oi 1875. Vrijdag, 5 Maart. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. N°. 10. Zestiende Jaargang. 3?rijs van het Abonnement: in liet Jaarf 6. Prijs der Advertentidn van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. I Haaiicnimermeer-Polder. Haarlemmernteer. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven Landbouw. Dalfsen25 Febr, Vele liooi- en weilanden zijn tegen hoogere prijzen dan voorheen verpaeht, en niet zonder reden daar dezer dagen een stuk hooilarid van nog geen 1 '/4 bun der groot, voor de enorme som van f 2950 behalve overdragts- kosten is verkocht; zulke prijzen worden ongekend genoemd. Berigt omtrent de longziekte onder het rnndvee. HAARLEMMERMEEH Prijs vail een enkel Nommer 15 Cent. A T.T.B TOEZENDINGEN, REDAKT1E EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan V AN BOIVGA C°.te Amsterdam. Utterly k Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Uitslag der op 25 en 26 Februarij 1875 door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder gehouden Ver- .pachting van het grasgewasvoor een jaar, der ringdij/c en polderkaden van genoemden Polder- De 21 perceelen polderkaden hebben gezamen- lijk opgebragt2,658. De 82 perceelen ringdijk hebben opgebragt 13,815. Te zamenf 16,473. Welke perceelen, met uitzondering der n°s. 2, 17, 24 en 28 der Ringdijkeuaan de respectieve pachters zijn Tot Predikant bij de Hervormde gemeente Kage is te Ab- benes beroepen de beer Bervoets, predikant te Utrecht. Agenda voor de Vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeerop Donderdag den 11 Maart 1875, des vooriniddags ten elf urein het Raadhuis. 1°. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2°. Aanvraag om ontslag als hulponderwijzer door M. van Tol. 3°. Be- noeming van ecu hulponderwijzer aan school 3 voorilragt H. J. Visser, te Hoofddorp; A. J. Beauchez, te Haarlem, en M. Mulder, te Utrecht. 4°. Besluit omtreut het onderwijs in de wiskunde aan school 3. 5°. Adres van Spruiteuburg, tot reeling der avondschool te Nieuw-Vennep. 6°. Grati- fieatie aan den gewezen Kweekeling aan school 2. 7°. Adres van Biemond e.g., tot gebruik der school 6 voor onderwijs in de godsdienst. 8°. Verslagen omtrent het onderwijs over 1874. 9°. Adres omtrent een weg van Abbenes naar den Ringdijk. 10°. Uitloting van aandeelen in de geldleeningen van 1866 en 1872. 11°. Rekwest van J. Eggink, om eerie gratificalie. 12°. Voorstel tot betaliug uit de onvoorziene uitgaven. 13°. Conditien tot verpachting van de wegen. 14°. Idem van de Gemeente-gronden. 15°. Benoeming van een Geneesheer voor Wijk 5: voordragt: J. Hanoi! te Barsingerhorn. 16°. Bestek van de verbouwing van het barenhuis op de begraafplaats te Hoofddorp. Uitslag van de hengstenkeuringgehouden van wege de( Afdeeling Haarlemmermeer der Ilollandsche Maatschappij van landbouwden 2 Maart jl., te Nieuw-Vennep: 1°. Hengsten van Inlandsch ras. Vier mededingers. Eerste prijs, vijf-en-twintig gulden, B. Biesheuvel. Twtede prijs, tieD guldeo, L. Enthoven. Derde prijs, getuigsehrift,B. Biesheuvel. 2°. Hengsten van gekruisd ras. Zeven mededingers. Eerste prijs, vijf-en-twintig gulden, H. Meijer. Tweede prijstieu guldenGeurtzen van Baarskamp. 3°. Hengsten van vreemd ras. Niet ingezonden. Statistieke opgaaf van het Bijks-Telegraafkantoor te Haarlemmermeer. Gedurende de maand Januarij 187 5 werden verzonden 83 berigten; hiervan werden geseind 77 naar kantoren van het Rijk en 6 naar kantoren van bijzondere maatschappijen. Ontvangen werden 78 berigten als 5 5 van Rijkskantoren 17 van bijzondere maatschappijen en 6 dienstberigten. De verdeeling der verzonden binnenlandsche berigten, naar den aard hunner onderwerpenwas als volgt9 handels- 4 dagblad-berigten en 70 van gemengden aard, Opbrengst, berekend naar den maatstaf van enkelvoudige berigten, 90J/2. Van 5 berigten werd het antwoord vooruit betaald. Postkantoor te Haarlemmermeer. LUST VAN BRIEVEN DIE, UITHOOFDE VAN ONBEKEND1IEID DEE GEADRESSEEUDEN, NIET BESTELD ZIJN KTJNNEN WORDEN. Over de maanden October, November en December 1874 zijn verzonden geweest naar: Noord-Amerika: 1. G. Alderlieste, Grand Rapids. Eerste belft der maand Januarij 1875. Binnenland: 1. W. Kleinsmit, Aalsmeer. 2. G. Houtwipper, Hout- rijk en Polanen. 3. T. Kiesen, Voorthnizen. van 24 Februarij tot 2 Maart 1875. CEBORENCornelia, doehter van F. Groen en A. Aatjes. Wilhel- miua Maria, doehter van M. G. Wobbe en J. E. Nieuwenhoven. Elisabeth, doehter van 11. Verzijde en S. Kamlade. Anna Maria Alida, doehter van C. van Doorn en C. Beinsdorp. Jannetje doehter van P. de Haan en .1. Alewijn.Pieter, zoon van J. van Tol en K. Jansen. Jan Dirk, zoon van J. Troost en J. van Vliet. Dirk Jan, zoon van W. van Wijk en T. van den Henvel. Teuuis, zoon van A. van Wester- huizen en J. van Iperen. Trijntje, doehter van H. de Jong en N. Keyzer. Willem, zoon van A. Elsinga en K. Brouwer. OVERLEDEN Bastiaan, oud 2 maanden, zoon van L. Blom en A. Meulekes. Rntgerus, oud 16 maanden, zoon van H. Hulscher en J. Lommerse. Wilhelmus, oud 3 weken, zoon van J. J. Jansen en A. Persoon. Willein, oud 7 maanden, zoon van J. de Reus en H. van der Wal. Klara van der Graaf, oud 40 jaren, gehuwd met J. de Rooijen. Jan Lakemau, oud 43 jaren, gehuwd met A. van Es. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: C. Bom met J. C. Meenderinck. Grave26 Febr. De heer de Beucker uit Antwerpen hield gisteren avond alhier.in het lokaal „Plaats lloyaal" eene voor dragt over boomteelt. In een sierlijke, vaak geestige impro- visatieschelse hij de meest gebruikelijke en doelmatige wijzen van 't enten der ooftboomen en de regeleu daarbij in aeht te nemen. Hij lichtte dit toe door teekeningen en voorbeelden. 't Is zeer te betreuren dat deze talentvolle man zijne voordrag- ten waarmee hij zooveel nut in Nederland heeft gestichtwil staken. Een avond toch als gisteren is in deze plants, waar de populaire wetenschap nog op zeer lagen trap staat, even zeldzaam als genotvol. In zooverre echter kunnen wij het ge- zegde van den heer de Beucker beamendat hij, vermoeid door een jarenlang werkzaam levenna op meer dan twee honderd plaatsen meer dan zeven honderd voordragten te heb ben gehouden, helaas geen oude pcerenboom is, die door en- ting van nieuwe lotende verjongenskuur kan ondergaan. ZutpllCII25 Febr. De vreemde koopers van rnndvee, die anders in dezen tijd van het jaar in ons graafscliap veel ge- zien worden, blijven vooralsnog weg. Dit heeft grooten in- vloed op de prijzen van het veezoodat de markten dalen en de handel gering is. Varkens daarentegen zijn thans ge- vraagd en doen zepr goede prijzen. Haarlem1 Maart Heden werd hier ter stede de voorjaars- paardenmarkt gehouden, waarop 246 paarden aangevoerd wa- ren. De hoogste prijs was f 600, de Jaagste f 100: de han del was matig. Beverwijk 1 Maart, Naar wij vernemenzullen alhier in den loop dezer maand door den heer Eugene Veulemans, van wege <le Maatschappij Linnaeus, drie lezingen worden gehon den, en eene door den heer T. Halverhout Brummeil2 Maart. Op voorstel van den heer J Selioon- man is besloten dat in het aanstaande voorjaar eene verlo- ting van landbouwgereedschappen en eene stierenstationering zullen worden gehouden. De standplaatsen zullen zijn in of' bij het dorp Hall, idem te Eerbeekin de bnurtschappen Voorstonden, Rhiendereu Leuvenheim alien tot de gemeente Brummen behoorende. In onze gemeente heeft zich eene kommissie bezig gehou den met het doen eener keuring van stieren en bevonden dat. er zich hier niet minder dau 82 stieren van minstens een jaar ouderdom bevonden. Naar aanlelding van eene petitie van grondeigenaren in Sak- sen-Altenburgwil de commissie voor de petitie in den Duit- schen rijksdag voorstellen, dat de regering traktaten met Ita- lie en andere zuidelijke landen zal sluitenter bescherming der trekvogels. Het schijnt uitgemaaktdat ten gevolge van de jaarlijksche groote vangst. van de vogels, wanneer zij op hunne reis naar en uit Afrika het lange Italiaansche schier- eiland overtrekkenhet aantal dezer nuttige dieren elk jaar in Duitschland belangrijk vermindert, terwijl schadelijke insec- ten in gelijke male toenemeu. In Duitschland zijn er zware boeten bepaald tegen het vangen van nachtegalen terwijl zij bij duizendtallen worden gegetenzoodra zij over de grenzen zijn gekomen. Het denkbeeldom alle trekvogels onder een Internationale bescherming te stellen is reeds lang door Duit- sche landlieden besproken geworden. Zwolle2 Maart. Als een bewijs, dat het veevervoer uit het Noorden enorm groot is, dient, dat de vorige week niet minder dan 60 wagens van hier over den Centraalspoorweg zijn verzondenmeest bestemd voor Belgie en Frankrijk. Wilisclioteil26 Febr. Gisteren had ten overstaan van den notaris mr. A. J. de Sitter te Finsterwolde, voor de ge meente Groningen de opeubare verhuring voor den tijd van drie jaren plants van het nienw ingedijkte tweede gedeelte van den Reiderwolderpolder, achter den Stads-Nieuwenpolder gele- gen, en zulks in 58 perceelen, welks gezaraenlijke oppervlak- te van 319 H. 22 A. werd verhuurd voor 54,680 'jaars Warfliuizen 26 Februarij. Omtrent den veehandel kan men van hier en uit de omstreken berigten, dat verreweg de meeste vette ossen reeds door de landbouwers zijn afgeleverd zoodat de kooplieden, die van hier wekelijks op Amsterdam handelen of ze bij te lage markt naar Londen zenden reeds moeite hebben er iedere week een aantal geschikte te krijgen. Daar de prijzen van 't graan niet buitengewoon hoog en 't vette vee nog al hoog in prijs is, waren de meeste landbouwers met het voergeld zeer tevreden. Pelmolenaars-ossendie meestal met afval van de gerst, zoogenaamd „dost," worden gemest zijn meest alien nog onverkocht, daar de rnolenaars in den regel niet zoo vroeg verkoopen als de landbouwers. 't Blijkt steeds, dat de beste soort vee de meeste winsten afwerpt, zoodat dan ook de prijzen van uitmuntend fokvee en vooral van de beste stieren zeer hoog zijn. In het tijdperk van vier weken, van 24 Januarij tot 20 Fe bruarij 1875, zijn, blijkens ingekomen ambtsberigtendoor longziekte aangetast: in Zuid-Holland 135, in Noord-Hol- land 2, in Utrecht 1 en in Friesland 226 te zamen 364 runderen. In het vorige tijdperk van vier weken waren 275 runderen door die ziekte aangetast. Voor zoover bekend is, hebben zich in den loop del- week van 21 tot en met 27 Febr. ji. in de provincie Noord- Holland geene gevalleu van longziekte onder het rundvee voor- gedaan. Aan het Verslag over 1874 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken der gemeente Gorichem ontleenen wij het volgende Voornamelijk bepaalt zich de handel alhier tot granen meel boter, kaas, hennep koloniale waren, paarden, vee, varkens enz. Het gewas van de wintergranen in deze streken was bui tengewoon gunstig en van uitmuutende kwaliteit, maar werd tot lage prijzen afgezet. De aanvoer op de korenbeurs was minder, ten gevolge van den slechten oogst van 1 8 73. De handel zeer traag. De aanvoer van koolzaad was niet zeer groot, vermits het verbouwen daarvan zeer veel wordt venlrongen door dat van beetwortelen. De handel in boter, kaas en hennep blijft belangrijk en toe- nemende, in weerwil dat de hieronder volgende cijfers van de ter gemeentewaag gevvogene hoeveelheid eene zeer aanzienlijke vermindering aanduiden. De reden daarvan is, dat de groote meerderheid niet meer in de gemeentewaag maar partioulier wordt gewogen in 1868, 69344 kilogr. kaas; 1869, 67974 83339 kilogr. hennep. 1167 1870, 62613 1871 33592 1872, 49370 1873, 41828 1874, 32074 75263 27723 164404 64436 4792 De prijzen der boter bleven nog hoog. Het gewas van hennep en hennepzaad was zeer goed. De prijzen niet hoog. De meeste partijen worden op het land opgekocht. De aanvoer van paarden op onze zoo belangrijke jaarmark- ten was ruim zoo groot als het vorige jaar vooral op die in het najaarj en bedroeg volgens gedane opgaven in 1868 2778 paarden. 1872, 1787 paarden. 1869 3208 18721824 1870, 2110 1874, 1944 1871, 2163 De prijzen waren buitengewoon hoog. Dit cijfer zou nog hooger zijn, indien niet veel aan de huizen werd gekooht. De aanvoeren, zoowel op de wekelijksche als op de jaar lijksche veemarktenwaren dit jaar weder belangrijkzooals blijkt uit statistiek. Die aanvoeren bedroegen. In 1868 18956 runderen, 2378 kalveren. 1869, 15699 33 2168 33 1870 1 7352 33 2238 33 >3 1871 19702 »3 1404 33 1872, 17467 33 2417 >3 en 89 schapen 33 1873, 22566 53 4057 >3 en 306 33 J3 1874, 22562 33 2621 >3 en 317 De verminderde aanvoer van jonge kalveren in het voor jaar spruit voort uit de omstandigheiddat die tegenwoor-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1