1875. Vrijdag, 29 Januarij. UK 5. *\mp V A IV AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDEE-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargang. Haarlemmermeer. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Hon. Maatschappij v. Landbouw, Landbouw. mrnm Prijs van het Abonnement: in het Jaar6, Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 20 tot 26 Januarij 1875. Zitting van Donderdag 29 October 1874. Besluit tot heffing van Hoofdelijken Omlag te Haarlemmermeer. II AARLEMIERMEER Prijs van een enkel Nommt.r 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VA1V BOIVGA C°.te Amsterdam. (IJiterlijk JVoensdag Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Predikbeurten in de kerk te Abbenes en Kage. Zondag 7 Febr.Ds Fortuijn, te Kage (le Lijdenst.) Zondag 14 Febr., Ds. Kuitenschild, te Abbenes (2e Lijdenst.) Zondag 21 Febr., Ds. BuchliFest, te Kage (3e Lijdenst.) Zondag 28 Febr., Ds. v. d. Kemp te Abbenes (4e Lijdenst.) Zondag 7 Maart, Ds, van Herwerden te Kage (5e Lijdenst.) GEBORENRoelof Pieter, zoon van C. Koelewijn en W. Splinter. Gerard, zoon van G. H. Osterkamp en J. Peeters. Elisabeth, dochter van C. Koster en J. Krijnen. Anna Theodora, dochter van P. Keijzers en M. van Schooten. Emerentiana, dochter van H Spierings en S. Vink. Geertje, dochter van M. 'Nagtegaal en T. Tavenier. Marritje, dochter van H. Hoogendoorn en E. de Rooij. Maartenzoon van J. de Berg en J. Dunweg. Hendrik Jan zoon van J. van Weelde en J. Nieuwland. Cornell's, zoon van P. van Maasdam en G. Konings. Maria Helena, dochter van J. Ruijgrok en E. van der Klij. Adrians Maria, dochter van C. Stiva en E. van den Heuvel. Pieternella Maai- ke, dochter van M. Kamerman en M. Hoogendoorn. OVERLEDEN Antonia oud 14 dagen, dochter van A. Goossens en H. de Bruijn. Heiltjeond 1 jaardochter van T. van Zanten en W. van der Wal. Neeltje, oud 22 jaar, dochter van L. Leendertse en N. van der Weele. Anna de Koning, oud 74 jaren, wed. van J. Krap. Jacob Alders, oud 81 jaren, wednr. van C. Rus. ONDERTROUWD: F. van Rijzen (wednr.) met J. C. E. de Jong. J. Riede met A. Groot. GEHUWD: D. l'Ami met K. Westerhoven, (wed.) A. Buckens met M. de Mooij. Voorzitter: de Heer J. WLantzendorffer (Slot, zie N°. 4.) 14°. Komt in behandeling de begrooting voor het Burgerlijk Armbestuur over 1875. Het rapport der Financieele Commissie, (reeds bevorens genoemd) in wier lianden deze begrooting is gesteld geweest luidt als volgt De Commissie, de begrooting onderzocht hebbende, heeft geene aanmerkiDgen. De Voorzitter stelt voor gemelde begrooting vast te stellen in Ontvang en in Uitgaaf op 3365,60s. Dienovereenkomslig wordt besloten zonder hoofdelijke stem ming. 15°. Worden aan de goedkeuring der vergadering onder- worpen en zonder hoofdelijke stemming vastgesteldde na- volgende besluiten betreffende de heffing en invordering van opeenten op de personele belasting, als: a, De Gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft besloten Artikel 1. Er zullente rekenen van den eersten Mei 1875, op de hoofdsom der personele belasting geheven worden vijf- en-zestig opeenten. Artikel 2. Het raadsbesluit dd. 2 November 1 87 1 goedge- keurd bij Koninklijk besluit van den 14 December 1871, n°. 19, is, bij het in werking treden van dit besluit, vervallen. Gedaan te Haarlemmermeer enz. b. Verordening op de invordering der opceDten op de per sonele belasting in de gemeente Haarlemmermeer. Artikel 1. De invordering der gemeente-opcentente hef- fen op de hoofdsom der rijks personele belasting in de ge meente Haarlemmermeer, zal geschieden volgens de artikelen 258 tot 263 der wet van 29 Junij 1851 (Stbl. n°. 85.) Artikel 2. Deze verordening treedt in werking den 1 Mei 1875. Met dien tijd is de verordening, vastgesteld den 2 No vember 1871, afgeschaft. Vastgesteld enz. 16°. Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming vastgesteld het navolgende De Gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft besloten Artikel 1. Van het raadsbesluit tot heffing van Hoofdelij- ken Omslag, van den 8 October 1869, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 November 1869 n°. 3 zoo als dat Artikel laatstelijk werd vastgesteld bij raadsbesluit van 5 De cember 18 72 goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Ja nuarij 1873, n°. 2, wordt ingetrokken, en vervangen door het volgende. Artikel 1. Er zal, te beginnen met het jaar 1875 ten be- boeve der gemeente Haarlemmermeer, geheven worden een Hoofdelijke Omslag ten bedrage van elf duizend zeven bon- derd gulden. Artikel 2. De overige bepalingen van bet raadsbesluit van 8 October 1869 bovenvermeldalsmede de verordening op de invordering van den Hoofdelijken Omslag, vastgesteld den 8 October 1869 blijven van kracbt. Gedaan te Haarlemmermeer enz. 17°. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming vast gesteld het navolgende besluit. De Gemeenteraad van Haarlemmermeer, Gezien het Raadsbesluit van 29 October 1874, waarbij is goedgekeurd de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur, dienst 1 875 Overwegende dat op die begrooting in ontvang is gebragt eene som van 3000, wegens subsidie uit de gemeentekas; dat uit gemelde begrooting blijkt dat de aaDgevraagde sub sidie van 3000 werkelijk zal benoodigd zijn, ten einde de door het Armbestuur te doene uitgaven te bestrijden dat men, tot dekking der uitgaven op geene andere of hoogere ontvangsten kan rekeneu dan die, vermeld in de aangehaalde begrooting; dat uit de goedgekeurde rekening van bet Armbestuur over 1873 blijkt, dat het, buiten de subsidie, geene genoegzame inkomsten heeft, en het verstrekken van subsidie dus onver- mijdelijk is dat het Armbestuur naar behooren voldoet aan zijne ver- pligtingen Gelet op de Artikelen 59 en 60 der wet van 28 Junij 1854, Stbl. n°. 100; Besluit Aan het Burgerlijk Armbestuur van Haarlemmermeer wordt, over het jaar 1875, eene subsidie verleend ten bedrage van drie duizend gulden. Gedaan te Haarlemmermeer enz. 18°. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt voorts vastgesteld het navolgende besluit: De Raad der gemeente Haarlemmermeer, Gezien de wet van 7 Julij 1865 (Stbl. n°. 79); Overwegende dat het tot dekking der gemeentelijke uitgaven over 1875 noodig is te beschikken over een gedeelte der rijksbelasting op het personeel Besluit Er zal worden beschikt over vier-vijfde gedeelte van de opbrengst der rijksbelasting op bet personeel over 1875/76 in deze gemeente geheven zullende worden. Gedaan te Haarlemmermeer enz. 19°. Nader wordt gelezen het adres van den heer M. Ver- hage, gemeente-ontvangerdd. 1 September 1874houdende verzoek ora verhooging zijner jaarwedde (welk adres reeds is vermeld in de notulen van 15 September 1874, n°. 8). Wordt, zonder discussie of hoofdelijke stemming, besloten, op dit adres afwijzend te beschikken. 20°. Wordt gelezen een adres van M. van Tolbulp-on- derwijzer aan de school n°. 3, waarbij hij verzoekt dat zijne vaste jaarwedde moge worden verhoogd met/50, en dus gebragt op 500 behalve de/50, die door hem wordt ge- noten voor zijne acte als Hoofd-onderwijzer. De beer Amersfoordt stelt voor aan den adressant te be- rigten, dat de Gemeenteraad bereid is, zijn tractement te brengen op/ 500, en hem tevens nog eene toelage te geven van 50indien bij bereid is omin eene te openen avond- school, onderwijs te geven in wiskunde, tegen een ten bate, der gemeente te heffen schoolgelden waardoor alsdan de tegenwoordige toelage voor de Hoofd-onderwijzers-acte zou vervallen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 21°. Volgens den oproepingsbrief zou thans aan de orde zijn de weg naar Abbenes. De Voorzitter zegt echter, dat deze zaak nog niet vatbaar is voor behandeling, orndat daaromtrent nog niet met den heer Rutgers van Rozenburg is gesproken kunnen worden. De zaak wordt mitsdien aangebouden. 22°. Een adres van J. Huibers, bulp-onderwijzer aan school n°. 1, wordt als ongezegeld, ter zijde gelegd. 23°. Een adres van J. G. Legel, concierge in bet Raad- huis, om hulp tot het scboonhouden van het Raadbuis, wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, om advies. 24°. Gelijk besluit wordt genomen ten aanzien van een adres van P. Pranger, beambte ter secretarieom eene grati- ficatie. De Vergadering wordt daarop gesloten. Door de vergadering van de afdeeling Haarlemmermeer der HollandscJie Maatschappij van landbouw26 dezer gebouden, is besloten in Februarij e. k. eene keuring van heDgsten, en in April eene keuring van stieren van wege de afdeeling te doen plaats hebben. De mededingende hengsten en stieren moeten in den polder gestationneerd zijnof behooren aan leden der afdeeling. Bij de keuringen zullen zoo mogelijk buitengewone vergaderingen worden uitgeschrevenop welke vergaderingen alsdan lezingen zullen worden gehoudendoor daartoe uit te noodigen sprekers. Door de goede zorgen der Geldersche Maatschappij van Landbouw zullen gedurende de eerstvolgende drie maanden in verschillende gemeenten der provincie niet minder dan 62 landbouwkundige voordragten gehouden worden door de heeren SluisVeulemansCorten en Ritsema Bos. De eerste zal spreken over veeteeltde tweede over hout- en ooftteelt, de derde over akkerbouw en de laatstgenoemde over nuttige en schadelijke insecten. De Landbouwcourant vermeldt de dagen waarop deze voordragten in de afdeelingen ZutphenWinters- wijk, Oude-IJssel, Doesborgh en IJsseloever zullen worden gehoudenen voegt bij hare mededeelingen den volgendeu wensch, waarmede wij van ganscher harte instemmen° „Wij wenschen de Geldersche Maatschappij van Landbouw van harte geluk met baar debiet van twee-en-zestig voordragtenwaar- onder 14 over nuttige en schadelijke insecten. Het dagelijkscb bestuur met zijn waardigen en werkzamen seeretariswien de regeling zeker vrij wat hoofdbreken ostle, wijden wij een bravobravissimoAan de Geldersche landbouwers ver- ivachten wij nu, dat zij van de hun aangeboden gelegenheden om nuttige, bruikbare, ja voor ben onmisbare kennis op te doen, gretig zullen gebruik maken en zicb in massa als leden zullen doen inschrijven van eene Maatschappij, die zoozeer hunne stoffelijke belangen bevordert." Men schrijft uit Amerongen aan de Amsterd. Courant bet volgende: „De Tabakplantersvereeniging alhier heeft eene ver gadering gebouden, waarin de resultaten der cbemisehe be- mesting breedvoerig werden besproken. Uit de mededeelingen van verschillende leden, met betrekking tot de door hen °ge- dane proefnemingenbleekdat door die bemesting op bouiv- en weiland goede resultaten waren verkregen; dat de proef nemingen op tabaksland meerendeels minder aan de verwach- ting hadden beantwoord; dat de mest dikwijls niet behoorlijk werd opgelost, iets waaromtrent niemand voldoende inlich- tingen scheen te kunnen geven. Over het algemeen was men van oordeeldat, mogt men al over de proeven niet volkomen tevreden zijnde uitkomsten evenwel van dien aard waren, dat men op den ingeslagen weg moest voortgaanbovendien dat door herhaalde proeven en eene goede bewerking een beter en juister oordeel kon worden verkregen. Voorts werd aan bet bestuur opgedragenzicb met een reizend leeraar in kontakt te stellen tot bet houden van een of meer lezingen op landbouwkundig gebied. Te Mayfield-Tarnham ziet men thans een Auetralischen zoogenaamden blaauwen gomboom, waarvan het zaad in Ja nuarij 1872 op genoemde Engelsche plaats in den grond werd gelegd. In October daaraanvolgende was het zes voeten hoog; in de volgende twaalf maanden groeide de scheut tien voeten, en sedert October 1873 achtzoodat de boom thans vier-en- twintig voeten boog is, met een omvang van negen voeten aan den stam. In Augustus jl. droeg hij duizenden bloesems. Wanneer de luchtgesteldheid warm is, geeft de boom een sterken en scherpen geur, waarin, naar men zegt, een heil- zame uitwerking op het menschelijk gestel gelegen is, in het bijzonder voor longkwalen. Blijkens opgave van den directeur van 's Rijks verzameling van landbouwwerktuigen te Utrecht, is die inrigting in hel jaar 1874 bezocht door 380 personen, waarvan 368 Neder- landers en 12 vreemdelingen. In 1873 bedroeg bet aantal bezoekers 308. Gedurende 1874 zijn uit de verzameling elders in beproe- ving of in gebruik gegeven! 16 werktuigen 6 modellen en 38 teekeningen. MiddeHmru-26 Jan. De gemeenteraad heeft besloten om aan de Vereeniging tot bevordering van den tuinbouw in Zeeland voor de buitengewone tentoonstellingte houden ter gelegen- heid van haar 25jarig bestaan eene zilveren vergulde medaille, beuevens eene toelaag van 30 te schenken. Tot hetzelfde doel heeft Z. M. de koning een gouden, een

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1