1875. Vrijdag, 12 Maart. \o. 11. V A X AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN" POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargaug. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.- Prijs der A-dvertentien Haar 1 emmer meer. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 3 Maart tot' 91 Maart 1875. Boll. Maatscliappij v. Landbouw. Afdeeling Haarlemmermeer. Landb »uw. Gemeng-de Berigien. IIAARLElilERMEER. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan V.li\ ItO.VG C°.te Amsterdam. t'iterlijll Woenadag.) van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Het aandeel der gemeente Haarlemmermeer in het contin gent der Nationale Militie, ligting 1875 bedraagt 32 man. In de Haarlemsclie Courant van 9 Maart en in het Nieuws van den Dag van 10 Maart 1875, komt een berigt voor, als zou te Haarlemmermeer jl. Zondag een man door het ijs zijn ge- zakt en verdronken. Te Haarlemmermeer is daarvan evenwel niets bekend; terwijl ook bij den Burgerlijken Stand geene aangifte van zoodanig overlijden is gedaan. GEBOREN: Leonardos Gradns, zoon van J. L-. van den Hoogen en J. Lamboo. Catharina Petronella, dochter van D. de Graaf en M. G. Ho- reman. Agatha, dochter van D. Sijtz en G. van Zwol. Johannes, zoon van C. van Pijpen en G. Papen. Willem, zoon van P. Groeneveld en G. Sepers. Johanna, dochter van A. Berlijn en A. Bleijker. Gerrit, zoon van S. Glas en W. Visscr. Lammert, zoon van J. Deugd en J. van Gulik. Cornells, zoon van W. Zeedijk en J. M. P. Muijs. Simon, zoon van C. Dorst en P. van der Snoek. Jozina, dochter van T. van Gulik en J. Blanken. Prefer Frederik, zoon van T. Bakker en F. J. 'de Bie. - Teunis Johannes, zoon van B. van der Kwast en N. Bakker. Antje, dochter van J. Keijzer en S. Slagman. Lobbetje Annetje, dochter van B. C. Sliggers en A. de Waart. OVERLEDENJan, oud bijna 3 jaren, zoon van C. Betlem en J. Maliepaard. Johanna Margaretha, qnd 5 maanden, dochter van H. Bak ker en A. Verslnis. Antje oud 2J jaardochter van D. van den IJkel en H. Roodhuizen. Maria Helena, oud 6 weken, dochter van J. Ruijg- rok en E. van der Kleij. Machieloud 11 jaren, zoon van A. Tim- mers eh A. S. van Dijk. Grietje, oud 14 maanden, dochter van T. Tit en J. van den Burg.,-Annetje Witvliet, ond 66 jaren, wed. S. de "Arm. SpiH cr nud 60 jaren gahnwd m. A. Hiaktfikempc.-. Maartje Hoedjes, oud 80 jaren, gehuwd met J. Stroet. Martinus Pijn- aker, oui 42 jaren, gehuwd met M. Rietveld. Petrus Rutte, oud 81 jaren, gehuwd met H. Jansen. Anna Roza Slijp, oud 65 jaren, gehuwd met J. van Rijswijk. ONDERTROUWD geene. GEHUWDM. Yersteeg met A. Kriebel. T. O. Boon met S. de Ruiter. J. Bakker met N. Blokker. In de vorige week had alhier een droevig ongeluk plaats. Het zoontje van T. Groenreed uit de school mede op een driewielde kar; na een eind gereden te hebben, had hij het ongeluk er af te vallenen onmiddelijk ging het wiel van eeu achteraankomende kar over zijn hoofdwaardoor hij zoo danig verwond vverd, dat hij geheel bewusteloos ist'huisge- bragt. Gelukkig dat een geneesheer in de onmiddellijke nabij- heid was, zoodat spoedig hulp verleend kon worden. Men hoopt nog op lierstel. De Afdeeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatscliap pij van Landbouw vergaderde op 2 Maart II. te Nieuw-Ven- nep. De opkomst van leden was zoo talrijk dat het lokaal te klein bleek te zijn. 128 personen teekenden de presentie- lijst. Na afdoening van eenige huishoudelijke zakenwaarbij de circulaire van het Hoofdbestunr tot aanvrage voor het bren- gen van 600 op de rekening van 1876 voor eene inzending op de tentoonstelling te Philadelphia, met welk voorstel de afdeeling instemde, bekwam de heer F. Timmer het woord. Gedurende een uur boeide hij zijne toehoorders door eene voordragt over grondsoorten en meststoffen, meer bepaald de dierlijke uitwerpselenen gaf menigen wenk ten beste waar- van de navolging door velen zal worden betracht. Daarna maakte de spreker het door hem gezegde door proe- ven aanschouwelijken' beantwoordde eenige opmerkingen en vragen, door de aanwezigen naar aanleiding van het geboorde gedaan. De Voorzitter was zeker de folk der vergadering, toen hij den heer Timmer dank zeide voor de bereidvaardigheid waar- mede hij aan het verzoek der afdeeling voldeedom eene spreek- beurt te vervullenen den wensch uitsprak dat de band tus- schen onderwijzers der jengd en ingezetenen der gemeentehoe langer hoe meer zal worden versterktwaartoe zeker niet weinig zal worden hijgedrageniudien de onderwijzers, door zieh te bekwamen in het bedrijf, hetwelk eenmaal bl'oodwinning zai worden voor zijne leerlingendie leerlingen zoodoende tot be- kvvame landbouwers zal vormen. Tevens reikte de Voorzitter, namens de Hollandsche Maat scliappij van Landbouw, aan den heer Timmer een getuigschrift met f 50 uit, aan dien heer door het Hoofdbestuur toege- kend voor het met lof afgelegde examen in de landbouwkunde. Het, gemeenzaam onderboud werd afgebroken door de komst van de hengsten, die van de welwillend aan de afdeeling tot stalling afgestane woning van den heer Voordendag terugkwameu. De lijst van bekrooning van hengsten is in ons vorig nommer reeds medegedeeld, waarnaar wij verwijzen. De keuring van stieren en rammen zal op 29 April te Hoofddorp worden gehouden. De Hollandsche Maatscliappij van Landbouw heeft ter kennis van den Minister van Binnenlaudsche Zaken gebragt een ver zoek van hare afdeeling Alphen e» omstreken tot voorkomins, dat weder uitvoering worde gegeven aan het verbod van wei- den op stukken land belendende aan besmet verklaarde stukken. De Minister heeft hierop geaeiwoord dat hij van meeuing is, dat de bestrijding der longziekte ook zou kunnen ge3cbie- den b. v. door opsluiting van vt--dacht rundvee in stallenin- dien de landbouwers daaraan de voorkeur mogten geven, zal hij gaarne overwegen of de afzondering op deze wijze ware voor te schrijven. De Minister w -nscht echter over dit onder- werp het gevoelen der geheele Maatschappij te vernemenom met het oog op den naderenden weidetijd deze zaak spoedig in behandeling te nemen. Brummeil10 Maart. Dotr gunstige beschikking van den president der afdeeling Yssrloever der Oeldersche Maat scliappij van Landbouwis aan dt oudervereeniging, Brummen een ondergrondsploeg ten geschenke gegeven, welke voor de leden bij den sekretaris ten geb uike is beschikbaar gesteld terwijl den heer van Hasselt dat k is gebragt voor zijne ijve- rige bemoeijingen in deze niet on lelangrijke zaak. Voor zoover bekend is, zyn in den loop der week van 28 February tot en met 6 Maart iij^de provincie Noord Holland geene gevallen van longziekte onder het rundvee voorgekomen. Ter gelegenheid der groote paardenmarkt te Amsterdam, op Vrijdag 19 Maart a. s., zijn weder nitgeloofd aan Prijzea en Premien, van wege het Gemeentebestuurtot een bedrag vaD duizend gulden Voor het beste span Koets- of Wagenpaarden van inlandsch raseen prijs van f 200. Voor het daarop volgende span, als voren eene premie van 50. Voor het beste span Koets- of Wagenpaarden, van vreemd of gekruist ras, een prijs van 200. Voor het daarop volgende span, als voren, een premie van 50. Voor het beste Chais- of Wagenpaard van inlandsch ras, een prijs van 100. Voor het daarop volgen de Paardals voren, eene premie van 25. Voor het bes te Chais- of Wagenpaard van vreemd of gekruist ras, een prijs van 100. Voor het daarop volgend paard als voren, eene premie van 25. Voor het beste en fraaiste Rijpaard, een prijs van 5 0. Voor den kooper van -het grootste aantal beste Werkpaarden f 50. Voor het beste Veulen van inlandsch ras, geboren in 1874, een prijs van 50 Voor het daarop volgende Veulen, als voren, eene premie van f 25. Voor het beste Veulen van vreemd of gekruist ras, geboren in 1874, een prys van 60. Voor het daarop volgende veulen, als voren, eene premie van 25. (Wat betreft de beide laatste rubrieken, onder overlegging van een certificaatvermeldende van welken Hengst het Veulen af komstig is.) De Afdeeling Amsterdam van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw looft bovendien nit Voor den aan de eischen meest voldoenden Dek-Hengst van inlandsch ras, leeftijd 3 tot 7 jaren, /300. De eigenaar van den bekroonden Hengst moet zieh ver- binden om dien, voor een dekgeid van 10in de omstreken van Amsterdam ter beschikking te stellen. (Hengsten vroeger door de Afdeeling bekroond komen niet in aanmerking Zij die tot het bekomen van voormelde prijzen en premien verlangen mede te dingenmoeten zieh daags te voren (18 Maart) schriftelijkmet opgave van den koopprijs, bij den heer N. Wafelbakker aanmelden. De beoordeeling zal geschie- den door een jury van personen, wier uitspraak voor de mede- dingers in det hoogste ressort verbindend is. De Paardendie naar de prijzen en premien van het Ge meentebestuur mededingen moeten alien op de markt ten verkoop geplaatst worden en mogen (van N°. 1 tot en met 8) niet ouder zyn dan zes jaren. Bij de beoordeeling der Paarden, Veulens en Hengsten zal bijzouder gelet worden op schoone en evenredige vormen, goed gebouwde borst, krachtig geplaatst schouderbladregten korten rug, hoog ingeplanlen staart(voornamelijk bij vreemde of gekruiste rassen) gave en drooge beenen goedaardig karakter, fiksche taille, zooveel mogelijk effen en voor spannen gelijk van kleur, niet misharig, flink en regelmatig draven. Naar wij vernemen, is bij den Baad van State ingediend een wetsontwerp tot droogmaking van het zuidelijk deel der Zuiderzee. Op den 4 Maart 11. is het grasgewas der dijken en dwars- wegen in de Wijde-Wormer verpacht voor 6003het regt van schapenweiden op 2 perken voor 207 en het regt van visschen in de ringslooten voor vyf jarenper jaar voori/'92. Gaarne voidoen wy aan het verzoek, om door opname ook in ons Weekbladtot de verspreiding der volgende uitnoodi- ging mede te werken „De „Koninklijke Maatschappy van tuin- en landbouw" te Antwerpen stelt zieh voor van 47 April a. s. hare 125e tentoonstelling feestelijk te vieren. „De ondergeteekendenbenoemd tot leden der jury bij de ze tentoonstelling, zijn door het bestunr van bovengenoemde Mastschappij uitgenoodigdde inzendingen nit Nederland te bevorderenen gaarne gelioor gevende aan dien wensch ne men zij de vrijheid u en alle andere beoefenaars van den tuin- bouw in ons vaderland dringend uit te noodigen om aan dit bloemenfeest deel te nemen opdat Nederland waardig worde vertegenwoordigd. „Reeds is van vele geachte zijden de toezegging tot mede- werking gegeven. In geval men de inzendingen aan de on dergeteekenden zou willen toevertrouwenwordt men verzocht de toegezonden lijst aan een bunuer ingevuld terug te zenden voor den 20 dezer maandde inzenders ontvangen dan eenige dagen later eene opgave van tijd en plaats voor de verzendiug bunner goederen. „Voor het vervoer naar - en van Antwerpen, is reeds door verschillende spoorweg- en stoombootmaatschappyenwaaron- der de „Grand Central Beige" en de onderneming van van Maenen en C°.eene vermindering van 50 pet. op de vracht- prijzen toegezegddesnieltemin zullen door de ondergeteeken den de billijkste voorwaarden worden bedongen en die kosien over de inzendingen worden verdeeld, terwijl voor de belan- gen der inzenders zooveel mogelijk zal gewaakt worden. „C. A. A. Dudok de Wit, Amsterdam. „H. Gkoenewegen Amsterdam. „J. H. Keelage, Haarlem. „J. C. Krook, Watergraafsmeer. „A. van Lennep, Amsterdam. „H. van LuNrEREN, Utrecht. „B. T. Maitland, 's Gravenhage. „Dr. L. Mulder, Arnhem. „N. Redeker Bisdom Amsterdam, „t)r. G. F. Westerman, Amsterdam. „J. A. Willink Wszn. Amsterdam. „Progamma's zijn te bekomen bij de heeren Dudok de Wit en Redeker Bisdom, te Amsterdam." Te Gorinchem heeft een boterboer 80 boete betaald voor acht stukken te ligte boter. Te Dinxperlo heeft iemand op de eendenjagt bij ongeluk zioh zelven voor't hoofd en doodgeschoten. Te Ysselmuiden is iemand uit een' boom door 't ijs gevallen en ver dronken. Te Rien is een man zoodanig met het hoofd op het ijs gevallen, dat hij onmiddelijk i9 overleden. Een landbouwer te Beekbergen is krankzinnig geworden door het ver- lies van een proces dat over 100 liep, terwijl hij na den afloop 500 aan proceskosten te betalen had. Dit berigt geeft 7 Way. W. aanleiding tot de vraag, of de regeering niet inderect schuldig is aan de ramp van dezen ongelukkige? Aannemende, dat naar strikt regt is gehandeld en tegter proenreur noch advokaat de zaak op de lange baan geschoven heb ben, dan blijft nietteinin het feit bestaan dat om een kwestie van 100 het vijfdnbbele aan proceskosten verslonden is. Dat is een gruwelmeent 7 W. IF. en dringt er bij den minister van justitie op aan om te zorgen, dat hier beter sneller en goedkooper regt te bekomen zij. De stad Baku, een Russische stad aan de Kaspiscbezee, beroemd door hare naphtabronnenis op den lsten Januarij jl. door een sneeuwstorm nagenoeg bedolven. Het dnurde verscbeidene dagen eer de bewoners in staat waren hunne huizen te verlaten om zieh door de sneenw een weg te banen. Vele bewoners worden vermist, honderd lijken zijn reed9 gevonden. Men zal zieh herinnerendat op Nieuwjaarsdag ook te Parijs, Londen en Weeuen een sneeuwstorm heeft gewoed en dat het ook in onderschei- dene plaatsen van ons land sterk gesneenwd en geijzeld heeft. Amerikaanscbe bladen verhalen, dat 80 of 90 jaar geleden een klein meisje, Margaretha genaamd, in de dorpen langs den Hudson liep te bede- lenlater stal zij en zonk al dieper en dieper. Het getal harer nakome- lingen heeft thans het cijfer van 623 bereikt en alien zijn bedelaars of misdadigers. Weinige dollars waren voldoende geweest om het ouderlooze meisje ergens in de kost te doen en eene opvoeding te doen geven; lhans kosten de nakomelingen von het verwaarloosde kind den staat, gemeenten en partikulieren jaarlijks 50,000 dollars aan uitgaven en schade. De politie van Roozendaal heeft in hot naburige Wouw een onder- zoek ingesteld in zake pogiug tot brandstichting bij den arbeider C V. Het vermoeden was gevallen op B. V. B.huisvrouw van den arbeider P. M,omdat die vrouw kort te voren tegen C. V. gezcgd had, by een hevige woordenwisseling rlk zal je op je bed laten verbranden." De uit- slag van het onderzoek is nog niet bekend. Men meldt uit Zelhem van 6 Maart: Ten gevolge van onvoorzig- tigheid met eene aangestoken pijp, heeft eergisteren een brand gewoed in het uitgestrekte boseh het Zand. In weinig tijd waren op eene halve hek- tare de jonge dennen eene prooi der vlammen. Gelukkig heeft men den

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1