ANDBOUW. 17 April Parysche Wereldtentoonstelling. Wie onzerMijue Hecrcnzou aan liet Dagclijkscli Bcstuur van onzen Polder nict erkcntelijk en dankbaar zijn voor den korten tijd waarin liet ons in het genot van 4-0 uren gaans tolviije liarde vvegen heell gesteld. Wie onzer mede-ingelanden zal zich beklagen, dat in nalte jaren zelfs wanneer die zecr kort op clkander volgeneene luitengewone uitgaaf liiertoc uitsluitend van hen wordt gevorderd? Maar indien niemand onzer in erkentelijkheid jegens Dijkgraaf en Heem- raden in dit opzigt wenscht ondor le doen, toeh zal bij ons alien de overtuiging wel levendig zijn en blijven, dat de snelheid, waarmcde wy Ingelandcn in het genot dier barde wegen gesteld zijn, voor een aanzicn- Jijk deel door uitputting van onzen steenkolenvoorraad 'in de eerste, door uitpulting onzer batige sloten van rekening in de tweede plaats is verkrcgen. Zullen wrj ons thans hicrover beklagen"? Ondanks den tegenspoed van twee bij uitnemendheid natte jaren, zullen zeker alle onzc mede-ingelan den dankbaar zijn voor bet genot, dat zij thans op dubbelen prijs stellen; ondanks de hierdoor, tijdelijk zoo wij hopen, vermeerderde kosten van onderhoud. Maar de behoefle aan omstreeks 20,000die zich in het eind van hot vorig jaar, en doorloopend bijkans gedurende dit jaar heeft geopen- baard, is niet uitsluitend op rekening dcr bovengenoemde oorzaken te stellen. De ruimtc (le groote ruimte van kas) die ons zoo snel in bet bezit van harde wegen heeft gesteldis vroeger dikwerf afgekeurd en die af- kcuring moot blijven. Maar het is niet le ontkennen, dat wij, ten opzigte onzer begrooting, steeds in een onnaluurlijken en met de wet strijdigen toestand verkecren. Immcrs wij moeten nict allccn ramen wat wij voor een dienstjaar belioc- venmaar bovendien wat bijkans zonder wettelijke inkomsten voor de eerste vier maanden van een volgend dienstjaar wordt vereiseht. Stccnkolon en grind zijn niet met zekerheid aan te voeren in de vier eerste maanden des jaars. Polderlasten zijn, volgens de wet, voor-een nieuw diensijaar mocijclijk te heffen, vodr dat het Kohior in ovoreen- stemming met het Kadaster voor het dienstjaar is vastgcsteld. HetBestuur van den Polder zou dus te kiezen hebben tusschen twcederlei kwaad Of de Ingclanden to belasten in schijn voor 12 maanden, maar het in vraarheid te doen voor 10 maanden; if de verderfelijke (vroegere) ge- woonte te bestendigendat aanzienlijke saldo's van vorige rekeningen (die intusschen slechts het bewijs leveren dat de Ingelandcn te hoog zijn aan- geslagen) in kas blijven, die dan te coniger tijdaartleiding geven tot eene nict gewenschte onbekrompenbeid, nocii voor Hoofd-Ingelandennoch voor het Dagclijkscli Bcstuur gewensebt, maar vooral niet voor de ondcr hen gcplaatstc Uoofdambtenaren. Het zou ons daarom wenschelijk voorkomen, dat, in overeenstemmini met den wensch, zoo 'dikwerf reeds door de Vcrgadering geuit, ons dienstjaar, ovcreenkomslig de bchocflen van onzen Polder, werd vastge- steld van 1°. Mei tot Utl°. April. Voor dien tijd zijn de bchoeften of te ramen, of desgevordcrd bij huitengewonen omslag te heffen, naar waar- hcid voor de bChoeflen van liet dienstjaar; in andere omstandigheden worden de lastcn van het dienstjaar onwillckeurig gebragt ten laste of ten bate van ben, die in het dienstjaar gecn Ingelanden waren, en wordt zter zeker steeds de taak van het Bestuur, om behoorlijk zijn pligt te doen, zonder overdrijving aan deze of gene zijde zeer bemoeijelijkt. 'Wij zouden daarom wenschen aan de prudentie van het Bestuur over te laten, om aan Uwe Vergadering een voorstel te doen, om of, indien het Bestuur van Rijnland hiermcde wil instemmcn, hot dienstjaar van 1°. Mei tot Uit". April vast te stellen, en diensvolgens voor de eerste vier maanden van 1807 eene afzonderlijke begrooting voor te dragen, of indien dit niet wenschelijk wordt geacht of niet toegestaan, een bijzondere post vast te stellen, maar dan 00k onaantastbaar, en op elke volgende be grooting op nieuw voor een gclijk bedrag over te brengenwaaruit in de behoeften van de vier eerste maanden van het eerstvolgend jaar kan worden voorzion. De algemeene strekking daarvan wordt door de Vergadering goedgekeurd. Over het brengen cencr wijziging in bet dienstjaar en dit te doen loopen van 1°. Mei tot uit®. April, of het voordragen eener afzonderlijke Begrooting voor de vier eerste maanden, heeft veel discussie plaats, doch wordt bcsloten hierover in eene volgende vergadering te beslissen en nu oenc Begrooting voor 12 maanden le maken. De rekening wordt daarna met algemeene stemmcn goedgekeurd. De Heer Viruly vraagt thans het woord, en overhandigt uit naam der Leden van het Polderbestuur aan den Dijkgraaf een prachtig met zilver gemonteerd album als blijk van hulde en hooge ingenomenheid van bet Polderbestuur met de goede diensten door den Dijkgraaf aan den llaar- lemmermcerpolder bewezenwelke aanbieding door den Dijkgraaf met dankbetuiging wordt aangenomen. Tot leden der Commissie van onderzock der Begrooting worden be. noemd de Heeren F. W. Oewel, J. Kits Nieuwenkamp en II. F. Bultman. Een voorstel van het Bestuur, tot aankoop van meer steenkolen wordt aangenomen. De Verordening op het Houtgewas wordt ingetrokken en vervangen door eenigc regelen voor hot snoeijen en onderliouden der boomen langs de wegen. Wordt goedgekeurd bet opnemen van 20,000.voor den tijd van zes maanden. Hot verzoek van de Wed. Kraaijenhagentot bestendiging der weke- fijksche toelage van 2,50 wordt van do hand gewezen. Jtomt ter tafel do verplaatsing van de Secretarie des polders, wijl het tegenwoordig lokaal niet langer beschikbaar is. Het Dagelijksch Bestuur stelt daarop voorde lokalen van het Hofje van Staats voor 3 jaren te burCB tegen 250.'s jaars. Het ondcrwerp geeft aanleiding tot veel discussie. De Heer Bultman stelt voor, bet voor 5 jaren te huren. De dleer Amers/oordt wcnscht de huur tot den tijd van 1 jaar te beperkcu en bespreekt, naar zijne meening, de onbevoegdheid van bet Bestuur om een langere huur aan te gaan. Doze zienswijze wordt door verschil lende leden bestreden, en het voorstel van den Heer Bultman, in stem ming gebragt, wordt met 10 tegen 8 stemmen verworpen Het voor stel van den Heer Amers/oordt wordt daarop met 15 tegen 3 stemmen verworpen, en daarop bet voorstel van het Bcstuur met 14 steminen tegen 1 aangenomen. (Tegen stemde de necr Amers/oordt.) De Vergadering magtigt den Dijkgraaf tot het aankoopen van mcerdcr grind. Op voorstel der benoemde Commissie tot onderzock der geloofsbrieven wordt tot toelating van den Heer P. Knaap Gz. als Hoofd-ingeland be- sloten. Bij de omvraag zcgt de Heer Schone te wenschen dat het inboeten dcr doode boomen op de wegen nog dit jaar geschicde. De Voorzitler antwoordtdat voor de beplantingen gcen golden meer aanwezig zijn en besluit do Vergadering dit punt aan te touden. De Vergadering wordt daarop gesloten. aan Let eiude der week nog ziek 0sedert het begin der veeziekte zij'n in het geheelaangetast. 2182, aan de ziekte gestorven 571, afgemaakt 869 en hersteld 742 run- deren. I. Zuid-Holland. In die week zijnaangetast 681, aan de ziekte gestorven 250, afgemaakt 53, hersteld 86 en aan het einde der week nog ziek 292 runderen sedert het begin der veeziekte zjjn in bet geheel: aangetast 58,031 aan de ziekte gestorven 24,709, afgemaakt 10,586 en hersteld 22,139 stuks. Utrecht. In die week zijn: aangetast 1202 aan de ziekte gestorven 766, afgemaakt 21, hersteld 487 runderen; sedert het begin der veeziekte zijn in het geheelaangetast 13,652 aan de ziekte gestorven 6737 afgemaakt 429 en hersteld 5770 stuks. KECAPITULATIE. In de week van Aangetast in Totaal. tfoord-Holl. Zuid-Holl. Utrecht. 1117 Fdbruarij. 225 1510 288 2023 18—24 275 1340 250 1865 25 Eeb.SMaart. 179 1000 195 1374 410 Maart 51 1353 297 1701 11—47 27 1133 184 1344 18—24 36 1410 243 1689 25—31 119 1303 223 1645 71 1129 273 1473 8—14 48 1365 234 1647 15—21 78 770 254 1102 22—28 16 703 160 879 28 April 5 Mei. 44 649 135 828 6—12 Mei 75 572 67 714 13 19 20 332 49 401 20—26 43 245 83 371 27 Mei2 Junij. 53 255 107 415 39 Junij 72 163 86 321 10—16 23 215 56 294 17—23 58 248 60 366 24—30 43 208 84 335 17 Julij 22 385 190 597 8—14 14 344 168 526 15—21 17 535 224 776 22—28 31 629 311 971 29 Julij 4 Aug. 24 617 348 989 511 Augustus. 26 737 462 1225 12 18 21 579 533 1133 19—25 23 648 708 1379 26 Aug. 1 Sept. 31 659 953 1643 28 Septemb. 36 731 1082 1849 9—15 27 693 1220 1940 16—22 45 681 1202 1928 Totaal. 1873 23141 10629 35743 Frankrijk zeer ingenomen is met den Hollandsehen Landbouw en met belangstelling diens inzendingen te gemoet ziet. Ter- wijl het dus eene groote teleurstelling zou zijn voor zeer vele bezoekers der aanstaande wereldtentoonstelling, die daar te missen, is het zeer waarsehijnlijk dat, wanneer ze er op de uu geprojecteerde wijze gevonden worden, er zich meer dan een persoon zal aanmelden, om de geheele inzending over te nemen, waardoor de onderueming min kostbaar kan worden, terwijl de kans van verlies der deelnemers ruimschoots wordt opgewogen door de overtuiging: eene goede zaak tot stand te hebben gebragt. De heer Krelage zegt ten slotte Mogen de Nederlandsche landbouwers de handen in een slaan opdat 00k de wereldtentoonstelling getuige, dat hun bedrijf regt heeft op de hulde en hoogschattingdie men er in het buitenland aan toekent. Mogen de tuinbouwers hier te lande door ruime inzending hunner edelste voortbrengselen den ouden nationalen roem handhaven, die voor hen nog zoo onlangs door de uitkomsten der Amsterdamsche tentoonstelling van 1865 werd bevestigd. In de Purmerender Courant van 26 September vindt men, onder het opschrift5 2 dag en regeneen artikelhumoristisch van toon maar van klagenden inhoud over den waterlast, waaronder Noord-Holland verdrinkt. Gunstig steekt daarbij voorzeker de Haarlemmermeer-polder af, waar zelfs voor de laagste gronden daarover in den laatsten tijd niet te klagen viel. Het is een bewijs, dat op den duur voor het polder- gemaal de stoomkracht de windkracht zal moeten vervangen. Maar om die heugelijke toekomst spoedig tot het heden te makenzullen vele polderbesturen uit hunne traagheid moeten worden opgewekt, en de landbouwers zelven bij de verkie- zingen wat meer daarom en om het algemeen belangdan om persoonlijke kwestien moeten denken. Op de paardenmarktden 3den October te Weesp gehou- den, waren 340 paarden aan de lijn, waaronder 27 veulens. De markt was zeer geanimeerd, en voor goede paarden wer- den goede prijzen bedongen. De paardenmarkt den 27sten September te Zwolle gehou- den, was redelijk bezet, docli alles was duur en weinig werd genomen. Alleen veulens konden nog koopers vinden tegen 60 a 90 voor de merrien en 50 a 60 voor de lieng- sten. Slechts enkele paarden golden 300 a 400. DE HOLLANDSCHE LANDBOUW OP DE Het Bijblad van de Landbouw-Courant, N°. 217, een uitvoerig artikel van den heer J. II. Krelage behclst over de BERIGTEN OMTRENT DE VEEZIEKTE. In de Staats-Courant zijn medegedeeld opgaven omtrent den -veetyphus in de provincien Noord-HollandZuid-IIolland en Utrecht, over de week van 1622 September, en wel: a. Noord-Holland. In die week zijnaangetast 45 aan de ziekte gestorven 7 afgemaakt 38hersteld 1 en Wereldtentoonstelling te Parijs in 1867, in 't bijzonder met het oog op land- en tuinbouw, waarbij een platte grond in kleurendruk, van het tentoonstellingsterrein en gebouw is gevoegd. Daarin wordt het volgende gezcgd omtrent het plan van inzending in de laatst gehouden algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van Landbouwdoor het hoofdbe- stuur voorgesteld. Het plan is, om in de Nederlandsche Afdeeling van het park op te rigten eene Zuid-Hollandsche Zuivelboerderij, met koestal voor 24 koeijenhooiberg karnmolenenz. De ge- bouwen zullen geheel worden daargesteld op de grootte en met de inrigting, zoo als zulks behoort, van hont en als steen geschilderd, met riet gedekten zoodanig, dat ze na afloop der tentoonstelling met gemak zullen kunnen worden verplaatst. In de gebouwen zullen alle werktuigen, gereedschap koperwerk, enz., gevonden worden, welke in zoodanige boer- derij te buis behoorenen zal er welligt 00k gelegenheid zijn andere verwante voorwerpen ten toon te stellen. Men begroot de kosten der onderneming op ongeveer 8000. Dit kapitaal wil men vinden door aandeelen van 50welke men ver- wacht dat onder de voorstanders van den landbouw gemak kelijk geplaatst zullen worden. Na afloop der tentoonstelling zal men trachten de boer- derij te Parijs te verkoopen, en zullen de aandeelhouders deelen in het eventueele overschot. De Hollandsche Maat schappij verbindt zich een mogelijk tekort te dekken tot een maximum van 1500. Het vervoer naar Parijs, en zoo noo dig terug, gesebiedt voor kosten der Nederlandsche Hoofd Commissie. De uitvoering is opgedragen aan den algemeenen secretaris der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Dit voorstel, dat op de algemeene vergadering door verre weg de meeste afgevaardigden der afdeelingen zeer werd toe gejuicht, mag men aannemen dat 00k de algemeene sympathie in ruimer kring zal verwerven. Door de uitvoering daarvan, zal de Nederlandsche- Landbouw op waardige wijze op de Parijsche tentoonstelling kunnen worden vertegenwoordigd hetgeen vooral daarom wenschelijk is, omdat men nu reeds vrij -zeker is, dat andere rijken van hunne inzendingen in deze afdeeling veel work zullen maken, en omdat men in AMSTERDAMSCHE KANAAL-MAATSCIIAPPIJ. Omtrent de werken van bovengenoemde Maatschappij wordt aan de Amsterdamsche Courant het volgende medegedeeld De aanleg van een steiger tot hulpspoorweg naar het punt waarop ongeveer 700 ellen uit den duinvoet de eerste blok- ken voor de havenhoofden moeten gezonken worden, vordert regelmatig. De zamenstelling rust op het beginsel, dat bij de meest mogelijke hechtheid de oppervlakte der werken welke aan den slag van het water blootgesteld worden en wecrstand bieden moetenslechts gering behoort te wezen ten einde de golven te brekenDiet te stuiten. De lengte van dezen steiger is thans ongeveer 250 ellen. De spoorweg tusschen het strand en de beton-werkplaats is voltooid; terwijl de fabrikage van beton, nadat eene beproe- ving op 18 Augustus jl., van vroeger vervaatdigde blokken een gunstig resultaat had opgeleverd, hervat is, en ruira 1000 blokken, meestal van 1.07 el hoogte, 1.22 el breedte en 2.13 tot 2.74 el lengte thans in voorraad zijn. De ontgraving tusschen de zee en den straatweg wordt geleidelijk voortgezet, naarmate het zand kan worden weg- gevoerd en gebezigd tot den aanleg van de dijken in het Wijkermeer. Met de stoombaggermolens wordt dagelijksvoor zooverre de waterstand het gedoogt, in het Wijkermeer en tusschen de zanddammen gewerkt; de opgebragte specie wordt aange- wend tot bekleeding voor deze dammen en voorts gestort achter een 1000 el langen rijsdamwelke van Buitenhuizen west- waarts is aangelegd en het hart van den zuidelijken hoofd- kanaaldijk zal uitmaken. Van het zijkanaal, ter verbinding van de buitenhaven van Beverwijk met het hoofd-kanaalwordt tusschen de dammen welke binnen kort over de voile lengte vollooid zullen zijn het zuidelijk gedeelte in het drooge uitgegraven ten einde bevaarbaar te zijn tegen het tijdstip, dat de verlenging van den noordelijken dam van het hoofd-kanaal de tegenwoordigc vaargeul van Beverwijk op Spaarndam zal afsnijden. Sedert men het water heeft ingelaten in het eerste kanaal- vak beoosten den straatwegdat nagenoeg op de voile diepte gebragt isworden de materialen voor de havenwerken met een aantal vaartuigen aan den steiger bij den straatweg gelost. Zoodra de meer oostelijk gelegen vakken mede op voldoende diepte gebragt zijn, zal de aanvoer tot Velzen onder alle om standigheden zeer gemakkelijk geschieden kunnen. De werkzaamheden onder die gemeentein het begin dezer maand ten gevolge van de betreurenswaardige ongeregeldheden gedurende eenige dagen gestaakt, zijn, na de afdanking van eenige arbeiders wegens declneming aan die ongeregeldheden, allerwege op denzelfden voet en voorwaarden hervat. Het inhcijen van palen voor den kuipvormigen kistdam bij Schellingwoudewelke eene middellijn heeft van 160 ellen, vordert, ondanks het zeer onstuimig en regenachtig weder der jongste maanden, goed, zoodat reeds een lOOOtal palen zijn geslagen; en men vleit zich indien de weersgesteld- heid voortaan een meer geregeld doorwerken mogelijk maken mogt dit belangrijk kunstwerk nog voor den winter gereed te krijgenen met den bouw van de fundering van den stoom*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 2