AiwimvBmnttiL i 127 Gemeente Haarlemmermeer. AANBESTEDING Holl. Maatschappij v. Landbouw. an INTERNATIONALE PLOEG-AVEDSTRIJD Het Bouwen van een RAADHUIS voor de Gemeente Haarlemmermeer, in het Kruisdorp. Ilet BESTEK ligt ter lezing op de Secretarie en op de daartoe gebruikelijke Plaatsen en is voorts verkrijgbaar ter Secretarie, tegen betaling van 50 Cents. 11 VI is de tijd verloopen om den grond behoorlijk voor cene be- zaaijing met wintergraan te bewerken, hetgeen den landbouwer dikwerf in zeer moeijelijke omstandigheden brengt. Een ander belangrijk bezwaar is de moeijelijkheid voor de verhuurders of verkoopers om de juistheid van het gewigt bij de aflevering na te gaanterwijl de koopers daarbij dikwerf nog al eens lastig zijn en bezwaar maken. Een en ander houdt nog velen van deze kultuur terug. Droogleggen van gronden. Slechts in enkele afdeelingen ge- schiedde dit op eenigzins grootere schaal. Ter aanbeveling kan strekken een voorbeeld uit Walcherenonder Grijpskerke. Een perceel grond aldaar, ongeveer 3 bunders groot, was voor niets geschiktals weiland konden ter naauwernood enkele paarden van Zaturdag tot Maandag er de kost op vindendit perceel is vier jaren geleden drooggelegdmet veel zorg ge- scheurd, bemest en bewerkt; dit lokte bij velen een schouder- ophalen uit; de uitkomsten waren dan ook de beide eerste jaren weinig bevredigend; die der beide laatste jaren waren vrij voldoende, zoodat de arbeiders, die het stuk voorheen Nazareth noemdenhet thans in Kanacin hebben herdoopt. Het droogleggen kan niet dan zeer worden aanbevolen; de grondaanwinst alleen, door het vervallen der greppen, en de vermindering van het onkruid daardoor, is reeds voldoende om ruiine rente van de gemaakte kosten te geventerwijl de grond bij veel regen vroeger ter bewerking geschikt is dan niet gedraineerden grond. Veeveredeling. De lust om den veestapel te veredelen neemt wel eenigzins toe; zoo bevindt men zich in Schouwen over het algemeen goed bij het gebruik van Durham stieren tot veredeling van het rundvee, terwijl daar in de laatste jaren aan de veredeling van het paardenras meer zorg is besteed; ook met de kruising van schapen met engelsche rammen gaat men voort. In de afdeeling Heinkenszand is een Durham stier aanwezig, aangekocht met subsidie door het hoofdbestuur verleend; van dit dier wordt spaarzaam gebruik gemaakt, slechts enkele landbouwers beproeven het; ze bewerendat de afstammelin gen bijzonder goed zijn voor de vetweide, doch minder ge schikt als melkvee. Zijdie er ondervinding van hebben be- tuigen dat de gekruisten, wel is waar, minder melk geven, doch dat die veel vetter is, zoodat wanneer men dit in aan- merking neemt, de opbrengst vrij gelijk is, zoodat de meer dere geschiktheid tot vetweiden een zuiver voordeel is. In Noord-Beveland bezit een der leden een Durham stier, en te Oostburg werden enkele gekruiste engelsche stieren ge- bruikt; ook hier erkent men algemeen de meerdere aanleg tot vetworden bij de afstammelingen. Het veredelen van het varkenras, door kruisen met engel sche beeren, dringt algemeen door. Het getal veeartsenijkundigen is over het algemeen hier zeer gering; zoo is b. v. tegenwoordig slechts een erkend veearts voor Noord- en Zuid-Beveland aanwezig. Het hoofdbestuur heeft meermalen op vermeerdering aangedrongen en dit jaar wedernam hetzelve uit de heerschende veeziekte aanleiding hier nogmaals op te wijzen, met het gunstig gevolg dat er een veearts is benoemdwien Goes tot standplaats is aange- wezen; tot heden heeft hij aan zijne benoeming nog geen gevolg gegevendaar hij tijdelijk in de provincie Zuid-Holtand werkzaam is. het einde der week nog ziek 357 runderen sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 52,688 aan "de ziekte gestorven 21,544, afgemaakt 10,029 en hersteld 20,394 stuks. c. Utrecht. In die week zijn: aangetast 311, aan de J ziekte gestorven 121, afgemaakt 26, hersteld 77 runderen; sedert het begin der veeziekte zijn in het geheelaangetast 7144 aan de ziekte gestorven 3213 afgemaakt 205 en hersteld 3520 stuks. KECAPITCLATIE. In de week Aangetast in Totaal van Noord-Holl. Zuid-Holl. Utrecht. 1117 Eebruarij. 225 1510 288 2023 18—24 275 1340 250 1865 25 Feb.3 Maart. 179 1000 195 1374 410 Maart 51 1353 297 1701 11-17 27 1133 184 1344 18—24 36 1410 243 1689 25—31 119 1303 223 1645 1— 7 April 71 1129 273 1473 8—14 48 1365 234 1647 15—21 78 770 254 1102 22—28 16 703 160 879 28 April 5 Mei. 44 649 135 828 612 Mei 75 672 67 714 13 19 20 332 49 401 20—26 43 245 83 371 27 Mei 2 JuDij. 53 255 107 415 39 Junij 72 163 86 321 10—16 23 215 56 294 17—23 58 248 60 366 24—30 43 208 84 335 17 Julij 22 385 190 597 814 14 344 168 526 15—21 17 535 224 776 22—28 31 629 311 971 Totaal. 1640 17796 4221 23657 Het menu van den maaltijd bij gelegenheid van de alge- meene vergadering der Geldersche Maatschappij van Landbouw was het volgende Ossenhaas (Durhararas). Ham (Yorkshire ras). Zalm (Pisci-cultuur in den IJssel). Ossenvleesch (Alderneyras). Groenten (Tuinbouw). Aardappelen (Hakvruchten, rijenteelt). Snijboonen (Houtteelt, boonestaken). Dessert (Ooftboomteeltsnoeiwijze de Beucker). Den 3den Augustus j. 1. is te Dordrecht eene vergadering gehouden der Bederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-Industriewaarin met algemeene stemmen is aangeno- men, dat alleen het lijnzaad, dat in Nederland van Blaauw- bloem Vlas is gewonnen als Nederlandsch zaai-lijnzaad voor den handel met het buitenland geschikt is. Bij de Tweede Kamer is door de Regering ingediend een ontwerp van wet tot onschadelijkmaking van door den vee- typhus aangetast en daarvan verdacht vee. De strekking daarvan is spoedige onteigening tot afmaking van ziek en verdacht vee mogelijk te maken; voor verdacht vee wordt de voile waarde, voor aangetast vee der waarde, die het in gezonden toestand zou hebben, vergoed. In het volgend nummer deelen wij het wetsontwerp met de memorie van toelichting in hun geheel mede. Afdeeling Haarlemmermeer. In de vergadering der afdeeling, gehouden aan het Kruis- punt op den 20sten Julij 1866, werden de navolgende pun- ten behandeld 1°. Wordt overgelegd een lijst van inteekening voor het verstrekken van eene bijdrage in geld, gedurende den tijd van 3 jaren, aan een rijksveeartsdie zich in de gemeente zou wenschen te vestigen, en nadat deze lijst nog met eenige inschrijvingen verhoogd is ge wordenwordt besloten die op te zenden aan Burgemeester en Wethouders der gemeente, met verzoek daar bij te willen voegen de op de begrooting der gemeente-uitgaven uitgetrokken som voor dit onderwerp° en alsdan eene oproeping te willen doenmet vermelding van de som, die zou kunnen worden uitgekeerd. 2 Wordt besprokenwelke middelen zouden kunnen wor den aangewend, om den vrijen uilvoer van schapen naar En geland, ook voor de provincie Noord-Holland te verkrijgen. Als middel daartoe wordt aangegeven het inzenden van een adres aan Z. M. den koningwaarbij eerbiedig wordt aange drongen op het aanwenden van pogingen van de zijde der hooge Regering bij de Engelsche Regering om te willen toe- laten den invoer van schapen uit de Noord-Hollandsche havens binnen de lijn van afsluiting gelegen, en wel omdat de provincie Noord-Holland, dank zij den krachtigen maatregel van het gewestelijk bestuur, kan geacht worden van de ziekte onder het rundvee bevrijd te zijn, terwijl ook onder de scha pen geene besmettelijke ziekte geheerscht heeft. Dit adres wordt, (staande de vergadering), van een 25tal onderteekeningen voorzienen zal worden opgezonden. 3°. Wordt goedgekeurd de rekening over 1865, sluitende met een batig saldo van ongeveer 90. 4°. Wordt beslotendat bij het houden der eerstvolgende vergadering in het einde der maand Augustus, belanghebben- dert zullen worden uitgenoodigd om tot eene gemeenschappe- lijke inzending van Haarlemmermeer naar de algemeene Nij- verheidstentoonstelling te Parijs in Maart 1867 mede te werken, en de middelen daartoe te beramen. NB. Blijkens annonce in de dagbladenheeft het gemeente- bestuur bereids eene oproeping aan rijksveeartsen ge- daanen daarbij toegezegd eene jaarlijksche bijdrage van 400 gulden gedurende drie jaren. den ,15den Augustus 1866, met vermelding van het nommer van het programma, waarnaar zij wenschen mede te dingen. Tegelijk met deze aangifte moet worden opgegeven, met welk soort van ploeg zal worden medegedongenen den verkoopprijs. Art. 3 en 4. Programma van de tentoonstelling van Paarden. De inzendersleden der Maatschappyworden verzocht voor 15 Augustus 1866 opgave te doen aan den secretaris der afdeeling, waartoe zij behooren, met overlegging der ge- tuigschriftendie bij de secretarissen der afdeeling verkrijg- baar zijn; 1°. tot welk nommer van dit programma het paard ter mededinging wordt ingezonden, en of, ingeval van bekrooning, de medaille of de daarvoor gestelde geldsom verkozen wordt; 2°. de datum, wanneer, en zoo mogelijk, de plaats, waar het paard geboren en aangefokt is, deszelfs afstamming, en of de inzender daarvan zelf de fokker is, en hoe lang de inzender daarvan eigenaar is 3°. of de paarden te koop worden aangeboden, en tot welken prijs. Het inleggeld bedraagt voor ieder paard of veulen 1en moet aan den secretaris bij de aangifte voldaan worden. Zie verder het gedrukte programma. De Secretaris der Afd. Haarlemmermeer der Holl. Maatschappij van Landbouw. J. C. VAN DE BLOCQUERY Jr. HaarlemmermeerHoek IJweg en Vijfhuizerdwarsweg. BERIGTEN OMTRENT DE VEEZIEKTE. In de Staats-Courant zijn medegedeeld opgaven omtrent den veetyphus in de provincien Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, over de week van 22 tot 28 Julij, en wel: a. Noord-Holland. In die week zijn: aangetast 31, aan de ziekte gestorven 2, afgemaakt 14, hersteld 11 en aan het einde der week nog ziek 4 runderen; sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 1949 aan de ziekte gestorven 556, afgemaakt 653 en hersteld 731 run deren. b. Zuid-Holland. In die week zijn: aangetast 629, aan de ziekte gestorven 183, afgemaakt 60, hersteld 29 en aan EN ALGEMEENE TENTOONSTELLING VAN PAARDEN, op het Landgoed „De Voorde" onder Rijswijk, 18 September 1866. Het bestuur der afdeeling Haarlemmermeer der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw, herinnert de leden aan de be- palingen van het programma, betrekkelijk het deelnemen aan den wedstrijden het inzenden van paarden. Art. 3 en 5. Programma van den Ploeg-wedstrijd. Zijdie met binnen- en buitenlandsche ploegen voor stoom- of paardenkracht aan den wedstrijd verlangen deel te neraen, moeten daarvan schriftelijk en vrachtvrij kennis geven aan den secretaris der Maatschappij, huize Rusthoek bij's Hage, voo'r BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haarlemmermeer zullen op Donderdag den 16den Augustus 1 8 6 6 des namiddags ten 2 ureten Huize van den Heer J. G. LEGEL, in het Logement: „De Wapens van Haarlemmer meer", in het Kruisdorp alhier, in het Openbaar bij enkele Inschrijving AANBESTEDEN AANWIJZING in loco zal geschieden des daags voor de Aanbesteding en op den dag der Aanbestedingvan 's mor- gens 10 tot 's namiddags 1 ure; terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Architect J. BUIJN, in het Kruisdorp. Aan Gegadigden wordt verder herinnerddat de INSCHRIJ- VINGb-BILJETTEN moeten zijn gezegelden inbouden de namen voornamenberoep en woonplaatsen van de Aannemers en hunne Borgende Som in schrijfletterswaarvoor men het werk wil uitvoerenen door den Aannemer en de Borgen eigenhandig onderteekend zijn. Aan deze B ep a lingen °zal streng de hand worden gehouden. Haarlemmermeer27 Julij 1866. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AMERSFOORDTBurgemeester. EGGINK, Secretaris. London, 6 Augustus. Graanmarkt. De verloopen week bragt voor het zuiden- en middendeel des lands den vollen oogsttijd aan. Er vielen zware rcgenbuijendie vooral in het noorden veel graan deden legeren, en algemeen de oogst zullen vertragen, hoewel zij tot heden geen bepaald nadeel veroorzaakten. Evenwel stemt deze weinig voorspoe- dige aanvang van den oogst niet zeer gunstig. Reeds vertoont zich de aardappelziekte op verschillende plaatsen, en hlijft bet weder regenachtig en daarbij warm, dan staat het te vreezen, dat dit onheil zich weder sterker dan in vorige jaren zal uitbreiden. De laatste sterko dating van den graanprijsinzonderheid door bet uit- zigt op vrede te weeg gebragt, is door eenige terugwerking gevolgd waartoe de geringe voorraad en het niet zeer rijk vooruitzigt voor den aanstaanden oogst medewerkten. Over het algemeen kan men eene rijzing van 20 cents per mud aanncmen; Londen bleef echter achter, daar de vroegere rijzing nog al aanvoer van over zee heeft uitgelokt. In Frankrijk valt de oogst niet mede, waardoor te Parijs het graan in prijs steeg terwijl in het noorden de notering zelfs nog hooger is dan ih de hoofdstad. Te New-York schat men den oogst der Vereenigde Staten dertig ten honderd beneden het gemiddelde, doch de aanvoer van het nieuwe gewas en het stilstaan van den uitvoerhandel drukt nietlemin voor het oogen- blik de marktwaarde. In Europa is de klagt over de schaarschte van handen bij den veldar- beid algemeen, en mogt dit ongunstige weder aanhouden, dan zal dit nadeel dubbel worden gevoeld. Fee. De geheele aanvoer uit het buitenland gedurende de vorige week bedroeg 18,500 stuks. Runderen. Schapen. Lammeren. Kalveren. Varkens. Amsterdam Rotterdam Harlingen273 2788 Belgie68 1167 Frankrijk 1280 927 Duitschland. 1654 5358 Zweden Noorwegen Denemarken Spanjo 3469 10247 2259 1151 De aanvoer van buitenlandsch vee was vrij wel en in goede konditie. Vooral het fransche rundvee was best. De handel was traag en tegen lager gestemden prijs. iu. n en en J 273 68 1280 1654 27 161 301 183 443 1332 203 360 547 21 20 554 590 8 222 tjflii 1374

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 3