WEEKBLAD Vrijdag, 50 November. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BEL ANGEN GEWIJD ■MBH le^ende Saatgang Hoofdredacteur C. E. DE CLERCQ. Ha ARLEMMERMEER-PoLDER ONTWERP-BEGROOTING Ilaarlemmermeer - Polder, Haarlemmermeer &S3BSSS H A ARLEMMERMEEIt PRIJS VAK HET ABOIVNEMEWX in liet Jaar6.— Alle Toezendingende Redactie betreffende, moeten geschieden aan den Hoofdredacteur, te HaarlemKruisstraat, Wijk 6, N°. 518. DER UITGAVEN en ONTVANGSTEN VAN DEN voor het Jaar 1867. PRIJS DER ADVERTENTien van 1 6 regels 7 5 Cents. Elke regel meer 12 V2 Cents. Zegelregt bij elke plaatsing 35 Cents. Toezending uiterlijk Woensdag. Adres: van Bonga C°.Amsterdam. Uitgaven. Hoofdst. I. Huishoudelijk bestuur. f 23,115. als: Jaarwedden der leden van het bestuur/4400; idem van den secretaris en penningmeester 2600; idem der overige beambten 11,800; reiskosten van den hoofdopzigter en den bode 525 kosten val- lende op de vergaderingen van ingelanden en van bet bestuur, alsmede reiskosten van het dagelijksch bestuur en kosten van licht en brandstoffen /1500; schrijf- loonen 100; schrijf- en bureaubehoeften 250- druk- en bindwerk/500 bricfportenvrachtloonen en andere kleine uitgaven 150kosten voor bet bijhouden van het gaarderboek/250; idem van ver- kiezingen 100; idem voor het aanplakken en af- kondigen van stukken en advertentiekosten 100 presentiegelden van hoofd-ingelanden oUU. Hoofdst. II. Kosten van openbare werken en bijzondere eigendommen442.— alsonderhoud van sluizenbruggen en duikers "C I™ van ^aden dijken en beschoeijingen j 5800idem van wegen 31,490idem van ponten en roeibooten f 813idem van kanalen vaarten en slooten 4442 Bemalingswerktuigen a. onderhoud der werktuigen met hunne onroerende goederen en gereedschappen 10,653 b. kosten van brandstoffen, oliesmeer, enz. 32,413; c. bezoldi- gingen van machinisten molenaars enz. 9500 onderhoud van gebouwde eigendommen 3566; kos ten van brandverzekering 40. Hoofdst. III. Lasten w 3,553.02 s als; grondlastcn f 1600; Rijnlandsch bundergeld /800; binnenlandschc kosten 100; bijdragen in de lasten van andere polders 500; huren van gobonwen of gronden 3.02$recognition 550. Hoofdst.IV. Renten en aflossing van schuld 15,895. als: renten van gevestigde schuld 5895 idem van bijzondere leeningen memorie; aflossinn van schuld 10,000. Hoofdst. V. Uitgavenin de vorige hoofd- siukken niet begrepen n jqqi als1kosten van regtskundig of technisch onderzoek f 300onderzoek der te verkoopen veengronden en toezigt over de veenderijen 800. Hoofdst. VI. Buitengewone uitgaven 8,400.— als: aanleg van nieuwe werken/ 2900 buiten gewone herstellingen 5500. Hoofdst. VII. Onvoorziene uitgaven 6,000. Totaal der Uitgaven 165,505.02 s Ontvangsten. Ontvangsten wegens vroegere per Tramp. 36,098.85 s Hoofdst. V. Buitengewone ontvangsten 10,300. als: verkoop van onroerende goederen 10,000- idem van roerende goederen 300. Hoofdst, VI. Onvoorziene ontvangsten. 2,000. Hoofdst. VII. Omslagen,127,248.06 als: gewone omslag over 16966.40.84 bunders, A 7.50 per bunder, f 127,248.06. Totaal des Ontvangsten 175,646.91 s B A L A N 8, Ontvangsten175,646.91s Uitgaven 165,505.02 s Batig Saldo 10,141.89 Aldus ontworpen door Bijkgraaf en Heemraden van den Raarlemmermeer-Polderin hunne Fergadering van 2 November 1866. J. W. M. van de Poll, Dijkgraaf. J. C. van de Blocquerij, Secretaris. 400.— Hoofdst. I. diensten als: restanten van vorige diensten 400, Hoofdst. II. Ileffingen van verschillenden aard 1 Hoofdst. III. Ontvangsten, uit beziltin- gen en regten voorivloeijende35,312.23 alsrenten van kapitalena. inschrijvingen op de grootboeken der nationale werkelijke schuld 2.23 b. wegens voorgeschoten gelden 200huur of pacht van landerijen, gebouwen en veenderijen/26 500 opbrengst van grasgewas 3000idem van den houlhak 100opbrengst of pacht van jagt en vis- schenjen 1500; recognition, opstalregten/4000 idem uitwegen 10. Hoofdst.IV. Verschillende ontvangsten 386.62s als: boeten/ 200 vergoediog voor diensten door flen polder aan andere waterschappen bewezen/126 62A opbrengst van verkrijgbaar gestelde stukken f 10- verschillende kleine inkomsten 50. Transp. 36,098.85 s Aan de MEMORIE VAN TOELICHTING ontleenen wii het volgende: Uitgaven. Hoofdst'j:; I. Brugwachters Voor tijdelijke brugwachters wordt weder 760 35 uitgetrokken, omdat de bruggen over de ringvaart te Aalsmcer, Leim'ui- den en Bennebroek nog altijd moeijelijk te bewegen zijn. Met de bruggen te Vijfhuizen en bij Sloten gaat dit beler, doch op die punlen is de scheepvaart veel minder dan bij de andere bruggen, zoodat zi minder aan slyting ondcrhevig zijn. Het schijnt wenschelijk aan d< rolbruggen geene belangrijtve kosten ter verbetering aan te brengen maar die bruggen zoo noodig met buitengewone hulp, nog eenigen tijd te ee- bruiken om hen later te vervangen door draaibruggen. De» Innk0SteH Va°r den ,Hoofd°Pzig'er worden op 500 geraamd en dus/ 100 minder dan voor 1866. Hoofdstuk II. Onderhoud van sluhen, bruggen en duikers. 1°. De groote brue- gen in den Polder zijn, zoo als bekend is, in slechten staat. De voor- dceligste wijze om die bruggen nog eenigen tijd te behouden, zou be- staan in het vermeuwen van de bovenste helft der gespleten bnitenleg- gers. De nieuwe bovenstukken zouden dan volgens het beloop der oude bovenstukken moeten worden gebogen en aan de onderste helft der oude leggers met de bestaande ijzeren beugels verbonden moeten worden. Bij deze wijze van herstelling zouden de brugdekken niet bekoeven te worden Iosgemaakt, omdat de dwarsleggers reeds vroeger door jukken en ondervangen zijn. De leuningen zouden echter moeten worden af- genomen. De bedoeldc herstelling kan geschieden wanneer de onder stukken der leggers goed zijn. Voor zoo veel dit thans te zien is, schii- nen die onderstukken goed te zijn. Het zou echter kunnen zijn dat vele dier onderstukken op hunne legering, bij het afnemen der bovenstukken tegenvallen en ook vermeuwmg zulien behoeven. In de veronderstel- ling dat allecn de bovenstukken der gespleten leggers slecht zijn, zou voor de vermeuwing dezer stukken aan al de groote bruggen, met uit- zondenng van die aan bet Kruisdorp, 7600 gevorderd\vorden, welk bedrag in staat C is uitgetrokken. 2°. De brugdekken zijn op vele plaatsen slecht en zullen in de eerstvolgende jaren voor een groot deel An°u zcA^°rDenu' T Het lh;,ns lo°Pende driejarig onderhoud eindigt 1 April 1867. Behoudt men de tegenwoordige zamenstelling der brugdekken zoo zou in het bestek voor het volgende driejarig onderhoud moeten worden gerekend op het vernieuwen van al de bovendekken en bet vermeuwen van een vierde gedeelte der onderdekken. In dat geval zou daarvoor noodig zijn een bedrag van 19600. Bij staat C is ecbler voor vermeuvvmg van brugdekken slechts 13600 uitgetrokken, omdat men de bovendekken op de mecste bruggen wensclit te Iaten vervallen. 3 is gerekend op het wegnemen van de slechte drijfbalken en het her- ILin sver,8®ii echter Halfweg. Verder nog op het wegnemen van een gedeelte der drijfbalken ten oosten des Polders. Voor de herstelling der paren en drijfbalken ten oosten des Polders is niets gerekend, om- de kosten dier herstelling ongeveer gelijk zullen zijn aan do vvaarde van het afkomende bout. Laatslbedoelde drijfbalken kunnen alien ge- 1'. woi-len op de punten ahvaar rietland bestaat. Voor de openingen leoen zij echter behouden te worden, omdat men anders waarschijnlijk last zou krijgen van rietstukken, die uit de acbtergelegen plassen in de Ringvaart konden komen. Ben Onderhoud van kaden, dijken en beschoeijingen. Hierbij is gere kend om aan de Oostzijde des Polders hier en daar eene puinbestorling '1 ™ke° .te.^ei?, den Hmgdijk op de-wijze als zulks langs den dijk van den Schmkelpolder voor een groot deel is gedaan, en om ook met die beatorting langs den dijk van laatslgenoemden Polder voort te gaan. Deze wijze van herstel is op veel piaatsen te verkiezen boven bet piaat- sen van tuinen, omdat op de bedoelde plaatsen tuinen met Iange palen zonden moeten genomen worden, die toch spoedig zouden wegvallen, zoo om de weeke geaardheid van den grond, als om de betrekkelijk groote diepte die kort bij den jaagweg bestaat. Die diepten zijn niet van verontrustenden aard, doch zouden langzamerhand tot verzakkingen van den jaagweg aanleiding geven, indien niet bij tijds voorzorgmaatregelen werden genomen. Er is verder gerekend om met het plaatsen van steenglooijingen op de meest bedreigde punten en bij de aanlegplaat- sen voort te gaan, op de wijze als sedert eenige jaren is geschied. Onderhoud van wegen. Het is wenschelijk deze post, die om- schreven is, wat hooger te ramen dan in vorige jaren, omdat de vroeger geraamde hoeveelheden grind niet voldoende blijken te zijn om de we gen behoorlijk te onderhouden. Onderhoud van ponlen en roeibooten. In de plaats van de roeiboot in den Polder bij Aalsmeer, die in zcer slechten staat is, heeft men ge rekend een ijzeren boot aan te koopen. Bemalingswerktuigen. Aan den Cruguius moeten 2 nieuwe pomp- harten geleverd worden en aan den Lijnden 2 nieuwe zuigcrs. Bij da begrooting is gerekend op de kosten voor dezelfde soort van harten on zuigers als lhans bestaan. Het schijnt wenscbelijk om eene andere soort van inrigting te beproeven die minder walerverlies geeft. Alvorens eenige andere inrigting gekozen worde, is het echter wenschelijk daarvan een model te maken. Kosten van brandstoffenolie, smeer em. Wordt voorgesteld aan te koopen 50,000 mud steenkolen ad 0.6030,000. Voor smeermiddelen en olie ter verlichting,g. 2,412.80 32,412 80 fcr is thans gerekend op eene werking gedurende 5000 uur, omdat bet cijfer van 4500, dat in de Iaatste jaren gestcld was, in die jaren veel te klein is gebleken te zijn. Hoofdstuk VI. Buitengewone herstellingen. 1°. Voor verdieping der Ringvaart acbter Halfweg, aan de Liede en aan het Spaarney 2000. 2°. Voor herschieting van wegslooten wordt gerekend'noodig zij"; 500— 3°. Voor verbetering van den Ringdijk3000 Totaal 5500.— Ontvangsten. Hoofdstuk III. De Huur of pacht van landerijen hceft in 1866 niet meer knnnen opbrengen bij openbare verpachting dan: aan Ringdijken 7335— Polderkaden. 1420. 8755— Met bet oog op de verkooping van eenige perceelen veenslik ter groolte van ongeveer 40 Bunders, waardoor de opbrengst minder wordt, wordt het raadzaam geoordeeld de opbrengst niet hooger le stellen dan 8000. Waaronder is opgenomen de huur van gebouwen. Door de koopers van de perceelen veenslik moet worden betaald in 1867 18,500— 26,500— De reden waarom het bedrag voor den verkocbten veengrond wordt ge- bragt onder dit arlikcl is, dat deze ontvangst niet kan beschouwd worden le zijn een buitengewone onlvangst. Dit kan wel geschieden met het 4 der koopsom van het veenslik dat in 1867 zal worden vcrkocht. De beschouwing der Commissie tot onderzoek der begrooting voor 1865 wordt hieromtrent door ons gedeeld. Hoofdstuk V. Verkoop van onroerende goederen. Men rekent te verkoopen eene oppervlakte van ongeveer 40 Bunders veen, tegen een gemiddelden prijs van/ 1000 per Bunder, te zamen alzoo 40,000, waarvan in 1867 moet worden betaald of/ 10,000. Hoofdstuk VII. Omslag. Wordt voorgesteld de omslag in gewonen en buitengewonen omslag niet meer te doen plaats hebben, maar te houden op 7,50. Daardoor wordt voldaan aan het verlangen der Commissie tot onderzoek der Begrooting voor 1866, waarmede wij ons kunnen vereenigen. Het aantal bundersvolgens het laatstclijk door Hoofdingelandenbij besluit van 24 Januarij 1866 N°. 10, vastgesteld Kohier, bedraagt 16,966 Bun ders, 40 Roeden, 84 Ellen. POSTKANTOOR te HAARLEMMERMEER. Gewijzigde Winterdienst, aanvangeD.de 1 Dec. I860. Het Postkantoor is dagelijks geopend Voor het frankerenvan 's morgens 6/2 tot 7ure, van 's morg. 9 tot 's namidd. 3 nreen van 's avonds 4tot 5y2 ure. 72 Voor het aanteekenen en afhalen van aangeteekende brieven van 'smorg. 9 tot 's namidd. 3 ure, en van 's avonds 4'/, tot 5 '/2 ure. /a Voor het deponeren en uitbetalen van geldartikelen en aan- teekening met aangifte van geldswaardenvan 's morg. 9 tot 's namidd. 1 ure. De Iaatste busligting voor Sloten, Aalsmeer, Oude-Wetering en de gemeente Haarlemmermeergeschiedt ten 6% ure 's morg. De Iaatste busligting voor de algemeene expedilie heeft plaats ten 5% ure 's avonds. De Directeur van het Postkantoor, H. A. van Eoreest.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 1