WEI- en BOUWLAND GRONDEN Berigt aan Landbouwers. Haarlemmermeer-Polder. met GEB0UWEN en AANHOORIGIIEDEN, Haarlemmermeer-Polder Kanaal door Holland. Beekmansbosch te Velsen. 1°. Eenige Perceelen B0UWGR0ND, 2°. Een stuk TEELGR0ND, HANDLEIDING J ti g c z o n b c n. HET NIEUWE POLDERHUIS Haarlemmermeer Openbare Verkooping ruim lOO Bunders Verkooping van de onverkocht geblcven J. J. KORTMAN, Bij P. J. PERSIJN te Hoorn, is van de pers gekomen en alom te bekomen: watermolenvolgens hot reeds vaslgestelde planen der schut- sluis en spuisluizen volgens het ontwerp, dat overeenkomstig de concessie eerstdaags ter goedkeuring aan de regering wordt ingediendin het voorjaar te kunnen beginnen. Tot dezen bouw is een belangrijke voorraad steenen aan- gevoerd en in de nabijheid opgetast. Inraiddels wordt het gedeelte van den afsluitdijk van den Waterlandschen dijk tot aan den kistdam, en een eindwegs bezuiden dezen in de rigting van den Paardenkoek, met rij- zen zinkstukken vervaardigden is die over eene lengte van 100 elongeveer tot de hoogte van 1 el boven A. P. opgewerkt. In het Staatsenhofje te Haarlem. Yolgens besluit der vergadering van hoofd-ingelanden van 26 September 1866, zal het polderbestuur van Haarlemmer- meer worden overgebragt uit bet Oudemannenhuis naar het Besjeshuis te Haarlem. In die vergadering heb ik dit besluit beslreden. De meerderheid deelde mijn gevoelen nietik zoude nu in bare beslissing kunnen berusten, en zwijgen; bierdoor zoude ik mij aangenaam maken bij vele hooggeplaatste per- sonenmaar het besluit druischt zoodanig aan tegen de be- langen des polders, waarvoor ik beloofd heb mede te waken, dat ik het pligt acht, de gronden mijner bestrijding van den maatregel door de drukpers te brengen onder de oogen van het publiek. Toen wij nu elf jaren geleden den zetel van het polder bestuur vestigden in het Oudemannenhuis te Haarlembad de gemeente Haarlemmermeer nog geen geschikt lokaal om bet polderbestuur te ontvangen; bovendieu waren de wegen in den polder onbruikbaar. Tbans bestaan er in den polder verschillende herbergen, waar men zeer geschikt kan verga- deren, en de wegen zijn uitmuntend. De reden van voor elf jaren, bestaat dus niet meer, wij zouden zeer geschikt in den polder kunnen vergaderen. Toen wij elf jaren geleden in bet Oudemannenhuis begon- nen te vergaderenwas de zaal versierd met groote deftige regentenstukkenvan Trans Hals, en meer andere schilde- rijenmet naamborden der oud regenten en hunne wapens die gedenkstukken van den kunstzin der vaderen, zijn lang- zamerliand verhuisd naar eene plaatswaar men ze voor geld aan bet publiek laat zienin gezelschap van af beeldingen van dronken scbutters en onkuisclie nonnenzoo de schim- men der regentessen kunnen opzienzij moeten zicb bevreem- den zich in zulk gezelsebap te bevindenhetgeen zij in haar leven waarscbijnlijk streng vermeden. In bet Oudemannenhuis heb ik zien verkoopen en tot klein geld maken de stoofjes waarop de oude lieden gewoon waren zicb te warmende krukken die hen hadden gesteund. In bet Staatsenhofje zal men nu weder beginnen met de af beeldingen van den slicbter Staats af te nemen, en die der regenten mede te laten verbuizen. De afbeeldingen der regen tessen heb ik daar op zolder gevondenmen schijnt die reeds voor lang van bunne eereplaats te hebben verwijderd. Dit alles geschiedt te Haarlem niet door den invloed van gemeen volkmaar door de opvolgers en afstammelingen van hen die voor deze menschlievende instellingen geld en tijd hebben opgeofferd, wier wapens vroeger aan de wanden prijkten. Ik zal wel niet behoeven teherhalen, dat zulks mijne goed keuring niet wegdraagt, en ik wensch dat bet bekend zij, dat ik mij tegen dien maatregel heb verzet, Gaarne erken ik, dat het gebouw van Staats zeer geschikt is voor zijne nieuwe bestemming. Indien men zulk een ge bouw in den polder wilde zettenik zoude den bouwtrant goedkeuren. Ik heb daartegen niets anders dan dat het te Haarlem staat. Tbans wees ik in de vergadering op de noodzakelijkheid waarin de Dijkgraaf is om des Maandags den hoofdopzigter de opzigters, (vier in getal), den beambte Veroeer, den op- zigter over het veen en den secretaris naar Haarlem te laten komen. Op dien dag zijn dus de polder, de wegwerkers, de machinistende grindschippersde kolenscliippers geheel zon- der toezigt. De opzigters besteden eeD zevende van hunnen tijd in kostbare reizen; zij zijn genoodzaakt in het begin der week buiten den polder te vertoevenjuist op Maandagals zij het begin der werkzaamheden van het werkvolk dienden te regelen en gade te slaan. In de vergadering van hoofd-ingelandenheb ik hooren be- werendat zulks er niets toe deeddat in den polder iramers steeds alles was goedgegaanen nog voortaan op dezelfde wijze goed zoude gaan. Dit laatste bestrijd ikmeermalen ondervond vooral de be- maling nadeel door de afwezigheid van een ambtenanr, in staat en geregtigd voorziening te bevelen. De waarheid van deze mijne bewering is thans niet langer meer te bestrijden, zoo als vroeger wel eens gedaan is. Zij blijkt uit een officieel rapport van den hoofdopzigter van Julij 1866, zie Weekblad 7 September n°. 36. Daar staat met zoovele woorden te lezen De zware regenval van 17 Julij (er viel in die 8 dagen ruim een palm water, dus ongeveer een zevende van den „jaarlijkschen regenval) veroorzaakte tijdelijk een zeer hooge waterstand tot 4.57 A.P. (9 Julij aan het Venneperdorp). »Den 3den Julij, ahoo eerst na twee dagenbegon de Cruquius, Wij bemerken, gelijk trouwens wel bekend zal zijn, dat de verge- lijliing met vorige jaren, zoowel als de van tijd tot tijd daaraan toe- pevoegde opmerkingen, welke aan het einde der maandrapporten voor- komen, niet officieel van de rcdactie zijn. en eerst den Cden, alzoo nog drie dagen later, toen bet meeste water gevallen was, de Lijnden. Het was dus niet anders te verwachtendan datniettegenstaande beider wcr kingbet toezakken van bet water den stand zoo deed rijzen dat de lage gronden bijna blank of met liet water gelijk ston- „den. Eerst na hunne vereenigde werking gedurende eene voile week, was de overmaat van water weggeruimd." Zie daar dan het droevig gevolg van de afwezigheid van de ambtenaren uit den polder. Die afwezigheid wordt te sterkik mag die niet langer onvermeld laten. Er is een voorbeeld van cen heemraad die 1 jaar onge- steld was, gedurende al dien tijd niets deed voor den polder, die gedurende zijn leven zulks erkennende, een deel zijner belooning afstond aan het hulpfonds, maar wiens erfgenamen, na zijnen dood, zijn salaris verder incasseerden. Er is een voorbeeld van een heemraaddie (zonder ver- lof) eene reis naar Oost-Indie heeft gemaakt. Een hoofd-ingeland maakte onlangs eene reis naar Amerika, had van den polder in dien tijd niets gezien, en voerde na zijne terugkomst het hoogste woord over beplantingendie bij niet gezien had. Niets is gewoner, dan dat hoofd-ingelanden komen in de vergadering, lang nadat die begonnen is, en heengaan lang voor die eindigt; Waarom? omdat de spoortrein vertrekt. Dit is dan ook de eigenlijke reden, waarom het Staatsen hofje tot vergaderplaats verkozen is. Men kan met de treinen spoediger komen en gaan. Men kan b. v. komen met den trein van elf ure, men kan een sigaar opsteken in de vergadering van hoofd-ingelanden en met den trein van twaalf ure weder vertrekken; men heeft dan tien gulden presentiegeld verdiend. Dit alles zijn misbruiken; ik weet wel, dat ik mij niet be- mind maak, met daarop te wijzen, maar ik wil geen oogen- dienaar zijn; ik heb hart voor den polder en de gemeente Haarlemmermeer, en ik wil hunne belangen niet langer, als ter loops, zien behandelen door lieden, die uit de landen zooveel mogelijk trachten te trekken, en er geene zwarigheid in viuden, het geld voor de dijken toegestaan, aan te wen- den voor steenkolenmits maar de polderlasten niet ver- hoogd worden. Dit alles is bet werk van ben, die niet in den polder wouen; wil men het heil des polders, men moet daarin ver- blijven; ik heb het elders gezegdvan eene landhoeve, bet is ook waar van den polder; zij is gelijk aan eene getrouwde vrouw, bij wie men woont, met wie men zijn vermogen deelt, wier belangen men behartigt en voor wie men opofferingen doet; indien men moet voorzien in de behoeften eener vrouw, waarmede men niet woont, het is niets dan eene bijzit, die men wel tijdelijk opscbiktmaar die men op den duur over- laat aan schandegebrek en ellende. Ik wensch den Haarlemmermeer-polder te zien behandeld als eene fatsoenlijke vrouw en niet als eene bijzit. Badhoeve 29 September 1866. Amersfookdt. Onder het afdrukken dezes ontvingen wij den UITSLAG HER VERKIEZIDG voor een Lid van den Gemeenteraad te Haarlemmermeerop 4 October 1866. Ingeleverd waren 106 stembriefjes, waarvan werden uitge- bragt op de heerenN. T. Dorbeck 49 stemmenJ. C. C. Deltmeijer 28, J. Klapwijk 26, B. Labrijn 2 en P.de Breuk 1; zoodat, daar niemand de volstrekte meerderheid heeft verkre- gen eene fopstcmming tusscben de heeren N. T, Dorbeck en J. C. C. Deltmeijer, op den 17den October 1866 moet plaats hebben. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlemmermeer- Polder, brengen ter kennis van de Ingelandendat eene door hen ontworpene TYVEEDE SUPPLETOIRE BEGROOTING, voor de Dienst van 1866, met de daarbij behoorende Memorie van Toelichting van den 5den dezer, gedurende 14 dagen ter hunner inzage zal worden nedergelegd aan de Secretarie van den Polder, te Haarlem, op alle werkdagen, van des morgens 10 tot des namiddags ten 2 ure. Haarlem, 4 October .1866. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, JWM. VAN DE POLLDijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUEBY, Secretaris. ten overstaan van den Notaris J. L. van der Moer op Donderdag den 11 den October 1866, des voormiddags ten 10 ure, op de Boerenplaats DE TWEE GEZUSTERS", op Kavel C, N°. 10, aan de Hoofdvaart bij den Lijnden, te llaa) lemmermeervan 1 Tweejarig PAARD, 3 Vette KOEI- JEN, 50 beste Gekruiste LAMSCHAPEN, 1 ENGELSCHE RAM, 40 LAMMEREN, 3 BOERENWAGENS1 Zeeuw- scbe PLOEG 3 EGGEN, 1 Driewielde KAR, en 1 WAN- MOLEN; voorts HOOI, MEST en SLOOT-GEREED- SC1IAPPEN en hetgeen meer zal worden geveild, De Ver hooping geschiedt tegen gereede Betaling. B. LANGERHUIZENII. P. TJEENICJ. W. MIJNSSEN S!vJ. H. ROELOFSZ, L. DE BULL, H. G. SCHELTEMA en A. LANGERHUIZEN, Makelaars, zullen op Maandag 15 October 1866, des middags ten 12 ure, in het Lokaal bet oudezijds hee- ren-logementte Amsterdam, ten overstaan van den Notaris P. LOUWERSE, in veiling brengen: gelegen in den bekend bij de Polderkaart Afdeeling Vijfliuizen, jjabij Halfweg Haarlem. Te veilen in 12 Perceelen en daarna bijeen in slag te leggen in de volgende Combination, als: le Combinatie le en 2e Perceel, te zamen groot 48 Bunders 23 ltoeden 40 Ellen; 2e Combinatie3e en 4e Perceel, te zamen groot 26 Bunders 41 Roeden 59 Ellen; 3e Combinatie5e, 6e en 7e Perceel, te zamen groot 8 Bunders 20 Roeden 92 Ellen 4e Combinatie, 8e, 9e en lOe Perceel, te zamen groot 7 Bunders 53 Roeden 70 Ellen; 5e Combinatielie en 12e Perceel, te zamen groot 9 Bunders 88 Roeden 35 Ellen; 6e Combinatie, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, lOe, lie en 12e Per ceel, te zamen groot 25 Bunders 62 Roeden 97 Ellen; 7e Combinatie, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, lOe, lie en 12e Perceel, te zamen groot 52 Bunders 4 Roeden 56 Ellen, en 8e Combinatie, le tot en met 12e Perceel, te zamen groot 100 Banders 27 Roeden 96 Ellen. Te Bezigtigen op alle Werkdagen. De Bewijzen van Eigcndora en de Veilconditicn zullen tien dagen voor en op den Verkoopdag, des voormiddags, ter lezing liggen ten Kantore van den Notaris P. LOUWERSE op de Hecrcngracht bij de Wolvenstraat, te Amsterdam, waar tevens inzage kan genomen worden van de Polder- en Kada- strale Kaarten. VAN HET C. J. G. DE BOOY, Notaris te Haarlem, zal op Dingsdag 23 October 1866, te beginnen des voormiddags ten 11 utir, in het Logement „de prins", te Velsen, in OPENBARE VEILING VERKOOPEN: in het Beekmansbosch onder Velsen, in de onmiddelijke nabij heid der werken van het Kanaal door Holland op zijn Smalst, en wel de N°s. 68 tot en met 95 104 tot en met 109, der Kaart van de 1°. Veiling uitgegeven. groot 1 Bunder 49 Roeden 80 Ellen, zijnde N°. 114 van die Kaart, in Perceelen. De Biljetten en Kaarten worden bij tijds uitgegevende Veilingsvoorwaarden en Kadastrale Kaart liggen 5 dagen voor den Verkoopdag ter inzage ten Kantore van den Notaris DE BOOY, in de Groote Houtstraat, over de Nieuwsteeg, te Haarlem. LANDBOUWrERS, welke voornemens zijn dit Najaar hunne LANDERIJEN met BEER of SECREETMEST te bemesten wordt kennis gegeven deze MEST tot zeer billijken prijs kan warden geleverd in de Haarlemmermeer of elders, bij groote en kleine kwantiteiten. Verzoeke aanvrage in te zenden bij Bergwegte Rotterdam. TOT HET TEEKENEN EN BOUWEN VAN EENE MET PLATEN, dlenstlg voor Ambaclitslledcn, door S. OIJEVAAR. PBIJS 80 CENTS. J3 Amsterdam, 1 October. Vee. De heden ter mark t beslcedde prijzen waren als volgt: Runderen 1ste kwal. 170 a 210; 2de kwal. f 150 a 180; 3de kwal./ 130 a 170 Mclk-en Kalf-Iioeijenf 80 a 190. 3 October. Tarwe prijsboudend. Rogge onverandeid. Koohaacl lager. Raap-Otie iels vaster. Lijn-Olie ruim prijsboudend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 3