n WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTL ASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND. Boczcmhoogte a s a "S a - I rs -S lloogtc van lict Buftcnwatcr Sluisgang. Stoomtulgen. a a 8 a a a •a ci Schutsluis a METEORQLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den IIAARLEMMERMEER-POLDER. a WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IIAARLEMMERMEER-POLDER. in do Bingvaart. a H m 21 22 23 24 25 20 27 op den middag A. P. in Ellen Rijnland. bO 09 3 o P tZ 0.50 0.40 0.38 0.39 0.43 0.49 0.62 0.55 0.38 0.35 0.89 0.44 0.47 0.54 0.30 0.32 0.33 0.36 0.35 0.41 0.41 0.45 0.42 0.38 0.50 0.60 0.45, 0.43 0.40 0.42 0.41 0.42 0.49 0.49 0.54 0.12 0.16 0.22 0.28 0.34 0.41 0.46 met betrekking tot A. P. in Ellen. IJ te Halfweg. hoogstt Vloed. laagste Ebbe. IJ te Spaarndam, hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJssel te Gouda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Noordzcc te Katwijk. hoogste Vloed. laagste Ebbe, 4-0.52 0.43 0.42 -j-0.38 -1-0.38 0.27 0.82 -0.46 -0.22 -0.02 -0.06 -0.16 -0.23 -0.15 0.66 0.45 0.44 0.39 0.41 0.24 0.35 -S-0.50 -t-0,27 -5-0.01 -5-0.17 -5-0.18 -5-0.25 -5-0.22 1.28 1.31 1.29 1.32 1.24 1.13 1.30 -5-0.07 0.04 0.07 -^0.03 -5-0.06 -5-0.21 0.04 0.71 0.84 0.86 0.90 -1-1.00 1.00 1.12 -5-0.40 -5-0.66 -5-0.53 0.62 -5-0.68 0.42 0.53 a. Uren. b. Grootste verval in Ellen. Halfweg. b. Spaarn dam. b. Gouda. b. 0.03 0.13 Katwijk. 4 104 11 4 6 0.08 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 Uren Werking. K ea a e-u CO O 14.30 24 24 24 24 24 24 15 22 21.30 23.30 23.30 23.30 23.30 u <o c3 CD o) CQ CI C3 C3 09 0.49 0.42 0.37 0.27 0.25 0.24 0.20 0.49 0.42 0.37 0.27 0.25 0.24 0.26 te WEESP. AANMERKIN- GEN. -0.50 -0.15 -0.10 -0.05 -0.05 -0.13 -0.12 0.50 0.3S —0.30 0.2S 0.26 0.28 —0.26 Lecghwater. Cruqulus. Lilnden. Krulsdorp. AANMERKINGEN. m Regen. Verdamping, Regen Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom.Fahrenh. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2 u. av. 8 u. vo, 8u. na. 2 u. av. 8 u. 22 i 8.— u 0.9 10.2 0.7 ff 8.1 V 1.9 u 8.0 ff 2.9 ff 748.9 54°.0 23 1.8 4.4 0.3 0.6 1.7 4.2 0.1 0.5 1.8 4.1 0.3 1.8 1.8 4.5 0.1 0.3 747.7 747.7 751.7 52°.9 60°.3 55°.4 24 0.4 0.— 0.2 0.7 0.— 0.— 0.— 0.8 0.— 0.3 2.4 0.4 0.1 0.— 0.1 0.9 756.5 758.7 701.7 54°.9 59V2 53°.8 25 0.— 0.— 0.1 1.6 0.— 0.— 0.— 2.— 0.— 0.4 0.— 2.1 0.— 0.— 0.— 1.3 764.5 763.8 764.4 54°.9 62°.3 55°.6 f Damp. 26 0.1 0.— 0.— 1.2 0.1 0.— 0.1 1.6 0.— 0.— 0.3 1.5 0.— 0.— 0.— 1.4 764.C 763.4 763.2 57°.2 66°.4 59°.0 27 0.— 0.— 0.1 1.3 0.— 0.— 0.— 1.1 1.6 762.1 761.7 762.5 59°.9 68°.0 59°.4 28 1.8 1.8 0.— 0.— 0.4 1.7 0.— 0.— 0.— 1.3 761.7 760.0 760.2 59°.5 68°.4 GO'.S 29 0.4 ff 0.3 V 0.2 f a 0.— ff 0.— a 0.3 a 0.2 ff 0.1 a 762.1 762.6 ff 61°.5 74°.l 15.1 9.1 16.4 8.7 14.1 15.— 14.7 9.7 22 23 24 25 26 27 28 29 WATERHOOGTE -5- A. P. in Ellen. U1 at LEEGH- CRU- LIJN AALS- WATER. QU1US. DEN. MEER. 0.40 0.38 0.38 0.41 0.45 0.49 0.53 0.55 0.40 0.40 0.41 0.42 0.51 0.55 0.57 0.58 0.50 0.44 0,45 0.48 0.50 0.54 0.60 0.60 0.37 0.39 0.39 0.41 0.46 0.51 0.56 0.56 WERKING der STOOMTUIGEN in don Polder. Looghwator. Cruquius. Lijndon. LEEGH- I WATER. CRU- quius. LIJN DEN. KRUIS- DORP. VENN. DORP. Uren. Ph o Ph Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. i Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. 4.96 5.10 5.10 5.07 4.97 9 ii a 12 6 8 i/ 12 6 8 4.95 4.94 4.95 4.89 4.88 16 9 5 24 6 8 24 6 8 4. 98 4.96 5.— 4.93 4.94 24 9 5 24 6 8 24 6 8 5.06 5.12 5.15 5.07 5.05 24 9 5 15 6 8 31533 24 6 S 5.02 4.97 5.15 5. 5. 9 5 26351 0 U n 0 24 6 8 4.94 4.9G 5.15 4.95 4.95 9 a a 9 a a u 0 24 6 8 4.93 4.95 5.16 4.95 4.94 U n ff a 0 n 0 0 24 6 8 4.94 4.94 5.20 4.97 4.95 9 a ff V 0 0 0 n 11 6 8 57848 Te zamen 9 5 26351 75 6 8 31533 167 6 8 57848 a jt n u n 0 u a u a u 11 Alzoo per minuut a 9 5 6.229 a 6 8 7.007 a 6 8 5.773 u a ii a u U a u a a a a u N.B. Om de Iangzame toestrooming van het water heeft de Lijnden niet zoo snel gewerkt als gewoonlijk. Kalveren 1 ste kwal. 50 a 70; 2de kwal.40 a 60; 3e kwal. 30 a 50; Schapen f 18 a 26; Varkens 42 a 44 cts. per Ned. ft*. Alkmaar, 28 September. De gunslige weersgesteldhcid van de laatste drie dagen oefende op de markt van heden eenen ziglbaren invloed nit en daalden alle soorten van Granen minstens 50 cents. Kaas. Aangevoerd 515 stapels (109,845 Ned. ID.); Prijs: kleine/31; kommissie/ 33,middelbare 33,50; laagste prijs 16,25. Rood Mosterdzaad f 23, 29 September. Aangevoerd: 10 Paarden f 30 a 70; 1 Veulen f 70; 6 Koeijen f 90 a 210; 8 nuchtere Kalveren 6 a 8; 635 Schapen f 8 a 32; 4 Geiten 3 a 640 magere Varkens f 15 a 25; 342 Biggen f 5 a 12. Boter 72£ a 85 cents per kop. Brock In Waterland27 September. Kaas. Aangevoerd 45 stapels (4616 stuks), weg. 9634 Ned. ft'. Hoogste prijs 30,50. Delft, 4 October. Boter. Prijs 62,a 70,naar kwalitcit. Do markt genoegzaam in een doen. Gronlngen29 September. Eindeiijk bebben wij eenige dagen achter een gehad, dat het niet regende; daar het echter volstrekt niet waaide en de lucht bij Z Z.0. wind voor den tijd van het jaar buitenge- woon warm was; bebben die dagen weinig droogte aangebragt, en is het- geen men van den oogst heeft geborgen, verre van droog te noemen. Tarwe weinig ter markt, puike nieuwe en jarige was Dingsdag leven- dig gevraagd tot eene verhooging van 25 cents, gisteren prijshoudend geringe nieuwe moeijelijk le verkoopen. Daar voor consumtie de laat ste 2 h 3 weken veel Rogge werd gekocht, in verwachting van boogero prijzen, was deze week tot eeno verhooging van 10 cents de vraag niet levendig. Nieuwe Boekweit met zeer weinig vraag. Ligtc 40 a 45, Zware 25 a 30 cents lager. Garst met vrij mime aanvoeren, maar ook zocr levendig gevraagd; voornamelijk voor pellerij en ter verzending naar Belgie. Prijzen 10 a 15 cents booger. Haver weinig ter markt en zeer verschillend van kwaliteit. Voor dikke Haver van 80 tot 85 pond, die weinig voorkomt, was de vraag zeer levendig. Ligtcre van 68 tot 72 pond, waaruit de aanvoer grootendeeis bestond, was tot eene verlaging van 10 a 15 cts. moeijelijk te verkoopen. Witte voer door de geringe kwaliteit van het aangevoerde 20 a 25 cents lager. Zwarto van 7275 pond goed te verkoopen, maar hiervan weinig ter markt; lig tcre, waaronder veel van 6062 pond, zonder koopers. Een paar parlijljes nieuwe Boonen bleven wegens de geringe kwaliteit onver- kocht. Gort rnim prijshoudend, maar met weinig handel. Koolzaad was gisteren 20 a 25 cents hooger dan vorigen Vrijdag, en voornamelijk aan provinciale olieslagcrs en plaatselijke speculauteo langzaam opge- luimd. Gecl Mosterdzaad zonder handel, voor vrij goede kwaliteit werd Dingsdag nog 17 geboden. Raap-Olie weinig aangeboden en 50 cents hooger. Lijn-Olie onveranderd. Noteringen. Tarwe. 127/130 ffi oude en jarige roode en witte 10,65 a 11,25; 120/127 nieuwe roode 8,80 a 9,90.Rogge. 120/123 9? Buitenl. 6,95 a 7,40; 120 ffi jarige Inlandsche 7,05 a 7,15. Nieuwe Boekweit. 110/113 fit zwarte 5,40 a 5,85. Nieuwe Garst. 96/99 ff Winter 5,70 a 6,25. Nieuwe Haver. 72/85 ff Dikke 3,60 a 4,65; 68/72 fit witte Voer 3,35 a 3,70; 68/72 If zwarte dito 3,35 a 3,65. Paardenbooneri/8,a/8,50. Grove Gort 11,a 11,25 Puike 11,25 a 11,75 Parel- 14,— a 17.Raap-Olie 38£; Lijn-Olie 40. 2 October. Tarwe met minder vraag, als voren; 70/72 oude Om- melandsche 10,25 a 10,65; 68/70 nieuwe dito 8,75 a 9,25; 66/70 ff Oldammer 8,30 a 9,20. Rogge aan gebruikers als voren; 66/70 ff Buitenlandsche 6,70 a 7,35. Boekweit weinig aangevoerd als voren; 60/62 grove Zand 5,10 a 5,50. Garst wel zoo aan- genaam50/56 ff Winter 4,95 a 6,25. Haver, vooral in de ligte soorten tot onderstaandc vcrlaagdo prijzen nog moeijelijk te plaatsen; 36/50 ff Dikke 2,85 a 4,75; 36/40 ft' witle Voer 2,95 a 3,55. Paardenbooneri f 6,75 a 8,25. Koolzaad f 9,50 a 13. Gort als voren; grove 11,50 a 12; parel It a 18. Haarlem, 1 October. Roode Tarwe f II a 11,50; witte dito f 8,75 a 10; Rogge f 5,50 a 6,40; Haver f 3 a 4,70; Garst f 6 a 7,35; Groene Erwlen f 10,50. 3 October. Aangevoerd en verkocht: 17,933 stuks (158 stapels) Zoele- meiksche Kaas, wegende 36,250 Nederl. ff. Hoogste prijs 30,25 per 50 Nederl. If. Veemarkt. Aangevoerd: 32 Bunderen, waarvan 27 verkocht tot120 a 200 van 400 a 600 Iff; 5 Kalveren, alien verkocht tot 40 a 60; 667 Schapen, waarvan 570 verkocht tot16 a 70; 4 Biggen en 1 Paard. Iloorn, 27 September. Kaas. Ter markt zijn geweest 240 stapels of 60,141 Ned. ID. Hoogste prijs: kleine31,kommissie 31,50. 29 September. Aangevoerd: 26 Paarden f 40 a 320; 7 Koeijenf 125 a 240; 13 Kalveren f 6,50 a 11,50; 1095 Schapen f 14 a 24,50; 170 Varkens f 13 a 23,50; 9 Zeugen f 28,50 a 42; 430 Biggen f 6 a 11,75; 6 Bokken f 1,50 a 3,50; 4 Geiten f 2,25 a 4,25; 590 Kip- pen 20 cents a 1,90. 9150 Kippen-Eijeren f 2,90 a 3; 2400 Een den-Eijeren f 3 a 3,25 per 100 stuks. Op monster verkocht: 1000 mud Mosterdzaad f 22,50; 600 mud Karweizaad f 19, Leiden, 29 September. Boter. Verkocht: 6850 Ned. 10; 1 ste kwal. 61 a 65 per I vat, of 1,52i a 1,62,V per Ned. ft'; 2de kwal. 56 a 60 per vat, of 1,40 a 1,50 per Ned. ffi. Veemarkt. Aangevoerd 1905 Schapen. Verkocht: 820 vetlc Hamels f 20,50 a 32,50; 485 magere Ooijen f 12 a 19,25; 24 magere Varkens f 16 a 36; 280 Biggen f 6 a 14. Hedemblik, 26 September. Kleine Kaas f 31,Aangevoerd 178 stapels (42,650 Ned. ft'). Boter f 1,26 per ned. If. Kippen- Eijeren f 2,90; Eenden-Eijeren f 2,70 per 100 stuks. Purmcrende2 October. Kaas. Aangevoerd waren 171 stapels niet vlug verkocht; Kleine 31,Middelbare 33. Boter f 1,25 per Ned. If. Kippen-Eijeren f 3Eenden-Eijeren f 2,80 per 100 stuks. Vee. Aangevoerd: 2080 Schapen en lammerende mrrkt traag met weinig handel; de magere Schapen waren boter te verkoopen; gedruklo markt; 66 vette Varkens 48 a 53 cents per Ned. If, vlug; 24 magere dito f 15 a 23 per stuk; 386 Biggen f 6 a 9, met stuggen handel 62 vette Kalveren 70 a 90 cents per Ned. ID, vlug; 18 nuchtere dito 8 a 21 per stuk, vlug; 186 RunderenKalf-Koeijen op tijd fiks in prijs, en verkocht; vette Koeijen minder; Melk-Vee niet vlug. Rotterdam1 October. Over het algemecn heerschte er eene flaauwc stemming en werden incest alle artikelen lager en sommige be- langrijk lager afgegeven. Tarwe. Jarige Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. 75 cents lager langzaam van de hand gegaan; de beste soorten 10.75 a 11,50; mindere 10 a 10,60. Van nieuwe dilo werden in den bc- ginne eenige van de besle partijtjes 50 a 75 cents lager verkocht, docb daarna gingen de overige soorten tot 1 lager traag van de hand; de beste 10,25 all; mindere 9 a 10. Poolsche zonder handel; roode tot de vcrlaagde genoteerde prijzen met weinig kooplust; 127, 128 ft* Pa!lzer/ 363; 127, 128 nieuwe Iloogl. Kleefsche f 352; beide per 2400 Ned. ID. Rogge. Nieuwe Inlandsche mede minder gevraagd en in de beste soorten 20 a 30 cents en mindere kwaliteitcn 50 cents lager verkocht; Vlaamsche en Zeeuwsche 7,20 a 7,70, Overm. en mindere 6,50 a 7,30; Buitenlandsche meest als voren, doch met veel minder handel; per 2250 Nederl. ffi: 123, 124 ID Fransche /218 a 220; 123, 124 oude Koningsb./215per 2100 Ned. 116, 117 ffi Pc- tersburger 190 a 195. Boekweit met grooten aanvoer van betere kwalitcit, die niet dan belangrijk lager was op te ruimen; op 140/2 ffi nieuwe Vlaamsche 212; dito Oudenbosscho 185; di;o Leurscbe 180. Voorts per 2100 Ned. ft": Vlaamsche /200 a 215; Steenbergsche 210 a 220; Rozendaalsche 210 dito Rijn/208 Garst met klei- nen toevoer, maakte eene gunstige uitzondering, daar die tot vorigo prijzen goed opruimde; nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter de puikste partijtjes /7a 7,30, goede en mindere 6 a/6,80; Zomer 5,50 a 7. Haver in de beste soorten 10 cents lager; dikke 3,50 a 4,80; lange /2,60 a 3,40. Paardenboonen 20 cents lager, /6a 7,50. Walchersche Bruine Boonen f 15,50 a 16,50; Zeeuw sche/ 9 a 15; Witle dito 9 all. Blaauwe Erwten 50 cents lager de beste soorten 9,50 a 10,25, mindere en wakke 6,50 a 9; groole en Schokkers 8 a 12. Koolzaad in betere stemming, doch met weinig omgang; Zeeuwscb zakmaat G5 a 68. Zeeuwsch "/Mi-Lijnzaad als voren; le soort 112 a 116 St.; 2c soort 102 a 108 St.; mindere soorten 90 a 100 st. per 31J kop. llennepzaad zonder handel. Kanariezaad 25 cents lager, 10,25 a 11,75. Aan de Oft'e-markt op heden werd Raap-Olie kontant tot 44 ge daan Najaar zonder afgevers. Lijn-Olie kontant tot 43£ verlaten. 2 October. Dc handel in vette Wei -Varkens alhier op heden was flaauw gestemdzoodat bet aangevoerde, hoewel minder dan de vorige week, niet geplaatst kon worden. Voor de Engelschc markt ging bijna niets om. Dc bestcedde prijzen liepen van 42 tot 51 cents bet Ned. ft'. Aanvoer onbekend. Boter. Aan de markt van heden waren do prijzen als volgt: 1 ste kwal. 67,2de kwal. 65,3de kwal. 62,Verkocht werden 68/8 en 92/16 fuslen. Schagcn27 September. Aangevoerd: 7 Paarden 40 a 100; 6 Veulens f 40 a 60; 3 Stieren f 80 a 100; 18 magere gelde Koeijen 80 a 140; 32 vette dito f 160 a 220; 18 Melk-Koeijen f 100 a 140, 6 Vaarzen 60 a 80; 7 Or as-Kalveren f 25 a 40; 10 nuchtere dilo f 6 a 12; 236 magere Schapen 8 a 16; 600 vette dito f 20 a 25; 97 Lammeren f 11 a/13; 6 Bokken en Geiten ft a 14; 26 magere Varkens f 14 a 27100 Biggen f 6 a 10; Konij- nen 10 a 60 cents; Kippen 30 cents a 1Eenden 30 a 60 cents; Duiven 10 a 20 cents. Kippen-Eijeren f 2,60; Eenden-Eijeren f 2,70 per 100 stuks. Zlcrikz.ce27 September. Meekrappen. Teelt 1866: 2/1 ft a 19; 1/1 en Onber. 18 a 19. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4