WEEK It L A II no. m. Vrijdag, October. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BEL AN GEN GEWIJD IcveuAe laargang Haarlemmermeer-Polder I ouu. Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ. Augustus 1866. GEMIDDELDE Maandelijksche WaterstandenWater-ontlastingen en werkin der Stoomtuigen in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: rVrbneek-eVn-A'Kte,lSHF' Gerrilje' docht" j'reJrTehnwd'jWTc.lJtf* D°°rn' °Ud IIAAIUKMMIiliMEKIt PRIJS VAN HET ABONNEMENT in het Jaar. t g Alio Toezendingende Redactie betreffcndemoeten geschieden aan den Iloofdredacteurte Haarlem, Kruisstraat, Wijk 6, N°. 513. PR IJS DER ADVERTENTIGN van 1—6 rcgels 75 Cents. Elkc regel meer 12'/2 Cents. Zegelregt bij elke plaatsing 35 Cent3. Toezending niteriijk Woensdao. Airesvan Bonga C°.Amsterdam. Vloed op het IJ id. den IJssel. id. de Noordzee Ebbo het IJ id. den IJssel id. de Noordzee Boezemstanden bo I Boezemstanden ■2.9 Nerval in de Sluizen. g Tijd van loozmg P* 1 Hoeveelheid geloosd De meest beerscbende wind. f Gewerkt gednrende g I Opbrengst o«v Bitgemalen £2 Gestopt voor hoog water. A. id. voor Sluisgang. 28 September 1866. Ilet was een hoogst aangename dag voor Yijfhuizen, ge meente llaarlemmermeer. Ook daar werd veler wensch ver- vuld, door het bezit eener nieuwe school. De belangstellende bltkken, die de opbouwing daarvan steeds hadden vergezeld mogten met welgevallen staren op het voltooide werk. toen zij op bovengemelde dag werd ingewijd. Reeds stemde het schoone weder, na zoo veel sombere dagen, tot vrolijkheid. Zonneschijn was het daarbuiten in de natuur, maar het was ook zonneschijn binnen de heldere wanden van het schoolgebouwen zonneschijn was het in de harten van alien, die daar feest vierden, niet het minst in de harten der onderwijzers en leerlingen. Vrij mogt dan ook e driekleur statig wapperen van de nieuwe school en onder- wijzerswoning en van andere hnizen in de nabijheid; ieder was om het zeerst verheugd met de nieuwe school, die, even sicrbjk als ruim en doelmalig ingerigt, het sprekendste >ewijs oplevert, hoezeer het gemeentebestuur van Haarlem- mermeer het onderwijs in deze gemeente op prijs stelt en tracht te bevorderen. Nadat eenige leden van den Raad der Plaatselijke School- Commissie des voormiddags ten 11 ure de school waren bin- nengetreden, werd door de leerlingen een welkomstlied ge- zongen, waarna door den lsten wethouder, tevens voorzitter der School-Commissie, een zeer gepast woord gesproken werd iietwelk de hoofdonderwijzer beantwoordde met een woord van blijdschap en van dankbaarheid, terwijl hij met een woord van opwekking aan zijne leerlingen besloot. Ook namen noo- andere heeren het woord, terwijl tusschen en na die toespra- door „de schooljeugd nog verschillende liedjes gezongen werdenwelke voor die gelegenheid vervaardigd waren, Ver- volgens kregen de kinderen de ruimste gelegenheid om zich op velerhande wijze te verranken, waarbij gedurig eenige ver- snapering of lets ter verfrissching werd rondgedeeld. Vooraf echter hield de schooljeugd een optogt, vergezeld door hare onderwijzers. Ilet was voorzeker een aardig schouwspeleen 140ta kinderen, alien netjes uitgedoscht, en voor een groot gedeelte van vlaggen voorzienal zingende voorwaarts te zien trekken. Eerst des namiddags ten 51 ure, nadat men nog eene kleme wandeling naar eene andere zijde had gemaakt, ver- lieten de kinderen in de vrolijkste stemming de plaats, waar zij dien dag zoo veel genot hadden gesmaakt, en zeker zal nog lang het genoegelijke van dit feest in blijde herinnering "J"11, G- S- van 18 September tot 2 October 1866. J Johanna Wilhelmina, dochtcr van A. J. G. Timmermanscn r'nrnnE Adnaanljedochtcr van G. Smit cn T. Tauber. Cornells, zoon van Jlir. H. A. v. Foreest cn E. A. Quanjer. llilke WAARGENOMEN TE Spaarndam. Halfweg. Gouda. Katwijk. 0,177 A.P. 0,213 A.P. 0,523 A.P. 0,618 A.P. 0,072. 32£ 0,1512 -f A.P. U 0,20 A.P. 0,5428 A.P. 0,609 A.P. 0,027. 1,245 A.P. 0,094 A.P. 0,471 A.P. u 0,954 A.P. 0,511 A.P. 0,58 A.P. 0,591 A.P, 0,04. 6,780,722. West. 169. 0,63. 10,540,180. 10*. 8 1,700,040. Zuid-West. 83-28. 0.2949. 3,816,499. 10-7. n West. n n 102. 8,495,501. West. A ANTEEKENIN GEN. Leidschondam. Rijnland 0.68 A.P. Delfland 0.283 A.P. Rijnland Woerden Bodegraven. 0.530 A.P. 0.471 A.P. tzi B oq >_t_ CD p r W Door de Stoomgcmaalsluis tc Gouda ingelaten 1.097.843. Van Woerden op Rijnland gedn rende 346 uren afgevloeid. ™dfi!|CblW Va" E" Fo?ebens en N' Korstman.-Johannes, zoon V VisL.er T agHr> „7~ Gerrit> Z00n van E- Scbolle en V. Visscber. - Jan zoon van H. Blanksma cn W. Baartman. Abra- WMrioTonT J 8" C' 5 Kryger" Cornelis. zoon van P. Waasdorp en S. J. v. d. Berg. Elisabeth, dochter van H. van Keulen Tr1™0"' Tn van C" Slikker en N- Tauber. Johanna H nfrJan i f" Bu|j"' Katharina, docbter van T. Smit en a v r ,Jollannes Wiilem Fredrik, zoon van C. Resting en en F vU'h T Jollanna Wilhelmina Jacoba, dochter van A. van Diemcn en t. v. d. Laan. Anna, dochter van A. de Hoog en A. Pool C Bak°en TV v H r" CD D' Lu'kenl?uis- Grietjedochtcr'van A llelvef 5'/' gen' MaarlJe' dochter van T. Strijbis cn A. Ueiver. Adnanus, zoon van J. v. d. Groef cn J. v. d. Voet Jenneke, dochter van L. van Eeten en S. Blankers. Hcndrik Gerrit v.'d Beek Herman, zoon van A. Noorloos en M. A. C SemDEN: °Ud a am3and' d0c',,Dr van Granneman cn U Verheem. Anthonia, oud 2 jaren, dochter van C. Wagemans en P. Schnjvers. Marnlje, oud 16 dagen, dochter van J. J van Com- MrDeener V <5rb~iAnlla' .°Ud 9 maandcn- dochler van E. C. Schnit- f m Ti' Sc!100rl- Antje, oud 1 jaar, dochtcr van G. Kalf en J- Man. Teuntje, oud 16 weken, dochter van A. Blom en A Vriien moet. Johanna Wilhelmina, oud 11 dagen, dochter van A J G Tim- mermans en J Streefkerk. - Grielje," oud 5 maanden, dochter «n LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1 Kind van W. K. van Arendonk en J. Pruissen. 1 Kind van G. Vlasveld en G. de Neijs. Arena0nlt en Antje^Fra'nlUortWDC°rDeli8 de" Braber' Wedr' Va" A" Fli"lerma". met GEI1UWDEvert van Mai met Joanna Rulten, wed. van J. Vermeulen. "VERGADERING van HOOED-INGELANDEN gehouden op Woensdag 26 September 1866, in de Re'genten- kamer van het Oude Mannenhuis te Ilaarlem Door den Voorzitter worden de navolgendo mcdedeelingcn gedaan 1°. Dat op 25 September in kas aanwezig was f 9238.89. 2°' droeg6 Voorraad steenko,on °P September 31,700 mudden bc- 3°. Dat do bevelop kostcn van den polder daargesteldvoltooid is. V. Dat de opneming van gelden bceft plaats gehad, en wel f 10 000 V<rin nnn Mr" J- P- A- van Wickevoort Cronmdin', en 10,000 van de gemeente Haarleuimermeer. 5"' vi'L!0/' 0|,)zigte,''ov<;r de veenderijen in plaats van den Ileer A. Schouten (overleden)is benocmd de Heer van Dura. G°. Dat het uitdicpen van een gedeelte der Ringvaart hij Ilalfweg is aangenomen door A. Kuijk, voor 200.— g M,DefC°pm'ssie tot het nazien der rekening, beslaande uit do Heeren: ,f- mn Wickevoort CrommelinJ. Kits Nieuivenkamp en verslag uit Sl!W' Cngt' t monde van iMtstgenoemdcn beer, haar Aan dit rapport ontleenen wij het volgende: on°f'irNtl on83!!" d??,en. mede, dat zij, oorspronkelijk geraamd a? r! Cljfer liebben hereikt van 197,783.521, zoodat Jin .'111'11' de oorsPronfi elijk geraamde som met 20,511 62k heeft overtroffen; terwijl bovendien eene som van 12,804.80 voor in 1865 aangekochte steenkolen, op de dienst van 18G6 is gebragt. In die delntm iU"g rfim f 2U'000 is eclller grootendcels voorzien uit dc inkomston van het dtcnsijaar zelf; slechts 8000 van het batig saldo, dienst 18G4, is bij de lste Suppletoirc Begrooting 18G5 hiervoor bc- sclnkbaar gesteld. mo?° /•''ciSfcoVan '1C' Puis,loudelijk Besluur hebben de geraamde som a I °v®rtroffen. Deze overschrijding vond bare lioofdoorzaak 'I! meerdere uitgaaf voor tijdelijke pont- en brugwaclitcrs, waarvoor 28b.4J was toegestaan, maar 1009.12 gevorderd werd, terwijl de vaste bezoldiging 2789.57 bedraagt. VVij liopen, dat de voorzicningcn legen het aanvarcn der bruggen in i jaar genomcn en de aan de bruggen to Benncbroek cn Lcijmuiden aan- gehragte herstellmgen, tot cone belangrijke bezuiniging op deze buitenge- wone uitgaaf zullen leiden; de uitkomst dor vcrbetcring van de brag bij Aalsmecr schijnt die hoop te regtvaardigen. onderlioinl van kaden, dijken on beschoeijingen liecft do raming met 7o ptt. overtroffen; in plaats van 4050 is de uitgaaf tot/7004.42 geklommcn cn bovendien komen onder de onvoorziene uitgaven/1224.021 voor, wegens vervoer van puin on verbetering van het boord van den schin- /iimc'ii i eGenover deze meerdere uitgaaf staat echter eene ontvangst van wegens vorkochte oude stcen; terwijl bovendien eene aan- zienlijko hoeveelheid puin is verkregen, die ten bate van bet onderlioud in het loopende dienstjaar heeft gestrekt. Het onderlioud der wcgengc- "P 28,200, is geklommcn tot 33,271.GG en liecft dcrlia'lve 5071.G6 boven de raming gevorderd. Do kosten voor steenkolen, olie cn smecr liebben 7605.49A boven het geraamd hedrag vereischt; terwijl in 1804 do stoomtuigen 355G men hebben gewerkt is dit aantal uren in 18G5, 59201 geweest; in plaats van 45,000 mudden, zijn dan ook 74,557 mudden verbruikt. De voorraad bedroeg op 1 Januarij 18GG, 37,670 mudden, maar hier voor is dan ook 12,804.80 ten laste der loopende dienst gebragt. i,n,UC/-fQo'nm0ao0,nC, lli'<"avon- oorspronkelijk geraamd op/33,715, heb- nen/ 39,601.28| bedragen, cn derhalve bijna G000 meer dan de ra ming. under de onvoorziene uitgaven komen bovendien nog 2926.07,V voor, die onder dit hoofdstuk te huis belioorcn, terwijl daaruit nog J 815 voor afkoop van polderpligtigbcid is uitbetaald. Hebben de uitgaven, zoowel de gewone als de buitengewonc, de raming vande" inkom"tci[gClukkig kaa uwe c°mmissie lietzclfde getuigen De ontvangsten wegens vroegero diensten bedroegen 8000 boven het geraamde, door loevoeging van dit bedrag van bet saldo der rekening van 1864 by de eerste Suppletoire Begrooting. Ui!Jf^tingen en reSlen, geraamd op/ 18,850, zijn f 7AS171 a 25-6', terwijl een nog te ontvangen bedrag van '48.77.J onder de reslanten voorkomt. Meer bragten op: pacht van enz7 P-'n- f 2700grasgewas 050, jagt en visscherij/487, opsta regten 318. Daarentegen komt onder de onvoorziene uitgaven nomcn dpgsgVr0o°„rd.Van f m'°H' rCsli"U,u Paclilgcwas en inge- n„ ^t«lAn3eWOne onlvan9sten echter hebben voornamclijk de middelen Pg om. te voorzien in de vermeerderde behoeften, die tijdens TT r s Jjar zijn ontstaan en in de uitgaven, die later zijn toegestaan. i^i. r 10 J"1 ln geene herbaling troden van de discussien bij de vHi alnimLn k^egr00t,l!g van 1866 gevoerd- Z'j maS aannemen, dat IrnnAon 5 gevoelen werd gedeeld, dat de opbrengst der veen- gronden met of althans zeker slechts voor een zeer goring dcel als bui- tengewone ontvangst behoort te worden aangemerkt vanttenmVP95e9n99bSirag Va,n/2i'3?0' bedroegen die builengewone ont- i a"gff 35.229 .4, welk mecrder bedrag gehcel uit meorder op- brenDst vail verkocht veenslik en verkochte poldcrkaden voortvlocit. Bc\ onaslas1 over 16,966 bunders, 11 roeden en 17 cllcn, is in zijn geheel verantwoord. J In het geheel waren de ontvangsten geraamd op 177,881.724- zii opgebragt202,710.82J, of/24,829.10 meer, waarondcr 8000 ten koste van hot batig saldo van 1864. Het batig saldo dor dienst, geraamd op/G09.82A, is dien ten ge- volge, ondanks den tcgenspoed van bet weder en andere oorzaken, die tot verhoogmg der uitgaven leidden 4927.30. Ten slolle heeft nog de behoefte aan geld in kasdie in hot laatst van bet vorige jaar is ontstaan cn die zich in hot loopende jaar bijkans zoek uitgemaakt eD gcvoe'eneen Pun' van overweging en onder- In de eerste plaats rees daarbij de vraagof welligt door do Ingelan- denom volledig in de behoeften der dienst te voorzieneen hoogcr bedrag aan polderlaslcn had bchoorcn tc worden opgebragt. Het antwoord daarop moest onlkenncnd zijn. Uvvo Commissie vcrloor daarhy met uit het oogdat or inderdaad aan 29,557 mudden steenko len meer behoefte is ontstaan, dan waarop bij de begrooting is gcrckend, nocli ook dat de natte nazomer en winter van 1865 eene grootere boc- l0tr °n Mrh0AUd dG.r wogen hecft "oodzakeiijk gemaakt. Maar reeds het batig saldo der rekening bewces dat de oorzaak der l.e- gclegen'1 was n'e' ''et b°diag dcr onlslaScn voor polderlaslcn Meer nog block baar het tegendeel. Immers indicn men slechts bet S,!i y -i, j als zoodanig bij de rekening als buitcngewoon erkende uitgaaf, blykt dat doze een hoogcr cijfcr hcreikt dan hetgeen na aftrck ♦VnD r vermeerdering dor voorraad steenkolen op 31 December 1865 ten bedrage van circa 5000 muddenen de meerdere hoeveelheid grind die voor do thans loopende dienst geleverd was, voor steenkolen in 1865 aangekocbt, ten laste van I860 is gebragt. Hoevcel is buitendien als buitengewone uitgaaf in de gewone uitgaven, o. a. voor onderhoud van kaden en beschoeijingen, aan te merken. Is alzoo de oorzaak der te bckrompen kas niet in het bedrag der ge- iieven polderlaslcn te zoeken, zoo moeten hiervoor noodwendig andere redenen beslaan die het ongewonc verschijnsel verklarenen middelen worden opgespoordom hetgeen inderdaad zickelijk moet worden ge- nocmdby ovengens hoogst welvarendcn toeslnnd te doen verdwijnen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1