WEEKBLAD I860. Vrijdag, 7 September. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD No., 56. levenile laargang Haarlemmermeer. Haarlemmermeer-Polder Holl. Maatschappij v. Landbouw. Landbouw. aV^M/iV^nT Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ. v HAAKLENMERMEER y*vv t - PRIJS VAN HET ABONNEMENT in Net Jaarf 6.— Alle Toezendingeude Redactie betreffendemoeten geschieden aan den Hoofdredacteur, te Haarlem, Kruisstraat, Wijk 6, N°. 513. Aan eene circulaire, den 29sten Augustus verzonden aan beeren aandeelhouders der Haarlemmermeer-spoorwegmaatschappij, ontleenen wij het volgende In Junij 1864 werd een plan beraamd tot oprigting eener Haarlemmermeer-spoorwegmaatschappij. In dit plan werd door u deelgenomenbet bevatte de belofte, dat vdor of op ult°. Augustus 1866 aan de deelnemers zou worden gedaan: 1°. verslag van al hetgeen door de kommissarissen ter berei- king van het voorgestelde doel zou zijn verrigt; 2°. rekening en verantwoording van alle door hen gedane ontvangsten en uitgaven. Nog werd bepaald datmogt de aan te vragen koncessio onverhoopt niet worden verleend, het gestorte kapi- taal, na aftrek van onkosten, aan de deelhebbers zou worden teruggegeven eene maand nadat de weigering ter kennis van de kommissarissen zou zijn gekomen. Wat het eerste punt betreft: Door commissarissen werd op den lOden Junij 1864 koncessie gevraagd aan Z. M. den koning. De zaak werd met warmte en bij herhaling aangedrongen bij Z. M. zelven en bij de opvolgende ministers van binnenlandsche zaken. Het ge- eerbiedigde Hoofd van den Staat scheen persoonlijk voor de zaak genegen. Wat de opvolgende ministers van binnenland sche zaken betreft, vermogt de kommissie van den heer Thor- becke te verkrijgen eene herhaalde toezegging van uitstel; van den beer GeerUema eene belofte van onderzoek, terwijl het niet is mogen gelukken van den tegenwoordigen minister, den beer Heemskerkeenig antwoord te verkrijgen. Eene bepaalde weigering is dus wel nimmer gegeven, doch in de gegeven omstandigheden meent de kommissie niet langer gelden te mogen onder zich houden, waarvan het niet te voorzien is binnen welken termijn zij voor hnnne bestemming zouden kunnen worden gebruikt, waarom zij meent de aanvrage te moeten intrekken. Zij gaat dus over tot het tweede punt het doen van rekening en verantwoording." Hit deze rekening volgt, dat in de leening is deelgenomen voor f 25,000, welke op interesteu zijn gezet, uit welke de kosten der onderneming voor een groot deel zijn betaald, zoodat thansingeval van goedkeuring der rekeningper resto 99 aan de aandeelhouders zal kuunen worden uitgekeerd, waarmede deze zaak wordt geacht te zijn ontbonden, terwijl de aanvrage om koncessie zal worden ingetrokken. PRIJS DER ADVERTENTieN van 1—6 regels 7 5 Cents, Elke regel meer 12% Cents. Zegelregt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag, Aires: van Bonga C°., Amsterdam. Aan het rapport van den Hoofdopzigter over de maand Julij 1866 (dd. 22 Augustus), ontleenen wij het volgende A. OMTRENT DE WERKING DER STOOMTBIGEN In werking zijn geweest pomp, ketels Cruquius Lijnden Cruquius lijnden. vermogen uren. pomp, ketels. slagen slag. p. min. in paard.kr. 261£ met 6 cn 8 makende 92.817 of 5.910 met 283 140£ 6 8 59.736 7.204 346 Waarbij verbruikt is mudd. steenkol. pd. talk. kann. olie. Eng. Belg. Ruhr. gallipoli. patent. 3323 156 26 31£ 1430 72 14 26 De Leeghwaler is deze maand niet in werking geweest. Gedurende deze maand zijn gelevcrd 5109 mud Ruhrkolen. Aan het einde der maand was in voorraad 709 mud EngeJscho en 31,260 mud Ruhrkolen, te zamen 31,969 mud. B. OMTRENT HETGEEN AAN DE STOOMTBIGEN VERRIGT IS Leeghwaler. In een der luchtpompcn is een nieuwe bodem ingebragt. Een zwaro houten balk in het machinegebouw is gedeeltelijk vernieuwd cn verder versterkt door zware gesmeed ijzercn platen; tot afvoor van Gen afgewerkten stoom is ecu nieuwo gegoten ijzoren pijp aangebragt. Cruquius. De pompzuiger n°. 4 is hersteld door het aanbrengen van 2 nieuwe scharnieren en eenige bouten en spijen. Voorts zijn eenige verpakkingen verrigt. Den 5den Julij is de werking een uur moeten worden gestaakt tot het inbrengen van meerdere ballast in den gewigt- bak; cn den 30sten Julij is de werking gedurende 3£ uur gestaakt tot net verwisselen van eenen pompzuiger, daar een der pompzuigcrs van tyd tot tijd bleef vastzitten in de pompbuis of niet spoedig genoeg zaktc. Lijnden. Op 12 Julij, na bet staken der werking, is het personeel aan- gcvangen met het stellen der centrifugaalpomp met locomobiele, en is daarmede de funderingsput drooggemaakt tot lierstel der pompharten. Bij onderzoek bleek dat zij alien in voldoenden staat verkeerden, allcen moest van een pomphart een scbarnier op nieuw geklonken worden. Overigens 1Sniiel pfrf?neel. Y°ortgcgaan met het aanbrengen van nieuwe metalen geiOidingstukk.cn in de pompzuigers. C. OMTRENT ANDERE WeRKEN De wegen verkeeren over het algemeen in goeden staat. De wegwer- kers zijn gedurende deze maand voortgegaan met het afsteken der gras- kantcn langs de grindbanen. Bij het afzeuden van dit rapport was door den leverancier Quack, te Nijmegen, in het geheel gelevcrd 5517 kub. ellen grind. Het ondcrhoud der gebouwen enz. bevindt zich in goeden staat. De stortvloer van den Leeghwater, die lek was, is digtgemaakt. Met het teeren der bruggen enz. is men voor de tweede maal bezig. Met het herstel der ringvaartboorden langs de Oostzijde des polders is de aannemer gercgeld voortgegaan. Op sommige punten van de ringvaart tusschen den Lisser- en Venneperweg, Westzijde, zal het plaatsen van eenige tuinen met puinbestorting gewenscht zijn, ter vervanging der weg- geslagen rietstukken, ten gevolge van het varen der stoombooten. De meeste roeihooten zijn gehellingd. Thans is de aannemer bezig met het herstel der pont by Heemstedc cn der overige roeihooten. De roeiboot aan den Leeghwaler zal ten tweeden male gehellingd moe ten wordendaar die vcel te lijden heeft door het gebruik der militairen, belast met het toezigt wegens de veeziekte. Op eenige pnnten van de Kruisvaart, die bij de laatste opneming niet voldoende op de bepaalde dicpte waren gebragt, moet nog wat worden weggebaggerd. Overigens is dit vcrdiepingswerk gereed. De verdieping der ringvaart bij Schiphol is volgens bestek opgeleverd. Het herschieten der bermslooten langs de Oostzijde des polders is naar den cisch voltooid. De vaarten en togten zijn alien voor de eerste maal gekroosdmen is thans voor de tweede maal daarmede bezig. Bij de afzending van dit rapport is de ijzeren pont door den aannemer L. Vincent afgeleverd en op zijne plaats aan de Nieuwe Meer eebrast Hij heeft 785 gekost. 8 worden gemaakt, volledig worden uiteengezet. Wanneer de wet wordt aangenomen en tot uitvoering komtis het dubbel J gewenscht dat de veehouders de overtuiging hebben, dat het voor en iegen wel en met zaakkennis is overwogenzoodat het besluit is genomen zoo als de meerderheid dit in het algemeen belang het meest nuttig heeft geacht. Vergelijking met vorige Jaren. JOLLT. 1866 1865 1864 1863 1862 1861 Uren werking Gemidd. aant. si. per min. Mudd. steenkol. verbrnikt Gevnllen regen, in strepen Verdampingin strepen. Gemiddelde waterstand Hoog3te stand a. h.Kruisd. 402£ 6.821 4753 133.92 97.65 4.75 4.59 299 5.685 3595 127.78 120.15 4.74 4.69 31.02 115.70 4. 84 4.78 29.95 133.42 4.79 4.74 219£ 5.939 2615 65.05 116.32 4.75 4.66 1404 5.825 16104 59.02 124.68 4.73 4. 62 De zware regenval van 1 tot 7 Julij er viel in die 8 dagen ruim ecu palm waler, dus ongeveer een zevende van den gemiddelden jaar- ujkschen regenval veroorzaakte tijdelijk een zeer hooge watcrstand tot 4.57 A.P. (9 July aan het Venneperdorp). Den 3den Julij, alzooeerst na twee dagen zware regen, begon de Cruquius, en eerst den6den, al- zoo nog drie dagen later, toen het meeste water gevallen was, de Lijnden. Het was dus met anders te verwachten dan dat, niettegenstaande beider werking, het toezakken van het water de stand zoo deed rijzen, dat de lage gronden bijne blank of met het water gelijk stonden. Eerst na hunne vereemgde werking gedurende een voile week, was de overmaat van water vveggeruimd. Afdeeling Haarlemmermeer. Punten van behandeling voor de Vergadering van Vrijdag 7 September 1866, des middags ten 12 ure, ten huize van JKnolaan het Kruisdorp 1. Bespreking van de Punten van beschrjjving voor de Al- gemeene Vergadering. 2. Benoeming van afgevaardigden naar de Algemeene Ver gadering. 3. Benoeming van Bestnursledenin plaats van den heer S. de Clercq Wzvoorzitter, die niet herkozen wenscht te wordende heer M, Spaans. (herkiesbaar.) 4. Bespreking van eene gemeenschappelijke inzending van Haarlemmermeer, naar de Wereld-Tentoonstelling te Pa- rijs, in 1867. ADRESSEN TEG EN DE WET OP DE VEEZIEKTE. Al ij vernemendat er van verschillende zijden adressen aan de Eerste Kamer zijn of worden opgezondenhoudende bezwaren tegen de door de Tweede Kamer aangenomen wet. Het stelsel van afmaking blijft onder de, veehouders vcel tegenstand vinden, voornamelijk wel, wijl zij het oogenblik- kelijk kwaad meer vreezen dan het blijvend kwaad. Intusschen heeft elke gemoedelijkc overtuiging regt om gehoord te wor den; wij deelen daarom hieronder den hoofdinhoud mede van een adres (in zijn geheel in Be Runderpest te vinden)waarin de bezwarendie tegen het afmnken ook van verdacht vee Aan de Eerste Kamer der Stalen-Generaal. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de onderge- teekendenalien veehouders en landbouwers in de gemeente Ouderkerk aan den IJssel, provincie Zuid-Holland dat zij in der tijd hebben kennis genomen van het ontwerp van wet, door de Eegering aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal aangebodentot onschadelijkmaking van door den vee typhus aangetast en daarvan verdacht vee, en de daarin voorkomende bepalingenin verband tot de overgelegde Memorie van Toelichtingnagaandezich hebben voorgestelddat die Kamer nimmer hare stem zoude geven aan eene wet, die de strekking heeft om aan de administratieve magt het onbeperkte regt toe te kennen tot het bevelen van eene algemeene ont- eigening en afmaking van rundvee, niet alleen voor door dien typhus aangelaste raaar zelfs van gesonde runderenzoo die slechts in eenige aanraking met zieken geweest zijn dat zij zich dan ook om die reden niet bij adres hebben gewend tot dat deel der wetgevende magt, met het verzoek om die wet, welke in hare toepassing tot zoo zwnarwigtige bedenkingen en bezwaren aanleiding geven moet, te verwer- pen, doch thans, nu die wet, ofschoon geamendecrd (doch niet in het hoofdbeginsel) is aangenomen, zich zedelijk ver- pligt achten de tusschenkomst Uwer Hooge Vergadering in te roepen, opdat de aanneming der bovenbedoelde wet zoo mo- gelijk alsnog worde voorgekomen en ons vaderland daardoor verschoond blijve van de toepassing van een' maatregel, die in hun oog meer verderfelijk is dan de ziekte zelveen waarop dan ook, naar hunne overtuiging, nimmer zegen rusten kan. De Adressanten zullen zich niet begeven op een geschied- kundig of wetenschappelijk gebied der ziekte; het is genoeg bekend, dat de typhus of pest welken naara men haar ook geve meermalen ons Vaderland heeft bezocht; dat dezelve is en blijft eene onbekende ziekte, in zoo verre dat tot heden door de geleerden te vergeefs naar een middel is ge- zocht om zich voor haar te hoeden, of om de aangetaste runderen tot herstelling te brengenen niet alleen dit, maar de wetenschap, die de besmettelijkheid der ziekte wil aannemen en verdedigen op feiten, werd dikwerf beschaamd door talrijke ondervindingendie van niet posilieve besmette- lykheid getuigenzoodat in geenen deele op grondendie onwederlegbaar zijnkan aangenomen wordendat de runder pest meer besmettelijk is dan de longziektehet miltouur en menige andere ziekten onder het rundvee, waartegen de Hooge Eegering nimmer getracht heeft maatregelen tot stuiting, als nu bij de veetyphus, te neraen, ofschoon ook die ziekten aanmerkelijke schade aan de veehouders hebben toegebra°-t en nog voortdurend toebrengen, zonder dat zulks immer aan de veehouders aanleiding tot misnoegen of klagt gegeven heeft. De adressanten beweren, dat de maatregel van onteigening en afmaking, zop als die bij de Wet is bepaald en voorge- nomen, meer verderfelijk is dan de ziekte zelve, en wijzen daartoe Uwe Vergadering op de volgende punten, die zij zoo kort mogelijk wenschen te ontwikkelen. 1°. Door den maatregel van ziek vee onvoorwaardelijk cn direct te willen onteigenen en afmaken, gaat de kans van herstel verloren. En wat heeft de ondervinding ten aanzien der veetyphus geleerd? Dat de vOrhouding tusschen gesiorvene en hersteldei runderen schier gelijk staat eu dus de helft der aangetasten is hersteld; waren de aangetasten alien afgomaakt, geen 21,049 stuks herstelde tegen 22,688 gesiorvene runderen zouden nog aanwezig zijnen het verlies der veehouders ware veel aanzienlijker geweest dan nu; wel is huu veekoppel ver- kleind, maar tevens verrijkt door de meerdere waarde, die bet herstelde vee heeft verkregen, terwijl de veehouder bovendien heeft behouden de vruchten van dat herstelde vee, die hij anders zoude hebben gemist. Behoeft het nog aanwijzing, terwijl dat 1°. het publiek belang zoowel als dat der veehouders in 't bijzonder reeds medebrengtdat alle afmaking van ziek vee worde gestaakt het eene ongerijmdheid zoude wezen, indien aan de Eegering

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1