J&2£§\ 1875. Vrijdag, 26 Februarij, UK 9. f*3m) VA N AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargang. Prijs van het Abonnement: in het Jaar Prijs der Advertentien van 10 regels 75 Cent, elke regel meer 18'/a Cent. Rijnland. Haarleinmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 17 tot 23 Februarij 1875. IIoil. Maatschappij v. Landbouw. Afdeeling Haarlemmermeer. Landbouw. HAARLEMMERMEER Prijs van een enkel Nommeb 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VA1V BOA'GA C°.te Amsterdam. WJiterltfk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Agenda voor de Vereenigde Vergadering van Rijnland, op Douderdag 4 Maart 1875, des voormiddags ten 10'/2 ure, in het Gemeenlandshuis van Rijnland, te Leiden. 1. Mededeelingen. 2. Vaststelling der Kiezerslijsten. 3. Voorstel om de vastgestelde verordenibg ter bevordering van waterberging bezuiden den Rijn andermaal ter visie te leggen. 4. Voorstel tot wijziging van de verordeningen op de Zijpen onder Oegstgeest, Valkenburg en Rijnsburg. 5. Voorstel tot vaststelling van het plan der Maandagsche wate ring. 6. Voorstel tot deliinitatie der eigendommen van den Heer Bijvoet en Rijnland op het voormalig eiland Ruigoord. 7. Voorstel om voorloopig geen gevolg te geven aan de voor- genomen verbeteriDg van inlating van water uit den IJssel langs de enkele Wierikke. 8. Voorstel om bet loon van den brugwachter-gaarder aan de Alphensche brug te verhoo- gen, 9. Voorstel tot verhooging der kosten van bediening van de Gouwe Sluis. 10. Goedkeuring van af- en over- schrijvingen op de begrooting van 1874. Uitslag der op 11 Februarij 1 875 door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder gehou- den aanbesteding tot het gelijkmaken van een vak Ringdijk bezuiden den Spaarnwouderdwarsweg. Hiervoor werd ingeschreven door VV. van den Berg, te Haarlem, voor 2222.A. van den Berg, te Boskoopvoor 2785.J. van den Henvel te Haarlemmermeer, voor 2994.j J. van Zuijlen te Gies- sendam voor 1344.B. van den Heuvel, te Haarlem mermeer, voor 1875.H. de Leeuwerkte Ilardinxveld, voor 1625.A. Kuijk, te Haarlem, voor 2679. G. Smit, te Nauerna voor 2489.75. Het werk is aan den laagsten inschrijver, den heer J. van Zuijlen voor de door hem ingeschreven som gegund. Den 23 Februarij 1875 werd voor de Arrondissements- Regtbank te Haarlem gepleit over den staat van kosten schaden en interesten van den Aannemer J. VV. de Heycoritra de Gemeente Haarlemmermeer, omtrent den bouw van het Raadhuis aldaar in het jaar 1867 en hetgeen daarmede in verband staat. Voor den Aannemer trad op Mr. J. G. A. Faber, en voor de Gemeente Haarlemmermeer Mr. Aug. Philips, beiden te Amsterdam. Het Openbaar Ministerie zal den 23 Maart e. k. in deze zaak conclusie nemen. Volgens geruchtzijn bij de gerechtelijke sohouwing van het lijk van Neeltje Leendertseop 29 Januarij j 1.geene oorzaken gevonden waaraan het plotselinge overlijden zou kunnen worden toegeschreveu. Een destijds Opgenomeu be- rigt had bierop betrekking. GEBORENHeudrikzoon van D. de Lugt en C. Lammens. Adri- anus, zoon van P. Pijnaker en P. van den Berg. Maria, dochter van C. Steevens en A. C. Bus. Catharina Pieternelladochter van A. Franke en C. P. Huter. Leendert, zoon van J. G. van Andel en C. M. Lewis. Pieter, zoon van J. van Ammers en K. G. Zegveld. Martiuus, zoon van G. van Wirdnm en P. den Toom. Franciscus, zoon van W. Koekhoven en A. Dorbeck. Pieter, zoon van D. Bruin en A. Luit. Gerritzoon van J. Griekspoor en M. van Groningen. LEVENLOOS GEBOREN: 1 kind van C. H. Nol en N. Dekker. OVERLEDEN Maria, oud 6 maandendochter van G. de Bie en A. van Zoest. Gerrit, oud 3jaren, zoon van H. Zundag en N. Schaak. Cornelis, oud 16 dagen, zoon van J. Ket en K. Slinger. Jacobus, oud 11 jaren, zoon van B. van Kouteren en M. Anse. Johannes, oud 5 weken, zoon van C. Witte en L. Loosbroek. Margrieta Schouten, oud 33 jaren, gehnwd met J. Olie. Willem Schaap, oud 43 jaren, gehuwd met J. Bouman. Peter de Graaf, oud 56 jaren, gehuwd met J. van Maastricht. ONDERTROTJWDJ. Bakker met N. Blokker. T. 0. Boon met S. de Ruijter. M. Versteeg met A. Kriebel. GEHUWDgeene. Het ijs is op heden (24 Febr.) in deze gemeente zeer ge- vaarlijk. Door de sterke wind zijn eerst verscheidene vakken opengebleven welke later zijn dicht gevroren. Dat deze plaat- sen nog niet te vertrouwen zijn is deze week meermalen ge- bleken, daar verscheidene jongelieden er door heen zijn gezakt, en enkelen met veel moeite zijn gered kunnen worden. 't Ware te wenschen dat de meeste ouders toch wat beter toezigt op hunne kinderen bielden en hen niet zoo spoedig op het ijs lieten gaan. Op Dingsdag 2 Maart 1875, des morgens ten tien ure, zalbij C. Lewis te Nieuw-Vennep eene vergadering worden gehouden waarop de volgende j unten zullen worden behandeld 1°. mededeeling van ingekomen stukken; 2°. lezing van den heer T. Timmer; 3°. verloting om niet onder de aan- wezige leden. Tevens zal alsdan eene keuring van Hengsten plaats hebben, onder de volgende bepalingen De hengsten moeten gestationneerd zijn te Haarlemmermeer of behooren aan de leden van de Afdeeling Haarlemmermeer der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. De aangifte ter mededinging geschiedt bij het Bestuur. De hengsten moeten op den 2 Maart, 's morgens half tien ure, op het terreiri zijn en mogen dat niet verlaten zonder toestemming van het Bestuur. Hengsten, met eenen 1 en prijs bekroond, moeten gedurende den dektijd van 1875 beschikbaar gesteld worden. De volgende prijzen zijn uitgeloofd door de Afdeeling Haar lemmermeer en de heeren Mr. J. P. Amersfoordt, Herman F. Bultman, Barend BiesheuvelS. Vis en A. de Zeeuw als Voor hengsten van inlandsch raslste prijs, vijf-en-twintig gulden; 2de prijs, tien gulden; 3de prijs, getuigschrift. Voor heugsten van lste en 2de kruising: lste prijs, vijf- en-twintig gulden 2de prijstien gulden 3de prijs, getuigschrift. Voor hengsten, diep gekruisu* of van vreemd ras lste prijs, vijf-en-twintig gulden; 2de prijs, tieu gulden; 3de prijs, getuigschrift. NB. Tijdens het keuren en gedurende de vergadering der Afdeeling zal de toegang tot het terrein van keuring zooveel mogelijk verboden zijn. De volgende circulaire, aan de Afdeelingen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw gerigt, zal zeker ook bij onze lezers leveudige belangstelling opwekken en tot deelueming aansporen Loosduinen, 11 Februarij 1875. Het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Land bouw beeft op zijne Vergadering van gisteren het wenschelijke besprokendat op de Internationale tentoonstelling in 1876 te Philadelphia (Amerika) de Hollandsche Landbouw waardig zoude zijn vertegenwoordigd. Reeds vroeger was omtrent eene inzending van producten door deze Maatschappij op die belangrijke Tentoonstelling ge- sproken, dock het Hoofdbestuur vreesde, dat de kosten van vervoer en plaatsing op de Tentoonstelling te groot zouden zijn. Thans echter heeft het hoofdbestuur de verzekering erlangd dat de kosten van vervoer uit en Daar Nederlandalsmede de plaatsing enz. op die Tentoonstelling niet voor rekening der Maatschappij zullen komenzoodat bet nu vermeent in het belang van den Hollandscben Landbouw en in dat der Maatschappij te handelendoor U voor te stelleneene ver- zameling vau GranenZadenBoterKaas en andere voort- brengselen op die Tentoonstelling namens deze Maatschappij in te zenden. Uit den aard der zaak zullen echter kosten van aankoop van voortbrengselen opstal en inpakking, onvermijdelijk zijn, waarom het Hoofdbestuur heeft besloten aan de Afdeelingen der Maatschappij haar gevoelen te vragen of bedoelde inzen ding hare goedkeuring wegdraagt, en of zijdaar de beban- deling dezer zaak op de eerstvolgende Algemeene Vergadering te laat zoude zijn, aan het Hoofdbestuur een en ander willen opdragen, en daarvoor eene som van hoogstens f 500. willen toestaandie alsdan op de begrooting voor 1876 zal worden uitgetrokken. Daar de opgaaf van inzending zoo spoedig mogelijk moet geschieden zal uw antwoord voor 1 April a. s. gaarue wor den ingewacht. Mogt voor dien tijd van Uwe Afdeeling geen berigt inkomendan zal uw stilzwijgen als ingenomenheid met deze zaak worden beschouwd. Bij aanneming van dit voorstel wordt een en ander zeer in uwe medewerking aanbevolen. Het Hoofdbestuur voornoemd W. van der Vliet, Voorzitter. P. F. L. Waldeck Secretaris. bovendien verhoogddoordien de Heer Eug. Veulemans, Leeraar aan de Koninklijke Nederlandsche Tuinbouw-Maatschappij „Linn aeus" eene voordragt hield over opgaande vrucht- boomen. Spreker stond achtereeuvolgens stil bij het plan- ten, mesten, snoeijen en veredelen daarvanen deed zulks zoo duidelijk bevattelijk en geleidelijk, dat alien bem met onverpoosde aandacht volgden en, na dankbetuigingden wensch uitdruktenhem nog meermalen in hun midden te zien optreden. De afdeeling Woerden en Omstreken der Hollandsche Maat schappij van Landbouw zal onder de leden dier afdeeling gratis doen verlotentwee hooiharken en eerr> hooischuddermet het doel om de landbouwers meer algemeen bekend te maken met het gebruik vau landbonwwerkluigenen hen van het nut daarvan te overtuigen. Hummelo22 Febr. De opbreugst der gronden in onze streken blijft nog klimmende; zoo is onlangs eene weide voor 900 verpacht, terwijl zij du twee jaren geleden 600 aan pacht opbragt. Liclltenvoorcle23 Febr. De Dorps-Landhouwvereeniging alhier heeft 5 dekstieren aangekocht, welke op verschillende punten der gemeente zullen geplaatst worden ten gerieve der veefokkers. Ofschoon deze Vereeniging van jongen datum is, telt zij reeds over de 150 leden. Zwolle19 Febr. Op de eerste voorjaars-paardenmarkt waren heden p. m. 250 stuks aangevoerd meest werkpaarden of bestemd voor de slagtbankweeldepaarden waren niet ter marktdaar deze in de jongste dagen te zeer aan de stallen gezocht zijn. Men besteedde voor werkpaarden 80 a 250; voor de slagtbaDk 60 a 110. Naar wij nader vernemenbedroeg het hoogste bod bij de op 11 dezer te Haarletn door de Amsterdamsche Kanaalmant- schappij gehouden veiling van drooggemaakte gronden niet 2400, maar 2750 per bektare. De gemiddelde prijs was ongeveer 1288 per hektare. Capelle {Langstraat)23 Febr. De prijs van het hooi blijft stijgen voor de beste kwaliteit betaalt men reeds 50 ii 60 per 1000 kil. en nog toonen houders weinig geneigdheid. Daar de voorraad om dezen tijd des jaars klein wordt en de vraag groot blijft, kunnen de verkoopers goede rekening maken. Was het kalfvee nu zoo prijzig als anders het voorjaar veelal het geval is, dan zou nog menige koe verkocht worden, om zoo doende nog wat meer hooi te kunnen afleverenwant hoe duurder hooi hoe minder de kwaliteit meestal is, daar de koopers in dat geval meer over het hoofd zien en de ver koopers dan hooi verkoopen dat oorspronkelijk niet voor den handel bestemd was. Het 29e Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres zal te Heerenveen bijeen zijn van 28 Junij tot en met 1 Julij a. s. Tevens zal alsdan eene tentoonstelling van landbouw gehouden worden, van wege de Maatschappij van Landbouw in Friesland. De op 17 dezer gehouden vergadering der Afd. Sloten van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw mogt zich weder- om in eene getrouwe opkomst verheugen daar 45 leden aan- wezig waren. Als naar gewoonte was men bij het behandelen der onderscheidene aan de orde zijnde zaken regt nuttig en gezellig bijeen. De belangrijkheid dezer bijeenkomst werd De Boeren-Hofstede c. a. in den Haarlemmermeerpolder nabij Sloten, den 22 Febr., 's middags ten 12 ure, in de Brakke Grond te Amsterdam geveild, is voor 33,000 opge- houden. \OOr<hvelle19 Febr. Eergisteren werd alhier eene verga dering gehouden van grondeigenaars in deze gemeente, in het lokaal van J. A Franke, ter bespreking van bet belangrijke vraagstuk„afkoop der tienden". Deze vergadering was be- legd door een vijftal heerendie zich tot eene voorloopige commissie hadden gevormdom den afkoop van tienden in de gemeente Noordwelle zoo mogelijk voor te bereiden. Zij bragt bij monde van haren voorzitter, den heer M. Locker de Bruyne, verslag uit van bare handeliugen waarna zij haar vrijwillig opgenoraen mandaat nederlegde, met verzoek dat de vergadering eene definitieve commissie zou benoemenwaarop bij akklamatie de vergadering verzocht dat de voorloopige commissie zou aanblijven, waaraan door haar zeer bereidwillig werd voldaan. Na eenige discussien over de voorstellen der commissie werd besloten den tiendafkoop in de gemeente te doen geschieden op de volgende grondslagena. de weilanden bossclien en erven zullen in de kosten van tiend-afkoop bij- dragen naar den maatstaf van 1 per hektare; b. de kosten van tiend-afkoop, verminderd met de bovengenoemde bijdrage zullen gelijkelijk worden omgeslagen voor alle thans bestaande bouwlandenongerekend het tijdstip waarop sommige bouw- landen welligt van wei- bouwland zijn geworden; en c. de stand van het oogenblik geldt in deze als maatstaf, ongere kend de wijzigingen die men tusschen nu en het tijdstip vau

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1