W E E K IS L A 81 JV°. m Vrijdag, 14 September, VAN AAN LANBBOUW, GEMEENTE- EN POLDEB-BELANGEN GEWIJB Xe\ei\de Jaargang Haarlemmermeer. IIaarlemmermeer-Polder *mip Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ. GEMEENTE-RAAD. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 28 Augustus tot 11 September 1866. 202,710.824 23,180.63 105,0S4.734 3,441. 1,483.70 1,439.264 4,466.352 1,507.90 984.324 212.98 173.— 24.55 124.94 168.10 49.90 31.21 1862 1863 1SG4 1865 KT HAARLEMMERMEER PRIJS VAIf IIET ABONrrEMENT in het Jaarf 6. Alle Toezcndingcnde Redactie betreffende, moeten gescbiedcn aan den Hoofdredacteur, te Haarlem, Kruisstraat, Wijk G, N°. 513. Zitting van Vrijdag 24 Augustus 186G. VoorzilterMr. J. P. Amersfoordt. Tegenwoordig 8 Leden to wctcn: de Hceren 't HoofI, Knaap, BuisLanserKuiper van Vuurcn, Ttmmermans en de Vourziller. Afwczig: do Heeren Klapivijk, Spaans, TensenVerploegh on Scltone, Do notulen van 23 Augustus 186G wordcn goedgokourd. 1 Wordcn bonoemd tot Lodcn van het Stemburcau voor de verkic- zing van eon lid voor de Twcede Kamer dor Staten-Goneraal. de Ileeren Knaap en huiper. 2°. Wordt de plants bepaald waar liet Raadhuis op het terrein zal worden gebouwd. 3°. Aan do prde is de Gcmecnle-Rekening over 1865, en wordt modc- ueeling gedaan van het rapport der Commissic, die met het onderzoek flier rekening is bclast geweest, houdende dat er gcene bedenkingen tegen die rekening zyn gerezen. Wordt besloten gemeldo rekening vast to stollen in Ontvang op 34,341.59-4 in Uilgaaf op 30,59G.08| Balig Saldo. 3,745.51 rent; ^orl" vastgcsteld de Rekening van het Burgerlijk Arrnbestuur over 1Mj5: in Ontvang op 3,A6G.60^ in Uilgaaf op 3,397.0i' Batig Saldo. 69.564 .i Komt ter tafel het ontworpen Bestek voor het ophoogen van ecn gedeellc der Begraafplaats te Nieuw-Vennepen het makcn van een ba- renhuisjelick, enz. Na voorlezing van dat stuk, wordt het, op voorstel van den Voorzit- ter, met algemeene stemmen goedgckeurd. 6°. Wordt gelezon een adres van M. Fokkerontslagen buitcngewoon vcldwachter, vragende hoogere belooning voor door hem gepresteerde dienstdan hem door Burgemcestcr en Wethouders voor 34 dag dienst is toegelegd meenende hij aanspraak te hebben op eene geheele week ad 10, of minstens voor 5 dagen 7,224. De Voorzitter deelt medo, dat die persoon is ontslagen wegens het wiliekeurig vcrlaten van zijno standplaats en om andere redenen dat hii was provincialen vcldwachter, en hij, Voorzitter, meent dat de zaak waarover adressant klaagt, niet behoort tot de competence van den Raad- weshaJve by, Voorzitter, voorstelt zulks aan den adressant tc melden. Dienovereenkomstig wordt besloten. 7°. Deelt de Voorzitter aan de Vergadering modedat het Burgerliik Arrnbestuur heeft gemecnd bij den Minister van Financien aanvraag te moeten doen tot afstandtegen vermindorden prijs van den groud naast het Raadhuis, ten eindo daarop later een Wees- en Armenhuis te kun- nen bouwen; dat evenwel die zaak, ingeval van gunstige beschikking op dat verzoeklater ter tafel van den Raad komtweshalvo de Voor zitter voorsteltom de gedane mcdedeeling aan tc nemen voor kennis- geving. Dienovereenkomstig wordt besloten. 8°. Wordt aan de Vergadering medegcdeeld cen schrijven van den heer Mapivyk, waarbij door hem wordt berigt, dat hij. ten gevolge van yerschil in zicnswijze met de overige raadsledcn omtrent het bouwen van het Raadhuis, zijn ontslag neemt als Lid van den Gemeenteraad. Wordt besloten, deze missive aan tc nemen voor kennisgeving. De Vergadering is daarop gesloten. GEBOREN: Nicolaas Ilendrikzoon van J. D. Crone en M. Knor - Lhnstiaan zoon van C. Snijders en H. de Ruiter. Johanna, dochter van A. Verbato en A. van Bregt. Thoodorus, zoon van J. Ruigrok en A. v. d. kleij. Adriana Cornelia, dochter van F. Somers en E. Ha- vermans. Arie Cornelis, zoon van C. van Zuilen en M. v. d. Wer'f rrederik Willemzoon van J. v. d. Jagt en M. Salomon. Pietcr zoon van K. Tarns en A. Renvers. Cornelis, zoon van C. van Wirdum cn 1. Clanset. Brechtma, dochter van A. Raster on L. Kuiloman. Nicolaas Cornelis, zoon van J. Beuzemaker en J. C. Monte. Marritie dochter, en Dilovardus, zoon van J. J. van Commence en A. Boor Ingetjc dochter van G. Roest en A. Lex. Petronella, dochter van C. de Laad en J, Rameetman. Abrahamzoon van J. van Zanten cn wasteleyn. Johannes Andries, zoon van J. IC. Bos cn W. Domburg 1 rijnlje, dochter van C. Molenaar en A. Hoefnagel. Jozefus, zoon van i ,e„a"9° en J. Timmers. Geertruida, dochter van H. Bisschop en J. de Haas. Cornelia, dochter van W. Meirmans en C. G. Breediik. Grieljc, dochter van A. Kuiper en M. Dekker. OVERLEDEN: Picter Camfferman oud 71 jaren, wedr. van J. Rupko. Jacoba, oud 8 jaren, dochter van C. van Duivenbode en E. van Duiven- i iVan. 31 Au?ust|is tot 8 September I860 gcene aangiften ge daan.) Necllje, oud 2 jaren, dochter van F. Macs en J. Verheul. mo?NED|fsa™Mdfer. Mar'inUS 1IS"Cn (WOdr' V3n C°rnC'ia Valenlijn) GEHUWD Gcrardus Bcerens met Dingena Somers. Aart van PRIJS DER ADVERTENTieN van 1—6 regels 75 Cents. Elke regel meer 12 y.A Cents. Zegelregt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uitcrlijk Woensdag. Adres: van Bonga C°.Amsterdam. Gellekom met Gricljc Komon. Jacob Scinen met Pietertje Johanna van Upstair. Nicolaas Gootjes met Maria Catharina Dankars. De rekening van Ontvangsten en Uitgaven der over hot jaar 1865 bedraagt: Ontvangst UlTGAAP van den Pol 202,710.82 197,783.52 en levert derhalve eon batig slot op van 4,927.30 De Ontvangsten bedroegen: A. Wegens vroegere diensten a. batig slot der rekening van 18G3, na aftrek der f 14,000 beschikt hij supplotoiro begrooting 1864, 4899.27b. beschikking op het batig saldo van 18G4 f 8000; c. restant van vorige diensten 150.724- B. Van bezittingen a. renten van uitgelcende gclden/ 97.304; b. liuur van landerijen en gebouvven 15,718.25; c. opbrengst van grasgewas 2150; d. jagt en visscherij /1587; e. opstalregten 3318.76J; houthak f 54.35. C. Verscliillende inkomsten a. hoeten f 173.374; b. vergoeding voor diensten aan andere waterschappen bewczen f 12G.G24; c. verkrijgbaar gesteldo stukken nihil; d. verscliillende kleine inkomsten 27. D. Buitengewone ontvangsten a. vcrkoop van onroerend goed 25,229.14 b. subsidien f 10,000. E. Onvoorziene ontvangsten. P. Omslagen a. gewone /7.25; b. buitengewone f 0.25, te zamen 7.50; over 16,966 bunders, 11 roeden 17 elien 127,243.58^. 13,049,994 22,925.67 327. 35,229.14 3,935.434 127,243.584 Te zamen. De Uitgaven waren A. Huishoudelijk bestuur a. jaarwedden: dijkgraaf f 2000; hecmraden 2400; b. secretaris f 1400; penningmeester 1200; c. hoofdopzigter 1500; personele toelage 1000; vergoeding huishuur 250; bureaukostcn 100; opzigters/ 4700; bode 500; persoonlijke toelage bode/200; pont- en brugwacbters/3798.81 d. reiskosten van den hoofdopzigter 460.07idem bode f 4.971)kosten voor de vergaderingen Iicht cn brandstoflen 1.499.794; f. schrijflooncn f 139.25; g. schrijf- cn bureaubelioeften van den secretaris en van den penningmeester f 146.04 A. druk- en bindwerk f 497.4-24; i. briefporten, vrachtloonen cn andere klcino uitgaven 152 004- k. bijliouden gaarderboek 214 65; I. kosten der veikiezingen 143.40m. aanplakken en afkondigen van stukken en advertontiekosten 78.40; n. zegeis ff 7289gS0B Presenliegelden. van boofdingclanden B. Openbare wcrken en bijzondere eigen- dommen a. onderhoud van bruggen en duikers/4,056.884; b. idem van dijken, kaden en bcschoeijingen 7,004.42; c. idem van wegen 33,271.66; d. idem der pontcn en rocibooten/1502.534; e. kroozcii van vaarten en togten 1645.59; f. ooderhoud der werktuigen met de onroerende goederen en gereed- schappcn: Leeghwaler f 4,674.474; Cruguius /2,814.974; Aji>iden/l,95t.724; te zamen/9,441.174; g. steenkolen/31,973.814; smeermiddelen/2,631.68; h. bezoldiging van het personeel; Leeghwaler f 2 555- Cruguius f 2,787.204; Lijnden f 2,831.22; losse kolenrijders, smeorjongens, nacbtwaehtcn/1,519.224; schadeloosstelling iiij verplaatsing van bet personee'l 276.15; extra belooning aan machinisten 100; to zamen 10,068.86 i. onderhoud van gebouwde eigendommen: Leeghwaler f 1071.65 Cruguius /1273.37; Lijnden f 1105.4-44; 'e zamen/3450.464' k. brandverzekering 37.65. c- fasten a. grondlastcn 1560.38 b. Rijnlands bunder- geld 847.47; c. bijdragen in do lasten van andere polders 285.97d. binnenlandsche koslen/94.154- huur van grond 3.024; e. recognition 650.—. Transporteere f 131,706.364 vorige niet be- 131,706.364 16,795.— 1,252.32 39,601.28 4 per Transport D. Renten cn aflossiug van scbuld a. renten van gcvostigdc scbuld/ 6795; b. af- lossing van scbuld 10,000. E. Uitgaven onder de grepon a. kosten van regtskundig of techniscb onder.jek 426.60; b. onderzoek der te vcrkoopen vecneron- don 825.72. F. Buitengewone uitgaven a. aanlcg van nicuwe werken: bcplantingen 5,500.994; buitcngewoon toezigt 817.25, tc za men 6,318.244; b. buitengewone hcrstellingen: verdicping boofdvaart/19,814.62; verdicping ring- vaart/3,764.30; herschietcn wegslooten/1,698.774 vcrbetcring ringdijk 3,260.35; herstel van bruggen in den polder 4,74-4.994, zamen 33,283.04. G. Onvoorziene uitgaven8,428.554 Te zamen. 197,783.52 4 Ontvangsten. B. b. Dc huur van landerijen en gebouwen verdeelt zich als volgtpacbt dijksgronden 13.050; pacht polderkadcn /2182; huur van gebouwen/ 137.25 huur van grond/349. B. d. is zamengesteld uitvischregt-verpachting in de ring- vaart 585 idem binnen den polder 985; verpaehting jagt ringdijk 67. D. a. De verkochfe onroerende goederen zijn de navolgende van het veenslik in 1862 te Ilillegom verkocbt 3853.374; meer vcrveend van idem/14.22; van het veenslik in 1862 aan het Kruisdorp verkocht 1145meer verveend van idem /368.11; van veenslik in 1863 ondershands verkocht/1208.21 van veenslik in 1864 verkocht 4216.374; meer verveend van idem/527.10; van veenslik in 1865 verkocht 7523.75; te zamen voor veenslik 18,856.24 voorts nog voor ver- kochte polderkaden 6373. D. b. De subsidien zijn/5000 van het Rijk der Nederlan- den en 5000 van de provincie Noord-Holland, voor het be- grinden der wegen. E. De hoofdposten der onvoorziene ontvangsten zijn de vol- gende1850 voor borgtogt voor het verkochte veenslik 734.82 saldo van ingehouden gelden van verpacktingen cn aanbestedingen p.m./ 1100 voor verkochte oude steen en 111.50 voor verkochte vaartuigen. Uitgaven. B. a. Van het onderhoud van bruggen en duikers is/ 3574.20 voor het aanbesteedde onderhoud; het restant 482.624 voor kleine herstellingen en uitgaven voor onderhoud. B. b. Van het onderhoud van dijken, kaden en beschoeijin- gen is 4232.84 voor het aanbesteedde onderhoud aan J. van den Ileuvel Azn.het overig bedrag 2771.58 voor het rooi- jen van puin en steenenhet vervoer daarvao en het toezigt daarbij. B. c. De kosten van het onderhoud der wegen ten bedragc van f 33,271.66 verdeelen zich als volgt: Dagloon van vaste arbeiders6,514.144 losse 1,464.68 Voor geleverde grind. 14^26.61 scheepvracht van idem lossen van idem vervoer van grind en puin grove puinklinkertpuin en koolasch kleinslaan van grove puin Aanleg van grindbakken Ophoogen der zijbermen Bezaaijing der wegkanten Voor gereedschappen Kleedin Toezigt Divers der wegwerkers. 33,271.66 f' Hd onderhoud en de herstelling der stoomtuigen vereischte in 1861 17,633.654 8,285.894 5,273.46 6,289.304 9,441.174

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1