersche Maatscliappij van Landbouw, te Wageningen gehouden 25 en 26 Julij 1866. SECTIE-VEEGADEEINGEN. Vervolgzie N°. 31.) 13°. IFelke is de voordeeligste inrigling der Jcarntoestellen? Na de bespreking van verschillende karntoestellen waartoe de Sliernsicardkarnde amerikaanschede schommelkarn enz. behoorenkomt men tot de conclusie, dat de gewone karn met op- en nedergaande pols maar met twee- a driemalen versnelde beweging, het beste schijnt te voldoen. De beweging al te zeer te versnellen, of ook gelijk bij de Stiernswa^rds"- karns, het bijvoegen van kokend water rondom de karnton en andere -middelen om spoediger de karn groot te doen wor- dengeschieden ten koste van de hoedanigheid en de hoeveel- heid boter. Eene wijziging der amerikaansche karndoor n. 1. een vat aan de binnenzijde met schenen voorzien, om eene as te doen draaijenen dit toestel door eenen bond in beweging te bren- gen, was in de laatste tijden in Wageningen met goed gevolg op vele plaatsen in praktijk gebragt. Het bezwaar tegen de amerikaansche karnen, dat zij moeijelijk schoon te maken zijn en bij langdurig gebruik de assen in de zijwanden van het vat aan uitslijting onderhevig zijnen dien ten gevolge tot lekking aanleiding gevenwerd belangrijk genoeg geacht om aan de karns met op- en nedergaande pols de voorkeur te geven. 14°. Is de veredeling in zich zelven of de kruisingte verkie- zen voor de verbelering der Geldersche veerassen? Welke vreemde rassen zijn in het laatste geval te verkiezen op de zandgrondenwelke op de kleigrondenvooral met het oog op het doel van de veehouderij Om een veeras te verkrijgen, dat voor vetmesting zeer ge- schikt is, werd op kleigronden de kruising van het Geldersche ras met Durham stieren zeer aanbevolen. Yoor melkvee gaf men aan Hollandsche stieren de voorkeur en werd ook het Simmenthaler ras uit Zwitserlanddat in Oostenrijk als een goed melkras bekend is, zeer doelmatig geacht, terwijl ook de Groninger stieren genoemd werden, vereenigende dat ras ge- schiktheid tot vetwording en melkrijkheid. Er werden voor- beelden aangehaald van geschiktheid van Durhamvee voor melkgeving, wordende kleinere hoeveelheid door een grooter botergehalte vergoed. Het 15° punt is wegens tijdsgebrek niet behandeld, daar de punten niet in de Iiier gevolgde orde zijn behandeld, maar men beurteling een punt van landbouw, veeteelt en houtteelt besproken heeft, en om dezelfde reden de behandeling van punt 24 is achterwege gebleven. HOUTTEELT. 16°. IFelke zijn de uitkomslen met het poten van ailanthus glandulosa verlcregen Men heeft waargenomen dat het jonge lot van deze plant hier te Iande aan bevriezen onderhevig is. In Odessa echter, waar het klimaat kouder is, kan hij goed den winter door- staan, waarschijnlijk omdat aldaar ten gevolge van warme zomers het jonge hout rijper wordt. Het schijnt evenwel, dat alleen jonge plauten aan dat bevriezen van het lot zijn bloot- gestelddaar tienjarige planten daar geen nadeel meer van ondervinden, 17°. Geven de proefnemingen met de teelt van de Japansche zijderups hoopdat zij eens voor Nederland van belong kan warden Deze zijderupsenteelt is hier te lande nog aan verschillende bezwaren onderhevig. 1°.^ Het vroege uitbroeijen der eijerenvoor dat de eik in blad isen voldoende voedsel oplevert, De 's winters groen blijvende eik, die te Japan in voedsel voorziettot dat de gewone eik zijn blad heeft, schijnt in Nederland niet te accli- matiseeren en heeft zijn blad verloren. Het bewaren der eijeren in ijskelders om de uitbroeijing op te schorten, heeft tot geene goede uitkomsten geleid. 2°. Yerslinden de musschen de zijdewormen die op het eikenblad kruipenen maken daar zoodanige jagt op, dat zij zelfs de netten doorbijten die ter bescherming der rupsen, over de eikenstruiken gespannen waren. In het eerste jaar hunner invoering waren de musschen in Haarlem met die Japansche lekkernij nog niet bekend. In Dalmatie schijnt de teelt der Japansche zijderups de kosten goed te beloonen. Men teelt daar met goed gevolg de groen blijvende eik op beschutte standplaatsen en houdt de rupsen des winters in een verwarmd lokaal in kasten waarin katoenen netjes op latten gespannen zijn. Men zal derhalve de teelt hier te lande nog niet opgeven en de zaak nogmaals beproeven. 18°. Men wenscht nog oens het nut van het aanplanten van andere houtsoorten dan de gewoneop de hoogere gronden van Gelderland te besprekenals de Amerikaansche roode eik guer- cus rubra virginiana), larix, prunus virginianaacacia {robinia pseudo-acaciaenz. 19°. Is het hout van den Amerikaanschen eik in waarde en deugdzaamheid gelijk te slellen met dat van den inlandschen De Amerikaansche eik wordt als opgaande boom zeer aanbe volenmioder als hakhout, daar hij niet zoo sterk als de gewone eik uitgroeit. Door zijnen Snellen groei en den Imo gen grond dien hij voor liefneemt, moet men hen niet met den eik, maar met den beuk vergelijken, en zal hij even snel, ja sneller dan beuken, groeijen. Daar het hout grooter waarde dan beuken-hout bezitwordt er aanbevolen om Ame rikaansche eiken in plaats van beuken te planten. De stam is wel is waar zwaarmaar behoudt niet tot in den top zijne dikte zoo als bij gewone eiken, die een langen zwaren stam vormen. Ter plaatse, waar de takken beginnen, yermindert de stam zeer in dikte en neemt aanmerkelijk af tot den top. Het hout is echter even deugdzaam als dat van gewoon eiken- hout en heeft men ten opzigte van drempels van staldeuren waarover gereden werd en anderzins, gunstige ondervinding daarmede opgedaan. De lariksbeweert men, dat niet zoo aan verrotting weer- stand kan bieden als men dat algemeen gelooft. Dit wordt tegengesproken en door verscheidene voorbeelden van lariksen gestaafd, die het even lang als eiken uithielden voor berg- roeden enz. Men schrijft het verrotten van larikshout toe aan het gebruik van te jonge stammen. Eerst na 20-jarigen leef-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1