148 - WATERIIOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND. Boczcmlioogtc a a 3 I 12-3 Stoomtulgcn. a ■s a a 9 Xt 0 m Schutsluia a METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den IIAARLEMMERMEER-POLDER. liccghwater. Cruqulus. Li) uric n. Krulsilorp. WATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Ringvaart. in den Polder. Looghwater. Cruquius. Lijndon. a a c c m op don middag -5- A. P. in Ellen. Rijni.ano. a 31 1 2 3 4 5 6 0.45 0.47 0.54 0.60 0.50 0.42 0.42 0.41 0.43 0.50 0.58 0.44 0.37 0.38 o .a ra Q) i-3 0,40 0.37 0.46 0.30 0.42 0.30 0.38 0.48 0.48 0.49 0.60 0.54 0.48 0.42 0.40 0.51 0.52 0.54 0.57 0.56 0.48 -t o p 0.16 0.19 0.15 0.13 0.16 0.15 0.12 Hoogte van lict Bulteiiwater met betrekking tot A. P. in Ellen. IJ ta Halfweg. hoogste Vloed. laagstc Ebbe. IJ te Spaarndam. hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJssel te Gouda. Vloed. Iaag9te Ebbe. Noordzee te Katwijk. hoogste Vloed. laagste Ebbe 0.43 0.23 0.08 -t-0.17 -(-0.56 4-0.20 0.13 0.12 -5-0.25 -J-0.35 -5-0.32 0.09 -5-0.30 -5-0.26 0.47 0.33 0.17 0.25 4-0.58 0.25 0.10 0.04 -5-0.27 -5-0.30 -5-0.45 0.12 -5-0.26 -5-0.21 1.42 1.19 -j-1.12 1.67 4-1.14 1.15 1.26 0.02 -5-0.19 -i-0.30 0.15 4-0.10 -j-0.04 4-0.20 0.94 0.76 +0.78 4-1.30 -(-1.03 4-0.94 4-0.90 0.61 -5-0.58 0.56 -5-0.53 -5-0.40 -5-0.56 -5-0.36 Slulsgang. a. Urcn. b, Grootste verval in Ellen. Halfweg. b. Spaarn dam. b. Gouda. 0.05 Katwijk. 0.12 0.04 0.08 0.03 0.04 Uren Working. S3 a d 16.23 24 24 22.45 18.20 24 24 3.15 23.30 23 18 23.30 23.30 h o +-> ci m oj u o tfl <3 0 o xS C3 0.24 0.18 0.20 0.25 0.18 0.16 0.24 0.24 0.31 0.20 0.31 0.24 0.16 0.24 te WEESP. -O) 0.15 0.16 0.27 0.15 0.04 0.01 0.06 0.29 0.29 0.29 0.18 0.19 0.12 0.16 AANMERKIN- GEN. Rcgen. to. 8 u. Su. 9 4 3 6 3 33.2 Vcrdamping. to. 8u. a 0.1 0.7 0.1 0.1 0.4 1.8 0.2 ay. 8 C 2.4 1.1 2.1 3.5 1.9 2.3 2.3 18.5 Rcgen. Verdamping. Rcgen. Vcrdamping. Rcgen. Verdamping. vo. 8 u. av. 8 u. vo. Su. av. 8u. vo. 8 n. av. 8 n. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u H 0.— v 2.7 0.— f 2.1 n 0.— u 2.5 0.1 1.3 0.1 1.7 0.3 2.1 0.2 1.2 0.1 2.3 0.— 1.— 4.S 14.—f 0.6 4.0 3.1 9.2 0.4 3.1 8.— 22.8 0.9 4.— 1.3 6.1 O.G 1.3 4.7 6.7 0.5 l.S 4.5 5. C 1.— 0.2 12.6 0.— 0.4 2.— 7.8 0.3 0.6 3. S 11.4 0.2 0.3 2.1 0.— 8.3 0.4 5. 0.4 0.— C. 5 2.6 0.— 0.2 0.1 l.S 3.3 0.8 0.0 1.5 3.— 0.— 1.4 4.2 3.2 0.3 0.9 1.8 0.2 u 0.2 0.— 0.3 0 0.— ir 0.1 a 52. S 22.3 37 .6 22 .7 58.6 16.7 Barometer. Tiiermom. Fahrenii. to. 8 u. f 756.5 753.2 758.6 752.0 756.3 752.0 755.9 752.5 756.8 756.3 749.6 757.0 753.2 754.6 aT. 8 u. 761.4 749.G 758.2 753.8 752.7 755.0 755.4 Jto. Su. s 62°.6 52°.3 57°.7 63°.0 62°.3 60°.8 59°.2 na. 2 u. f 64°.8 57°.4 57*.7 09°.3 67°.1 63°.0 61°.9 ay. 8 u. 55°.6 53°.8 52°.0 59°.7 60°.4 62°.3 59°.9 AANMERKINGEN. Daauw. t Regen en bagel. W A T E R II O O GT E -5- A. P. in Ellen. Ul LEEGH- WATER. CRU- QUIUS. LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGH- WATER. CRU- QUIUS. LTJN- DEN. KRUIS- DORP. VENN. DORP. 1 0.47 0.50 0.50 0. 45 4.80 4.74 4.76 4. 74 4.77 2 0.49 0.56 0.54 0.49 4.80 4.73 4.75 4.74 4.77 3 0.52 0.61 0.52 0.48 4.78 4.75 4.80 4.73 4.7C 4 0.50 0.50 0.51 0.43 4.7G 4.70 4.92 4.73 4.74 5 0.42 0.40 0.45 0.45 4.90 4. 74 4.82 4.77 4.79 6 0.41 0.42 0.46 0.48 4.98 4.89 5.— 4.S7 4.91 7 0.40 0.51 0.4S 0.36 5.25 5.10 5.20 4.91 5.03 8 0.42 0.45 0.49 0.45 5.02 5.30 5.35 5.13 5.03 Tc zaracn a Alzoo per minuut a a a WERKING der STOOMTUIGEN a <U Pm CO 0) Slagen. a 01 i- I=h o CO QJ Slagen. S3 CJ u £-> o CO ro3 Slagen P P p p p P p M u u 0 0 0 H a 0 u u n H U ii a 0 a 0 II II it n u II II a 0 II H u 14 8 9 5 4 8 24 6 8 24 9 5 24 6 8 24 G 8 24 9 5 24 6 8 24 G 8 11 9 5 22173 24 C 8 24 6 8 ii a a ii 12 C 8 37055 11 G S 52110 9 5 22173 88 6 8 37055 121 6 8 52110 a u ii 0 0 0 a a u ii a n 9 5 5.802 II 6 8 7.018 a 6 8 7.177 a u ii ii II 0 a a u 0 n u Koolzaatl X 1 lioogcr; op 9/y. Olie in Oclobor X 70. I.ijnzaad in gen docn; 107, 108 0.' Archangel 367£. Raap-Olie dadelijk in ccn doen, op levering willigcr; op 6/w./40J; Vliegend 39£. Lijn-Olie dadelijk onveranderd, op tormijn vast; op 6/vv. 421; Vlie gend 41E Ilcnnep-Olie op 6/w. 441; Vliegend 43. Raap- koeken per 1040 stuks 74 a 78. Lijnkoeken per 104 stuks 10 a 14. Kaiveren lsto kwal. 40 a 60; 2dc kwal./ 30 a 50; 3e kwal. 20 a 40; Schapen f 18 a 26; Varkens 46 a 50 cts. per Ned. ffi. Alliinaar, 7 September. Kaas. Aangevoerd 566 stapels (119,680 Ned. tt.) Prijsklcine 30,50; Kommissic 38,—middelbaro 39,— laagste prijs 18, Iiarweizaad f 20,50. Rood Moslerdzaad 25, 8 September. Aangevoerd; 13 Paarden f 20 a 60; 5 Koeijen f 90 a f 130; 12 nuchlere Kaiveren f 4 a 8; 473 Schapen 9 a 28; 4' Geiten f 2 a 6; 72 magere Varkens f 10 a 20; 190 Riggen f 6 a 10. Roler 70 a 77 cents per kop. Brock In Watcrland, 6 September. Kaas. Aangevoerd 47 stapels (5180 stuks), weg. 10,798 Ned. ffi. Hoogste prijs 30,50. Delft, 13 September. Roler. Prijs 57,— a/ 65,— naarkwaliteit. Met zeer veel kooplust waren de prijzen algcmeen 2 a 3 hooger. Gouda6 September. Kaas f 26,— a 28,— per 50 kilo naar kwaliteit en wigt. Er was veel aanvoer van infericure kwaliteit. Gronlngen 8 September. Van Konhaad was 250 last ter markt, liijna alios van vroegor ovcrgcblovenniet dringend aangebodcoslechts ocnige weinige parlijljes vvcrden verkoeht tot ruim Dingsdags prijzen. Geel Moslerdzaad zeer wcinig ter markt, levendig gevraagd en aanzien- lijk liooger; voor zeer ordinair jarig betaalde men 13; nieuw niet droog en niet mooi van kleur 14 a 15. Gort tot 1 per 100 Ned. lioogcr weinig aangeboden. Noteringen. Tarwe. 127/130 oude roode en witlo /9,40 a 9,90; 120/127 ffi jafige rootle 8,30 a 9,30. Rogge. 120/123 0.' Buitenl. 6,40 a 6,80; 120 jarige lnlandsche 6,50 a 6,55. Nienwc Boc'kwcit. 113/120 zwarte 5,70 a 6,35. Nieuwe Garst. 9G/99 Winter 5,50 a 5,90. Nieuwe Haver. 72/85 ffi Dikkc/ 3,50 a 4,35; 68/72 tt witte Voer 3,55 a 3,85; 68/72 0.' zwarte dito 3,35 a 3,60. Paardenbooncri /7.50 a/8,Grove Gort/ 10,30 a 10,50; Puike 10,50 a 10,70; Parel- 13,50 a 15.50 liaap-Olie 37 j Lijn-Olie 41. 11 September. De aanvoer van Koolzaacl bodroeg beden 350 5 400 last. In bet begin der markt was de vraag niet zeer levendig en tot oenc verbooging van 10 5 15 cents vonden eenige vcrkoopen plaats. Later nam de vraag toe en hecft men 25 i 30 cents boven vorige wecks- prijzen kunnen bedingen. Zoo ruimde al betgecn op wat naar cours ter veil was; ruim do helft van den aanvoer. Men betaalde aan hot eind der markt voor puik Hooglandsch 12,50 a 12,60; voor puik Oldam- mer 11,60 a 11,75, bet mindcre in verhouding. Geel Moslerd zaad driftig begeerd, voor de besto kwaliteit, die ter markt was, be taalde men /19 a 19,50. De aanvoer was editor klein, niet meer dan 4 it 5 last. Tarive 40 cents lioogcr; 127 oude en jarige Roode 9,50 a 9,60; 127 ffi nieuwe Roode 8,90 a 9 Rogge 5 cents lioogcr; 123 0; ja rige lnlandsche 6,80 a 6,85; 123 01 Buitcnlandscbe 6,75 a G,85.- Boekweil 50 cents hooger; 113 If jarige Zwarte 0nieuwe G,15 a 6,20. Garst cerst 10 a 15 cents, later 5 cents hooger met vrij goeden aanvoer; 96 ffi 5,50 a 5,65. Rarer tot onveranderde prijzen langzaam opgeruimd. Gort weinig tor markt en 50 cents hooger goed tc verkoopen. Raap-Olie met weinig vraag voor buitenlandsche verzending, 37j a 37£; Najaar 38 gelatcn, 37J geboden. Lijn-Olie op 41 gehouden, maar niet boven 40 geboden. Haarlem, 12 September. Aangevoerd en verkoeht: 16,499 stuks (155 stapels) Zoetemelksche Kaas, wegende 33,325 Nederl. 01. Hoogste prijs 30,25 per 50 Nederl. 01. Veemarkl. Aangevoerd: 34 llunderen, 4 Kaiveren en 550 Schapen. Hoorn6 September. Kaas. Ter markt zijn gewpest 275 stapels of 69,063 Ned. 01. Hoogste prijs: klcine 30,75kommissie 36, 8 September. Aangevoerd: 19 Paarden f 45 a 290; 5 Koeijen f 130 a 260; 13 Kaiveren f 10 a 19; 390 Schapen f 13,50 a 23,50; 56 Varkens 14 a/ 24,50; 3 Zeugen f 30.50 a 49 258 Riggen f 6 a 12,50; 4 Bokken f 1 a/ 3,50; 5 Geiten f 1,25 a 4,75; 260 Kippen 30 cents a 2. 5300 Kippen-Eijcrcn f 2,80 a 31900 Eenden-Ejercn /3,25 a 3,50 per 100 stuks. Op monster verkoeht: 1500 mud Mosterdzaad f 26,50; 1000 mud Iiarweizaad f 20,50. Leiden8 September. Roler. Verkoeht: 5660 Ned. 01; Isle kwal. 56 a 60 per j vat, of 1,40 a 1,50 per Ned. ffi; 2de kwal. 51 a 55 per j vat, of 1,27$ a 1,37£ per Ned. 01. Veemarkl. Aangevoerd 1108 Schapen. Verkoeht: 423 vettc Ila- mels f 21,50 a 28; 626 magere Ooijen f 10,25 a 17,50; 32 magcre Varkens 16 a 36; 194 Riggen f 8 a 14. Hcdemlilili 5 September. Klcine Kaas f 30,—. Aangevoerd 201 stapels (48,375 Ned. ft)- B"ter f 1>22 per ned. 01. hippen- Eijeren /2,50; Eenden-Eijeren f 2,GO per 100 stuks. Purmercndc11 September. KaasAangevoerd waren 17b stapels, vlugge markt; Kleinc 30,50; Middelbare 38, Roler 1,15 per Ned. 01. Kippen-Eijeren f 2,80; Eenden-Eijeren f 2,80 per 100 stuks. Vee. Aangevoerd: 1774 Schapen en Lammeren, Lammeren met meerdcr vraag; vetto Schapen minder vlug; magere dito vlug; 42 vettc Varkens 48 a 54 cents per Ned. 01, met stuggen handcl; 20 magere dilo 16 a 24 per stuk; 256 Riggenf G,50 a 10, vlug; 86 vette Kaiveren 55 a 75 cents per Ned. 01, met vluggen hanilel32 nuchtere dito f 5 3/15 per stuk, met stuggen handcl; 234 llunderen-, Melk- koeijen graag; vctto dilo flaauwer handel; 22 Paarden4 Veulens. Rotterdam, 10 September. Meekrap. Tot vorige prijzen was de handel beden niet groot. Tarwe. De aanvoer van Jarige Vlaamsehe, Zeeuwsche, Flakkdescbo en Overm. was kleinwaardoor die bij goeden kooplust 40 a 50 cents hooger goed opruimdc; do besto soorten 10,30 a 11mindero 9 a 10,20. Van Nieuwe was de aanvoer ook minder, die bij goede begeerte mode 40 a 50 cents meer kon opbrengen; de beste soorten 9,50 a 10,25; mindere 8,50 a 9,25. Poolsche en roode tot geno- tecrdc verhoogde prijzen met veel handel; 128, 129 V jarige witb. Pool sche/345; 120, 121 ffiwitb. dito/310; 120, 127 01 oude Rijn/325; 131, 132 01 jarige Hoogl. Kleefsche 350; 126 127 01 dito Franscbe 320- 130, 131 01 dito Bovenlandscbe Ris 328 a 330, 125, 126 01 dito bij parlij 310; 129, 130 01 nieuwe Bovenlandscbe 320; alies per 2400 Ned. ffi. In veiling uit den Wiuielminapolder130 mud (128, 129 ffi) Zeeuw sche Tarwe f 14 a 14,10 per 100 Ned. 01, en 360 mud (108, 109 u:) dito Winter-Garsf tot 10,20 per 100 Ned. 01. Rogge. Jarige lnlandsche was bijna niet meer ter markt. Van nieuwe was de aanvoer ook niet groot on ruimdo 20 cents hooger vlug op. Vlaamsehe en Zeeuwsche 6,00 a 7, Overm. en mindcre /6a 6,60. Buitenlandsche tot hoogere prijzen mede met goeden handel; per 2250 Nederl ffi: 126, 127 01 jarige Wolgastcr210; 123, 124 16 Champagne 210; per 2100 Ned. 01: 115, 117 01 Pctersb. 180; 143/2 01 Enos /176. Boekweil weinig toegevoerd en met meer kooplust hooger ver koeht; op 140/2 01 jarige Noord-Brabandsche 205 a 210. Van nieuwe dito was eenigo toevoer ter markt, die ten opzigte van droogte nog al te wcnschen overliet; op 140/2 01 is die verkoeht tot 195 a 200; voorts per 2100 Ned. 01: Fransche 188oude Rijn en Holstcinsche beide 170. Garst. Van nieuwe Vlaamsehe, Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter was mcrkelijk minder ter markt, die tot 20 cents liooger nemers vond; puike parlijljes /6a 6,40, goede en mindere 5,50 a 5,80; voorts: 103, 104 01 Zeeuwsche Winter 10,50; 98, 99 0. Flakk. dito 10, beidc per 100 Ned. 01. —Haver. Jarige prijslioudend korte 4,25 a 5,50; lange 3,50 a 4,50. Nieuwe wat meer ter markt en 10 cents lager; 2,70 a 3,70. Paarden- en Ruivenboonen komen bijna niot meer voor. Rruine Boonen kunnen als opgeruimd beschouwd worden. Witte dito 11 a 12,50. Erwlen. Nieuwe Blaauwc ook minder aangevoerd cn vooral in do beste soorten 50 cents hooger; de beste parlijljes 9 a 10; mindere 7 a 8,50; nieuwe Schokkcrs /8a 10,50. Koolzaail ilaauw, bet mccsto is onverkocht gebleven. Verkoeht: Zecuwsch zakmaat tot 62 a 6I£; Brielsch 60 a 61 puik dito 65; Flakk. X 61J a G4. Ljnzaad zonder handel. Inlandsch Rennep-zaad f 210. Kanariczaad 50 cents hooger, 9,75 a 11,25. Aan do O/ie-markt op heden werd Raap-Olie kontant tot 43 per 100 kilo verlaten, zonder dat er iets in omging. Lijn-Olie flaauwer; kontant tot 45j gedaan; op levering in October cn November tot/45 aangeboden. 11 September. De handel in vette Wci-Fariens alhier op heden was, bij mindercn aanvoer en mindere vraag, vooral voor bet buitenland beter gcanimeerd dan de vorige weekzoodat het aangevoerde nog al gretigo verkoopers vonddocli bij dit al zag men geen vcrmeerdering in prijzen. De prijzen hesteed, liepen van 46 tot 54 cents het Ned. 0.. Aangevoerd waren 280 Varkens. Roler. Aan de markt van heden waren do prijzen als volgt: lstc kwal. y59)_) 2de kwal. 57,—3dc kwal. 54,—Verkoeht worden 62/8 en 110/16 fusion. Sclmsen, 6 September. Aangevoerd: 3 Paarden f 50 a 70; 1 Veulenf 55; 3 Stieren f 70 a 100; 19 magere gelde Koeijen f 100 a 150; 25 vette dito f 1G0 a 210; 0 Vaarzen f 50 a 90; 246 ma gere Schapen f 10 a 18; 351 vette dilo f 20 a 32; 6 Zammerai/13 a 25 8 Rokken en Geiten f 1,50 a 2,50; 16 magere Varkens f 14 a/24; 50 Riggen f 7 a 12; Konijnen 25 a 70 cents; Kippen 30 cents a/1; Eenden 25 a 35 cents; Duiven 10 a 30 cents. Kippen-Eijeren f 2,60 per 100 stuks; Eenden-Eijeren wcinig aangevoerd. Drukkerij VAN Bonga C°, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4