no - Holl. Maatschappij v. Landbouw. PoLDEItWEZESI. Landbouw. ROLLEN VAN IIET VLASLAND. HET DUKHAM-VLAAMSCH RUNDVEE. Totaal. 17 April De koslen van herstel liuilcu nnnbesteding wnreu in hoofd- zaak ten iliensle van den Leegliwater. B. ff. Het bed rag van stcenkolen voor dit janr was/ 31,973.81J tegen 29.309.03J in 1804 en 18,401.83 in 1863. E. b. Voor het onderzoek der fe vcrkoopen veengronden is aan den heer A. Sckoulen Azn.flVi.50 voor trakteraent betaald. E. a. Voor de beplantingen is 5500.99J besteed in het vorig jaar werd hiervoor 4496.05 aangewend. G. a. Onder de onvoorziene uitgavcn komt voor ,/225 aan den heer A. L. Dijscrinclcvergocding voor het hardraaken van weg300 voor begrinding1229.25 voor het her- schieten van bermsloot en 1096.50 voor het slegten der schotwallen/1747 voor nieuwe rollen voor de rolbrnggen ruim 1000 voor vervoer van puin; /250 bijdrage aan het hulpfonds815 voor afkoop schuldpligtigheid aan den Hel- legatspolder/878.02J schadevergoeding van verpachten grond en p. m.550 voor het ligten van vaartuigen. Afdeeling Haarlemmermeer. Vergadering van Vrijdag 7 September 1866, ten huize van J. Knolaan het Kruisdorp. Tegenwoordig 20 Leden. "1". Wordt heslotcn in nader overleg tc treden met hot Gemecntebcstuur omtrent ccn gewijzigdo oproeping van Heeren Rijks-Veeartsendie geneigd mogten zijn, zicli op nader to bepalcn voorwaarden, in dezo gemecnle le vestigen. 2". Dc puntcn van bcschrijving voor de algcmeene Vergadering der IIol- landschc Maatschappij van Landbouw worden acbterccnvolgcns behandcld, doch geven geen aanloiding tot discussie. 3°. Tot afgevaardigden voor die Vergadering worden aangewezen dc Heeren de Glercq en Schone. 1°. In plaats van den Heer de Clercq, die verklaart tc persisleercn bij zijn voornemenom als Voorzilter met 1°. January e. k. af te treden, wordt gekozen de Heer Mr. J. P. Amersfoordl. Daar dcze Heer niet ter Vergadering tegenwoordig is, zal hem dit scbriftelijk worden medegedeeld, met uitnoodiging zicli, in bet bclang der afdeelingdie benocnting te laten welgcvallen. In plaats van den Heer M. Spaans, wordt als Bcstuurslid gekozen de lleer M. Tanis, die verklaart die benoeming aan tc nemen. 5". Op voorstel van den Heer Herman F. Buliman, wordt besloten op elkc Vergadering cone vorloling te houden van kleine voorwerpen, voor landbouwgebruik geschikt, tot ecno geldswaarde van boogslens lien gul den, ten cinde daardoor een tnecr getrouwe opkomst der Leden to bevorderen. Aan dit bcsluit wordt tcrstond gcvolg gegeven, door hot vcrloten van twee stalen mestvorken, ter bezigtiging gcsteld door do Hecrcn I lit ij n en Cie. NIEUWKOOPSCHE POLDEB, .groot 2GG7 Bunders bemnlen door 3 gangen Scliepradmolensmalcndc 4 lioog, en 3 gangen Vijzelmolensmalende 2 hoog. Het Zomerpeil is 204 Rijnl. duimcn onder A. P., lerwijl het Winter- df Slootpeil is 192 Rijnl. duimen onder A. P. De 3 gangen Vijzelmolens werpen bet water in de Bingvaart, belwelk door 3 SchcpradmoleHs verder in den Bijn wordt gevoerd. Laatstgenoem- de 3 Schepradraolens hebben tevens te bemalcn de plasscn onder Nieuw- koop en Noordengroot 1900 bunders, welke in een onmiddcliijk vcr- band staan met de Bingvaart van den polder Nicuwkoop. Mogt bet water in de Ringvaact en in genoemde Plassendoor schade aan een of meer der 3 genoemde Molenste hoog worden, alsdan kunnen de Bo- venmoleos der 3 gangen Scliepradmolens door middcl van duikers op de Ringvaart liggende de noodigc hulp verleenen. Gedurende dit kwartaal zijn cr steeds 2 gangen door vcrtimmering liuiten werking geweest. De aangevangen reconstructie van bet schcp- rad aan n°. 6 is voltooid en oveilreft de vcrwachting. Aan if. 4 en de Oude Ziende zijn 2 roeden uitgebaaldwegens slaptc; lerwijl n°. 12 cr 4 heeft afgeworpen. De voornaamstc werkzaambeden zijn geweest: a. aan n°. 4 gestoken 1 lange spruit, 1 wolfbalk, 1 staartbalk, 1 lange en 1 korte schoor en is de vijze! bekuiptb. aan n°. 9 een nieuw wind- peul en stcunderc. aan if. 13 een nieuwe vijzeleen ijzeren voering om bet bovenwiel en een gang kaprollcn d. aan n°. 17 een nieuwe vang en een gang vijzelkammene. aan n°. 17 epn gang vijzelkammcu. De molens n°. 1 6, 9 en 14 zijn gevervvd. Bij gclegenheid van het Landbouw-Congrcs te Dresden in het vorig jnar, maakten vclen der gasten een nitstapje naar het landgoed van den Graaf von Thun-Ilohensteincene ware model-boerderij op groolsche schaal. Wij gingen het land rond en kwamen daarbij voor een stuk vlas van onovertrefbare schoonheid. Het vlas ongeveer vier voet hooghad reeds uitgebloeid en stond zeer digt en kaars- regtzonder de minste legerplekken. Maar nog merkwaardi- ger was de volmaakte gelijkmatigheid in lengte. Ilet was zoo egaal gegrocid alsof het met het snoeimes was gelijk gescho- renterwijl juist in dit jaar op vele andere vlasvelden de nadeelen van een dubbelen opgang duidelijk zigtbaar waren. Wij gaven aan den Ferwalter, die ons vergezeldeonze verwondering te kenneti en vroegen hem ophelderingdoor welke kunst hij dit wonder had voortgebragt. Hij antwoordde ons, dat het geen heksenkunst was, maar eene zaak zoo eenvoudig als het ei van Columbus. Om gelijkmatig groeijend vlas te verkrijgen is bet hoofd- zaak, dat het vlaszaad gelijktijdig kiemt en daarvoor is het noodig dat het op volmaakt gelijke diepte in den grond komt. Daartoe ga ik als volgt te workNadat het land gedurende den winter in de ruwe voor heeft gelegen, wordt het in het voorjaar ligt geiigd en dan met eene minstens duizend ned. ponden zware rol gerold (ik gebruik er een die 1300 ned. ponden weegt en met gladde smalle kanten voorzien is). Hierop wordt het vlaszaad gezaaid ligt ingeegden daarna wordt het land op nieuw met dezelfde rol gerold. Ik herhaal dat de rol om nut te doen zeer zwaar moet zijnen men het niet moet nalaten uit vrees, dat als men zwaren grond heeft, dezen te vast zou worden toegedrukt, alleen moet na- tuurlijk de grond in behoorlijk droogen toestand zijnmaar dan kan dit ook bij kleigrond geen kwaad. Nog moet ik er bij opmerkendat ik mijn vlaszaad zoo zorgvuldig mogelijk van onkruid zuiver en tevens zorgdat ook de akker zoo rein mogelijk van onkruid ismaar dan laat ik ook niet wieden. Het onkruid dat zich nog mogt vcrtoonen laat ik maar liever medegroeijen en beb daarvan geen nadeel ondervonden terwijl door bet wieden het vlas toch altijd min of meer lijdt. Ik heb dit jaar ruim veertig bunders vlas staan en de lieeren hebben zicli kunnen overtui- gen dat ik mij over de uitkomst mijner wijze van handelen niet te beklagen heb. De laatste raad zal voor den nog-zoo onkruidrijken grond van Haarlemmermeer wel niet gepast zijnde eerste daaren- tegen is wel de beproeving waard; rollen gescbiedtgelooven wij, zelden, en als dit plaats vindt, zeker met slechts vrij ligte rollen, terwijl juist bier hunne zwaarte als hoofdzaak wordt aangegeven. Waterstanden Tijb. door de Molens in Rijnl. Duimcn onder A. P. gemalenin Urcn. Maamien en Weken. Hoog- Laag- Sclieprad Vijzel ste. ste. molens. molens. van 1 April tot 7 April 203 207 35 46 A 8 14 n 201 207 57 69 15 21 203 208 73 73 -A 22 28 209 211 43 43 A 29 5 Mei 207 211 36 36 A G Mei 12 207 210 52 52 '13 19 209 212 9 19 A 20 26 209 211 48 48 -A 27 2 Junij 207 210 10 10 A 3 Junij 9 204 207 2 27 •A 10 1G 204 208 47 47 A 17 23 208 208 38 38 A 24 30 206 208 r* Totaal. 2de kwartaal 1866. 4SO 508 2de 1865. 188 212 !In een Duitsch landbouw-tijdschrift lazen wij bet volgende, idat wij voor onze viasbouwers wel belangrijk achten Het Vlaamsche rundveeras, dat in een deel van Belgie en in de noordelijke departementen van Frankrijk algemeen is, heeft veel overeenkomst met het Ilollandscheen wordt ook hoofd- zakelijk voor de melkerij gehouden. De ondervinding bij het kruisen van dit vee met Durham (Korthoorn) stieren verkregenis ook dus voor onze landbou- wers niet zonder gewigt. Het Vlaamsche rundveeras, dat zoo zeer door zijne melk- geving uitmunt, laat nog veel te wenschen over wat zijne geschiktheid tot vetworden betreft, en bij de duurte van dit vleesch wordt dit eene zaak van steeds toenemend belang. Het lag voor de handdat men dit gebrek zocht te ver- beteren door het kruisen met Durham (Korthoorn) stieren. Heeds in 1839 kocht de landbouwmaatschappij te Amiens een Korthoorn stier; in 1845 werden er op nieuw twee ingevoerd, maar deze aanvankelijke pogingen bleven zonder gevolg. In het departement van Pas de Calais zette men het kruisen ijveriger door en verkreeg ook beter uitkomsten. Even- wel kan men thans het aantal gekruiste dicren nog niet hoo- ger dan een duizendtal schatten. Meerendeels geschiedde het kruisen op dc stnllen van bee- renlandbouwers; bij de landbouwbevolking in het algemeen bleef dit vooroordeel en tegenstand ondervinden, want gedu rende de 25 jaren, dat men daarvan naast zijne deur goede uitkomsten kon waarnemen, verkreeg het nog slechts weinig uitbreiding. Het was steeds de vreesdat men daardoor de melkgeving zou vermiuderen, en dat men daarbij de geliefde haarkleur verloor, die het vee ter markt meer algemeen ge- wild maakte. De heer van der Colme te Rexpoede bij Duinkerken deelde o. a. die vrees niet. Sints 1855 heeft hij Engelsche stieren ter kruising gebruikt, en de uitslag heeft geheel aan de ver- wachting beantwoord. Zijne gekruiste jonge ossen, op goede weiden gemest, verkrijgen thans reeds op een leeftijd van slechts 30 maanden een levend gewigt van 1400 halve Ned. ponden, en de melkgeving zijner koeijen is door het kruisen niet verminderd. BERIGTEN OMTRENT DE VEEZIEKTE. In de Staats-Courant zijn medegedeeld opgaven omtrent den veetyphus in de provincicn Noord-Holland Zuid-Holland en Utrecht, over de week van 26 Augustus tot 1 Sept., en wel: a. Noord-Holland. In die week zijn: aangetast 31, aan de ziekte gestorveii 1 afgemaakt 29hcrsteld 1 en aan het einde der week nog ziek geenesedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 2074, aan de ziekte gestorven 562, afgemaakt 771 en herstekl 741 run- deren. b. Zuid-Holland. In die week zijn: aangetast 659, nan de ziekte gestorven 202, afgemaakt 77, hersteld 61 en aan het einde der week nog ziek 319 runderen; sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 55,936 aan de ziekte gestorven 23,485, afgemaakt 10,395 en hersteld 21,467 stuks. c. Utrecht. In die week zijn: aangetast 953 aan de ziekte gestorven 465, afgemaakt 17, hersteld 276 runderen; sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel aangetast 10,148, aan de ziekte gestorven 4665 afgemaakt 371 en hersteld 4417 stuks. ItECAPITULATIE. In de week Aangetast in van Noord-Holl. Zuid- Holl. Utrecht. 1117 Februarij. 225 1510 288 2023 18—24 275 1340 250 1865 2 5 Feb.3 Maart. 179 1000 195 1374 410 Maart 51 1353 297 1701 11—17 27 1133 184 1344 18—24 36 1410 243 1689 25—31 119 1303 223 1645 71 1129 273 1473 8—14 48 1365 234 1647 15—21 78 770 254 1102 22—28 16 703 160 879 28 April 5 Mei. 44 649 135 828 6—12 Mei 75 572 67 714 13-19 20 332 49 401 20—26 43 245 83 371 27 Mei 2 Junij. 53 255 107 415 3— 9 Junij 72 163 86 321 10—16 23 215 56 294 17—23 58 248 60 366 24—30 43 208 84 335 17 Julij 22 385 190 597 8—14 14 344 168 526 15—21 17 535 224 776 22—28 31 629 311 971 29 Julij 4 Aug. 24 617 348 989 511 Augustus. 26 737 462 1225 12-18 21 579 533 1133 19—25 23 648 708 1379 26 Aug. 1 Sept. 31 659 953 1643 Totaal. 1765 21036 7225 30026 Blijkens den wekelijksclien staat der veeziekte zijn in Groot-Brittannie, in de week, eindigende den Isten Septem ber, aangetast 99 runderen, tegen 148 in de daaraan voor- afgegane week. In het geheel zijn sedert de veeziekte uitbrak 253,324 runderen aangetast, waarvan 84,716 werden afge maakt, 124,287 stierven en 33,327 herstelden. In die week werden 206 schapen aangetast, waardoor het totaal aangetas- ten het getal van 6S31 heeft bereikt. Gedurende de maand Augustus jl. zijn in Friesland aan de longziekte gestorven 5 en te dier zake afgemaakt 8 run deren, te zamen 13 gevalleutegen 2 in dezelfde maand des vorigen jaars. Er werden 6 nieuwe weiden aangetast tegen 2 in Augustus 1865. Het getal gezond verklaarde weiden was 3 tegen 6 van dezelfde maand van een jaar vroeger. Uit de omstreken van Leiden wordt gemelddat sommige veldgewassenten gevolge van aanhoudende regeneen hoogst ongunstigen uitslag doen verwachten. Met het rooijen der aardappelen is begin gemaakt, en hierbij is gebleken, dat terwijl de ziekte zich eerst op eenige plaatsen had vertoond zij veel algemeener is gewprden, of waar enkele knollen waren aangetast, de struiken bijna geen zuivere vruchten meer op- leveren. Onder Noordwijk gaat het rooijen niet gelukkig en noemt men winter-aardappelenanders duurzame soortendie op den prijs van 5 het mud kunnen te staan koraenzon der dat de qualiteit voldoende is. Het graan, dat op de meeste plaatsen met tegenspoed wordt binnengehaalddoet eene rijzing der markt voorzienerwten en boonen zullen een half gewas opbrengen. Met den hooibouw gaat het zeer on- voorspoedig. Er ligt ovcral veel gras gemaaid voor nahooi dat bij gemis aan droog weder onaangeroerd moet blijven liggen, zoodat het voor wintervoeder ongeschikt wordt. Uit het Land-van-Altcna meldt men dd. 12 September, dat bet vlas op de buitenlanden niet zoo ongunstig is als zich dit eerst deed aanzien. In het binnenland is het tegenover het weder redelijk te noemen. Een aantal viasbouwers heb ben reeds eene parlij te huiszoodat de rooting voorspoe- dig uitvalten kunnen de vlasbewerkers alreeds de zwingel- schuren betrekken. De voorraad vlas is echter hier dit jaar niet zeer groot. De vereenirjinrj van beeiworlelsuiker-fabriekanien in Nederland heeft zich bij adres gerigt tot de Tweede Kamer, ten einde hare bedenkingen te ontvvikkelen tegen het bij die kamer aan- hangige wetsontwerp, bevattende bepalingen omtrent de hef- fing en verzekering van den accijns op de binnenlandsche sui- ker, en bestendiging te verzoeken van den bestaanden toestand, waarbij de schatkist geen nadeel heeft. Adressanten vertrou- wendat de vergadering daarin te eerder met hen zal instem- menbij de overweging dat het hoogst onbillijk ten hunnen opzigte zijn zoude, en tevens zonder baat voor de schatkist, indien in de beetwortelsuiker-fabrieken de kontrole op de ponden van juiste produktie werd aangenomen, zonder dat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 2