1875. Vrijdag, 19 Februarij No. 8 VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestieude Jaar gang. WlHi// Prijs van het Abonnemenl: Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. Haar 1 emmer meer. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 10 tot 16 Februarij 1875. Polderwezen. Holl. Maatschappij v. Landbouw. Landbouw. II 4 A R L E M M E R M E E R. in het Jaar. 6— Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLK TOEZENDINGENREDAKTIE EN U1TGAVE BETRE1TENDE te adresseren aan VAX BOX'.A C°.te Amsterdam. tJiterlijh Woenrtdag Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Men meldt ons, dat Dingsdag 23 February e. k. voor de Arroridissements-Regtbank te Haarlem zal worden gepleit over den geldelijken eisch van den Aannemer J. W. de Heij, contra de Gemeente Haarlemmermeerbetreffende den bouw van het Raadhuis in 1867. GEBORENAiitonie Lukas, zoon van W. Kroes en A. S. van den Brink. Hendrik, zoon van H. Vonhof en G. Gadaen. Wilhelmus, zoon van J. J. Jansen en A. Persoon. Abraham, zoon van A. Stolk en H. van Vliet. Dirk, zoon van C. Kort en N. J. Schouten. Elisabeth, dochter van G. Been en A. M. Grisnigt. Gerardus Johanneszoon van T. Tit en J. van der Burg. Everhardus Bartholomeuszoon van A Wassenaar en M. Kassing. Adriana, dochter van J. van der Moren en P. Kam- meraad. Gerliena Anna, dochter van W. D. Meijer en A. van Beij- num. Neeltje, dochter van C. Westbroek en T. Blom. Johanna, dochter van P. Persoon en L. van Bavel. Hendrikus, zoon van H. Timmers en P. van Leuven. Gerardus, zoon van A. Spoor en L. Arra- chart. Matthijs, zoon van M. Verkuijl en J. Streefkerk. Maria Dingena dochter van G. van Ineveld en M. Droogh. Dirk, zoon van D. van Hoeve en G. W. de Vaal. Alida dochter van P. Visser en L. Groot. Jan Adrianus, zoon van A. Bax cn A. Bouwman. Helena Adriana, dochter van J. H. Tiggeloven en M. van Troijen. Arie, zoon, en Hesterdochter (tweel.) van A. Post en N. van der Drift. Cornelis, zoon van P. Zijdewind en P. Botting. LEVENLOOS GEBORENEen kind van A. Steenhof en W. Rosen- boom. Een kind van F. L. Faas en J. van der Vossen. OYERLEDEN Pieter op den Kelderoud 69 jarengehuwd met M. de Boer. Jan Ossenoud 59 jarengehuwd met L. Eilander. Fran- cientje Hundervangeroud 63 jaren, gehuwd met H. Sandifort. Maria, oud 6 maanden dochter van G. de Bie en A. van Zoest. ONDERTROUWD geene. GEHUWDG. van Wijk met P. van der Sluijs. De Dijkstoel van het polderdistrikt Over-Betuwe heeft door middel van een adres bij de Tweede Kamer verschillende ge- wigtige bedenkingen aangevoerd tegen de voorgenomen over- brugging van den Riju beneden Arnhem tegenover den buiten- polder van Rosande, zooals die nu bij het dezer dagen iuge- diend wetsontwerp is voorgesteld. In het belang van voor- meld polderdistrikt verzoekt de Dijkstoel op verschillende gron- denhet daartoe betrekkelijk onteigenings-wetsontwerp te ver- werpen. Bij den grooten Hasker Veenpolder bestaat een plan tot droogmaking der plassen tusschen Haskerbrug en Haskerhoine ten noorden van den puinweg van Joure naar Heerenveen genaamd Haskerwijd waardoor 450 hectaren land zullen wor den verkregen. De vaart, weike door het Haskerwijd loopt zal vervangen worden door een ringvaart, De kosten der droog making worden geraamd op 70,000, welke gelden reeds b*1- schikbaar zijn. Bijna alle eigenaars der noodige gronden zijn bereidbij minnelijke schikking op taxatie daarvan afstand te doen, en de gemeenteraad heeft ook daartoe besloten. Met Augustus zullen de werkzaamheden aanvangeD. Sinds eenige jaren bestaat voor den polder Stolwijk en eemge aangrenzende kleinere polders een gemeenschappelijk hoog-stoomgemaal. In het laag gemaal moeten nog steeds de aartsvaderlijke watermolens blijven voorzien. Nu werd reeds in 1870 door den polderraad van Stolwijk besloten tot stichting van een laag-stoomgemaaldewijl men overigens toch van den wind afhankelijk bleef. Thans wenschte men ook de medewer- king van den polder Beijersche, onder Stolwijk, ten einde het tweede gemaal ook gemeenschappelijk te doen zijn. Het polderbestuur van Beijersche bleef en blijft nog steeds weige- ren tot medewerking, zoodat nu reeds circa 5 jaren het be- sluit tot stichting van een laag-stoomgeAiaal van onzen polder, ruira 2000 hect. groot, door de tegenwerking van een klei- nen van 500 heet. onuitgevoerd blijft. In de op 16 Januarij gehonden vergadering van de Afdee- ling Aalsmeer en Omstreken der Hollandsclie Maatschappij van Landbouw hield de Heer I. J. de Beucker, Leeraar in de Plant-, ruin- en Landbouwkunde te Antwerpen als zijnde daartoe uitgenoodigdeene voordragt. Spreker behandelde den wisselbouwzoo «oor tuin als veld toonde hierbij aan hoe planten ontstaan, hoe deze voortkomen uit kiemen of cellen en hoe het slechts van de omstandigheid afhangt of die tot ontwikkeling komen. De sehimmels, Champignons of tot be- derf overgaande stoffen komen voort uit kiemen of sporen die in de lucht zwevendeze planten spruiten voort uit eene enkele eel van buitengewone kleinte en ligtheid en behooren onder de acotiledonen of zaadlobbenloozigen. Bij de gewassen die door den landbouwer geteeld worden als graan gras ajuin enz. bestaat de kiem uit een grooter aantal cellen, van welke de aanleg tot de toekomstige plant de belangrijkste isdeze behooren onder de monocotyledonen of eenzaadlobbigenzoo behooren kervel, radijs, boonen enz. onder de dicotyledonen of tweezaadlobbigen. De gewassen, die in het groot verbouwd worden, behooren tot een betrekkelijk klein aantal natuurlijke familienmaar tot een grooter getal geslachten en soorten. Tot de familie der grassen of gramineeen behooren ook al de korensoorten tot de familie der vlinderbloemigenal de soorten van erw- tenboonenklaver de gouden regen en ook de Acacia; tot de famjlie der kruisbloemigen radijskool, mosterdenz. tot de familie der schermdragendekarwei, peterselie, peen, enz; tot de familie der Composite's, cichorei, kamillen enz tot de familie der nachtschaden of solaneeende labak en de aardappel. De planten worden verdeeld in klassenals: kiezelplanten kalkplanten potassaplanten en phosphorusplanten. Tot de kie zelplanten behooren al de graansoorten tot de kalkplanten erwten, boonen, tabak, enz.; tot. de potassaplanten: klaver; tot de phosphorusplanten: paardenboonen. Men bandelt dus verkeerdgewassen, die nauw verwant zijn op elkander te laten volgen. Zoo zijngranen familie van de grassen; ajuin, idem van de aspergie; rabarber idem van de beetwortel; radijs idem van de kool; salade idem van de an- dijvie; aardappellen, idem van de tabak. Vlas heeft geen familie en kan na elke vrucht, gezaaid worden. Het teelen van mangelwortelen (een plant rijk aan potassa en phosphorzuur)wordt zeer aaubff^bten, mits de pianten niet binnen den tijd van zeven jaar op denzelfden grond terugko men en de grond door bemesting in goeden staat wordt ge- bouden. Spreker voerde nog aan, dat bij bet verbouwen van aardap- pelen vooral gezorgd moest worden volwas9en aardappeleri te poten met niet meer dan vijf of zes kiemoogenvrij ruim en niet diep planten de kiemoogen naar boven opdat de Sten gel geen omweg behoeft te makenmaar loodregt naar boven gamet goed gevolg kunnen de zaadbolletjes onder het groeijen voorzigtig afgesneden worden. Bij het aanleggen van boomgaarden, beter ooftgaardenwor den er ligtvaardig te veel soorten geplant, dit is voor den boomkweeker dikwijls moeijelijk enindien de vruchten niet geheel voor eigen gebruik zijn, volstrekt af te keuren. Een klein aantal goeddragende verscheidenheden zal bet meeste voordeel opleveren. Op zeer onderhoudende en ieerzame wijze hield de Heer I. J. de Beucker deze voordragt. De talrijke aanwezigendie blijken gaven de wenken met groote aaridacht te volgen juichten ten voile de woorden van den voorzitter, den Heer D. Vetman, toe, toen hij in gepaste bewoordingen den geachten spreker dankte voor zijne uitnemende voordragt, en den wensch uit- drukte, ZEd nog meermalen als spreker in deze omstreken tp mogen zien oplreden. Naar wij vernemenzal de Afd. Aalsmeer en Omstreken Dingsdag 23 Februarij e. k. 's avonds 7 ure, ten htiize van P. Kaptein aldaar, weder eene vergadering houden waarin de Heer Eug. Veulemans als spreker zal optreden. Men verneemt dat het Z. M. den Koning heefj behaagd voor de in Maart a. s. te Haarlem te houden tentoonstelling van bloeijende bloembolgewassenplanten enz. beschikbaar te stellen twee gouden, twee verguld-zilveren en twee zilveren medailles; alsook dat door H. M. de Koningin voor datzelfde doel is beschikbaar gesteld eene gouden medailleen door Z. K. H. prins Frederik eene som van houderd guldenorn daar- voor medailes uit te loven. Kropswolde13 Februarij. Als een bewijs, dat men hier nog al iets aan het varkenmesten doet, kan het volgende dienen. Een kleine landbouwer had verleden jaar eene zeugdie negen biggen ter wereld bragt en kort dnarna stierf. De biggen werden zoo goed mogelijk verzorgdbleven alien in leven en werden later gemest. Dezer dagen heeft de eigenaar hiervan aeht verkocht en reeds gedeeltelijk afgeleverd, terwijl hij het negendetevens het zwaarste voor eigen gebruik heeft bestemd. Rekent men de zwaarte dezer varkens op gemiddeld 260 h. kg., a 31 cts.dan brengt hem deze mesterij de niet onbe- langrijke som van bijna 650 op. Wiirfliuizeil13 Februarij. Schreef men voor kort als ets bijzonders, dat er reeds eendeneijeren waren gelegdbij Hessel Smith op de Leenstertillen is dit reeds sedert eenige weken het geval. Hoendereijeren komen er echter reeds veel waardoor de prijs dan ook dalende is, doch als iets zeldzaams deelde iemand ons 1.1. Zaturdag mededat hij van zijne 9 hoenders van af't Iaatst van November '74 tot toen 306 eijeren had gekregen. Dat deze dieren uitmuntend verzorgd en opge- past worden, zal niet noodig zijn te zeggeneehter hadden ze toch een hok buitendat met riet was bekleed. Buiten eenige middagkost aten ze zich zat aan tarwe, dat uitmun tend beviel. Doesburgil13 Februarij. In de jongste vergadering van den Gemeenteraadwelke door een talrijk publiek (tegen ge- woonte zoo hier als elders) werd bijgewoondis een adres van 84 eigenaars van het zoogenaamd burgerregt ter tafel gebragt, waarbij zij aan den raad hun vast besluit mededee- len, na Mei a.s. niet meer dan 7.50 per koe te betalen als weidegeld gedurende den zomer. Men verwachtte leven- dige diskussien; doch Burg, en Weth. stelden voor, wegens toon en ijtihoud van het stukover te gaan tot de orde van den dag, waartoe besloten werd. Iteilkum13 Febr. De uiterwaarden en andere weilanden die bij den hoogen waterstand der rivier werden overstroomd zij a thans weder geheel zigtbaar geworden. Heng'elO (Gelderland), 15 Febr. Door vier ingezetenen alhier zijn in den laatsten herfst nagenoeg 2200 hektoliter eikels bij kleine partijen ingekocht, ten einde die als vee- voeder te gebruiken. De verkoopwaarde wordt op p. m. f 2800 geschat. Capelle {Langstraat)15 Febr. De prijs van prima kwal. Hooi is alhier geklommen tot p. m. 26 per 1000/2 kit. De eigenaars zijn vasthoudend. De pers gaat druk. Meppel15 Febr. De waarde van de landbouwprodukten enz., die in 1874 op de weekmarkten alhier zijn aangevoerd, bedraagt, naar de raiddenprijzen berekend3,871,388.36. ZtVOllc 17 Febr. Vele buitenlandsche paardenkoopers be- zoeken in de jongste dagen deze streekom bij de boeren vette stalpaardeu op te koopen. Men besteedt zeer hooge prijzen. Het Friesche en het Overijsselsclie paardenras zijn in het bnitenland zeer gewild. Alhier zijn twee paarden afge leverd, elk voor f 1000. Wij vermelden dit als eene zeldzame duurte der paarden. Van wege de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij is in de groote zaal der societeit Vereeniging te Haarlem gehonden de vierde veiling van drooggemaakle en in kultuur gebragte gronden in den Houtrakpoldergelegen in het Y. Van de 550 hektaren53 aren en 5 5 centiaren in veiling "ebrao'te gronden zijn verkocht 530 hektaren, 41 aren en 40 centiaren voor 1,054,461 en opgehouden 20 hektaren, 12 aren en 15 centiaren. De prijzen varieerden van 552 tot 2400 per hektare. De afdeeling Waard en Groet der Tlollandsche Maatschappij van Landbomo heeft haar 2 5jarig bestaan gevierd onder voor- zitterschap van den heer J. Breebaart, ten huize van P. Kwan- tes, te Nieuwe Niedorp. De heer Rezelmanvan Winkel, hield de feestredewaarna aan vier der bekwaamste werklie- den van wege het Hoofdbestuur getuigschrifteu werden uitge- reikt. De heer Rezelman werd vereerd met geschenken voor den ijver, dien hij voor de afdeeling aan den dag legt. Na een dankzegging van den heer Rezelman, werd de bijeenkomst gesloten met een vriendschappelijken maaltijd. Brake]10 Febr. De heer W. Sluis, uit de Beemster, hield hier heden avond eene voordragt over Veehouderij. Op duidelijke, eenvoudige, en daarom zeer bevattelijke wijze, werd door hem inzonderheid over het rundvee gespro- kende verschillende klassen en orden uitvoerig behandeld en, door teekening, vooral aanschouwelijk gemaakt de on- derscheidenheid van den melkspiegel der koeijenwaardoor het mogelijk werd, enkel op het gezigt, hare meerdere of mindere melkrijkheid te onderkennen aan zekere teekenen die wederom met bijzondere eigenschappen van den kop, met na mede oogen en den neus, overeenstemmen. Spreker wees voorts op de wenschelijkheidom ook hier in Gelderland te trachten, het ras der runderen, dat der schapen, enz. door het aankweeken van goede fokdieren en het kruisen der ras- sen te verbeteren en te veredelen, zooals zulks o. a. in En- geland geschiedde, gelijk op de landbouwtentoonstelling te Londen onlangs zoo overtuigend gebleken was, ten bewijze waarvoor eenige photografien van sommige prachtexemplaren van het daarop aanwezige vee ter bezigtiging gegeven werden. Spreker verklaardedat hijdoor toepassing van het bo- vengenoemde stelsel, reeds zelf de schoonste resultaten ver kregen had. Mogt men toch uit vrees voor het nieuwe, tegenzin of afkeer van het wetenschappelijke en bekrompen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1