WEERBL A II wf Vrijdag, ^8 September. m VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BEL ANGEN GEWIJD lc\ende laargang Landbouw. 1800, Ml &S(111 Iloofdredacteur C. E. DE CLERCQ. 13—19 20—26 27 Mei- 3— 9 10—16 17—23 24—30 225 275 179 51 27 36 119 71 48 78 16 44 75 20 43 53 72 23 58 43 22 14 17 31 24 26 21 23 31 36 27 1510 1340 1000 1353 1133 1410 1303 1129 1365 770 703 649 572 332 245 255 163 215 248 208 385 344 535 629 617 737 579 648 659 731 693 1828 22460 288 250 195 297 184 243 223 278 234 254 160 135 67 49 83 107 86 56 60 84 190 168 224 311 348 462 533 708 953 1082 1220 Totaal. 9427 2028 1865 1374 1701 1344 1689 1645 1473 1647 1102 879 828 714 401 371 415 321 294 866 835 597 526 776 971 989 1225 1133 1379 1643 1849 1940 33815 IIAAIIIM MMEKR {l i PRIJS VAIt IIET ABONWEMEIYT in bet Jaar. f 6.— A He Toezendingende Kedactie betrcffende, moeten geschieden aan den Hoofdredacteur, te Haablem, Kruisstraat, Wijk G, N°. 513. PRIJS DER ADYERTENTiePT van 1—6 regels 75 Cents. Elke regel meer 12% Cents. Zegelkegt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending niterlijk Woensdag. Adresvan Bonga C°.Amsterdam. De Staats-Courant bevat de volgende WET van 15 SEPTEMBER 1866, tot onschadclljkmaklng van door den veetyphns aangetast en daarvan verdacht vee. Wij WlLLEM III, ecz. Allendie deze zullen zien of hooren lezensalutdoen te weten Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat gedurende bet heerschen van den veetypbus buitengewone maatregelen noodzakelijk kunnen worden tot bet spoedig onschadelijk ma- ken van vee, aan veetypbus lijdeud, of daarvan verdacht, en hetwelk met aangetast vee in onmiddellijke aanraking is geweest Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaangelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze Art. 1. Onverminderd de bepalingen der wet van 28 Au gustus 1851 Staatsblad n°. 125), is de burgemeester bevoegd vee binnen zijne gemeente, door veetyphus aangetast of ver dacht van door die ziekte te zijn aangetast of dat met aan. getast vee in onmiddellijke aanraking is geweest, te doen af- maken. Zijn besluit deswege moet den eigenaar van bet aan- getaste of vcidachte vee vermelden en dat vee zelf omschrij- ven bet beveelt de onmiddellijke inbeslagneming daarvan en moet berusten betzij alleen op eigen bevinding, hetzij op de aangifte door den eigenaar, houder of hocder, betzij op bet rapport van een veearts. Art. 2. Alvorens tot de afmaking over te gaan, benoemt de burgemeester een deskundige om bet aangetaste of ver- daclite vee te waarderen waarbij moet worden in acht geno men dat voor vee dat met aangetast vee in onmiddellijke aanraking is geweest maar gezond is, de voile waarde, voor vee, door den typhus aangetast of daarvan verdacht, 2/3 der waarde, die het in gezonden toestand zou hebben, wordt berekend. Aan den eigenaar wordt de gewaardeerde prijs aangeboden. Weigert bij dien, dan is hij gehouden binnen 24 uren eenen anderen deskundige te benoemen en stelt de kantonregter op eenvoudig request van den burgemeester een derden deskun dige aan. In dit geval beslissen de deskundigen bij meerderheid, en wordt de door hen bepaalde prijs aan den eigenaar uitgekeerd of aangeboden en, bij weigering, in handen van den gemeente- ontvanger gedeponeerd. Benoemt de eigenaar binnen den voormelden tyd van 24 uren geen deskundige, dan blijft de waardering van den eer- sten deskundige onveranderd. "V oor bet doen der in dit artikel vermelde aanbiedingen zijn de vormenvoorgeschreven bij het Burgerlijk Wetboek en het "VVetboek van Burgerlijke Regtsvorderingniet toepasselijk de aanbiedingen worden, even als andere in dit artikel ge- noemde handelingen des burgemeesters, of waarbij deze tegen- woordig is, geconstateerd bij proces-verbaal van den burge meester, op zijn ambtseed opgemaakt. Zoowel de burgemeester als de eigenaar kan vorderendat de deugdelijkbeid der waardering door ieder der deskundigen worde beeedigd. Deze eed wordt in handen van den burge meester afgelegd. Bij afwezigheid van den eigenaar wordt hij ten opzigte der bepalingen van dit artikel vervangen door zijnen gemagtigde ter plaatsewaar het vee zich bevindt of, zoo deze ontbreektdoor den houder of hoeder van het vee. De koopprijs wordt evenwel ten behoeve van afwezige eigenaars altijd gedeponeerd bij den gemeente-ontvanger. De burgemeester, al of niet vergezeld van deskundigen en van bet door hem noodig gekeurde personeelis bevoegd de weidenstallen en woningen der eigenaarshouders of hoe- ders van vee, zelfs zonder hunne toestemming binnen te treden. Art. 3. De eigenaar van volgens deze wet afgemaakt vee die den aangeboden prijs niet heeft aangenomenkan dien nog gedurende 6 maanden bij den gemeente-ontvanger in ont- vang nemen. Na verloop van genoemden termijn wordt de som in de "er geregtelijke en vrijwillige consignation gestort. Ar/ 4. Omtrent de verpligtingde plaats en wijze van begraving of vernietiging van het volgens deze wet afgemaakte of aan veetypbus gestorven vee worden de voorschriften ge- volgddoor Ons gegeven of te geven. Art. 5. De eigenaar van vee, die bij bet bestaan van vee typbus onder zijn vee, in strijd met wettelijke verordeningen het doen van aangifte verzuimd of de afzondering heeft nage- laten, heeft geene aanspraak op vergoeding van het vee, ten aanzien waarvan bij in overtreding is bevonden. Is eene strafvervolging aangevangendan wordt de vergoe ding wel volgens art. 2 bepaaldmaar bij den gemeente-ont vauger gedeponeerd tot na afloop van die strafzaak. Bij ge- breke van veroordeeling begint de termijn, vermeld in art. 3, van het eindvonnis. Art. 6. Ten aanzien van het gebruik maken van zijne be- voegdheid omtrent het aangetaste of ook het verdachte vee en omtrent dat, hetwelk met aangetast vee in onmiddelijke aanraking is geweest, handelt de burgemeester volgens voor- scliriften van Onzen Commissaris in de provincie, overeen- komstig Onze bevelen. De schadevergoeding wordt uit de gemeentekas voorgescho- ten, waartoe aan den burgemeester, met de onteigening be- last, op zijue aanvraag het vereischt bedrag door den ge meente-ontvanger tegen quitantie wordt ter band gesteld. Het voorschrift der tweede zinsnede van art. 114 der wet van 29 Junij 1851 Staatsblad n°. 85) geldt daarbij niet. Zo° de burgemeester ten genoegen van Onzen Commissaris in de provincie aantoont, dat de kas der gemeente ontoerei- kend is voor de betaling of aanbieding bedoeld in art. 2 kunnen hem de daarvoor benoodigde gelden ter goede reke- ning uit 's Rijks schatkist worden verstrekt. ®ez® verstrekkingen zijn niet aan de voorafgaande vereve- mng der Algemeene Rekenkamer onderworpen. Evenmin is de bepaling van art. 51 der wet van 5 Octo ber 1841 Staatsblad n°. 40) daarop van toepassing. De burgemeester is niet gehouden deswege borgtogt te stel- len, doch verpligt van de ter goede rekening ontvangen gel- den binnen twee maanden na de dagteekening van bet stuk, waarop hem die zijn uitbetaald, rekening te doen aan de Al gemeene Rekenkamerovereenkomstig de bepalingen der in de vorige zinsnede aangehaalde wet. Van iedere verstrekking wordt door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aan gemeld collegie mededeeling gedaan. Art. 7. De stukkenkracbtens deze wet opgemaakt, zijn vnj van zegel en van registratieregtenen uitvoerbaar, ook voor dat zij zijn geregistreerd. Art. 8. Deze wet treedt in werking op den dag barer af- kondiging in het Staatsblad. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatsten dat alle ministeriele departementenautoriteiten collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauw- keurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhageden 15den September 1S66. nt' WILLEM. Be Minister van Binnenlandsche Zaken Heemskerk. Uitgegeven 21 September 1866. Be Minister van Justilie, Borbet. digheden te bepalenwat onder de benaming verdacht vee moet verstaan worden en wanneer het vee kan geacbt worden met aangetast vee in onmiddelijke aanraking te zijn geweest. In de Staats-Courant van 21 September vinden de belang- hebbenden eene opgave van den loop der lijn van afsluiting van regeringswege tot wering van den veetyphus bewaakt. BERIGTEN OMTRENT DE VEEZIEKTE. In de Staats-Courant zijn medegedeeld opgaven omtrent den veetyphus in de provincien Noord-Holland Zuid-Holland en Utrecht, over de week van 915 September, en wel: Noord-Holland. In die week zijn: aangetast 27, aan de ziekte gestorven 1, afgemaakt 25, hersteld 0 en aan het einde der week nog ziek 1sedert het begin der veeziekte zijn in het geheelaangetast 2137, aan de ziekte gestorven 564, afgemaakt 831 en hersteld 741 run- deren. Zuid-Holland. In die week zijn: aangetast 693, aan de ziekte gestorven 251, afgemaakt 54, hersteld 87 en aan het einde der week nog ziek 301 runderen; sedert het begin der veeziekte zijn in het geheel: aangetast 57,360 aan "de ziekte gestorven 24,346, afgemaakt 10,531 en hersteld 21,928 stuks. c. Utrecht. In die week zijn: aangetast 1220 aan de ziekte gestorven 716, afgemaakt 15, hersteld 452 runderen; sedert bet begin der veeziekte zijn in het geheel aangetast 12,450 aan de ziekte gestorven 5971 afgemaakt 408 en hersteld 5283 stuks. RECAriTULATIE. In de week van r>,j Koninklijk besluit van 20 September 1866, n°. 55, is bepaald: 1°. buiten de lijn van afsluiting, van regerings wege tot wering van den veetyphus bewaakt, zal het vee, dat door veetyphus wordt aangetast, benevens het vee dat verdacht is van door die ziekte te zijn aangetast of dat met aangetast vee in onmiddelijke aanraking is geweest, overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemde wet worden onteigendafae- maakt en begraven2°. binnen de lijn van afsluiting bepaalt de minister van binnenl. zaken, in overleg met den commis saris des konings in de provincie, den tijd wanneer in eene door hem aan te wijzen streek met de afmaking van aangetast of verdacht vee een aanvang zal worden gemaakt, en of de afmaking alleen op aangetast, of ook op verdacht vee of dat met aangetast vee in onmiddellijke aanrakiDg is geweest, zal worden toegepast3°. de commissarissen des konings in de pro vincien worden geraagtigd naar gelang van plaatselijke omstan- 11—17 18—24 25 Feb.- 4—10 11—17 18—24 25—31 1— 7 8—14 15—21 22—28 28 April 6—12 1— 7 8—14 15—21 22—28 29 Julij 5—11 12—18 19—25 26 Aug. 2— 8 9—15 Februarij 3 Maart Maart April 5 Mei Mei 2 Junij Junij. Julij 4 Aug. Augustus. M 1 Sept. Septemb. >9 Totaal. Aangetast in Noord-Holl. Zuid-Holl. Utrecht BERIGTEN van VEEARTSEN over de week van 9 tot 15 September 1866. In de gemeente's Gravenhage zijn weder een paar gevallen van veetyphus voorgekomen. Te Yoorburg was de toestand gunstiger dan hij geweest is. Te Rijswijk kwam geen nieuw geval voor. Te Lisse breidde de ziekte zich meer en meer uit. Zij heerscht hier vooral in den zoogenaamden Lisserpoel een polder in het oostelijk deel der gemeente, tegen den Haar- lemmermeerpolder gelegen, Ook te Sassenheim en Zoeterwoude

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1