L 1 1 - 144 - a n n WATERIIOOGTE NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND. <i ti -g •a w s a H e METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAAKLEMMERMEER-POLDER. Kruisdorp. WATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. a s 3 Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. U H 03 Schutsluis te Boezcmhoogtc op den middag -5- A, P, in Ellen. Hoogte Tan het Bill ten water met bctrekking tot A. P. in Ellen. a. Uren. ilnlsgang. bGroofcste verval in Ellen. §toomtulgen. c3 m AANMERKIN- on P H r/l P Rijnland. Delf LAND IJ te Halfweg. IJ te Spaarndam. IJssel te Gonda. Noordzee te Katwijk. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. IJren Werking. 03 <i WEESP. GEN. P Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. M OS Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. a. b. a. b. a b. a. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. ia -*Ji 24 0.55 0.52 0.37 0.53 0.53 0.38 0.18 -5-0.21 0.17 -5-0.27 1.14 -5-0.19 0.83 -5-0.76 a 1 a a n a 0.09 a 0 n 0.30 0.34 0.23 0.34 25 0.53 0.60 0.37 0.53 0.56 0.38 -J - 0.18 -5-0.29 0.25 -5-0.30 4-1.25 -5-0.06 0.87 -5-0.66 H II 0 a a a 0.10 ii 0 a 0.33 0.34 0.24 0.33 26 0.53 0.49 0.51 0.60 0.56 0.37 0.21 -5-0.26 0.22 -5-0.25 1.14 -5-0.23 0.70 •5-0.72 a a u 0 y n 8 0.08 a 0 u 0.32 0.34 0.23 0.33 V; 27 0.61 0.51 0.49, 0.58 0.55 0.37 0.15 -5-0.30 0.15 -5-0.32 1.20 -5-0.08 0.90 -5-0.64 u n n n a 0 6 0.06 0 0 a 0.32 0.34 0.28 0.33 28 0.52 0.50 0.45 0.53 0.54 0.83 0.35 -5-0.22 0.37 -5-0.22 1.35 -5-0.05 -1-0.90 -5-0.55 n 1 n 0 u 5 0.07 n 0 a 0.24 0.33 0.19 0.33 29 0.48 0.45 0.46 0.50 0.53 0.24 0.16 -5-0.25 0.22 -5- 0.23 1.38 0.05 0.94 -5-0.47 n u a u 0 a 0 0 a 0.22 0.33 0.21 0.32 30 0.47 0.45 0.32 0.60 0.51 0.16 -f-0.16 -5-0.41 -5-0.14 -5-0.45 1.64 0.70 1.70 +0.27 n 0 0.03 u it 0.03 2 a a 0.33 0.33 —0.33 0.38 cj CQ H 3 u (d P H O A. p W -«JW3 83 26 27 28 29 80 81 1 Lecghwntcr. Cruqulus. Lijnden. AANMERK1NGEN. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Babometek. Thekmom. Faheenh. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 n. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 a. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 a. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. Su. vo. 8 u. na. 2 u. av. 8 n. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. 0 0.— a 2.3 0.— 3.— s 0.— 3.6 ii 0.— a 2.— 765.7 a 61".2 0.2 0.— 0.— 2.5 0.3 0.— 0.1 3.3 0.3 0.— 0.2 3.9 0.2 0.— 0.— 2.7 765.9 764.8 763.8 61\7 75'.6 66°.9 Daauw. 0.- 5.7 0.2 2.— 0.— 4.4 0.1 0.9 0.— 5.4 0.5 3. S 0.— 7.6 0.— 2.2 760.6 758.7 759.0 68".0 64".4 60\8 0.— 11.2 I 0.1 1.2 0.1 6.8 0.— 1.3 0.— 8.9 0.6 3.8 0.1 6.6 0.1 1.2 756.7 753.9 751.5 59".5 66-.0 61\5 0.2 3.4 0.2 1.7 0.2 2.3 0.2 2.1 1.1 5.1 0.2 0.3 0.1 0.6 0.2 1.3 748.3 747.1 746.8 59\4 59*.o 57".2 2.1 8.6 0.3 1.4 2.2 2.5 0.8 1.4 0.— 6.1 0.2 1.— 4.1 5.7 0.2 1.6 748.0 752.7 758.5 59*.4 59\9 54M 0.— 0.— 0.— 1.4 0.3 0.4 0.1 1.7 0 0.— 0.2 2.1 1.6 0.1 0.1 1.7 760.1 760.3 761.0 59V7 64\4 57'.6 a 0.1 0.2 v 0.— 1. 5 i 0.2 a 0.1 0.— a 761.5 761.6 62'.5 64".6 a 26.5 13.4 19.7 14.5 28.4 20.6 26.8 13 3 a X WATEEHOOSTE WERKING der STOOMTUIGEN H -A- A. P. in Ellen. W CO a O in de Kingvaart. in den Polder. Leeghwator. Cruquius. Lijnden. H Cfl P LEEGH- CRU- LIJN AALS- LEEGH- CRU- LIJN KRUIS VENN. a V Ph M V Slagen. O <u m Slagen. a a> £=-. a m o Slagen. P WATEE. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. DORP. P pit '>4 fit <u us P Ph 25 0.52 0.64 0.53 0.50 4.90 4.86 4. SO 4.85 4.88 u a 0 0 0 a f 0 0 0 9 26 0.53 0.55 0.55 0.51 4.85 4.84 4.87 4.83 4.85 9 0 a 0 0 0 w a 0 a 37 0. 54 6.55 0.66 0.52 4.84 4.83 4.85 4. S3 4.84 0 u ii 0 0 II 0 0 0 0 u 0 28 0.51 0.54 0.55 0.52 4.82 4.80 4.83 4. SO 4.82 II 0 ii a II 0 0 n 0 0 0 ii 29 0.51 0.50 0.54 0.53 4.83 4.76 4.81 4.79 4.81 a 0 u 0 0 0 ii u n 0 0 n 30 0.48 0.51 0. 50 0.43 4.84 4.76 4.80 4.75 4.80 a 0 a 9 0 u a u 0 0 0 9 31 0.45 0.46 0.48 0.44 4.79 4.75 4.77 4.75 4.78 a 0 u 9 0 a 0 0 0 0 1 0.47 0.50 0.50 0.45 4. SO 4.74 4.76 4.74 4.77 a 0 a 0 0 a II 0 II Wateratand aan het Kruisdorp van do vorige week: 19 Aug. 4.75; 24 Aug. 4.85; 25 Ang. 4.85. 20 Ang. 4.75; 21 Aug. 4.74; 22 Aug. 4.77; 23 Aug. 4.81; •Champagne 190; Parijsche 186 en Belgische 186; beide kontant zondcr korling; oude Pruissische 177 a 180; mindere dito 163 kontant zonder korling; gehroeidc Galatz 144 a 148 naar kwaliteit; 121, 122 ffi Archangel 183 a 188; per 2100 kilo: Taganrog 173 a 175; Petersburger 175 a 177. Op levering per 2100 kilo iets liooger betaaid. Koohaad k lager; op 9/v. Olie in September 67J-Ljnzaad zonder bandel. Raap-Olie dadelijk onveranderd op levering fiaauw; op 6/w. 40+ Vliegend/39}.Lijn-Olie llaauw; op 6/w. f 42+ Vliegend 4+ Hennep-Olie op 6/w. 44+ Vlie gend 43. Baapkoeken per 1040 stuks 74 a 78. Lijnkoeken per 104 stuks 10 a 14. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 503e kwal. 25 a 40; Schapen f 18 a 26; Varkens 46 a 50 cts. per Ned. SC. Alkmaar, 31 Augustus. Haas. Aangevoerd 546 stapcls (117,516 Ned. SC.) Prijs: kleino 30,50; Kommissie 36,75; middelbaro/ 37,50; laagslo prijs 16,75. Karwehaad f 20,Rood Mosterdzaad f 24,50. 1 September, Aangevoerd: 7 Paarden 40 a 70; 5 Koeijen 80 a 120; 5 nuchtere Kalveren f 6 a 8; 807 Schapen 9 a 25; 50 Lammeren f 6 a 12; 70 magere Varkens f 12 a 16; 150 Biggen 7 a 10. Boter 67£ a 75 cents per kop. Broek In WaterlanA, 30 Augustus. Kaas. Aangevoerd 46 stapels (4681 stuks), weg. 9616 Ned. SC. Hoogste prijs 30,75. Delft) 6 September. Boler. Prijs 53,a62,naar kwaliteit. AUcs werd vlug opgeruimd. Groningen, 31 Aug. Van Koohaad word heden bijna niets ter verkoop aangeboden dan helgeen Dingsdag onverkocht bleef en dat mee- •rendeels reeds gezolderd ook niot zeer dringend werd geveild. De vraag was echtcr ook hoogst onbeduidend en nllecn tot eene verlaging van 20 h 25 cents vonden enkele omzcttingen plaats; puik Iloogl. 12,40 a 12,50; puik Oldammer 11,60 a 11,70. Van geel Mosterdzaad zijn eenige kleino partijljes ter roarkt geweestniet droog en niet bijzonder mooi van kleur; men betaalde 12,50 a 13,50. De oogst van dit artikel zal dit jaar zeer klein zijn. Raap-Olie met weinig handel, 37} kontant. Lijn-Olie alleen bij ■klcinigheden 41 J. Notemngen. Tarwe. 127/130 SC oude roode en witte /9,20 a 9,80; 120/127 jarigc roode 8,10 a 9,10. P«ogge. 120/123 SC Buitenl. 6,30 a 6,70; 120 SC jarige lnlandsche 6,40. Nieuwe Boekweit, 113/120 SC zwarte 5,25 a 5,90. Nieuwe Garst. 96/99 SC Winter 5,15 a 5,60. Nieuwe Haver. 72/85 SC Dikkc/ 3,50 a 4,35; 68/72 tC witte Voer 3,85 a 4,10; 68/72 SC zwarte dito 3,35 a 3,60. Paardenboonen 7,50 a 8,Grove Gort 9,50 a 9,70 Puiko 9,80 a ID,— Parol-12,50 a 15. Raap-Olie 37+ Lijn- Olie 41}. 4 September. Van Granen was do aanvocr heden klein. Tarwe met •weinig bandel, onveranderd in prijs; 127 jarigo Roode 9. Rogge met eene redelijke vraag voor de consumtie, tot vorige weeksprijzen 123 SC lnlandsche 6,70; 123 SC Buitenlandsche 6,60 a 6,75. Garst bijna zonder aanvoer, 10 cents hooger; 96 1C nieuwe Winter 5,25 a 5,30. Haver weinig ter markt, goed gevraagd, onveranderd in prijs. Boekweit hooger verkoeht; 113 jarige 5,35 a 5,40; 116 ffi nieuwe 5,80 a 5,85. Gort weinig ter veil en ruim vorige prijzen waard. Van Koohaad was heden met het overgeblevene van de vorige week ongeveer 600 last ter veil, waarvan ruim de helft is verkoeht, terwijl het overige boven waardc werd gehouden. Men betaalde voor puik Hoog- landsch 12,20 a 12,30; puik Oldammer 11,40 a 11,50, welkc prijzen 40 cents lager zijn dan die van heden voor acbt dagen. Van geel Moslerdzaad waren slechts eenige klusjes ter veil, niet mooi van kleur en meer of min wak. Men betaaldo daarvoor 12 a 13; voor zeer ordinair jarig werd 12 geboden. Raap-Olie f 37} kontant; Lijn-Olie zonder handel. Haarlem, 3 September. Witte Tarwe 8,90 a 9,35; Rogge f 6,a 6,40; Haver f 4,a /4,90; Garst f 5.90 a 6,60. 5 September. Aangevoerd en verkoeht 19,180 stuks (180 stapels) Zoete- melksche Kaas, wegende 38,450 Nederl. SC. Hoogste prijs 30,per 50 Nederl. SC. Veemarkl. Aangevoerd: 19 Runderen, 4 Kalveren en 417 Schapen. Hoorn, 30 Augustus. Kaas. Ter markt zijn geweest 218 stapels of 56,140 Ned. SC. Hoogste prijs: 31, 1 September. Aangevoerd 20 Paarden /55 a 225 13 Kalveren f 5 a/12; 195 Schapen 13 a 22,50; 145 Varkens f 13 a/ 24,50; 4 Zeuqen f 29.50 a 40; 296 Biggen f 6 a 12,50; 7 Bokken f 1,20 a 3,85; 4 Geiten f 2,50 a 4,6<j; 460 Kippen 30 cents a 1,35. 9000 Kippen-Eijeren f 2,80 a 2,90; 2500 Eenden-Eijeren f 3,25 a 3,50 per 100 stuks. Op monster verkoeht: 1300 mud Mosterdzaad f 24,1600 mud Karwehaad f 20,50. Leiden, 1 September. Holer. Verkoeht: 6780 Ned. SC; 1ste kwal. 54 a 58 per vat, of 1,35 a 1,45 per Ned. SC; 2de kwal. 49 a 53 per vat, of 1,22} a 1,32} per Ned. ffi. Veemarkl. Aangevoerd 1191 Schapen. Verkoeht 524 vetle lla- mels f 21 a 28; 560 magere Ooijen f 12 a 16; 30 magere Varkens /16a/ 30; 180 Biggen 6 a 14. Hedcmblik, 29 Augustus. Kleine Kaas f 31,Aangevoerd 171 stapels (41,075 Ned. ffi). Boter f 1,20 per ned. SC. Kippen- Eijeren 2,40Eenden-Eijeren 2,60 per 100 stuks. Purmercnde, 4 September. Kaas. Aangevoerd waren 215 stapels; Kleine 30,50; Middelbaro 37,50. Boler f 1,10 per Ned. SC. Kippen-Eijeren 2,80; Eenden-Eijeren f 2,80 per 100 stuks. Vee. Aangevoerd: 1540 Schapen en Lammeren, duur en vlug; 60 vette Varkens 43 a 51 cents per Ned. ffi, met stuggen handel; 18 magere dito f 16 a 24 per stuk; 250 Biggen f 6,50 a 10, tamelijk vlug; 90 vette Kalveren 50 a 70 cents per Ned. ffi, vlug; 40 nuchtere dito f 6 a 15 per stuk, vluggen handel; 248 Runderen met vluggen handel, duur; 23 Paarden-, 4 Veulens. Rotterdam, 3 September. Meekrap. De aanbiedingen waren vrij uitgebreid; er werden eenige partijtjes tot vorige prijzen afgedaan, de beste soorten eef iets lager. Tarwe. Jarige Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. met matigen aanvoer tot vorige prijzen wel te vcrkoopen; de beste soorten 10 a 10,50; mindere 8,50 a 9,75. Nieuwe, weder ruim aangevoerd, kon door vrij goeden kooplust vorige prijzen opbrengen; de beste 9 a/ 9,75; mindere 8 a 8,75. Poolschc en roode met weinig prijsver- andering; 126, 127 ffi oude witb. Poolschc 340; 126, 129 ffi jarige Bo- venlandsche Ris 297 a 325, beide per 2400 Ned. ffi. Rogge. De aanvocr van Jarigo Vlaamsche en Zeeuwsche en Overm. begint af te ne- men en was nu al zeer klein, waardoor vorige prijzen 6,40 a 6,80, gemakkelijk te bedingen waren. Nieuwe ruimer ter markt en in de beste soorten als voren te verkoopendoch de mindere en wakke partijtjes gingen traag van do hand; Vlaamsche en Zeeuwsche 6,40 a 6,80; Overm. en mindere /5a 6,40. Buitenlandsche bij uitslijling per 2250 Nederl. ffi: 126, 127 ffi Wolgaster 205; 123, 124 ffi Champagne/206 a 208; per 2100 Ned. ffi: 115, 117 ffi Petersb. 170 a 175; 143/2 ffi Kunda 200; 143/2 ffi Enos /176. Boekweit. Noord-Brabandsche weinig aangevoerd en 5 hooger; op 140/2 SC 185 a 193; Fransche mede tot hoogere prijzen met goeden handel; per 2250 Ned. ffi: 170 a 175; minder grofgranig bij partij/102; jarige /160. Garst. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter was ruim aangevoerd, waarvan enkele zeer puike partijtjes nog vorige prijzen konden opbren gen; overigens is het aangevoerde 20 cents lager afgegeven; puike partijtjes 5,80 a 6,20, goede en mindere 5,30 a 5,70; voorts: 102, 103 ffi Vlaamsche Winter 9}; 98, 99 ffi Flakk. dito 9} per 100 Ned. ffi. Zomer-Garst naar kwaliteit, /5a 5,80. Haver pnjs- houdend; korte /4a 5,50; lange 3,50 a 4,50; 64, 65 ffi jarige Zeeuwsche Voer 9 a 9} per 100 Ned. ffi. Van nieuwe dito waren en kele partijtjes aangevoerd, die tot 2,80 a 3,80 naar kwaliteit verkoeht zijn. Paardenboonen bij kleinigheden 7,80 a 8,30. Duivenboo- nen f 8,75 a 9,50. Bruine Boonen worden op 18 a 18,50 in puike soort gehouden; Witte dito tot 10,50 a 12 te bekomen. Erwten. Nieuwe Blaauwe 50 cents lager afgegeven; enkele mooije droogc partijljes zijn nog tot 8,50 a 9,50 verkoeht, doch mindere konden niet meer dan/6,50 a 8 opbrengen; nieuwe Schokkers tot 7,50 a 10 verkoeht. Koohaad was tot genoteerde prijzen iets beter te verkoopen, ofschoon tot dien koers niet alios was op te ruimenZeeuwsch gestort 65 a 66; dito zakmaat 64; Brielsch en Overm. 62 a 64; puik Brielsch 65+ Haarlemmcrmeer 64; Flakk. 60 a 62; mindere kwaliteiten in verhouding. Van Lijmaad zijn geene verkoopers opge- geven. Inlandsch Hcnnep-zaad f 210 Kanariezaad weder 25 cents lager 9,25 a 10,75; puike kwaliteit was weinig ter markt. Aan de Oh'e-markt op heden werd in het begin der markt Raap-Olie kontant tot 43 per 100 kilo gedaan, later tot 42} verlaten, tot welken prijs koopers waren. Lijn-Olie tot/45} gedaan; bij partij 45+ Npjaar zonder handel. De handel in votte Wei -Varkens was alhier op heden bij rnimen aanvoer ,cn mindere kooplust voor bet buitenland niet zoo geanimeerd als de vorige week, zoodat op het einde van de markt men niet dan tot vermindeTde prijzen de nog aanwezige varkens kon verkoopen. De bc- steedde prijzen liepen van 45 tot 50 conts het Ned. ffiterwijl in het begin der markt voor eenige zware nog 52 tot 54 cents werd besteed. Aangevoerd waren 330 Varkens. 4 September. Boter. Aan de markt alhier waren de prijzen als volgt: lste kwal. 57,— 2de kwal. 55,— 3de kwal. 53,—. Verkoeht werden 65/8 en 111/16 fusten. Scliagen, 30 Augustus. Aangevoerd; 2 Paarden f 100 a 150; 2 Slier en f 60 a 100: 14 magere gelde Koeijen f 80 a 130; 16 vette dito f 160 a 210; 6 Vaanen f 50 a 806 nuchtere Kalveren/5 a 9; 230 magere Schapen f 10 a 17; 3500 vette dito 19 a 25; 12 Lam meren f 9 a 12; 6 Bokken en Geiten f 1,50 a 2,50; 20 magere Var kens /16 a/24; 40 Biggen /6 a 9; Konijnen 10 a 50 cents; Kippen 30 cents a/1; Eenden 30 a 40 cents; Duiven 10 a 20 cents. Kip pen-Eijeren 2,50 a 2,60; Eenden-Eijeren f 2,70 per 100 stuks. Zicrikzee, 30 Augustus. Meekrappen. Teelt 1865; 2/1 en 1/1 19 a 20+ Onber. /17a/ 20}.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4