ASWIlVBMVEiM. miiMTOiiiimm - 145 - KENXISGEVING. Eenen netten en zindelijkcn lnboedel, Een hecht en sterk gcbouwd Woonhuis, HANDLEIDUVG Badhoeve in Haarlemmermeer. SPRING-RAMMEN G R A A1V-HA1V DEL. De Hoofdonderwijzer F. Timmer, AARDAPPELEN-VEILING OpENBARE ERKOOPINGEJV op Donderdag den 13 September 1866, van: Bij P. J. PERSIJN te Hoom, is van de pers gekomen en alom te bekomen: Te KoopRAM-LAMMERENLincolnshire ras, Te Huur: 50 BUNDERS VLASLAND. VAN DER POEL. jaren gelijk. De Garst levert een best gewas, voor hct miust even zoo goed als bet vorig jaar; maar daarvan is nog weinig afgedorscht. Haver belooft ruim te scbietenliet stroo bleef echter algemeen zeer kort. Boonen en Erwten zullen veel ruimer uitvallen dan het vorig jaar; de erwten zijn in ver- scheidene jaren niet zoo goed geweest. De ziekte in de aard- appelen heeft zicli wel op verschillende plaatsen vertoond, maar de daardoor veroorzaakte schade schijnt niet van belang te zijn. De Turnips staan goedde opbrengst van Koolrapen en Mangelwortels zal die van bet vorig jaar ruira evenaren. Appelen zijn er behoorlijk veeJmaar de opbrengst der andere boomvruchten is zeer gering. De eerste Hooi-oogst werd in goede konditien ingezameld, en het hooi kwarn in ruimte ter markt, maar de handel daarin was niet levendis. LAMMEBEN-MARKTEN in ENGELAND. Het is tbans de tijd van de groote lammeren-markten in Engeland en Schotland. Zoo werden b. v. alleen in de vorige week gehouden de markten te Ashfordaanvoer 10,000 stuks, Carlisle 24,000 stuks, Hamstreet 20,000 stuks, Lowark 25,000 stuksenz. De berigten stemmen alien overeen omtrent den staat der markt. De aanvoer was zeer aanzicnlijkgrooter dan in vorige jaren en meer dan men algemeen sclieen te ver- wachten. De verkoopers bidden daardoor aanvankelijk hoog in prijsmaar moesten om te kunnen verkoopen lager prijzen aannemendan waarop zij gerekend haddenen onder die van het vorig jaar, terwijl bovendien veel onverkoeht bleef. Zoowel de groote aanvoer, als het niet best gelukken van den hooioogst, alsmede de niet zeer belovende stand van het turnip-gewaswaren daarvan de oorzaak. De konditie der lammeren was echter over het algemeen goed. Als prijzen vindt men genoteerd te Carlisle voor halfbloeds 14 tot 21, Cheviots bamellammeren 10 tot/ 14te Newton goede half bloeds sehapen 24 tot/30; te Hamstreet middenprijs der lammeren/19, der hamels/31, der ooijen/30. W O L P R IJ S. Uit Engeland wordt berigt, dat de verlaging van het dis- konto, voor korten tijd nog 10 pCt., thans 6, en met voor- uitzigt om op 5 te komenzeer gunstig heeft gewerkt op het verlevendigen van den wolbandel; de prijzen zijn daardoor 5 a 10 cents per ned. pond gestegen. DE ENGELSCHE PKIJSPLOEG van HOWARD. De heeren J. en F. Howard, engelsche fabriekanten van landbouvvwerktuigen, schreven dezer dagen aan den hecr Jb. Boekete Groningen „Een onzer Belgische agenten heeft ons aangebodeuom bij den ploegwedstrijd te Rijswijk voor eigen rekening te gaan mededingen. Wij hebben hem daarom toegezegd, hem een van onze ploegknechten te zenden. Uwe landslieden zullen dus in de gelegenheid zijn om daar een van onze prijsploe- gen te zien werkennaar den eisch bestuurd door onzen ploeger John Heelait, die sints jaren onzen prijsploeger in Engeland wa9en diegeheel Europa doorbij ploegwed- strijdenprijzen voor ons heeft gewonnen." Mr. T. B. Marshall, de gunstig bekende fokker van het Lincolnshire schapenras, is den 28 Aug. overleden, in den ouderdom van slechts 32 jaren, aan de gevolgen eener bloed- spuwing. Niettegenstaande het zeer ongunstige weder was de paar- denmarkt te Abeoude den 30sten Augustus 1.1. vrij goed be- zocht. Ruim 300 paarden en 25 veulens waren aangebragt. De handel was vrij wel geanimeerd en voor goed soort paar den werden goede prijzen besteed. De paarden- en veulenmarkt te Alkmaar, den 3den Septem- ber j.l. gehouden, was drok bezocht. De aanbiedingen waren echter grooter dan de vraag en de prijzen daardoor gedrukt. Voor goede veulen3 echter werden nog al goede prijzen be steed; men noteerde die van 60 tot 80 gulden. ONEENIGHEDEN TE VELSEN. Den 5 den September hadden te Velsenbij de werken der doorgraving van Holland-op-zijn-Smalsternstige ongeregeld- heden plaatsde eerste aanleiding hiertoe was een ontstaan verschil tusschen het werkvolk en de aannemersover de bepaling van den prijs van den arbeid bij stuk-werk verrigt. Den vorigen avond had het werkvolk reeds een Hollandsche onderbaas (den scheldnaam voerende van „Piet, de jood"), willen aanvallendaar deze ongunstig bij hen stond aange- schrevendoch hij vond echter gelegenheid om het kanaal over te zwemmen en te ontkomen. Den^ volgendeu morgen had een zoogenaamde lavei plaats waarbij de belhamels de ronde op het werk doen, om te ver- hinderen dat door iemand wie dan ookeenig werk verrigt wordealvorens het geschil vereffend zijtoen de bende ge- naderd was tot Wijkeroogalwaar de werkplaatsenstallin- gen en magazijnen van de Engelsche aannemers gevestigd zijn en daar wilden binnendringenwerden zij gestuit door den Engelschen stalmeester Maaseen man van buitengewone grootte en sterken ligchaamsbouw; deze schiet zijn pistool af en treft een werkmandie onmiddelijk dood nedervalt. Hierop wil het volk hem te lijfdoch hij verweert zich door op ieder die hem nadert te schietenonverschillig wie hij ook zij. Een rijks-veldwachter legt op hem aan en treft hem in den schoudcrliierua trekt hij zich terug in het hoofdgebouw tevens zijne wooingalwaar hijbijgestaan door een drietal anderenonophoudelijk uit de ramen blijft vuren. Een majoor der rijks-veldwacht dringt naar binnen om hem te arresteren doch wordt door een kogel in het aangezigt getroffen en valt als voor dood neder. Het volk wordt steeds woedendereene vrouw komt op het denkbeeld om het huis in brand te ste- ken en geeft daaraan onmiddellijk gevolgzij wordt hierin bijgestaan door de polderjongens, en weldra staat het gebouw waarin Maas zich bevindt in voile vlam. Thans moet hij vlugten doch wordt als het ware opgevangen door het razende werkvolk dat hem op de meest raoorddadige en afschuwe- lijkste wijze tracht van het leven te berooven met stokken puthaken en messen werd hij gedeeltelijk verbrijzeld en bijna verscheurd. Men slaagde er echter inhem nog uit de han- den van het woest gepeupel te veylossenals zulks eene ver- lossing heeten mag Op een vrachtwagen werd hijonder geleide van acht dragondersdes avonds naar Haarlem over- gebragtde mede-helpers van Maas hebben zich weten te redden door de vlugt. Buitendien werd er nog erg gevochtenen ook de vrou- wen deden meer dan praten of kijven. Reeds in den morgen was een horiderd man dragonders en iufanteristen door de plaatselijke politie aangevraagd en ook in allerijl daarheen gezonden. Welke de reden zij, dat onder het oog der politie en der gewapende magt dergelijke gruwe- len zijn voorgevallen die ons doen denken aan de midden- eeuwen of aan het stelsel van den heer Bismarck, verklaren wij niet te kunnen beseffen. Wat het gevolg van een en ander zal zijn, zal de tijd lee- ren indien ook hier uit het kwaad het goed moet geboren worden dan wenschen wij dat de vrucht deze zal zijn dat de Nederlandsche en de Engelsche krachtenwelke voor de doorgraving van Holland benuttigd worden, elkander zullen leeren achten en ontzien nadat zij zich gemeten hebbenen dat daaruit eendragtige zamenwerking tot bereiking van het groote doel zal voortvloeijen. Wij rnoeten hier bijvoegendat de heer Freemanhoofd- agent der Engelsche onderncmers voor de doorgravingper- soonlijk getracht heeft Maas tot bedaren te brengen en hem te bewegen zich aan de handen der justitie over te geven doch dat hem zulks niet heeft mogen gelukken. Zelf heeft hij echter niet het minste letsel bekomenzoodat het geble- ken is dat de woede van het volk geenszins tegen hem germt is geweest. Naar men zegtis Maas heden morgen (6 September) aan zijne wonden bezwekeu. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haarlemmermeer, gelet op Art. 264 der Gemeentewet, brengen ter open- bare kennis, dat het door hen voorloopig vastgestelde KOHIER YAN DE BELASTING OP DE HONDEN, Dienst 1866, gedurende veerlien dagen, en wel van den 5den Sep tember tot den 19den September 1866, ter Secrelarie voor een ieder ler lezing is nedergelegd. En is biervan afkondiging geschied, waar zulks behoort. Haarlemmermeer4 September 1866. Burgemeester en Wethouders voornoemd AMERSFOORDTBurgemeester. EGGINKSecrelaris. TE HAARLEMMERMEER, in de Herberg van ANTH. NANNES, aan den Ringdijk bij Aalsmeer, door den Notaris J. L. van der MOER 1°. s Voormiddags ten 9 ure, tegen gereede Betaling, van Gladhouten- en andere MEUBELENKOPER- TIN- IJZER-, BLIK-, GLAS-, PORCELEIN-, AARDE-', MAT- en MANDENWERK, welgevulde BEDDEN en BEDDEGOED, eene aanzienlijke Partij TIMMERMANS-GEREEDSCHAPFEN enz.; en 2°. Na afloop van deze Verkooping: met groote SCHUURplaatselijk geteekend met N°. 1485, voor de bewoning in twee gedeelten geschikt, staande te Haarlemmermeer, aan den Kruimeg bij den Aals- meerdertogt, op een stuk Huurgrond groot 61 Roeden 50 El len waarvan de Huur aan den Kooper overgaat. Bij uitgezette Billetlen is alles breeder omschreven. TOT HET TEEICENEN EN BOUWEN VAN EENE MET PLATEN, dlcnstig voor Ambaclitslleden, door S. OIJEVAAR. PRIJS 80 CENTS. VOLBLOED ENGELSCHE en BIJNA VOLBLOED. TE KOOF aangeboden in Haar lemmermeer, Sectie N, Kavel 12, na-bij de Po n tonder Hi 11 ego m. De Ondergeteekende noodigt wederomeven als vorige jarenALLE LANDBOUWERS uitom op Donderdag den \Zden September 1866 des morgens ten 10 ure, en vervot- gens icderen Donderdag, in zijn Lokaal hunne ZADEN en GRANEN ten Verkoop te komen aanbieden. Daar er bijzonder goede zaken te doen zijn, worden zonder onderscheid alien uitgenoodigd. TV R Heeren Grahnhandelaren worden op boven- staande attent gomaaktte meer omdast ALLE LANDBOUWERS komen zullen. te Haarlemmermeer, (Afdeeling Burgerveen), verlangt met 1°. November eene Fatsoenlijke MEID tot wnarneming zijner Huishouding. Naderc inlichtingen zijn te bekomen ten Huize van den Heer P. LANSER, AalsmeerderwegSectie KK, 20. te Haarlemmermeer, op de Dijkgronden achter de Glipnabij den Cruquius, op Vrijdag 14 September 1866, 's mor gens 10 ure, van ongeveer VIER BUNDERS uitmuntend te Veld staande ZAND-AARDAPPELEN, grootcndecls WOLKAMMERS; London, 3 September. Graanmarkt. Met uitzondering van cen z waren regen op Woensdag, hadden wij op nicuw cen week van prachtig weder. In het zuiden des lands werd veel binncngebragt vdiir dat er regen viol, en daarvan kon in puike konditie ter markt worden ver- wacht; maar sints Alien tijd was het werjpr niet zeer opdroogendzoodat, als men zich met het oogsten wat ovcrliaast, gelijk nog al hot gcvat schijnt te zijn, er nog al klarn graan zijn zal. Voor Frank'rijk on Zuid- Europa is de gunslige weersverandcring van niet veel belang meer, wij I de oogst daar is afgeloopen; maar voor Duitschland was die regt ge- wenscht, en hct is te hopen, dat het voortdnrcn daarvan ook voor onze noordelijke streken en voor Schotland een gunsligen oogstlijd geven zal. Het tot stand komen van den vredc, het gunstige weder en het ter markt komen van veel nieuw graan, hebben cone merkbare daling in den prijs tcweeg gebragt; doorecn kan die op CO cents per mud worden aange- nomcnoudc iarwc te London was echter slechts 20 tot 40 cents lager, daar aan het einde der week weder eenige reaklie plaats had. Frarikrijk is ook wel lager voor tarwe dan laatst, maar do daling is niet zoo sterk als hier, zoodat fransche orders wel te verwachten zijn, waarvan er dan ook reeds zijn uitgevoerd. Daar de oogst in Noord-Duitschland nog niet verzekerd is, zijn de prijzen daar nog niet gedaald; ook in Belgie en Nederland geeft'men nog niet aan de lagere stemming toe. In Amcrika zijn op nieuw de prijzen gestegen, op berigten van onhcilcn tijdens den oogst in het westen. Nieuw-Zuid-Wallis in Australie word door zware droogtc gcteislerd welko de schapcnhouders met het uilslorven hunner kudden drei<*de,' terwijl de zaailijd naderde zonder dat aan bcwcrking van den grond of aau hoop op opgang van het zaad te denken vielten slotte hebben echter zware regens den toesland vcrbeterd en goede verwachlingen doen herleven. Fee. De geheele aanvoer uit het huitenland gedurende de vorige week bedroeg 16,854 stuks. Rotterdam Harlingcn Belgie Frankrijk Duitschland. Rusland. Runderen. Sehapen. Lammeren. Kalveren. Varkens. 187 9 G56 2601 300 3195 1364 256 6147 230 503 317 129 433 249 134 5 139 3753 10962 733 517 889 De aanvoer van huilenlandsch vee wfs ruim, maar de kwalilcit was zeer middelmatig; over het algemeen was de handel vast tegen do hoog- slc notering. De aanvoer van runderen uit het hinnenland was slechts malig, ter wijl uit lerland en Schotland zeer weinig was aangebragt. Puike runde ren gingen viug weg tegen 3 cents hooger dan Maandag II.; overigens- was de handel stil legen de prijzen van laatst; over het algemeen was de kwaliteit lang niet puik. De aanvoer van sehapen was lang niet ruim en de konditie over het algemeen slechts middelmatig. Alle soort was goed gevraagd tegen eene prijsverbetcring van 3 cents per Ned. pond. 'Kalveren waren niet ruim ter markt en gingen vlug weg, tegen 3 cents per Ned. pond hoogeren prijs. Farleens slug, tegen de prijzen van laatst. De geheele aanvoer ter markt bedroeg: 4830 Runderen 22,190 Seha pen en Lammeren, 230 Kalveren en 440 Varkens. Prijs in cents per Ned. pond, schoon aan de haak: Runderen: Isle kvval. 91/84; 2tle kwal. 69/80; 3de kwal. 61/66. Sehapen1,00/1,05; 2de 74/85; 3de 66/72. Kalveren: fijne83/88; grove zware 72/80. Varkens: kleine fijne. 77/83grove zware 66/74. Amsterdam 3 September. Vee. De heden ter markt besteedde prijzen waren als volgt: Runderen lsto kwal. 170 a 210; 2de kwal. /150a 180; 3de kwal./ 130 a 170; Melk- en Iialf-Koeijenf 60 a 160. 5 September. Tarwe onveranderdper 2400 kilo: oude bonte Pool- sclie f 347; jarige dito 320. Rogge met goeden handel, onge- droogde tot vorige, gedroogde tot iets hoogere prijzen; per 2100 kilo

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 3